Katedra chémie

O katedre

Katedra chémie PF UJS zabezpečuje bakalárske a magisterské štúdium prvotne pre študentov učiteľstva chémie. Okrem toho sa pracovníci katedry podieľajú aj na vyučovaní prírodovedných predmetov v študijných programoch Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo, resp. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ako aj na zabezpečovaní výučby predmetov chémia v študijnom programe Učiteľstvo biológia.

Počas bakalárskeho štúdia sa študenti môžu oboznámiť s teoretickými základmi predmetov v oblasti chémie (všeobecná chémia, anorganická chémia, organická chémia, biochémia, analytická chémia, fyzikálna chémia). Magisterské štúdium pripravuje študentov predovšetkým na učiteľské povolanie, a to spoznávaním rozličných metodických možností a nových vzdelávacích smerov. Počas päťročného štúdia sú teoretické prednášky a semináre spestrené a doplnené laboratórnymi cvičeniami. Praktická výučba je zameraná na získanie a zdokonaľovanie laboratórnych zručností a metód, na ktorú má Katedra chémie výbornú infraštruktúru, metodickú učebňu a dobre vybavené študentské a výskumné laboratóriá.

Výučba prírodovedných predmetov sa v poslednom čase dostáva do popredia, keďže je potrebné pripraviť učiteľov v daných predmetoch pre potreby základných a stredných škôl. Vzdelávanie budúcich učiteľov v maďarskom jazyku umožňuje našim absolventom uplatniť sa nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Okrem učiteľského povolania trh práce víta absolventov študijného programu aj v iných odboroch. Nadobudnuté laboratórne zručnosti štúdia umožňujú našim študentom uspieť v chemickom, farmaceutickom, či potravinárskom priemysle.

Kontakt:
Katedra chémie, Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská 3322, 945 01 Komárno

Katedra chémie a laboratóriá sa nachádzajú v budove Fakulty ekonómie a informatiky UJS (Hradná 21, 94501 Komárno).

Sekretariát

Ing. Ildikó Bucseková
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
iroda: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Výskum

Výskum a vývoj na Katedre chémie PF UJS podporí aj novovzniknuté laboratórium: Nanochemické a supramolekulové laboratórium PF UJS (Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University), ktorého cieľom je

 1. zrealizovanie presného a najmodernejšieho merania jemnej štruktúry, náboja, distribúcie veľkosti a rôznorodosti rôznych nanosystémov,
 2. sledovanie a pochopenie evolúcie supramolekulárnej architektúry; náboja, veľkosti a chemického zloženia pripravených nanozostáv
 3. preskúmanie reologického správania a prúdenia nových nanozostáv, čo má zásadný význam v rade priemyselných aplikácií.

Miestom pre realizáciu aktivít Nanochemického a supramolekulového laboratória UJS (Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University) v oblasti nanotechnológie, je budova na Hradnej ulici č. 21 v Komárne.

V rámci laboratória je nainštalovaný vysoko sofistikovaný homogenizátor založený na báze mikrofluidných procesorov, ktorý je možný použiť na prípravu unikátnych nanoemulzií a ultra disperzných polyelektrolytových zostáv,, biomakromolekúl a rôznych hybridných nanočastíc. Okrem toho sú nainštalované ultracentrifugy s najvyššiou úrovňou výkonu na separáciu a syntézu nanosystémov. Syntézu nových nanosystémov vo veľkej miere podporuje aj plánovan inštalácia mikrofluidizérového procesora.

Laboratórium sa bude venovať aj podrobnej charakteristike nových nanokomplexov s najnovšími prístrojmi, keďže nedostatkom väčšiny predchádzajúcich nanovedných štúdií je zvyčajne ich obmedzenie na posúdenie náboja, zloženia, štruktúry a veľkosti nanočastíc len v zriedených systémoch.

Kombinácia rôznych najmodernejších výskumných metód a prístrojov (ako napríklad prémiový analyzátor elektroforetickej pohyblivosti a veľkosti so spätným rozpytlom a mikroreologickými jednotkami, 3D krížová korelačná spektroskopia, analýza sledovania nanočastíc, UV-VIS-NIR spektroskopia) umožní stanovenie požadovaných vlastností nanomateriálov v zriedenom aj v koncentrovanom režime.

Aktuality

Udržateľnosť a environmentálna výchova – odborný seminár pre učiteľov

Dňa 28.2.2024 sa na Univerzite J. Selyeho uskutočnil odborný seminár pre učiteľov organizovaný Katedrou chémie PF UJS, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 30 pedagógov z okolitého regiónu. Podujatie úzko súvisí s Tematickým týždňom udržateľnosti, ktorý má dlhoročnú tradíciu v Maďarsku a ktorého cieľom je šíriť posolstvo udržateľnosti v rámci školy a upozorniť študentov na dôležitosť udržateľnosti. Na odbornom seminári sa v rámci prednášky Miklósa Matolcsyho pedagógovia zoznámili so základným modelom Týždňa udržateľnosti a jej tohtoročnými kľúčovými témami, ktorými sú ovzdušie, voľný čas, obehové hospodárstvo, odpad a uvedomelá spotreba. Školiteľmi odborného seminára boli: Éva Kotiers, učiteľka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Tarczyho v Chotíne a Katarína Szarka, docentka Univerzity J. Selyeho, ktorí poskytli pedagógom cenné nápady na aktivity a projekty na zapojenie sa škôl do Tematického týždňa udržateľnosti. Počas popoludňajšieho odborného workshopu pozvala prítomných na spoločnú aktivitu Mónika Ölveczky. Realizáciu odborného seminára podporila Zväz maďarských pedagógov na Slovensku a Alapértékek Nonprofit Kft.


Týždeň vedy a techniky na Katedre chémie

Dňa 9. novembra 2023 v rámci podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku na pôde Katedry chémie PF UJS sme privítali Imre Pápai, DSc., výskumného pracovníka Maďarskej akadémie vied, ktorý svojou zaujímavou prednáškou obohatil vedecký obzor študentov Katedry biológie a Katedry chémie. Prednáška mala názov "Két út van előttem ... - A sztereoszelektivitás eredetéről", v ktorej sa náš hosť venoval priblíženiu základných pojmov, historickému pozadiu a dôležitosti stereochémie v prírode a vo farmaceutickom priemysle pri modelovaní a navrhovaní stereoselektívnych chemických reakcií.


XXXIV. Chemická súťaž Györgya Hevesyho

Dňa 19. apríla 2023 sa na Univerzite J. Selyeho konalo národné kolo XXXIV. chemickej súťaže Györgya Hevesyho pre školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Do súťaže, ktorú tento rok už piatykrát organizovala Katedra chémie Pedagogickej fakulty, sa zapojilo 21 študentov z 9 škôl. Žiaci Xsúťažili podľa veku v 2 kategóriách a okrem teoretických vedomostí si zmerali aj svoje praktické zručnosti. Výsledky jednotlivých kategórií:

Výsledky kategórie 7. ročník:
I. miesto: Bence Baráth (ZŠ a Gymnázium s VJM, Bratislava)
Pripravujúci pedagóg: Mgr. Galo Ladislav
II. miesto: Máté Nemes (ZŠ a Gymnázium s VJM, Bratislava)
Pripravujúci pedagóg: Mgr. Galo Ladislav
III. miesto: Máté Kanyicska (Základná škola Strekov)
Pripravujúci pedagóg: Ing. Edita Maczkóová

Výsledky kategórie 8. ročník:
I. miesto: Gergely Kiss (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda)
Pripravujúci pedagóg: PaedDr. Monika Bartalová
II. miesto: Réka Sándor (Gymnázium Imre Madácha s VJM, Šamorín)
Pripravujúci pedagóg: Ing. Gustav Fröhlich
III. miesto: Jázmin Rasztgyörgy (ZŠ Jánosa Aranya s VJM, Okoč)
Pripravujúci pedagóg: Ing. Ildikó Görcsová

K dosiahnutému výsledku každému srdečne blahoželáme, a pripravujúcim učiteľom ďakujeme za ich obetavú prácu.
Sponzori súťaže: Univerzita J. Selyho, Mentor TT és a Pro Selye Univerzitas n.o.

Zoznam škôl zúčastnených na súťaži:
ZŠ Jánosa Aranya s VJM, Okoč
ZŠ Gergelya Czuczora, Nové Zámky
ZŠ Lajosa Csongrádyho s VJM, Svodín
Základná škola Strekov
ZŠ a Gymnázium s VJM, Bratislava
Gymnázium Imre Madácha s VJM, Šamorín
ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda
ZŠ a MŠ Lajosa Turczela s VJM, Salka
ZŠ s VJM, Žihárec


Udržateľnosť a environmentálna  výchova – odborný seminár pre učiteľov

Dňa 8.marca 2023 sa na Univerzite J. Selyeho uskutočnil odborný seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ organizovaný Katedrou chémie PF UJS. Zúčastnilo sa ho takmer 30 učiteľov z okolitého regiónu. Školenie učiteľov úzko súviselo s Tematickým týždňom udržateľnosti, ktorý má dlhoročnú tradíciu v Maďarsku a ktoré má široké zapojenie študentov ZŠ a SŠ v celoštátnom meradle. Cieľom podujatia je šíriť myšlienku udržateľnosti a zvyšovať povedomie žiakov o jej dôležitosti. Odborný seminár predstavil učiteľom základný model Tematického týždňa udržateľnosti a kľúčové témy, ktorými sú  v roku 2023 biodiverzita, energia, udržateľné hodnoty a odpadové hospodárstvo. Školiteľmi odborného seminára boli: Mgr. Éva Kotiers, učiteľka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Tarczyho v Chotíne a PaedDr. Róbert Madarász, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy Marianum v Komárne, ktorí poskytli pedagógom cenné nápady na aktivity a projekty na zapojenie sa škôl do Tematického týždňa udržateľnosti. Odborný seminár sa uskutočnil v úzkej spolupráci s nadáciou Kék Bolygó a neziskovou organizáciou pontvelem.hu.


Pozvánka

Katedra chémie UJS srdečne pozýva všetkých záujemcov na metodické vzdelávanie pedagógov s názvom "Udržateľnosť a environmentálna výchova", ktorá sa koná 8. marca 2023 v Konferenčnom centre UJS v miestnosti K-107.

Program a prihláška na školenie


Interaktívne laboratórne cvičenie

Dňa 9. novembra 2022 zavítali študenti Strednej odbornej školy technickej na Katedru chémie PF UJS na interaktívne laboratórne cvičenie. Študenti si v laboratóriu obliekli biele plášte a stali sa skutočnými výskumníkmi, ktorí sa odvážne zapojili do zaujímavých, farebných chemických experimentov. Laboratórne cvičenie viedla Mgr. Boglárka Borovicza, doktorandka univerzity. Podujatie zorganizované v rámci Týždňa vedy a techniky ponúkla dobrú príležitosť na propagáciu chémie ako prírodnej vedy.

Metodický deň na Katedre chémie PF UJS

Katedra chémie PF UJS dňa 4.7.2022 štvrtýkrát zorganizovala Metodický deň chémie, na ktorom sa stretlo 22 učiteľov základných a stredných škôl z celého regiónu. Na odbornom fóre účastníci mali možnosť vymeniť si svoje skúsenosti, ako aj prediskutovať aktuálne otázky a problémy vyučovania chémie. O bohatý vedecký a odborný zážitok sa postarali prednášajúci.

 
Ako prvý vystúpil Mikuláš Bartal, projektový manažér spoločnosti Slovnaft, ktorý prednášal o spojení skutočného rozmeru a digitálneho sveta v praktickom vyučovaní chémie. Dr. Csilla Sógor z Univerity Babes-Bolyai vo svojej prednáške ukázala možnosti využitia didaktických hier vo vyučovaní chémie. Na záver sa uskutočnil Workshop, v ktorom docentka Katarína Szarka z KCH PF UJS prezentovala výsledky analýzy miskoncepcií chemického vzdelávania skúmané prostredníctvom formatívneho hodnotenia. Daný výskum bol realizovaný v rámci projektu KEGA 004UPJŠ-4/2020.
 

CHEMICKÁ SÚŤAŽ „XXXIII. HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIAVERSENY”

Katedra chémie PF UJS v spolupráci s Mentor TT aj tento rok organizovala chemickú súťaž s názvom ,,XXXIII. Hevesy  György Kárpát-medencei kémiaverseny”, ktorej cieľom je podporiť rozvoj žiakov základných škôl a osemročných gymnázií so záujmom o chémiu. Do súťaže sa zapojilo 18 škôl, z ktorých do hornozemského kola postúpilo 22 žiakov z 8 škôl. Hornozemské kolo sa konalo na pôde univerzity dňa 13. apríla 2022, a súťažilo sa v 2 vekových kategóriách – 7. a 8. ročník. Súťaž pozostávala z 2 častí (teoretickej a praktickej), takže si študenti mohli okrem teoretických vedomostí predviesť aj svoje praktické zručnosti. Podľa súťažiacich a ich pedagógov bola pre nich táto odborná súťaž, ktorá sa po dvoch rokoch  dobrou výzvou, ktorá prebiehala v dobrej nálade.

Výsledky kategórie 7. ročník:

 1. miesto: Kiss Gergely (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda)
 2. miesto: Rasztgyörgy Jázmin (ZŠ Jánosa Aranya s VJM, Okoč)
 3. miesto: Gróf Réka (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda)

Výsledky kategórie 8. ročník:

 1. miesto: Melicher Kinga (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda)
 2. miesto: Balogh Áron (ZŠ s VJM Strekov)
 3. miesto: Fónod Noémi (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda)

Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za obetavú prácu učiteľov.

Sponzori súťaže: Univerzita J. Selyeho, Mentor TT, Selye Univerzitas n.o.


HORNOZEMSKÉ KOLO CHEMICKEJ SÚŤAŽE „XXXII. HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIAVERSENY”

Katedra chémie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho spolu s Mentorom TT usporiadala koncom apríla hornozemské kolo chemickej súťaže „XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny” .  Do súťaže, ktorej cieľom je podporiť profesionálny rozvoj študentov so záujmom o chémiu sa zapojilo 28 žiakov z 10 rôznych škôl. Bohužiaľ, tento rok kvôli pandémii súťaž prebiehala online, ale to nezlomilo nadšenie žiakov. V rámci súťaže mali účastníci možnosť zmerať svoje vedomosti v dvoch kategóriách podľa ročníkov (7. resp. 8.roč.).

Výsledky kategórie 7. ročník:

1. miesto: Lizsica Gábor (ZŠ s VJM G. Czuczora, Nové Zámky)

2. miesto: Nyári Dávid Gergő (ZŠ s VJM G. Czuczora, Nové Zámky)

3. miesto: Varga Bálint (ZŠ s VJM Žihárec)

Výsledky kategórie 8. ročník:

1. miesto: Tarcali Sándor Domonkos (Gymnázium-Gimnázium Kráľovský Chlmec)

2. miesto: Nagy Róbert (ZŠ s VJM Okoč)

3. miesto: Balogh Áron (ZŠ s VJM Strekov)

3. miesto: Gyuricsek Ákos (ZŠ Móra Jókaiho s VJM, Komárno)

3. miesto: Friedmanszki Máté (ZŠ s VJM Okoč)

Výhercom touto cestou blahoželáme!


Úspech bývalej študentky Katedry chémie na celoštátnom kole ŠVOČ (OTDK)

V dňoch 29.-30. marca 2021 sa konalo 35. celoštátne kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (OTDK) v sekcii poľnohospodárskych vedných disciplín (sektor: Potravinárske vedy „A“) v organizácii Univerzity veterinárskeho lekárstva v Budapešti (Maďarsko). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu súťaž prebehla online formou. Boglárka Borovicza, bývalá študentka Katedry chémie UJS sa umiestnila na výbornom druhom mieste s prácou „Hodnotenie antioxidačnej aktivity vybraných ovocných druhov“ (spoluautor práce: Dániel Reménység; vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.). Srdečne gratulujeme!

 


Významný vedecký výsledok študenta Katedry chémie Pedagogickej fakulty UJS

Séria úspechov študenta Bc. Gelle Donáta, študenta Katedry chémie Pedagogickej fakulty UJS po minuloročnom úspechu na ŠVOČ, kde prezentoval svoju prácu na tému „Ferrocenes against cancer?“ pokračuje. S potešením oznamujeme, že vedecká štúdia sumarizujúca výsledky práce výskumnej skupiny, ktorej bol aj náš študent členom, bola uverejnená v časopise ChemPlusChem (2018 Impact Factor: 3 441, časopis Q1) koncom apríla 2020.

V článku sa popisuje jav zvýšenej intracelulárnej akumulácie a cytotoxicita ferocén-Ru konjugovaných komplexov. Výsledky štúdie môžu významne prispieť k výskumu a liečbe rakoviny.

ChemPlusChem je prestížny a uznaný odborný časopis v chemických vedách.

Gratulujem Donátovi a prajeme ďalšie úspechy.

Ďalšie informácie sú dostupné na stránke:

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cplu.202000022


Medzinárodná vedecká konferencia didaktiky prírodovedného vzdelávania na Pedagogickej fakulte UJS.

22.-23.11.2019 Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS organizovala v dňoch 22.-23. novembra 2019 medzinárodné vedecké podujatie s názvom "15. Medzinárodná konferencia študentov doktorandského štúdia v oblasti teórie prírodovedného vzdelávania". Na konferencii sa zúčastnilo 61 expertov odborovej didaktiky prírodovedného vzdelávania z vysokých škôl nielen zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, ale aj z Kene, Brazílie, Mjanmarska a Laosu. Prednášky odzneli v anglickom, slovenskom a českom jazyku, prezentované v 6 sekciách. Na otváracom ceremoniáli konferencie sme mohli privítať docentku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pani doc.RNDr.Beátu Brestenskú, PhD. a pani Dr. Luca Szalay z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa, ktoré vo svojich plenárnych prednáškach prezentovali aktuálne témy prírodovedného vzdelávania. Cieľom konferencie bola prezentácia dizertačných prác a čiastkových výsledkov vedecko-výskumných prác doktorandov a odborné diskusie k ďalšiemu smerovaniu dizertačných projektov.


Katedra chémie : Zážitkovo-orientovaná výučba

Dňa 6. novembra 2019 sa na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS za účasti 38 žiakov zo Základnej školy s VJM v Chotíne a ich pedagógov sa uskutočnila mimoriadna výučba chémie na základe výskumu. Zážitkovo-orientovanú výučbu viedli Mgr.Andrea Vargová, PhD. a Ing. Magdaléna Hugyivárová.


Katedra chémie : „Zázraky sú niekde vo vnútri”

Dňa 5. novembra 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS sa uskutočnila neštandardná vyčovacia hodina chémie pre žiakov základných škôl. Podujatia pod názvom   „Zázraky sú niekde vo vnútri”sa zúčastnili žiaci z rôznych základných škôl nášho regiónu. Spolu šesťdesiatsedem mladých návštevníkov si boli na mieste svedkami zaujímavých, rôznofarebných, horiacich, dymiacich a miestami „chemicky voňavých” reakcií.   

Niektorí odvážni mladí výskumníci pod dohľadom pedagógov si mohli samostatne pripraviť rôzne zaujímavé produkty chemických reakcií, a to medzi inými chemickú kávu, sloniu pastu, farebné komplexy anorganických zlúčenín. Odsledovali nad plameňom nehoriacu vreckovku a dokázali si vyhotoviť čiste mechanickým trením nové produkty z rôznych tuhých a z kryštalických reaktantov.

Medzi návštevníkmi boli žiaci zo Spojenej cirkevnej školy MARIANUM, z Mužle zo ZŠ Jánosa Endrődyho, z Komárna zo ZŠ s VJM ul. Robotnícka, z Dvorov nad Žitavou zo ZŠ Majtényiho Adolfa, zo ZŠ Zlatná na Ostrove.

Podujatie samostatne naplánovala, pripravila a realizovala Ing. Magdaléna Hugyivárová z Katedry chémie. Hlavným cieľom tohto úspešného podujatia bola propagácia didaktiky chémie na základe výskumu a zároveň dôkaz o tom, že svet materiálov je zázračný a rôznofarebný, preto školský predmet chémia z prírodovedných odborov si zaslúži výnimočnú pozornosť.


ŠVOČ – OTDK : Úspech študenta Katedry chémie na celoštátnom kole študentskej vedeckej a odbornej činnosti v zahraničí

16-18. apríla 2019 na Debrecínskej Univerzite v Maďarsku sa konalo súťažné celoštátne kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti (OTDK) v sekcii poľnohospodárskych vedných disciplín. V rámci súťažného podujatia boli prezentované skoro 300 vedecko-odborných prác študentov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií.
 
Študent Katedry chémie PF UJS Bc. Reménység Dániel so svojou odborno-vedeckou prácou „Vyhodnotenie antioxidačnej kapacity vybraných druhov zelenín“ umiestnil sa na 1. mieste v odbornej skupine potravinárskej vedy. Vedúcim víťaznej vedecko-odbornej práce bol doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD., ktorému aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať za jeho odborné rady a usmernenia. Nášmu úspešnému študentovi a jeho vedúcemu prajeme v budúcnosti veľa ďalších odborných úspechov.
 

Hornozemské kolo chemickej súťaže “XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny”

Na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho 16. apríla 2019 sa konalo hornozemské kolo chemickej súťaže “XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny” pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s VJM. Do súťaže sa zapojilo 16 základných škôl od Bratislavy až po Veľké Kapušany, ktoré nominovali 36 žiakov. V rámci súťaže žiaci mali priestor na vyskúšanie sa a súťaženie v dvoch kategóriách podľa ročníkov (7. resp. 8.roč.). V každej kategórii čakali žiakov súťažné úlohy teoretického aj praktického charakteru. Na základe spätnej väzby súťažiacich a ich sprievodných učiteľov chémie, súťaž prebehla v dobrej a v konštruktívnej atmosfére. Po oprave súťažných úloh poradie súťažiacich bolo jednoznačné. Odborná porota sa rozhodla v obidvoch kategóriách oceniť umiestnených v bodovom rebríčku na prvých štyroch miestach. Výsledky súťaže:

Kategória 7. ročník:

 1. miesto: Abaházi Mátyás (ZŠ Jánosa Erdélyiho s VJM, Veľké Kapušany), pod odborným vedením: Abaházi Csilla
 2. miesto: Bondor Gáspár (Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda),pod odborným vedením: Karácsony Magdolna
 3. miesto: Veres Zoltán Benedek (ZŠ Gergelya Czuczora s VJM, Nové Zámky), pod odborným vedením: Zelenai Judit
 4. miesto: Kiss Zsófia (ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda), pod odborným vedením: Tamási Andrea

Kategória 8. ročník:

 1. miesto: Lábodi Philip (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda), pod odborným vedením: Bartal Mónika
 2. miesto: Feke Benedek (Gymnázium Kráľovský Chlmec), pod odborným vedením: Szabó Mária
 3. miesto: Tóbiás Gábor (Gymnázium Kráľovský Chlmec), pod odborným vedením: Szabó Mária
 4. miesto: Schnirz Victoria (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda), pod odborným vedením: Bartal Mónika

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať:

 • účasť všetkým žiakom a ich učiteľom chémie,
 • prácu nezávislej odbornej poroty menovite: prof. RNDr. Hegedűsovej Alžbety, PhD., Mgr. Czibor Angelike, Mgr. Podlupszki Tímei a Dibó Gáborovi, PhD.
 • za značnú finančnú podporu Univerzity J. Selye a Nadácie Pro Selye,
 • za finančnú a vecnú podporu, ako aj organizačné usmernenie zo strany  Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács.

Organizačný tím:

Mgr. Szarka Katarína, PhD.
Mgr. Vargová Andrea, PhD.
Ing. Hugyivároví Magdaléna
Dibó Gábor, PhD.
Ing. Bucseková Ildikó


ŠVOČ : Katedra chémie

Dňa 10. apríla 2019 v rámci 11. Komárňanských univerzitných dní sa konalo univerzitné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ-TDK). Z Katedry chémie, ako najmenšej a najmladšej z katedier sa prihlásili traja študenti s dvomi vedeckými odbornými prácami na tému:

Donát Gelle: „Ferrocenes Against Cancer“ 
Zoltán Csobó a Ladislav Kiss: „Vyučovanie chémie podporované webovými aplikáciami”

Obe práce boli zaradené do Prírodovedeckej sekcie. Odborná komisia danej sekcie vysoko hodnotila prácu Donáta Gelleho „Ferrocenes Against Cancer“ a získala 1. miesto a odporúčala prácu na postup do hornozemského kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti (FTDK). Prácu Zoltána Csobó a Ladislava Kiss odborná komisia rovnako odporúčala na postup do hornozemského kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti (FTDK). Všetkým našim študentom blahoželáme a prajeme ďalších odborných úspechov!


Aktuálnost vedeckých poznatkov z chémie

19. marec 2019 : Príspevok našich kolegov z Katedry chémie o aktuálnosti vedeckých poznatkov z prírodných vied a chémie bol pôvodne publikovaný na webovej stránke https://parameter.sk/kemia-szakkal-biztosan-nem-egeted-meg-magad


Programy Katedry chémie počas Týždňa vedy a techniky

V súlade s programom Týždňa vedy a techniky na Katedre chémie sa uskutočnili nasledovné podujatia: 

Dňa 5. 11. 2018 odznela prednáška doc. RNDr. Juraja BUJDÁKA, DrSc. na tému Hybridné materiály vrstvených nanočastíc a fotoaktívnych organických farbív. Prednášajúci  pracuje na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je zároveň vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied.

Vedecké zameranie doc Bujdáka súvisí s najmä chémiou hybridných materiálov vrstvenatých anorganických zlúčenín a ich interakcií s organickými farbivami. Spolupracuje aj s pracoviskami na Univerzite v Bilbau v Španielsku a Akadémie vied v Českej republike. Mal niekoľko bilaterálnych projektov s Rakúskom a Japonskom. Z jeho významnej publikačnej činnosti spomeňme iba toľko, že podľa databázy Web of science má doc. Bujdák celkove vyše 2 000 citácií (bez autocitácií) s každoročným prírastkom okolo 150 a h-index 31.

 
Doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. vo svojej zaujímavej prednáške nám predstavil najvýznamnejšie fyzikálne javy, ktoré sa vyskytujú v hybridných systémoch zložených z vrstvenatých nanočastíc a organických farbív.
 
Dňa 7.-ého novembra. 2018 odznela prednáška PharmDr. Kataríny  HAJTMANOVEJ na tému Lekárnictvo v súčasnosti. Prednášajúca pracuje v Lekárni pri nemocnici Nemocnice Komárno s.r.o. a jej zaujímavú prednášku vypočuli okrem pedagógov a študentov Katedry chémie aj žiaci z regionálnych základných a stredných škôl, gymnázia spolu 92 účastníkov. Medzi návštevníkmi boli žiaci z Gymnázia P. Pázmánya Nové Zámky pod vedením pani učiteľky Mgr. Anity Szabó Révész, PhaedDr. Judity Zelenaiovej zo ZŠ Czuczora Gergelya v Nových Zámkoch, zo Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s pani učiteľkou Mgr. Tornóczi Gabriellou, zo Strednej odbornej školy pre rozvoj vidieka z Dunajskej Stredy s vedením Ing. Valérie Lelkesovej, z Komárna zo ZŠ s VJM ul. Eötvösa  s p. učiteľkami Mgr. Zuzanou Horváthovou Ambrusovou a Mgr.Katalin Simonics, z Cirkevného gymnázia s VJM z Kolárova s vedením p. učiteľky Mgr. Szilvie Kacsinecz.
 

Webové aplikácie vo vzdelávaní

Dňa 11.-12.09.2018 na Univerzite J. Selyeho desiatykrát sa konala medzinárodná vedecká konferencia, ktorej cieľom bola  prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov z oblasti humanitných-, spoločenských-, pedagogických a ekonomických vied ako aj ich príbuzných odborov. Jednotlivé vedecko-výskumné príspevky boli prezentované v siedmych sekciách, z ktorých jedna sekcia názvom „Webové aplikácie vo vzdelávaní“ bola realizovaná s podporou projektu KEGA č. 002UJS-4/2016 „Web-based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov”. V rámci sekcie boli prezentované 11 príspevkov pedagogicko-výskumných bádaní a štúdií, ktoré umožnili bohatú diskusiu odborníkov a výmenu odborných skúseností. Účastníci sekcie na konci konštatovali opodstatnenosť a nevyhnutnosť odborného fóra v danej problematike, čo sme považovali za úspešné ukončenie práce v sekcii.


Metodický deň na Katedre chémie PF UJS

Dňa 4.7.2018 sa na Katedre chémie PF UJS druhýkrát stretli učitelia chémie základných a stredných škôl v rámci metodického dňa, na ktorom si vymenili skúsenosti a prediskutovali aktuálne otázky problematiky výučby chémie a vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov. Bohatý vedecký zážitok sme mali z odborných prednášok pozývaných hostí, ako aj z Workshopu o dosiahnutých výsledkoch domácich pedagógov v rámci Projektu KEGA 002UJS-4/2016.

Špecialista na nebezpečné chemické faktory p. Mikuláš Bartal zo SOŠCH v Bratislave prednášal o prítomnosti nebezpečných látok v našom okolí a o rizikových faktoroch v školskom chemickom sklade. Výsledky štúdia o naivných axiómiách stredoškolákov prezentoval p. Bárány Zsolt Béla z gymnázia Hajdúszoboszló. O chronológii výučby prírodovedných predmetov a chemického vzdelávania sme vypočuli prednes p. Mgr. Imricha Andruskó, riaditeľa Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne. Účastníci druhého chemického metodického dňa záverom konštatovali opodstatnenosť a nevyhnutnosť odborného fóra.

 

Zázračná chémia

27.04.2018  Žiaci ZŠ s VJM ulice Eötvösa v Komárne sa 27. apríla  zúčastnili série zaujímavých experimentov na Katedre chémie Pedagogickej fakulty UJS. Zo žiakov siedmej triedy sa stali vedci, chemici potom ako si v laboratóriu nasadili ochranné okuliare a plášte. Mladí vedci sa aktívne zapojili do realizácie demonštračných pokusov.


MIMORIADNA HODINA CHÉMIE

Dňa 19.-ého marca 2018 na Katedre chémie PF UJS sme organizovali mimoriadnu hodinu chémie pre žiakov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM. Účastníci sa stretli atraktívnymi javmi, videli zaujímavé chemické reakcie sprevádzané pestrofarebnými svetelnými efektmi. Pedagógovia katedry majú zámer v rámci informálnej výučby interaktívne rozvíjať chemické poznatky stredoškolákov, prípadne ich orientovať na pedagogické povolanie.

Interaktívne labaratórne cvičenie

07.02.2018 Žiaci Základnej školy M. Borsosa z Veľkých Úľan sa  zúčastnili 7. februára na informálnom vyučovaní chémie na Katedre chémie UJS. Zametnanci katedry pre nich prichystali zaujímavé a efektné pokusy, do ktorých sa žiaci mohli aktívne zapojiť.


Pozvaná prednáška Dr.habil. Róberta Mészárosa, DSc. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Prednáška sa konala 25. novembra 2016. Prednášku organizovala Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Názov prednášky bol: „Fine Tuning the Nonequilibrium Features of  Oppositely Charged  Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures


Demonštrácia chemických pokusov na Katedre chémie

V priebehu júna zavítali na Katedru chémie Univerzity J.Selyeho žiaci stredných a základných škôl. 1. júna študenti zo Spojenej cirkevnej školy Marianum s vyučovacím jazykom maďarským, a 16. júna žiaci Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským mali možnosť sa zoznámiť s prácou v chemickou laboratóriu. Zamestnanci katedry pre nich prichystali zaujímavé a efektné pokusy, do ktorých sa žiaci mohli aktívne zapojiť.


Názov: Róka András: Cesta časom chemickým sprievodom (Týždeň vedy)
Organizátor:    Katedra chémie PF UJS
Spoluorganizátor:    -
Miesto konania:    Hradná 21
Budova Ekonomickej fakulty
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Termín konania:    12. novembra 2015      10:00
Typ podujatia:    Chemická show
Popis:    Cestujme v čase s chémiou! ... na to však,  aby naša cesta bola bezpečná, potrebujeme skúseného sprievodcu, kto nás bude sprevádzať na ceste časom prostredníctvom chemických zákonitostí. Staňte sa aj Vy spolucestujúcim docenta Andrása Róka, Dr. z Chemického inštitútu ELTE v Budapešti.
Kontaktná osoba:    Meno: Mgr. Katarína Szarka, PhD.
e-mail:

Infraštruktúra študijného programu

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu Učiteľstvo chémie (1. a 2. stupeň)

a. Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia.

Vyučovanie na študijnom programe Učiteľstvo chémie (1. a 2. stupeň) prebieha v miestnostiach budovy Fakulty ekonómie a informatiky UJS.

Budova FEI UJS

miestnosť č. G105 (kapacita 24 osôb)
miestnosť č. G106 – Laboratórium
miestnosť č. G107 – Laboratórium
miestnosť č. G202 (kapacita 49 osôb)
miestnosť č. G208 (kapacita 23 osôb)
miestnosť č. G210 (kapacita 122 osôb)

Vybavenie špecializovanej učebne na vyučovanie didaktiky chémie (G208)

 • interaktívna tabuľa (Hitachi)

 • Logitech Wireless Prezentér R400 – 2 ks

 • Pasco Science Laboratory Equipment sada interaktívnych laboratórnych meracích prístrojov

 • Meriací systém Vernier

 • zbierka minerálov a hornín

 • 8 dielna súprava vizuálneho učebného materiálu s periodickou sústavou chemických prvkov

 • set modelov kryštálových mriežok a modelov molekúl anorganických a organických zlúčenín

 • nástenné učebné materiály: kolobeh dusíka, kyslíka a vody; systém kryštálových mriežok

 • nástenná tabuľa - názvoslovie-anorganická chémia

 • Súprava nástenných tabúľ na vyučovanie chémie – reakcia kovov s vodou, reakcia kovov s kyselinou, mechanizmus protolitických reakcií, neutralizácia, redukcia v redukčnom rade, peptidická väzba, elektrochemický rad napätia kovov, schopnosť atómov odovzdávať respektívne prijímať elektróny

 • Chemicko-environmentálny kufrík na monitoring vody a pôdy

 • vlastný knižničný fond Katedry chémie - odborná literatúra dostupná aj pre študentov

 • súprava Chemické laboratórium - experimentálne sady pre deti

b. Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov, prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Univerzitná knižnica umožňuje prístup k študijnej literatúre pre študijný program, a to najmenej v rozsahu povinnej literatúry uvedenej v informačných listoch predmetov. V knižnici sa používa knižničný informačný systém DAWINCI, ktorý je moderný knižnično-informačný systém, integrujúci najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií a databázových systémov. Systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom On-line katalógu OPAC cez webové stránky. Univerzitná knižnica UJS je podobne, ako ostatné univerzitné knižnice zapojená do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre potreby MŠVVŠ SR. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v online databázach jednotlivých vydavateľstiev. Univerzitná knižnica organizuje workshopy, ktoré podporujú orientovanie sa v publikačných databázach a prácu s literárnymi zdrojmi.

c. Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Pre potreby dištančného vzdelávania alebo vzdelávania kombinovanou formou univerzita má v prevádzke 4 servery s videokonferenčným systémom BigBlueButton. Alternatívnym nástrojom na dištančné vzdelávanie je aj platforma MS Teams, ako súčasť balíka Office 365 A1 for faculty, ktorá je k dispozícii pre všetkých učiteľov aj študentov. Ešte v roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na báze open-source LMS Moodle. Tento systém bol v roku 2017 čiastočne integrovaný so systémom WeBWorK. Moodle aj naďalej ponúka možnosť zverejňovania študijných a pomocných materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického testovania vedomostí v autorizovanej zóne. Popri možnosti káblového pripojenia, ktorá je k dispozícii v ŠD, UK a na iných vybraných miestach, majú študenti vo všetkých budovách UJS prístup na internet prostredníctvom WiFi siete. K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie meno a heslo). V roku 2016 bol zavedený centrálny tlačový systém, ktorý je dostupný aj pre študentov.

d. Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Z hľadiska zabezpečovania vzdelávacích činností na študijnom programe hlavnými partnermi sú cvičné školy, školské zariadenia a cvičné materské školy, na ktorých sa uskutočňuje pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty UJS.

Pedagogická fakulta momentálne je v spolupráci s viac ako tridsiatimi cvičnými školami na Slovensku. Cvičné školy sú nielen v Komárne, ale aj napr. v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, v Galante, v Nových Zámkoch, v Rožňave, v Kráľovskom Chlmci, v Bratislave, v Šahách, v Štúrove, vo Veľkých Kapušanoch, v Kolárove a v Rimavskej Sobote.

V rámci pedagogickej praxe študenti pozorujú a analyzujú edukačný proces, naučia sa aplikovať teoretické poznatky získané počas štúdia všeobecno-vzdelávacích predmetov, všeobecných a odborových didaktík a postupne si osvojujú pedagogické zručnosti potrebné na výkon  pedagogickej profesie.

e. Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V priebehu štúdia UJS poskytuje svojim študentom aj stimulujúce prostredie. UJS efektívne riadi a prevádzkuje Študentské domovy UJS, kde zabezpečuje komfortné ubytovanie pre študentov univerzity, s vhodnými podmienkami pre kvalitné bývanie so zodpovedajúcim hygienickým štandardom a bezpečnosťou. Súčasťou areálu ŠD je multifunkčné ihrisko umožňujúce študentom zmysluplné trávenie voľného času a športovanie.

UJS zabezpečuje študentom aj stravovanie v budove Konferenčného centra UJS. V Športovom centre Univerzity majú študenti možnosť športovania a realizácie ďalších voľnočasových aktivít.

Cieľom univerzity je poskytnúť aj možnosti kultúrneho, spoločenského a duchovného vyžitia. Mladé talenty nájdu svoje uplatnenie v speváckom zbore Cantus Iuventus. Študenti majú možnosť navštevovať kaplnku zriadenú v ŠD Čajka.

f. Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

UJS svojim študentom ponúka zahraničné študijné mobility v rámci vzdelávacích mobilitných programov Erasmus+, programu Makovecz, CEEPUS a rôznych odborných stáží prostredníctvom programu Erasmus+.

Úsek pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s fakultami UJS pravidelne organizuje informačné Erasmus+ dni a workshopy, a ponúka možnosť osobnej alebo online konzultácie. Študentom UJS sú distribuované propagačné materiály, letáky a brožúry. Zároveň úsek pre medzinárodné vzťahy UJS pravidelne zverejňuje informácie o činnosti na internetovej stránke Erasmus+ UJS a hromadne zasiela informácie študentom, učiteľom a zamestnancom UJS prostredníctvom informačných nástrojov univerzity.

Partnerské inštitúcie
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/partneri.html

Erasmus+

Mobilita študentov za účelom štúdia:
http://erasmus.ujs.sk/sk/studium.html

Mobilita študentov za účelom stáže:
http://erasmus.ujs.sk/sk/staz.html

Návod pre študentov na prihlasovanie:
http://erasmus.ujs.sk/sk

Kontakty koordinátorov:
http://erasmus.ujs.sk/sk/kontakt.html

Program Makovecz
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/makovecz.html

Ostatné mobilitné programy
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/mobilita.html

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.