nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Pozvánka na zasadnutie AS PF UJS

Vážený(á) člen(ka) akademickej obce Pedagogickej fakulty UJS! Pozývam Vás na zhromaždenie akademickej obce PF UJS, ktoré sa uskutoční dňa 8. júla 2024 o 10:00 vo forme videokonferencie...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB DO AS PF UJS

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej len „AS PF UJS”) vypisuje riadne voľby do AS PF UJS podľa Štatútu PF UJS (Čl. 8)...

Oslavy na Katedre maďarského jazyka a literatúry

Dňa 24. 6. bývalí a súčasní kolegovia Katedry maďarského jazyka a literatúry, dekanka a pracovníci PF pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku a blížiacich sa...

Stretnutie maďarských zborov vo Veszpréme

Už po piatykrát zorganizoval Miešaný spevácky zbor mesta Veszprém v dňoch 7. - 9. júna 2024 v budove Hangvilly stretnutie speváckych zborov, ktorého cieľom bolo spojiť maďarské spevácke zbory...

Terénne práce 2024

V období medzi 27.-31.5.2024 sa študenti 2. a 3. ročníka odboru biológia PF UJS  zúčastnili terénneho cvičenia v rámci Študentského štipendijného programu Makovecz. Študenti 3. ročníka absolvovali...

Oznámenie - Zasadnutie Akademického senátu PF UJS (5. jún 2024)

Vážený(á) člen(ka) AS PF UJS, ďalšie zasadnutie AS PF UJS sa uskutoční dňa 5. júna 2024 od 13:00 hod. v budove PF UJS v Komárne...

Podkarpatská ŠVOČ

Dňa 17. mája 2024 sa konal 13. ročník Podkarpatskej ŠVOČ, na ktorej Lilla Samu (maďarský jazyk a literatúra - katechetika), talentovaná študentka Pedagogickej fakulty SJE...

Natura Tantúra

Súťaž o životnom prostredí na pamiatku Curieovej, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia Curie pre rozvoj vzdelávania a podporu talentov,  bola v Maďarsku organizovaná už po 28. raz. Katedra...

V.ROZPRÁVKOVÉ PREDPOLUDNIE PAMIATKY ANDERSENA

  2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň detských kníh. Z tejto príležitosti sa na Slovensku  ...

O úlohe poézie

Dňa 11. apríla 2024, pri príležitosti Dňa poézie, sa Vince Rácz rozprával v Rádiu Patria s profesorkou našej katedry Anikó Polgár. Témou bola úloha poézie...

Pozvánka

Diskusia pri okrúhlom stole  s profesorom Štefanom Šutajom (Univerzita P. J. Šafárika, Košice) a učiteľmi Katedry histórie - Árpád Popély, Attila Simon, László Szarka. 10. apríla 2024, o 9:30 hodine...

Fakultné kolo Celoštátnej recitačnej súťaže Mihálya Tompu

Dňa 27. marca 2024 sme zorganizovali na  Pedagogickej fakulte fakultné kolo Celoštátnej recitačnej súťaže Mihálya Tompu. Pri tejto príležitosti študenti, konkrétne Mercédesz Karvai, Júlia Szabó...

Udržateľnosť a environmentálna výchova – odborný seminár pre učiteľov

Dňa 28.2.2024 sa na Univerzite J. Selyeho uskutočnil odborný seminár pre učiteľov organizovaný Katedrou chémie PF UJS, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 30 pedagógov...

Dekanské voľno

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje študentom  PF UJS dekanské voľno  na deň 28. marca 2024 od 13:00 hod.  Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF UJS

Návšteva zamestnancov RETÖRKI

Doktorandský študijný program Didaktika dejepisu na Katedre histórie na PF UJS privítal kolegov z Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár (RETÖRKI, Výskumný ústav a archív pre výskum dejín...

Slávnostná spomienka

Dňa 14. marca 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne prostredníctvom kultúrneho podujatia si pripomenuli udalosti z roku 1848 s názvom “Él a...

OZNÁMENIE - ZASADNUTIE AKADEMICKÉHO SENÁTU PF UJS (26. 3. 2024)

Komárno, 20. 3. 2024 Vážení členovia akademickej obce! Oznamujem Vám, že ďalšie zasadnutie AS PF UJS sa uskutoční dňa 26. marca 2024 od 13:00 hod. v budove...

Konferencia

Katedra maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho srdečne pozýva všetkých záujemcov na konferenciu Nyelvi diszkrimináció a nyelvi tájképben (Jazyková diskriminácia v jazykovej krajine)...

Pozvánka

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho Vás srdečne pozýva na prednášky pracovníkov-literárnych vedcov budapeštianskej Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa: dr. habil. Tamása Scheibnera, PhD.: Žánrové...

Slovenské regionálne kolo 28. ročníka pamätnej súťaže pomenovanej po Curieovej o životnom prostredí v organizácii Katedry biológie PF UJS

Na Katedre biológie PF UJS v Komárne sa dňa 19. februára 2024 uskutočnilo slovenské regionálne kolo 28. ročníka súťaže o životnom prostredí pomenovanej po Curieovej...

Pracovné rokovanie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt ČR a SR

V dňoch 31. 01. 2024 – 02. 02. 2024 sa na akademickej pôde Univerzity J. Selyeho konalo zasadnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt ČR a SR. Zasadnutia sa...

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2024/2025

Podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zverejňuje PF UJS nasledovné...

Ukončilo sa inovačné vzdelávanie

Začiatkom januára bolo úspešne ukončené prvé inovačné vzdelávanie Pedagogickej fakulty UJS. Fakulta v spolupráci s Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia zorganizovala vzdelávanie pedagógov s názvom Ľudová kultúra vo vyučovacom procese...

Oznámenie - Zasadnutie Akademického senátu PF UJS (25. 01. 2024)

Komárno, 18. 1. 2024 Vážení členovia akademickej obce! Oznamujem Vám, že ďalšie zasadnutie AS PF UJS sa uskutoční dňa 25. januára 2024 od 9:00 hod. v...

Udelenie ocenenia kolegovi

Docentovi PaedDr. Patrikovi Šenkárovi, PhD., pracovníkovi Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, bola pri príležitosti 220. výročia príchodu Slovákov do Nadlaku v centrálnom...

BIP Erasmus+ „Mnohodimenzionálny prístup k možnostiam rozvoja znevýhodnených komunít “

V dňoch 16.-20.10.2023 sa PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. a Mgr. Katarína Szarka, PhD. spolu so študentmi učiteľstva v kombinácii zúčastnili týždenného intenzívneho programu BIP Erazmus+ „Mnohodimenzionálny prístup k možnostiam...

Už po štvrtýkrát sa v Kultúrnom centre Csaplára Benedeka v Dunajskej Strede uskutočnil koncert národných speváckych zborov pod názvom "Južné Slovensko spieva"

Slávnostný zborový koncert s názvom „Južné Slovensko spieva" sa uskutočnil 18. novembra 2023 už po štvrtýkrát. Hlavnými organizátormi boli Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovské osvetové stredisko...

Komorner Germanistentag 2023

Katedra nemeckého jazyka a literatúry pozýva všetkých záujemcov na podujatie "Komorner Germanistentag 2023", ktoré sa uskutoční dňa 9. novembra 2023 o 9.15 h v budove...

Pozvánka

Katedra biológie UJS srdečne pozýva všetkých záujemcov v rámci ,,Týždňa vedy a techniky“ na prednášky:   1. Zoltán Unger, docent - Vplyv Coriolisovej sily na vývoj riečiska...

The Post-Covid Era: New Challenges and Solutions in Teaching English Language and Literature

Medzinárodné sympózium organizované Katedrou anglického jazyka a literatúry PF UJS v rámci Týždňa vedy a techniky Sympózium sa zameriava na najnovšie trendy a zmeny v oblasti výučby angličtiny...

OZNÁMENIE

VÝSLEDKY VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA PF UJS Na základe výsledkov volieb kandidáta na dekana PF UJS zo dňa 25.10.2023 oznamujem akademickej obci, že za kandidáta na...

OZNAM – VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA PF UJS (23. 10. 2023)

Na základe zverejneného vyhlásenia o voľbách kandidáta na funkciu dekana UJS oznamujem, že verejné vypočutie sa uskutoční tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným záujemcom mali...

Workshop

Počas troch týždňov, v utorok a stredu, sa na Pedagogickej fakulte uskutoční workshop keramickej mozaiky pod vedením Csilly Nagy a Tímea Mészárosa.  

Oznam dekana č. 3/2023

zo dňa 16. októbra 2023   Ev. č. 11364/5873/2023/PF/DK   Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje vyučujúcim a študentom dekanské voľno na deň  23. októbra 2023 od 10:00 hod. do 12:00 hod.   Dr. habil. PaedDr. Horváth...

Pozvánka na verejné vypočutie kandidátov na funkciu dekana Pedagogickej fakulty

Vážení členovia akademickej obce! Srdečne vás pozývam na verejné vypočutie kandidátov na funkciu dekana PF UJS, kde kandidáti predstavia svoje návrhy stratégie rozvoja PF UJS v abecednom poradí...

OZNAM - Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu PF UJS

VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do ŠTUDENTSKEJ časti Akademického senátu pf UJS Na základe výsledkov volieb do AS PF UJS zo dňa 04.10.2023 oznamujem akademickej obci univerzity, že...

OZNAM Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (04.10.2023)

ZOZNAM KAndidátov do Študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS PF UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov...

Uskutočnila sa XV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho

Pod záštitou rektora Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. sa  dňoch 13. a 14. septembra 2023 uskutočnila XV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity...

OZNAM

VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu pf UJS Na základe výsledkov volieb do AS PF UJS zo dňa 20.09.2023 oznamujem akademickej obci univerzity, že...

OZNAM - Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS

OZNAM Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (20.09.2023) ZOZNAM KAndidátov do Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS PF UJS oznamujem...

Ľudová kultúra vo vyučovacom procese

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne v spolupráci s organizáciou Sieť Domu tradícií – Slovensko od októbra 2023 organizuje inovačné vzdelávanie: Ľudová kultúra vo vyučovacom...

Oznam: Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu PF UJS

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ŠTUDENTSKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS (2 miesta) Vyhlásenie volieb: 24.08.2023 Termín a miesto konania volieb: 4.10.2023 09.00-12.00...

Výzva programu Collegium Talentum

Správna rada nadácie Sapientia Hungariae pre podporu profesionálnej práce maďarských študentov v zahraničí, ktorí  študujú a / alebo vyučujú a vykonávajú výskumnú prácu vo vysokoškolskom...

Zápisy do prvého ročníka

Informujeme prijatých uchádzačov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 21. - 23. augusta 2023 na Pedagogickej fakulte UJS.  

Učasť ŽSZ Cantus Iuventus na slávnostnom otvorení letných kurzov zorganizovaných Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku

Združenie maďarských pedagógov na Slovensku tento rok zorganizovalo 31. ročník letných kurzov a vzdelávania maďarských učiteľov. Slávnostné otvorenie týždňa sa uskutočnilo 10. júla 2023 v...

Slávnostné promócie na Pedagogickej fakulte

V dňoch 13. a 14. júla 2023 sa na Pedagogickej fakulte SJE uskutoční slávnostné promócie absolventov akademického roka 2022/2023. Dňa 13. júla so začiatkom o...

Oznámenie

Dekanka PF UJS oznamuje, že sa zmenil termín podávania prihlášok na externú formu doktorandského štúdia v študijnom programe Pedagogika. Uzávierka prihlášok je 3. augusta 2023...

Program "Magyar Nemzeti Helynévtár"

Dňa 29. júna 2023 sa uskutočnila prezentácia programu Magyar Nemzeti Helynévtár organizované Katedrou maďarského jazyka a literatúry. O cieľoch MNHP a práci na Slovensku informoval...

Doplňujúce voľby od zamestnaneckej časti Akademického senátu PF UJS

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS ZA KATEDRU PEDAGOGIKY (1 miesto) Vyhlásenie volieb: 9.6.2023 Termín...

Tréning mentorov

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne od októbra 2023 organizuje špecializačné vzdelávanie Tréning mentorov. Program špecializačného vzdelávania sa uskutoční v súlade so zákonom č. 138/2019...

Konferencia La recherche fondamentale en linguistique et ses applications concrètes

Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil  7. 6. 2023 – 10. 6. 2023 konferencie La recherche fondamentale en linguistique et ses applications concrètes...

Vyhlásenie volieb kandidáta na obsadenie funkcie dekana Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej len „AS PF UJS“) vypisuje voľby kandidáta na funkciu dekana PF UJS podľa Čl. 37c, bod 7...

Jubilejný koncert akademického speváckeho zboru Cantus Iuventus

Dňa 24. mája 2023 sa konal slávnostný jubilejný koncert Ženského speváckeho zboru Univerzity J. Selyeho Cantus Iuventus v sále Dôstojníckeho pavilónu pri príležitosti 10. výročia...

Úspešné vystúpenie speváckeho zboru Cantus Iuventus

V dňoch 19. - 22. mája 2023 sa konal v Galante XIX. ročník Kodályových dní, t.j. celoštátna kvalifikačná súťaž maďarských speváckych zborov na Slovensku, na...

XXXIV. Chemická súťaž Györgya Hevesyho

Dňa 19. apríla 2023 sa na Univerzite J. Selyeho konalo národné kolo XXXIV. chemickej súťaže Györgya Hevesyho pre školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku...

Oznam dekana č. 2/2023 o zmene termínu podania prihlášky na štúdium bakalárskych študijných programov PF UJS pre akademický rok 2023/2024

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej len „PF UJS“) z dôvodu nenaplnenia plánovaného počtu študentov na akademický rok 2023/2024 uchádzačmi o štúdium bakalárskych študijných...

Dekanka PF UJS dostala odborné uznanie a ocenenie

Dňa 15. apríla 2023 v rámci 28. Celoštátneho stretnutia maďarských pedagógov na Slovensku boli odovzdané ceny Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku (SZMPSZ). Cena maďarského pedagóga...

Účasť študentov na ŠVOČ

12. apríla 2023 sa konalo univerzitné kolo ŠVOČ. Študenti Pedagogickej fakulty mali možnosť prezentovať svoje odborné práce v 3 sekciách. Práca v sekciách skončila s...

Podmienky prijatia na štúdium doktorandského študijného programu Pedagogika pre akademický rok 2023/2024

Podľa § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zverejňuje...

Podmienky prijatia na štúdium doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu pre akademický rok 2023/2024

Podľa § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zverejňuje...

Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2023/2024

Podľa § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zverejňuje...

Výskumná skupina Ratio 23. marca 2023 zasadala v roku 2023 druhýkrát.

Počas stretnutia sa konala prezentácia knihy. Kinga Horváth a Péter Tóth začali svoj výskum vo výskumnej skupine Ratio. Ich výskum sa zameral na interakciu učiteľov v...

Výskumná skupina Ratio prvýkrát v roku 2023 zasadala 9. februára 2023.

S prezentáciou vystúpila Heléna Manojlovic, doktorandka na doktorandskom študijnom programe Pedagogika Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti. Jej témou bolo využitie PanIQ Room na rozvoj individuálnych...

Dekanské voľno

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje dekanské voľno študentom  PF UJS na deň 11. apríla 2023. Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF UJS

Pozvánka na sympózium

Pozývame Vás na medzinárodné vedecké sympózium výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry PF UJS. Na podujatí s názvom Aktuálne otázky vyučovania [maďarského]...

Predstavenie knihy na Katedre maďarského jazyka a literatúry

29. marca 2023 o 16 hodine Výskumná skupina pre populárnu kultúru MA očakáva v miestnosti č. 301 Pedagogickej fakulty všetkých záujemcov pri príležitosti uvedenia knihy...

Udržateľnosť a environmentálna výchova – odborný seminár pre učiteľov

Dňa 8.marca 2023 sa na Univerzite J. Selyeho uskutočnil odborný seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ organizovaný Katedrou chémie PF UJS. Zúčastnilo sa ho takmer...

Predstavenie nových knižných publikácií vyučujúcich Katedry anglického jazyka a literatúry

POZVÁNKA Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho srdečne pozýva všetkých záujemcov na predstavenie nových knižných publikácií vyučujúcich Katedry anglického jazyka a literatúry: Andrea Puskás: The...

Pozvánka

Katedra chémie UJS srdečne pozýva všetkých záujemcov na metodické vzdelávanie pedagógov s názvom "Udržateľnosť a environmentálna výchova", ktorá sa koná 8. marca 2023 v Konferenčnom...

Slovenské regionálne kolo 27. ročníka pamätnej súťaže Curieovej o životnom prostredí v organizácii Katedry biológie PF UJS

Na Katedre biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne sa dňa 17. februára 2023 uskutočnilo slovenské regionálne kolo 27. ročníka súťaže o životnom prostredí...

Rozhovor s dekankou PF UJS

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS poskytla rozhovor pre časopis Napunk o prebiehajúcej reforme vo verejnom vzdelávaní, o plánovanom rozšírení portfólia študijných programov na fakulte, o obnove...

Upravené podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2023/2024

Podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zverejňuje PF UJS nasledovné...

Vianočná slávnosť na Univerzite J. Selyeho

Dňa 15. decembra 2022 sa uskutočnila vianočná slávnosť pedagógov a zamestnancov UJS, v rámci ktorej rektor univerzity, Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., vo svojom príhovore...

Univerzitný Totem - workshop v rámci Týždňa vedy a techniky

V dňoch 7. - 11. novembra 2022 sa na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho uskutočnila prvá fáza projektu Univerzitný Totem. V rámci komunitnej tvorby sa...

Cenu mladých maďarských vedcov na Slovensku (ARMS) získal kolega PF UJS

Dňa 3. decembra 2022 v Košiciach v rámci výročného valného zhromaždenia Akademickej rady Maďarov na Slovensku (ARMS) bola odovzdaná Cena mladých maďarských vedcov na Slovensku. V kategórií spoločenské a filozofické...

Univerzitný totem - vernisáž výstavy

Očakávame Vás 15. decembra 2022 o 10:30, v budove Pedagogickej fakulty UJS    

Vystúpenie speváckeho zboru na adventnej slávnosti

27. novembra 2022, na prvú adventnú nedeľu, sa na adventných vencoch rozsvietila prvá sviečka. V Komárne bude vďaka podpore občianskeho združenia Villa Camarum, mesta Komárno a projektu...

Pracovné stretnutie dekanov fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov v Bratislave

Dekanka PF UJS sa dňa 06.12.2022 zúčastnila pracovného stretnutia dekanov fakúlt univerzít SR pripravujúcich budúcich učiteľov so zástupcami MŠVVaŠ SR a ním riadených inštitúcií, ako...

Konferencia o kurikulárnej reforme

Dňa 30. 11. 2022 sa v Šamoríne realizovala konferencia, ktorú organizoval Národný Inštitút Vzdelávania a Mládeže. Na konferencii odzneli prednášky na témy: východiská nového kurikula...

OZNAM

VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do ZAMESTNANECKej časti Akademického senátu pf UJS Na základe výsledkov volieb do AS PF UJS zo dňa 10.11.2022 oznamujem akademickej obci univerzity, že...

Univerzitný totem - workshop

Vytvorme spoločne univerzitnú totemovú sochu z hliny a naučte sa základy keramiky.  

Návšteva v Európskom parlamente

Od 27. do 30. októbra sa konala v Bruseli konferencia Level Up, ktorú zorganizovalo Európske fórum mládeže a podporila ju Európska komisia a Európsky parlament...

Oznam

Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS PF UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej časti AS PF UJS v zastúpení...

Týždeň vedy a techniky (2022)

Pozývame Vás na podujatia, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho.   PROGRAM

Turistický tábor (2022)

Poslucháči študijného programu predškolská a elementárna pedagogika v dňoch 19. – 24. septembra 2022 sa zúčastnili na turistike v obci Rychňava. Počas týždňa študenti absolvovali...

Cykloturistika pre študentov študijného programu predškolská a elementárna pedagogika (2022)

Poslucháči študijného programu predškolská a elementárna pedagogika v dňoch 10. – 15. septembra 2022 sa zúčastnili na cykloturistike v Patinciach. V rámci táborenia účastníci boli...

Cykloturistika pre študentov študijného programu pedagogika a vychovávateľstvo (2022)

Poslucháči študijného programu pedagogika a vychovávateľstvo v dňoch od 1. – 4. septembra sa zúčastnili na kurze táborenia resp. na cykloturistike v Patinciach. V rámci...

Sústredenie ženského speváckeho zboru Cantus Iuventus

V dňoch 04.- 05. októbra 2022 sa uskutočnil tretí ročník speváckeho sústredenia ženského zboru Cantus Iuventus Univerzity J. Selyeho. Sústredenie sa konalo pod záštitou projektu KULTMINOR...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS ZA KATEDRU NEMECKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY (1 miesto) Vyhlásenie...

OZNAM

VÝSLEDKY RIADNYCH VOLIEB do Študentskej časti Akademického senátu pf UJS Na základe výsledkov volieb do AS PF UJS zo dňa 22. 09. 2022 oznamujem akademickej obci univerzity...

Transnacionálny míting riešiteľov projektu 2020-1-SK01-KA201-078250 Mentor Training

V dňoch 6.-9. septembra 2022 sa v Ledniciach (Česká republika) konal transnacionálny míting riešiteľov projektu 2020-1-SK01-KA201-078250 Mentor Training. UJS reprezentovali členky riešiteľského kolektívu: dr. habil. PaedDr. Kinga...

Developing Flipped Methods for Teaching: 4. nadnárodné stretnutie partnerských inštitúcií

Dňa 12. a 13. septembra 2022 sa riešitelia medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Developing Flipped Methods for Teaching (Prevrátená metóda vo výchovno-vzdelávacom procese) zúčastnili na štvrtom nadnárodnom stretnutí partnerských...

OZNAM RIADNE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UJS (27.09.2022 – 28.09.2022)

ZOZNAM KAndidátov do ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o riadnych voľbách do AS UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do študentskej časti...

OZNAM Riadne voľby do študentskej časti Akademického senátu PF UJS (22.09.2022)

ZOZNAM KAndidátov do Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o riadnych voľbách do študentskej časti AS PF UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov...

Didaktika dejepisu - Obhajoba dizertačných prác

25.08.2022 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS sa konali tri obhajoby dizertačných prác v doktorandskom študijnom programe Didaktika dejepisu. Dňa 14.07.2022 Mgr. László Bese (vedúci Dr. habil. Attila Simon, PhD.):...

Metodický deň na Katedre chémie PF UJS

Katedra chémie PF UJS dňa 4.7.2022 štvrtýkrát zorganizovala Metodický deň chémie, na ktorom sa stretlo 22 učiteľov základných a stredných škôl z celého regiónu. Na odbornom fóre účastníci...

Prijímacie konanie. Doktorandské štúdium - Pedagogika

Vedenie PF UJS oznamuje, že sa zmenil termín podávania prihlášok na externú formu doktorandského štúdia v študijnom programe Pedagogika. Uzávierka prihlášok je 3. augusta 2022...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje RIADNE Voľby NA členstvo v ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu UJS (6 miest: z toho 2 miesta za študentskú časť Pedagogickej fakulty, 2 miesta za...

Plavecký výcvik

Od 30.05. do 06.04. 2022 sa uskutočnil v Patinciach pravidelný plavecký výcvik študentov PF UJS v organizácii Katedry telesnej výchovy a športu. Na plaveckom výcviku...

Vedecký článok nášho kolegu v karentovanom časopise

Touto cestou zverejňujeme vedecký článok nášho kolegu, Ing. Pavla Makovického, PhD., (Katedra biológie PF UJS). Práca bola publikovaná v časopise Applied Materials Today, (impakt faktor:...

Slávnostné odovzdávanie diplomov Ovi-sport

Dňa 8. júna 2022 sa v aule Univerzity J. Selyeho uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov Ovi-sport za účasti čestného hosťa Jenő Buzánszkyho ml., vnuka slávneho maďarského...

MÁD RUN 2022

Dňa 04.06.2022 sa konal 3. ročník bežeckých pretekov MAD RUN, ktoré organizovala Vinárska akadémia Mádi Debrecínskej univerzity, kde Melinda Kaszonyi, študentka druhého ročníka študijného programu...

Pozvánka

Srdečne Vás očakávame na XX. ročník festivalu speváckych zborov VOX HUMANA, ktorý je zároveň jubilejným koncertom zboru GAUDIUM. V koncertu sa zúčastní aj ženský spevácky...

Projektové podujatie ERASMUS+ s účasťou Experience Workshop

Na našej univerzite sa uskutočnilo päťdňové projektové podujatie v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ PUNTE , ktoré organizovali vyučujúci Katedry matematiky Zoltán Fehér a Ladislav Jaruska. V...

Výberové konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Kurz cykloturistiky v Patinciach

Tento rok sa opäť uskutočnil tradičný kurz cykloturistiky, na ktorom sa zúčastnilo 75 študentov denného a externého štúdia, ktorí za týždeň najazdili 150 km pod...

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS PF UJS

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS PF UJS sú v prílohe

Oznam

Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (11.05.2022) ZOZNAM kandidátov do Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS PF UJS oznamujem...

Pozvánka

Ženský spevácky zbor Cantus Iuventus UJS Vás srdečne pozýva na svoje  vystúpenie, ktoré sa uskutoční dňa 23.04.2022 o 17:00 v mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho.  Vystúpenie je...

Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v zamestnaneckej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty UJS za Katedru pedagogiky. Detaily...

PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM PROGRAME PEDAGOGIKA V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023

Pedagogická fakulta UJS týmto zverejňuje podmienky prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Pedagogika v akademickom roku 2022/2023. Podmienky prijatia sú dostupné tu.  

HORNOZEMSKÉ KOLO CHEMICKEJ SÚŤAŽE „XXXII. HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIAVERSENY”

13.apríla 2022 pod odborným gestorom Katedry chémie PF UJS sa koná hornozemské kolo chemickej súťaže „XXXIII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny“. Žiakom, ktorí sa prihlásili a uspeli...

DEKANSKÉ VOĽNO

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho  Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.  udeľuje pre študentov PF UJS  na 14. apríla 2019 (utorok) od 12 hod. dekanské voľno.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023

Pedagogická fakulta UJS týmto zverejňuje podmienky prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Didaktika dejepisu v akademickom roku 2022/2023. Podmienky prijatia sú dostupné tu.

Podmienky prijatia na magisterské štúdium v akademickom roku 2022/2023

Szoveg: Pedagogická fakulta UJS týmto zverejňuje podmienky prijatia na magisterské štúdium v akademickom roku 2022/2023. Podmienky prijatia sú dostupné tu.

Vzdelávanie mentorov na Pedagogickej fakulte UJS

Univerzita J. Selyeho hostila v dňoch 22. – 24. marca 2022 účastníkov nadnárodného projektového stretnutia s názvom MENTOR TRAINING. Projekt sa realizuje v spolupráci šiestich...

Folklór vo vzdelávaní. Metodický deň na PF UJS

Dňa 25. marca 2022 sa na Pedagogickej fakulte UJS uskutočnil mimoriadny metodický deň s názvom Folklór vo vzdelávaní. Podujatie - za účasti skoro 60 záujemcov...

Pozvánka na medzinárodné vedecké sympózium výskumnej skupiny Variológia

Ako vplýva pandémia na náš jazyk? Akými zmenami prechádza naša slovná zásoba počas koronakrízy? Ako využiť poznatky virolingvistiky a virosemiotiky vo vyučovaní materinského a cudzieho...

Mentor training

Srdečne vás pozývame na nadnárodné stretnutie projektu MENTOR TRAINING. Podrobnosti o podujatí sú uvedené v priloženej pozvánke.

Výučba prezenčnou formou

Vedenie PF UJS informuje vyučujúcich  a študentov, že výučba pre študentov študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa v dennej aj externej forme štúdia od 28. februára...

Akreditácia nového doktorandského študijného programu na PF Univerzity J. Selyeho

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udelila akreditáciu doktorandského študijného programu v dennej a externej forme  s názvom pedagogika, v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické...

Informácie o priebehu schvaľovacieho procesu doktorandského študijného programu Pedagogika

Pedagogická fakulta UJS v marci 2021 podala Slovenskej akreditačnej agentúre žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu Pedagogika, tretieho stupňa vzdelávania podľa § 30 zákona č. 269/2018...

Nové cesty a výzvy v pedagogickej diagnostike

Pomocou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa uskutočnil na Katedre Predškolskej a elementárnej pedagogiky Univerzity J. Selyeho projekt KULTMINOR (číslo 21-230-00211) projekt pod názvom Nové...

Pozvánka

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky UJS v Komárne Vás srdečne pozýva dňa 18.01.2022 od 15,00 hod. na online prezentáciu vedeckej monografie s názvom Nové cesty...

Rigorózne konanie (2021/2022)

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje podmienky...

EFL Teacher Training Workshop III.

Invitation dokumentum Registration form dokumentum Milé kolegyne, milí kolegovia! Srdečne Vás pozývame na workshop s názvom „EFL Teacher Training Workshop III. Improving Creativity in the English as a Foreign...

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY (2021)

Pozývame Vás na podujatia, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. PROGRAM

Developing Flipped Methods for Teaching: 1. nadnárodné stretnutie partnerských inštitúcií

Dňa 15. 10. 2021 sa riešitelia medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Developing Flipped Methods for Teaching (Prevrátená metóda vo výchovno-vzdelávacom procese) zúčastnili na prvom nadnárodnom stretnutí partnerských inštitúcií...

Doktorandský št. program Didaktika dejepisu: dizertačná skúška

15.10. 2021 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS v rámci Doktorandského študijného programu katedry - Didaktika dejepisu - sa prvýkrát uskutočnila dizertačná skúška doktorandov. Všetci traja doktorandi...

XVIII. Kodályove dni

1.-3. októbra 2021, takmer jeden a pol ročným meškaním síce, a napriek stále pretrvávajúcej pandemickej situácie sa uskutočnili XVIII. Kodályove dni. Je to národná, celoštátna...

Cykloturistika (2021)

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho usporiadala kurz cykloturistiky v Patinciach, na ktorom sa zúčastnili študenti Pedagogickej fakulty. V príjemnom počasí...

XIII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS – 2021 (o práci v sekciách)

XIII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho sa konala v dňoch 8.-9. septembra 2021 pod záštitou rektora univerzity UJS, Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. Vzhľadom...

Výsledky doplňujúcich volieb - AS PF UJS

Oznámenie o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS PF UJS zo dňa 29. 09. 2021. Podrobnosti sú v priloženom dokumente tu.

Kultúra – Umenie – Vzdelávanie (pozvánka)

Interkultúrne dedičstvo v kontexte maďarsko-slovenských väzieb

MENTRA: 3. nadnárodné stretnutie partnerských inštitúcií

V dňoch 14.-16. septembra 2021 sa riešitelia medzinárodného projektu Erasmus+ 2020-1-SK01-KA201-078250 s názvom MENTRA (dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., Mgr...

OZNAM Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (29.09.2021)

ZOZNAM KAndidátov do Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS PF UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej...

Pozvaná prednáška pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry UJS

Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, bol 14. septembra 2021 v hlavnom meste Maďarska hosťom Slovenskej...

Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS ZA KATEDRU PEDAGOGIKY (1 miesto) a DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo...

Literatúra a veda (pozvánka)

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na sympózium Výskumnej skupiny populárnej kultúry MA na tému Literatúra a veda   Program sympózia: 14:00–14:30 Orsolya Babos: Kataklizmické príbehy vo vedeckej fantastike 14:30–15:00 Péter Zolczer: Expanzia a...

Vystúpenie speváckeho zboru Cantus Iuventus

Dňa 22. augusta 2021 o 16.00 hodine sme mali možnosť započúvať sa do hudobného diela Tamása Szarku, hudobníka oceneného cenou Kossútha, s názvom Missa Missio...

Výtvarné úspechy našich študentiek

Študentky prvého ročníka Katedry predškolskej a elementárnej  pedagogiky – Ramóna Füri, Laura Lacza, Virág Lukács a Vivien Váradi – dosiahli vynikajúce výsledky na súťaži poézie...

Výberové konanie - Katedra slovenského jazyka a literatúry

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Habilitácia vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry

Dr. habil Sándor János Tóth, PhD. prevzal svoj habilitačný dekrét od rektora Univerzity v Päťkostolí dňa 17. júna 2021. Jeho habilitačná prednáška s názvom Zastavme...

„Viac ako sused“

V Dóme sv. Martina v Bratislave 13. júna (v nedeľu) o 19:00 hodine zahájili otvorenie Maďarského kultúrneho týždňa pod názvom „Viac ako sused“ pod záštitou Maďarského...

Významné ocenenie pre zamestnankyňu Pedagogickej fakulty

Dňa 7. júna 2021 prevzala PaedDr. Szabó Edit, PhD., odborná asistentka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho významné ocenenie maďarského Ministerstva ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma)...

Hornozemské kolo chemickej súťaže „XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny”

Katedra chémie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho spolu s Mentorom TT usporiadala koncom apríla hornozemské kolo chemickej súťaže „XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny” .  Do súťaže, ktorej cieľom je...

Výberové konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Učebnica biochémie v anglickom jazyku

Za podpory spoločného KEGA projektu Prešovskej Univerzity v Prešove a Univerzity J. Selyeho „Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia“ (KEGA 018PU-4/2018) redigovanej prof. MVDr. Jankou...

Výsledky univerzitného kola ŠVOČ (2020/2021)

Dňa 21. apríla 2021 v rámci XVI. Komárňanských univerzitných dní prebehlo univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu súťaž prebehla online...

Univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (21. 04. 2021)

Dňa 21. apríla 2021 sa uskutoční univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Slávnostné otvorenie (9:00) a vyhlásenie výsledkov (14:30) prebehne online formou v miestnosti BigBlueButton. Práca jednotlivých...

VK Spartak Rieker UJS Komárno je majstrom Slovenska vo volejbale mužov

Mužské volejbalové družstvo klubu VK Spartak Rieker UJS Komárno sa zapísalo do histórie v extraligovej súťaži. 7. apríla 2021 sa mužstvo stalo majstrom Slovenska. Aktívnym...

Informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre akademický rok 2021/2022

Informujeme Vás, že termín podania prihlášok na doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) je 20. august 2021. Bližšie informácie Prihláška

Úspech bývalej študentky Katedry chémie na celoštátnom kole ŠVOČ (OTDK)

V dňoch 29.-30. marca 2021 sa konalo 35. celoštátne kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (OTDK) v sekcii poľnohospodárskych vedných disciplín (sektor: Potravinárske vedy „A“) v...

Pozvánka na vedecké sympózium

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne Vás pozýva na vedecké sympózium s názvom AKTUÁLNE ÚLOHY, PROBLÉMY A RIEŠENIA VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY V ŠKOLÁCH...

VIII. Medzinárodné vedecké sympózium „Spolužitie väčšiny a menšiny. Identity“

Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, spolu s Akademickou radou Maďarov na Slovensku 10. decembra 2020 organizuje VIII. Medzinárodné vedecké sympózium...

Úspechy študentov PF UJS na XV. kole ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK)

Dňa 19.-20. novembra 2020 sa uskutočnilo XV. kolo ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu konferencia prebehla online...

Online vyučovanie – kontaktné vyučovanie

Vyučovacie procesy počas COVID 19 Organizátor: Výskumná skupina Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF Anotácia: Situácia, ktorá v poslednom období nastala v dôsledku epidémie má zásadný...

Rigorózne konanie: PaedDr.

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje podmienky...

Výsledky doplňujúcich volieb - AS PF UJS

Oznámenie o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS PF UJS zo dňa 06. 10. 2020. Podrobnosti sú v priloženom dokumente tu.

Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UJS (29. 09. 2020)

29. 09. 2020 Návrh kandidátov - Doplňujúce voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci fakulty zoznam kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu PF UJS...

Doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v zamestnaneckej časti AS PF UJS

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS PF UJS Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty...

Výsledky volieb - AS PF UJS

VÝSLEDKY RIADNYCH VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PF UJS Týmto oznamujem akademickej obci, že volebná komisia schválila a prijala výsledky volieb, pre študentskú časť AS...

Voľby do Akademického senátu PF UJS (10. 09. 2020)

10. 09. 2020 Návrh kandidátov - Voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PF...

Predľženie termínu na podávanie prihlášok na doktorandský (PhD.) program: Maďarský jazyk a literatúra

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho predĺžuje termín podávania prihlášok na doktorandský (PhD.) program: Maďarský jazyk a literatúra do 31. júla 2020. Všetky náležité podrobnosti, vrátane podmienok prijatia (termíny, online...

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 22 rokov nás opustil Ábel Csongrádi, študent UJS (s aprobáciou maďarský jazyk a literatúra a katechetika). V mene...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB DO AS PF UJS

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje RIADNE Voľby kandidátov na členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu Pedagogickej Fakulty UJS (10 miest) a RIADNE Voľby kandidátov na členstvo v ŠTUDENTSKEJ časti...

Pozvánka na zasadnutie AS PF UJS

Vážená akademická obec! 29. júna 2020 o 09:00 na zhromaždení akademickej obce PF UJS podávam správu akademickej obci o činnosti Akademického senátu PF UJS v miestnosti...

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na doktorandský (PhD.) program: Maďarský jazyk a literatúra

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho predlžuje termín podávania prihlášok na doktorandský (PhD.) program Maďarský jazyk a literatúra do 30. júna 2020. Všetky náležité podrobnosti, vrátane podmienok...

Slávnostné vyhodnotenie univerzitného kola ŠVOČ

Dňa 15. júna 2020 sa v aule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie univerzitného kola ŠVOČ. Podujatie otvoril György Juhász, rektor UJS. Následne...

Významný vedecký výsledok študenta Katedry chémie Pedagogickej fakulty UJS

Séria úspechov študenta Bc. Gelle Donáta, študenta Katedry chémie Pedagogickej fakulty UJS po minuloročnom úspechu na ŠVOČ, kde prezentoval svoju prácu na tému „Ferrocenes against...

Výberové konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho    v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Univerzitné kolo ŠVOČ (2019/2020)

Výsledky jednotlivých sekcií univerzitného kola ŠVOČ (Pedagogická fakulta UJS)

Doktorandský (PhD.) program: Maďarský jazyk a literatúra

Katedra maďarského jazyka a literatúry Pedagogicej fakulty UJS otvára v akademickom roku 2020/2021 Doktorandský (PhD.) program v študijnom odbore Filológia. Všetky náležité podrobnosti, vrátane podmienok prijatia (termíny, online prihláška...

PhD. program - Didaktika dejepisu

Katedra histórie Pedagogicej fakulty UJS otvára v akademickom roku 2020/2021 Doktorandský (PhD.) program Didaktika dejepisu. Všetky náležité podrobnosti, vrátane podmienok prijatia (termíny, online prihláška, prijímacie konanie atď.)...

Futsalový turnaj univerzít Karpatskej kotliny

V dňoch 05. až 08. marca 2020 zorganizovala Univerzita ELTE (Budapešť) 11. medzinárodný futsalový turnaj univerzít Karpatskej kotliny. Reprezentanti UJS sa aj tento rok zúčastnili prestížneho...

Péter L. Varga: Más tartományok [Iné oblasti] (predstavenie knihy)

Na Pedagogickej fakulte UJS sa uskutočnilo 4. marca 2020 predstavenie knihy Pétera L. Vargu s názvom Más tartományok [Iné oblasti], zorganizované výskumnou skupinou MA PKK...

Germanistische Nachwuchstagung – konferencia mladých germanistov na Pedagogickej fakulte

4. a 5. marca 2020 sa uskutočňuje v Konferenčnom centre UJS medzinárodná vedecká konferencia mladých germanistov „Germanistische Nachwuchstagung“. Podujatie v organizácii našej Katedry pre nemecký...

Lyžiarsky výcvik (2020)

V dňoch 16. až 21. februára 2020 zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu tradičný lyžiarsky výcvik pre študentov Univerzity J. Selyeho v Nízkych Tatrách na lyžiarskom stredisku Mýto...

Pracovné stretnutie na Pedagogickej fakulte

7. februára 2020 Pedagogickú fakultu UJS navštívila delegácia (dr. Bárdi Árpád, dr. Gombos Norbert, Mócza Attila, Somodi Ildikó, dr. Szarka Júlia, dr. Tóth Etelka) Pedagogickej fakulty Univerzity...

Ocenenie mladých výskumných pracovníkov za vedeckú činnosť za rok 2019

Akademická rada Maďarov na Slovenku na výročnom valnom zhromaždení dňa 23. januára 2020 udelila ocenenie dvom mladým vedcom PF UJS: pre Évu Tóthovú Tarovú v...

Poľovnícke združenie Veľké Kosihy – spolupráca

Dňa 21. novembra 2019 študenti biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selye v rámci predmetu Fyziológia navštívili Poľovnícke združenie Veľké Kosihy, kde hospodár združenia, Bc. Ľudovít Hajtman...

Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove

Hurbanovská hvezdáreň. Stará, ale stále krásna a akoby nejeden z nás povedal, stále naša. Je tu pre nás už od roku 1871, prežila toho viac...

Mikulášska ,,Ovi-Sport Olimpiáda“

13.12.2019  sa uskutočnila „Mikulášska Ovi-Sport Olimpiáda“ na Univerzite J. Selyeho, kde sa zúčastnilo vyše päťdesiat detí z dvoch komárňanských materských škôl. Akciu vymysleli, vypracovali a zorganizovali študentky...

Spevácky zbor Cantus Iuventus v domove dôchodcov Timoteus

04.12.2019 Tento rok mal možnosť opäť zavítať do komárňanského domova dôchodcov Timoteus ženský spevácky zbor Pedagogickej fakulty UJS Cantus Iuventus. Našim adventným repertoárom sme zaželali dôchodcom pokojné prežitie...

Spevácky zbor Cantus Iuventus v domove dôchodcov Timoteus

04.12.2019 Tento rok mal možnosť opäť zavítať do komárňanského domova dôchodcov Timoteus ženský spevácky zbor Pedagogickej fakulty UJS Cantus Iuventus. Našim adventným repertoárom sme zaželali dôchodcom pokojné prežitie...

Úspech poslucháčov Pedagogickej fakulty na ŠVOČ v Nitre

V 29.11.2019 sa konala ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK) na pôde Univerzity Filozofa Konštantina v Nitre. Sekcia historických vied:   I. miesto: Szilárd Varga (Katedra histórie Pedagogickej fakulty...

Katedra histórie : Úspešné rigorózne konanie

04.12.2019 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS sa konalo rigorózne konanie, keď Mgr. Zoltán Sándor úspešne obhájil rigoróznu prácu, témou ktorej bola prvá svetová vojna...

Cantus Iuventus : Prvá adventná nedeľa na námestí gen. Klapku

01.12.2019 Prvú adventnú nedeľu na námestí gen. Klapku v Komárne účinkoval univerzitný, ženský spevácky zbor Cantus Iuventus pri zapálení prvej adventnej sviečky na spoločnom adventnom...

Medzinárodná vedecká konferencia didaktiky prírodovedného vzdelávania na Pedagogickej fakulte UJS.

22.-23.11.2019 Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS organizovala v dňoch 22.-23. novembra 2019 medzinárodné vedecké podujatie s názvom "15. Medzinárodná konferencia študentov doktorandského štúdia v oblasti teórie prírodovedného vzdelávania"...

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky : Špeciálna hodina hudobnej výchovy

27. novembra 2019 sa uskutočnila špeciálna hodina hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte, Predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo. Z vysokej školy Jánosa Kodolányiho ku nám...

Študentská vedecká konferencia v Novom Sade

Na 18. ročníku VMTDK v Novom Sade zastupovala Univerzitu J. Selyeho Bc. Barbara Ágh.  V sekcii  Spoločenských vied I. bolo prijatých 15 prác, obhájených bolo 13. Prvé miesto v...

Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

Dátum podujatia: 15.11.2019. Téma podujatia: Projekt 4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami... Účastníci podujatia: Študenti Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, odbor Predškolskej a...

Samostatná sekcia Didaktiky dejepisu na konferencii Technickej univerzity Budapest

21. november 2019. Vyučujúci a poslucháči doktorandského programu Didaktika dejepisu na Pedagogickej fakulte UJS sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Technickou univerzitou Budapesť (BME). V rámci samostatnej sekcii ,,Historickodidaktické výskumy...

Študentke PF UJS Bc. Lívii Lichtmanneggerovej (maďarský jazyk – slovenský jazyk) bolo pridelené ocenenie Bárczi Géza-díj

PF UJS aj v tomto akademickom roku bola reprezentovaná na medzinárodnej rétorickej súťaži L. Kossutha v Budapešti 8.–9. novembra 2019. Organizátorom súťaže bola univerzita ELTE, miestom podujatia...

Výskum učebníc, preložené učebnice domáce a zahraničné – z Maďarska a z území obývaných maďarskou menšinou

Výskumná skupina Variológia pri Katedre maď. jaz. a lit. UJS PF organizuje v Komárne na pôde Pedagogickej fakulty medzinárodné sympózium na tému výskum učebníc, preložené učebnice domáce...

Živočíšne romzumy – sympózium

Dňa 13. novembra MA PKK (MA Vedecká skupina populárnej kultúry) organizovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Jána Selyeho sympózium pod názvom Myseľ zvierat (Állati elmék), kde sa...

Katedra chémie : Zážitkovo-orientovaná výučba

Dňa 6. novembra 2019 sa na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS za účasti 38 žiakov zo Základnej školy s VJM v Chotíne a ich pedagógov...

Katedra chémie : „Zázraky sú niekde vo vnútri”

Dňa 5. novembra 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS sa uskutočnila neštandardná vyčovacia hodina chémie pre žiakov základných škôl...

Prezentácia novej monografie na Bibliotéke 2019

    V dňoch 7. až 10. novembra 2019 sa opäť otvorili brány – tentoraz už 27. ročníka – medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA, ktorá bola...

Exkurzia a ,,zážitkový výlet“ v Martonvásári

25.10.2019 Poslucháči a pedagógovia Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa 25. októbra 2019 zúčastnili exkurzie plnej zážitkov v maďarskom Martonvásári. Exkurzia sa uskutočnila v rámci...

Tvorivé dielne pre angličtinárov na Katedre anglického jazyka a literatúry

11. novembra 2019 Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS organizuje tvorivé dielne pre angličtinárov základných a stredných škôl s názvom „EFL Teacher Training Workshop I. Improving...

Turistický tábor: Pedagogika a vychovávateľstvo, II. ročník PF UJS

V dňoch 18-21.10.2019 sa konal turistický tábor v malebnom prostredí Nízkych Tatier, v Mýte pod Ďumbierom. Tábor viedla vedúca Katery telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS...

PaedDr. Beáta Dobay, PhD. ako “Majster učiteľ”

31.10.2019 Na slávnostnom celoštátnom zasadnutí Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v Budapešti odovzdali zlatú medailu “Majster učiteľ”. Z Univerzity J. Selyeho prvýkrát mohla toto ocenenie prevziať PaedDr...

VII. Medzinárodné vedecké sympózium „Majorita – minorita a ich súžitie“

Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho,  spolu s Akademickou radou Maďarov na Slovensku 5.-6. novembra 2019 organizuje v Konferenčnom centre UJS...

Prepojenie teórie s praxou v centre pozornosti práce na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky

V rámci prípravy budúcich učiteľov materských a základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne je prioritou okrem osvojenia si teoretických vedomostí aj ich aplikácia v pedagogickej...

Zastúpenie Pedagogickej fakulty UJS na medzinárodnej konferencii v Segedíne

V dňoch 7-9. októbra 2019 sa uskutočnil 20. jubilejný ročník Medzinárodnej hudobnej konferencie v Segedíne, ktorej organizátorom bol Umelecký ústav Katedra hudby JGYPF Univerzity v Segedíne, a ktorá sa...

11. ročník Pohybom ku zdraviu

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadali 11. ročník akcie zameranej...

Plenárna prednáška vedúcej Katedry telesnej výchovy a športu na „I. Leisure Conference”

15. októbra 2019 sa zorganizovala v Miškovci (Maďarsko) medzinárodná konferencia na tému „I. Leisure Conference”, kde s plenárnou prednáškou vystupovala vedúca Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty...

Prednáška Vojtecha Istóka a Ilony Istók v Segedíne z oblasti internetovej jazykovedy

Vojtech Istók, odborný asistent Katedry maďarského jazyka a literatúry Univerzity J. Selyeho a Ilona Istók, bývalá doktorandka katedry, učiteľka maďarského jazyka Základnej školy Ferenca Móru s VJM v Zemianskej...

OZNAM

VÝSLEDKY VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA PF UJS Na základe výsledkov volieb kandidáta na dekana PF UJS zo dňa 16.10.2019 oznamujem akademickej obci, že za kandidáta na...

PF UJS :  Voľba kandidáta na dekana

Dňa 16. októbra 2019 na zasadnutí Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa konala  voľba kandidáta na dekana PF UJS. Jedinou kandidátkou na funkciu...

Zastúpenie Pedagogickej fakulty na VI. Maďarskej interdisciplinárnej konferencii humoru

Dňa 3.-4. októbra 2019 prebehla na univerzite EKE v Jágri (Maďarsko) VI. Maďarská interdisciplinárna konferencia humoru. Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho zastupovali zamestnanci a študenti...

Tradičný kurz turistiky

2019.10.04. Katedra telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho aj tento rok (medzi 9. septembrom a 4. októbrom) zorganizovala tradičný kurz turistiky plný zážitkov a úspechov jednotlivcov...

Dekanské voľno

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS udeľuje dekanské voľno študentom a vyučujúcim PF UJS na stredu 16. októbra od 10:00 hod. do 12:00 hod. Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD...

Zoznam kandidátov na dekana Pedagogickej fakulty UJS

Na základe zverejneného vyhlásenia o voľbách kandidáta na dekana PF UJS oznamujem akademickej obci fakulty zoznam kandidátov.

Sústredenie akademického speváckeho zboru Cantus Iuventus vo Veľkom Mederi

V dňoch 19-22. septembra 2019 sa po prvý krát uskutočnilo sústredenie akademického speváckeho zboru Univerzity J. Selyeho Cantus Iuventus vo Veľkom Mederi, ktoré bolo organizované za...

Cykloturistika

07-12.09.2019 Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho  aj tento rok usporiadal cykloturistiku v Patinciach, na ktorej sa zúčastnili študenti Pedagogickej fakulty. Počas jedného...

Návšteva japonského veľvyslanca na Univerzite J. Selyeho

23.09.2019 Návšteva Juna Shimmiho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Komárne a na Univerzite J. Selyeho. Pána veľvyslanca v mene univerzity privítal pán rektor György Juhász v sprievode Józsefa Liszku...

Výskum a vzdelávanie – medzinárodné vedecké sympózium

Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Akademická Rada Maďarov na Slovensku a Oddelenie Maďarov žijúcich v zahraničí...

XI. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE UNIVERZITY J. SELYEHO

V dňoch 10. a 11. septembra 2019 sa uskutočnil XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho v Komárne. Jazyk – kultúra – interkulturálne vzťahy Prednášky sekcie odzneli v jazyku...

„Športová veda v pohybe”

5.-7. september 2019 Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho zorganizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom „Športová veda v pohybe”...

Obhajoba dizertačných prác v študijnom programe Maďarský jazyk a literatúra

27.–28.08.2019 Na Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa konali úspešné obhajoby dizertačnej /prác v študijnom odbore 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, v študijný programe...

Doktorandský program Didaktika dejepisu

Dňa 27.08.2019 sa úspešne konali prijímacie skúšky doktorandského štúdia v študijnom programe Didaktika dejepisu. Do programu sa prihlásili traja výskumníci: Mgr. László Bese, Mgr. Tibor Nagy a...

Predĺženie termínu podania prihlášok na doplňujúce pedagogické štúdium

Informujeme Vás, že termín podania prihlášok na doplňujúce pedagogické štúdium sme predĺžili do 31. augusta 2019. Ďalšie informácie: tu

Plavecký výcvik

V dňoch 03.06-08.06. 2019 bol organizovaný plavecký výcvik v rámci predmetu KTVŠ na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. Študenti mali možnosť získať si praktické a...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.