Výskumné a rozvojové projekty

Projektové obdobie 2019

 
Vedecko-výskumné projekty
APVV
KEGA
KultMinor
VEGA

Rozvojové projekty
KultMinor
Operačný Program VaI (ITMS 2014+)

Ostatné

Projektové obdobie 2018  

Projekt KEGA č. 001UJS-4/2018

Vysokoškolské učebné materiály
Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte

Projekt je zameraný na zostavenie a publikovanie vysokoškolskej učebnice a e-learningových materiálov systému moodle zo sociolingvistiky s osobitný zreteľom na slovensko-maďarské kontexty.

Vysokoškolské učebné materiály zamerané na systematické vyučovanie disciplíny sociolingvistiky na slovenskom trhu dodnes absentujú, pedagógovia vyučujúci tento predmet na univerzitách a vysokých školách používajú ako zdroj prednášok a seminárov vedecké monografie a zborníky obsahujúce výsledky sociolingvistických výskumov. Didaktické spracovanie a prezentácia je dostupná iba v českom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku a v ďalších cudzích jazykoch. Samotné štúdium cudzojazyčnej odbornej literatúry by nemal znamenať problém, avšak považujeme za potrebné spracovanie výsledkov slovenských výskumov a ich prezentáciu pre študentov v systematizovanej forme, podobne ako je to v prípade iných lingvistických disciplín.

Cieľom riešiteľského kolektívu je výber z originálnych prác sociolingvistických výskumníkov slovenského jazyka s metodolgicko-didaktickým účelom. Plánovaná publikácia reaguje na potrebu didaktickej transformácie najnovších vedeckých poznatkov z oblasti. Výsledkom je sumár didakticky spracovaných vedeckých poznatkov z oblasti sociolingvistiky. Texty sa spracúvajú v štýle problémového vyučovania, projekt je zameraný na prax.

Riešiteľsky kolektív

 

Vedúci projektu: Sándor János Tóth, PhD. Katedra SLJ PF UJS

Spoluriešitelia:

Mgr. Szabolcs Simon, PhD., Katedra MLJ PF UJS
PaedDr. Eva Győriová Baková, Katedra SLJ PF UJS

Medzinárodná spolupráca:

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku: Tünde Tuska, PhD.
Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: Marián Sloboda, PhD.

Metodika spracovania a zostavovania materiálu

Každá kapitola sa člení na dve časti:

A) Teoretickú bázu tvoríme na základe syntézy odbornej literatúry. Ide o koncept výkladu vo forme krátkych, prehľadných a výstižných prednášok (nie v esejistickom alebo v ťažšom vedeckom štýle).

B) Na to sa nadväzujú relevantné príklady zo sociolingvistických výskumov. Jadrom učebnice sú nové citované publikované výskumy spracované do formy problémového vyučovania.

Asi najzaujímavejšiu interakčnú sféru má slovenčina s maďarským jazykom. Vzájomný vplyv týchto jazykov je historicky aj synchrónne aktuálnou otázkou. V príkladoch sa uplatňuje sa tu porovnávacie hľadisko a typické jazykové prvky, ktoré charakterizujú len zmiešané slovensko-maďarské prostredie (maďarská menšina na Slovensku a dolnozemská Slovač). Prikladáme aj relevantné literárne prejavy rôznych jazykových situácií a interakcií.

Plánované kapitoly

  1. Prečo skúmať spoločenské súvislosti jazyka? Sociolingvistika ako disciplína. Z histórie sociolingvistického výskumu. Makrosociolingvistika a mikrosiciolingvistika.
  2. Ktorými metódami pracujú výskumníci nárečí a sociolingvisti? Aký je vzťah sociolingvistiky a dialektológie?
  3. Aké sú vrstvy jazyka? Jazykové varianty a stratifikácia jazyka. Sociálne variety jazyka.
  4. Aký je vzťah kodifikovanej normy a reálneho používania jazyka? Jazyková kultúra, jazyková ideológia. Sociolingvistický vz. normativistický prístup.
  5. Ktoré faktory ovplyvňujú používanie jazyka? Postoje k jazyku. Jazyková socializácia. Jazyk a vek, jazyk a rod.
  6. Typológia jazykových situácií. Jazyková krajina.
  7. Ako funguje jazyk vo viacjazyčnom prostredí? Otázky bilingvizmu a jazykových kontaktov.
  8. Je potrebné regulovať používanie jazyka? Jazyková politika a jazykové právo, jazykový manažment a plánovanie.
  9. Mediálna a mediovaná komunikácia

Aktuálny časový harmonogram

08.01.2018 12.01.2018 Prípravné diskusie autorského kolektívu. Odborné stratégie a koncepcia.

01.02.2018 30.03.2018 Práca s odbornou literatúrou. Výber relevantných teoretických aj výskumných materiálov k jednotlivým kapitolám učebnice. Zaobstarávanie odbornej literatúry.

02.04.2018 31.05.2018 Integrácia vlastných výskumov Syntéza a integrovanie vlastného publikovaného výskumného materiálu k jednotlivým kapitolám

učebnice.

01.06.2018 31.08.2018 Príprava materiálov a jednotlivých kapitol vysokoškolskej učebnice. Tvorivá práca autorov. Vzájomné lektorovanie a diskusie.

Projektové obdobie 2017

PROJEKT – TKK – 2017 : 01

KNM-1326/2017/2.2 VI. medzinárodné vedecké sympózium: Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť

Opis projektu: Edukácia ponúka možnosť osloviť viac generácii, škola slúži ako najväčší priestor duševnej hygieny a z toho hľadiska výmena vedecko-výskumných výstupov prehlbuje interkulturálny prístup výchovy doma i v zahraničí. Jednotný názor na výchovu v rámci SR je tiež diskutabilný, má veľké regionálne rozdiely tak isto, ako v rámci Strednej Európy (HU, R, SRB).

Zodpovední riešitelia projektu: PaedDr. Strédl Terézia, PhD, PaedDr. Nagy Melinda, PhD.

PROJEKT – TKK – 2017 : 02

KNM-1321/2017/1.1.2 Socializačný vplyv terapie vo výchove

Opis projektu: Výchovné zariadenia sa stávajú z roka na rok intenzívnejším socializačným priestorom v rozvíjaní osobnosti dieťaťa, preto vyžadujú alternatívne prístupy a techniky v socializácii dieťaťa najmä vtedy, keď ich navštevujú deti z rôznych socializačných vrstiev, vyžadujúce diferencovaný prístup.

Zodpovedný riešiteľ projektu: PaedDr. Strédl Terézia, PhD.

PROJEKT – TKK – 2017 : 03

KNM-1322/2017/1.1.2 Jasovská kláštorná záhrada – súčasť nášho kultúrneho dedičstva

Opis projektu: Premonštrátska kláštorná záhrada v obci Jasov je významnou kultúrnou, historickou a prírodnou pamiatkou. Pripravovaná monografia ju predstavuje z pohľadu histórie, podmienok jeho vzniku, výstavby použitých slohov, dendrologického materiálu.

Monografiu pripravujú dvaja vysokoškolskí učitelia, Ing. Pavol Balázs, PhD. – biológ, botanik, a PaedDr. Melinda Nagy, PhD. – biológ pochádzajúca z obce Jasov, a zaoberajúca sa vyše 20 rokov touto problematikou. Monografia obsahuje aj bohatý obrazový materiál dokumentujúci záhradu – historické fotografie, súčasné fotografie, a originálne kresby jedného z autorov.. 

Zodpovedný riešiteľ projektu: PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

PROJEKT – TKK – 2017 : 04

KNM-1328/2017/2.3 Variativita maďarčiny v menšinovom prostredí na Slovensku

Opis projektu: V rámci projektu ide o 3 aktivity: Vedecké sympózium skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry; Pamätná konferencia Jánosa Aranya; Vedecká prednáška emeritného profesora László Keresztesa, bývalého učiteľa Debreceni Egyetem o pôvode maďarského jazyka. Bádateľská skupina Variológia bola založená v roku 2010 v Komárne pri Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty. Bádateľská skupina realizovala doteraz päť vedeckých sympózií. Cieľom vedeckých sympózií bola jazykovedná analýza učebníc používaných na rôznych stupňoch vzdelávania (základná, stredná, vysoká škola) v rôznych typoch škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. V poslednom čase sa na sympóziách zaoberá aj analýzou učebných pomôcok a materiálov ako aj analýzou pedagogických dokumentov (Štátneho vzdelávacieho programu). Užším cieľom skupiny Variológia je, aby reflektovaním na domáce učebnice publikované v maďarskom jazyku ako aj na školské dokumenty prispievala k zdokonaľovaniu predmetných školských dokumentov. Na doterajších sympóziách tradične vystupovali s prednáškami domáci a zahraniční odborníci. Bádateľská skupina plánuje realizovať ďalšie sympózium v apríli 2017. Príspevky konferencie budú publikované vo vedeckom zborníku. Rozmer A5, čierno/biela publikácia v mäkkom obale, 200 výtlačkov. Druhým významným vedeckým podujatím bádateľskej skupiny bude Pamätná konferencia Jánosa Aranya pri príležitosti 200. jubilea narodenia významnej osobnosti maďarskej literatúry. Cieľom konferencie je, aby oslovení prednášatelia, jazykovedci a literárni vedci demonštrovali význam spisovateľskej tvorby Jánosa Aranya a jej vplyv na stvárňovanie spisovného jazyka. Vedecké podujatie poskytuje možnosť na zmapovanie témy manažovania jazyka v menšinovom jazykovom prostredí. Toto jazykovedné odvetvie je v súčasnosti moderným smerom v jazykovede. Vytýčeným cieľom konferencie je odhalenie významu spisovateľskej tvorby Aranya z hľadiska stvárňovania modernej spisovnej maďarčiny a nie tradičná literárnovedná analýza jeho diel. Treťou plánovanou aktivitou skupiny Variológia je organizovanie vedeckej prednášky emeritného profesora László Keresztesa. Ide o poskytovanie najnovších vedeckých poznatkov vo súčasnosti veľmi aktuálnej spoločensko-jazykovedenej téme o pôvode maďarského jazyka pre poslucháčov fakulty a pre verejnosť.

Zodpovedný riešiteľ projektu: Szabolcs Simon, PhD.

Výstupy projektu:

- 29. marca 2017 : prednáška profesora emerita Debreceni Egyetem László Keresztesa o pôvode maďarského jazyka.

- 28. apríla 2017 : medzinárodné vedecké sympózium bádateľskej skupiny Variológia pôsobiacej od roku 2010 na Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS. 

- Vedecký zborník zo sympózia;

- 10. novembra 2017 : Týždeň vedy a techniky na Slovensku : Jubilejná konferencia k výročiu Jánosa Aranya.

PROJEKT – TKK – 2017 : 05

KNM-1324/2017/1.1.2 O charaktere ideologického ťaženia v Československu (1948-1989) 

Opis projektu: Publikácia analyzuje historický vývoj niektorých vybraných problémov ideologického ťaženia československého komunistického režimu v období 1948-1989. Publikácia je venovaná konkrétnym historickým témam a problémom nedávnej minulosti, ako slobodný pohyb ľudí (migrácia), populačný vývoj a mediálna propaganda – a to všetko v súvislosti s maďarským obyvateľstvom žijúcich v Československu. V centre pozornosti knihy stoja témy, ako sloboda pohybu ľudí (v Československu ako aj v rámci východnej Európy), hlavne otázka voľného pohybu za prácou, či už smerom na západnú Európu alebo v rámci východnej Európy. Kniha sa taktiež bude zaoberať s demografickými otázkami Československa, vrátane problematiky potratov. Tretím tematickým okruhom knihy budú štúdie o charaktere mediálnej propagandy používanej zámerne a tendenčne komunistickým režimom, vrátane tém týkajúcich sa Rádia slobodnej Európy, Charty 77 a pod.

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.

Výstupy projektu: Vedecká monografia.

PROJEKT – TKK – 2017 : 06

D189/2017/13 Majorita – minorita a ich súžitie

Opis projektu: V rámci projektu sa uskutočnia workshopy, ktoré budú príležitosťou na budovanie kompetencií u učiteľov potrebných na výchovu k tolerancii. Cieľom je podpora vysokoškolských študentov pri budovaní ich sociálnych kompetencií.

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Strédl Terézia, PhD.

Výstupy projektu:

- Workshopy plánujeme od 13:00 hod. do 16:30 hod. s programom:

13.00 – László Szarka: História, politika a historické zmierovanie – slovensko-maďarské vzťahy (Történelem, történelempolitika és a történeti megbékélés – magyar-szlovák kapcsolatok)

14.00 – Melinda Nagy: Spolužitie – izolovane, integrovane alebo asimilovane? (Rómovia v Európe) (Együttélés – izoláltan, integráltan vagy asszimiláltan? (Romák Európában))

15.00 – Terézia Strédl: Tolerantná komunikácia – komunikatívna tolerancia v praxi (Toleráns kommunikáció – kommunikatív tolerancia a gyakorlatban)

Miesto a dátum konania:

18. októbra 2017, Komárno, sídlo SzMPSz

23. októbra 2017, Veľké Kapušany, ZŠ s VJM

24. októbra 2017, Moldava nad Bodvou, ZŠ s VJM (začiatok: 8:30 hod.)

25. októbra 2017, Tornaľa, ZS s VJM

20. novembra 2017, Galanta, sídlo Nadácie P. Pázmánya, ul. Z. Kodálya.

- Výskum študentov UJS zameraný na zisťovanie ich názorov o predsudkoch, diskriminácii, kooperácii.

- Budovanie kompetencií študentov (interkulturálna výchova).

PROJEKT – TKK – 2017 : 07

KNM-1323/2017/1.1.1 Eruditio – Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 12. ročník

Opis projektu: Jednotlivé čísla časopisu uverejňujú odborné príspevky z pedagogických, humanitných a prírodných vied. Koncepcia zostavovania jednotlivých čísel sa utvára tak, aby značný priestor rozsahu strán bol zaistený pre originálne vedecké štúdie, v ktorých sa môžu prezentovať výsledky výskumu mladších i starších vedeckých pracovníkov, vysokoškolských pedagógov, resp. doktorandov a vysokoškolských študentov (Štúdie; Kratšie články, Pramene). Ďalej sa dáva priestor otvoreným otázkam vedným, literárnym a pedagogickým, vrátane edukačných problémov a inovačných návrhov (Fórum, Diskusia). Rubrika pre recenzie prináša najnovšie poznatky o publikačnej činnosti domácich i zahraničných odborníkov. Udalosti a Správy tvoria zase rubriku, kde sa môže verejnosť informovať o významných udalostiach na domácej univerzite, alebo kde sa podávajú informácie o dôležitejších výsledkoch získaných domácimi odborníkmi na iných univerzitách.

Zodpovedný riešiteľ: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.

Výstupy projektu: štyri čísla 12. ročníka vedeckého časopisu Eruditio – Educatio.

Projektové obdobie 2016

PROJEKT – TKK – 2016 : 01

Projekt ITMS 26210120042 „Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru“. V rámci projektu sa na Katedre chémie PF UJS v roku 2015 zriadilo Nanochemické a supramolekulové laboratórium. Laboratórium bolo zariadené z prostriedkov projektu Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Pre štrukturálne fondy EÚ „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.  Cieľom Nanochemického a supramolekulového laboratória PF UJS je:

- realizovanie presného a najmodernejšieho merania jemnej štruktúry, náboja, distribúcie veľkosti a rôznorodosti rôznych nanosystémov,
- sledovanie a pochopenie evolúcie supramolekulárnej architektúry; náboja, veľkosti a chemického zloženia pripravených nanozostáv,
- preskúmanie reologického správania a prúdenia nových nanozostáv, čo má zásadný význam v rade priemyselných aplikácií.

V Nanochemickom a supermolekulovom laboratóriu UJS sa nachádza: Cirkulačný termostat 1, Sušiareň s nútenou cirkuláciou 1, Zariadenie na čistenie vody 1, Laboratórny pH/mV meter 1, Cirkulačný termostat s chladením 1, Reometer s príslušenstvom 1, Prístroj na delenie a čistenie makromolekúl a meranie ich molekulovej hmotnosti 1, Prístroj na neinvazívne meranie veľkosti častíc, zetapotenciálu a molekulovej hmotnosti polymérov na princípe dynamického rozptylu svetla 1, Mikroskop s príslušenstvom 1, Spektrometer 1, Sálová preparatívna ultracentrifuga s rotormi 1, Analytická centrifúga 1, Reometer 1, 3DSpektrofeter 1, Spektrofotometer 1, Homogenizátor 1, Laboratórna chladnička 1, Laboratórna analytická váha 1, Laboratórny stôl váhový odpružený na robustnej kovovej podnoži s výstuhom nôh 1, Laboratórny stôl na ľahkej kovovej podnoži 2, Stolička laboratórna 7, Skrinka laboratórna policová sklenené dvierka 8, Skrinka laboratórna policová otvorená 4, Laboratórny stôl prístrojový pre prácu v stoji na robustnej podnoži 12, Laboratórny stôl jednostranný s keramickou výlevkou 1, Laboratórny stôl žulový pre malé a analytické váhy 1, Digitálny mikroskop 1, Notebook 15,6“ 4, Notebook 13,3“ 2, All in One 20“ touch 4. Vyššie uvedené laboratórne zariadenia, vybavenia a špeciálne prístroje budú použité na následné výskumno-vývojové aktivity v oblasti nanotechnológií v súlade s naplánovanými aktivitami v „Pláne modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná stratégia UJS od 2016 v horizonte do 2023“.

Výstupy projektu:  [ADC] 001 BODNÁR, Katalin, Katarína SZARKA, Miklós NAGY a Róbert MÉSZÁROS. Effect of the Charge Regulation Behavior of Polyelectrolytes on Their Nonequilibrium Complexation with Oppositely Charged Surfactants. Journal of Physical Chemistry B. Vol. 120, no. 49 (2016), p. 12720-12729. ISSN 1520-6106. WoS. IF (2015): 3,187.

Prezentácie na konferenciách

Katalin Bodnár; Edit Fegyver; Miklós Nagy and Róbert Mészáros: "Effect of the Charge Regulation Behavior and Chemistry of Polyelectrolytes on their Nonequilibrium Complexation with Oppositely Charged Surfactants" Poster, 30-th Conference of European Colloid and Interface Society, Roma, Italia, 2016 September 4-9.

Krisztina Bali; Zsófia Varga; Attila Kardos; Imre Varga and Róbert Mészáros: "Effect of electrolyte concentration gradient on the phase properties of oppositely charged polyelectrolyte/surfactant mixtures" poster, 7th International Colloids Conference Sitges, Barcelona, Spain, 2017, June 18-21.

Krisztina Bali and Róbert Mészáros: "Preparation of polyamine/anionic surfactant/gold nanocomposites: Effect of temperature, pH and preparation method" poster, 7th International Colloids Conference Sitges, Barcelona, Spain, 2017, June 18-21.

Pozvané prednášky: Róbert Mészáros: "Fine Tuning the Nonequilibrium Features of Oppositely Charged Polyelectrolyte/Surfactant mixtures" UK Bratislava, 2017. november

PROJEKT – TKK – 2016 : 02

KEGA 005UJS-4/2015 Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. stupeň VŠ štúdia

Opis projektu: V snahe splniť očakávania doby, a zvýšiť záujem zahraničných študentov o študijný program predškolská a elementárna pedagogika pre II. stupeň vysokoškolského štúdia sa vytvorí tento študijný program aj v anglickom jazyku. Preložia sa informačné listy predmetov akreditovaného ŠP, a krátka charakteristika ŠP. Následne sa vytvoria učebné materiály vo forme skrípt v anglickom jazyku k vybraným pedagogickým a psychologickým, sociálnovedným a didaktickým predmetom študijného programu. K ostatným predmetom sa vytvoria prezentácie alebo podrobné sylaby v anglickom jazyku. Ku všetkým predmetom sa pripravia aj preverovacie otázky, alebo testy.

Zodpovedný riešiteľ: dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.

Celkový počet a mená fyzických osôb zapojených do realizácie projektu za PF UJS: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.; prof. Dr. Béla István Pukánszki, DrSc.;.PaedDr. Beáta Dobay, PaedDr. Andrea Puskás, PhD., RNDr. Zuzana Árki, PhD. , PaedDr. Terézia Strédl, PhD., PaedDr. Melinda Nagy, PhD., PaedDr. Edita Szabóová, PhD., Mgr. Yvette Orsovics, PhD.

Výstupy projektu:

[AAA] SZŐKÖL, István. Educational evaluation in contemporary schools. 1. vyd. Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. 159 s. ISBN 978-615-5372-60-5.

[AAB] PUSKÁS, Andrea. The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 90 s. ISBN 978-80-8122-178-1.

[ACB] BORDÁS, Sándor, Melinda NAGY a Terézia STRÉDL. A pszichológia és társadalomtudományai [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 288 s. ISBN 978-80-8122-164-4.

[ADC] CSŐSZ, Aranka, Anna SZÉCSÉNYI-NAGY, Veronika CSÁKYOVÁ, Péter LANGÓ, Viktória BÓDIS, Kitti KÖHLER, Gyöngyvér TÖMÖRY, Melinda NAGY a Balázs Gusztáv MENDE. Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. Scientific Reports. Vol. 6, art. no. 33446 (2016), p. [1-6]. ISSN 2045-2322. WoS, SCOPUS. IF (2015): 5,228. SNIP (2015): 1,589.

[ADC] NAGY, Melinda, Veronika CSÁKYOVÁ, Balázs Gusztáv MENDE, Aranka CSŐSZ, Gabriel FUSEK, Pavol MAKOVICKÝ, Miroslav BAUER a Mária BAUEROVÁ. Maternal relationship analysis of skeletal remains from Early Medieval cemetery in Slovakia. Antropologischer Anzeiger. Vol. 73, no. 3 (2016), p. 249-255. ISSN 0003-5548. WoS. IF (2015): 0,426.

[AFC] SZŐKÖL, I.: Information Gathering Stage, the Choice of Methods, Instruments, Tools to Assess the Phenonemon of Educational Reality. In. Gómez Chova, L. – López Martínez, A. – Candel Torres, I. (eds.): 11th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain) : IATED Academy, 2017, s. 9888-9896. ISBN 978-84-617-8491-2

[AFC] SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The Communication Competence of Teachers and ist Importance. In: Pedagogy and Didactics in Technical Education: Schola 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017, P. 203-211. ISBN 978-80-01-06112-1.

[AFC] SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The Teacher´s Personality in Relation to the Educational Concept. In: INTED 2017 Proceedings. [s.l.]: IATED, 2017, CD-ROM, p. 9897-9901. ISBN 978-84-617-8491-2.

[AFC] SZŐKÖL, István. Application development for future Teachers in the Programming environment Imagine. In: INTED 2016 Proceedings: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2016, USB kľúč, p. 5420-5424. ISBN 978-84-608-5617-7. WoS.

[AFC] SZŐKÖL, István, Kinga HORVÁTHOVÁ a Beáta DOBAY. The Human Factor in the Teaching Process. In: INTED 2016: Conference Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016, CD-ROM, p. 5425-5428. ISBN 978-84-608-5617-7. WoS.

[AFD] KISS, Attila Elemér, Zuzana ÁRKI, Sándor LAKI, Gergő GOMBOS a Zoltán VINCELLÉR. Training data science in academic education. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 62-76. ISBN 978-80-8122-190-3.

PROJEKT – TKK – 2016 : 03

KEGA 002UJS-4/2016 Web-Based aplikácie v prírodovednom vzdelávaní na ZŠ a SŠ

Cieľ projektu: Predložený projekt je zaradený do Tematickej oblasti č. 2: Nové technológie, metódy a formy vo výučbe. On-line web-based aplikácie, ktoré síce väčšinou boli vyvinuté pre komerčné účely, niektoré majú v sebe aj výchovno-vzdelávací potenciál. Viaceré poskytovatelia on-line služieb ponúkajú bezplatný prístup k svojim digitálnym kapacitám pre vzdelávacie účely.

Zodpovedný riešiteľ projektu: Mgr. Katarína Szarka, PhD.

Opis projektu: Výskum projektu sa orientuje: na analýzu trhu komerčných, bezplatne poskytnutých web-based aplikácií, ktoré sú aplikovateľné do vzdelávania; na tvorbu súboru vybraných web-based aplikácií a ich charakteristika spracovaná do užívateľských manuálov; na tvorbu súboru ukážkových modelov učebných on-line aktivít prírodovedným zameraním prostredníctvom vybraných web-based aplikácií. Hlavnou ambíciou projektu je inovovať vzdelávacie formy a metódy prípravy budúcich učiteľov na PF UJS prostredníctvom web-based aplikácií, podpora ich orientácie v rýchlo sa rozvíjajúcom sa svete informačnej spoločnosti a uľahčenie procesu integrovať sa do komunity on-line sveta. Ďalšou snahou je priblížiť budúce pedagogicko - didaktické záujmy budúcich učiteľov k záujmom mladej generácie ako aj nájsť spoločnú platformu nového učebného prostredia prostredníctvom webbased aplikácií. Preto hlavným zámerom projektu je analyzovať trh web-based aplikácií, v ďalšom analyzovať didaktické aspekty amožnosti vybraných web-based aplikácií a zároveň poskytnúť modely učebných aktivít s webovými aplikáciami a interaktívnych on-line učebných aktivít integrovateľné do vysokoškolského vzdelávania prípravy budúcich učiteľov.

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Szarka, PhD.

Celkový počet a mená fyzických osôb zapojených do realizácie projektu za PF UJS: dr. habil., PaedDr. György Juhász, PhD., Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., Mészáros Attila, Dr. phil., Mgr.

Výstupy projektu 2016-2017:

[AFD] Szarka, Katarína (50%); Vargová, Andrea (50%); Czakóová, Krisztina (0%); Gubo, Štefan (0%): Web-alapú alkalmazások a tanárképzésben. 2016 Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-190-3

[AFD] Juhász, György (50%); Szarka, Katarína (50%); Czakóová, Krisztina (0%); Jaruska, Ladislav (0%): Aplikácie podporujúce výučbu štruktúry molekúl. 2016 Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-190-3

[ADE] SZARKA, Katarína, Beáta BRESTENSKÁ a Andrea PUSKÁS. Didactical Aspects of Virtual Wall in Education. Education & Science Without Borders. Vol. 7, no. 14 (2016), p. 75-79. ISSN 1804-2473.

[ADF] SZARKA, Katarína a György JUHÁSZ. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov. Edukácia. Roč. 2, č. 2 (2017), s. 233-238. ISSN 1339-8725.

[AFC] SZARKA, Katarína a Magdaléna HUGYIVÁROVÁ. Implementácia prostriedkov Web-based rozvíjajúceho hodnotenia praktických laboratórnych cvičení v príprave budúcich učiteľov chémie. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávaní učitelů chemie: Sborník z mezinárodní konference. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, CD-ROM, s. 161-172. ISBN 978-80-7464-942-4.

[AFC] JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Webes alkalmazások, molekulamodellezés és a kémiai kötés oktatása. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka: Újvidéki Egyetem, 2017, P. 934-940. ISBN 978-86-87095-76-2.

[AFC] SZARKA, Katarína, Beáta BRESTENSKÁ a Anita TÓTH-BAKOS. On-line fejlesztő értékelés a tanárképzés gyakorlatában. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka: Újvidéki Egyetem, 2017, P. 1047-1059. ISBN 978-86-87095-76-2.

[AFC] JARUSKA, Ladislav a György JUHÁSZ. A számítógépes modellezés lehetőségei a matematikaoktatásban. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka: Újvidéki Egyetem, 2017, P. 926-933. ISBN 978-86-87095-76-2.

[AFD] SZARKA, Katarína a Magdaléna HUGYIVÁROVÁ. Laboratóriumi gyakorlatok Web-alapú applikációkkal támogatott fejlesztő értékelése a kémia tanárképzésben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 232-240. ISBN 978-80-8122-222-1.

[AFD] TÓTH-BAKOS, Anita, Andrea VARGOVÁ, Ladislav JARUSKA, Andrea PUSKÁS a Attila MÉSZÁROS. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov - hodnotenie ich didaktických aspektov. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 105-119. ISBN 978-80-8122-221-4.

PROJEKT – TKK – 2016 : 04

VEGA 1/0158/14 Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku a Maďarsku (1938-1968)

Opis projektu: V centre projektu stojí výskum politicko-mediálnej propagandy v kontexte strednej Európy, ale predovšetkým Česko-Slovenska a Maďarska. Prvotným cieľom projektu je výskum takých primárnych a sekundárnych prameňov (noviny, rozhlas, letáky), v ktorých sú zachytiteľné rôzne formy politicko-mediálnej propagandy. Riešitelia sa usilujú o zachytenie a zdokumentovanie mediálneho charakteru politických udalostí, t.j. zdokumentovanie toho, aké diskrepancie boli medzi skutočnými politickými udalosťami a ich obrazmi zachytenými v dobových médiách. Vymedzenie časovej periódy od 1938 do 1968 je zdôvodnené tým, že v danom období prostriedky politicko-mediálnej propagandy vo vymedzenom geografickom priestore boli jednotné, kým v neskoršom období už došlo k pomerne veľkému rozmachu iných, nových mediálnych prostriedkov (napr. televízia).

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. (Katedra histórie PF UJS)

Celkový počet a mená fyzických osôb zapojených do realizácie projektu za PF UJS: dr. habil., Popély Árpád, PhD., dr. habil., Simon Attila, PhD.

Výstupy projektu:

[AAB] Vajda, Barnabas et al.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016, 272 oldal. ISBN 978-80-8122-176-7.

[AAB] Vajda Barnabás: Hidegháború es európai integráció – Régi és új értelmezések a 20. század második felének történeti értelmezéséhez. Monographiae Comaromienses 16. SJE Tanárképző Kar, Komárom, 2015, 172 p. ISBN 978-80-8122-118-7.

[ABB] Árpád Popély: The Bratislava Új Szó and the Hungarian Revolution of 1956. In: Vajda Barnabás et al. / Barnabás Vajda a kol.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968); Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-Slovensku a Maďarsku (1938-1968); A politikai és mediális

propaganda formái Közép-Európában, Cseh-Szlovákiában és Magyarországon (1938-1968). Vyd. Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, 2016, pp. 73-96. ISBN 978-80-8122-176-7.

[ABB] Attila Simon: For the Just Borders. The issue of the Trianon State Borders in the 1938 Propaganda War between Czechoslovakia and Hungary targeted on Southern Slovakia. In: Vajda Barnabás et al. / Barnabás Vajda a kol.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968); Formy politicko-mediálnejpropagandy v strednej Európe, Česko-Slovensku a Maďarsku (1938-1968); A politikai és mediális propaganda formái Közép-Európában, Cseh-Szlovákiában és Magyarországon (1938-1968). Vyd. Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, 2016, pp. 39-58. ISBN 978-80-8122-176-7.

[ADF] Barnabás Vajda: A friendly chat at Malta: propaganda or realism? Eruditio – Educatio (Volume-Jahrgang 10.) 3/2015, pp. 35–46. ISSN 1336-8893.

[ADF] Barnabás Vajda: Hungarian – Czechoslovak border relations in the Cold War. From strict border policy to the ‘Hell’. Eruditio – Educatio (Volume-Jahrgang 10.) 3/2015, pp. 21–34. ISSN 1336-8893.

[ADF] Vajda Barnabás: A hivatalos ateizmus évei Dunaszerdahelyen. Eruditio-Educatio 2014/1 (9. évfolyam), 30-38. ISSN 1336-8893.

[AEE] Barnabas Vajda: The Malta Meeting and Eastern Europe in 1989: How were they presented by the media propaganda in Czechoslovakia? In: Ieda, Osamu–Nagayo, Susumu (eds.): Transboundary Symbiosis over the Danube II. Road to a Multidimensional Ethnic Symbiosis in the Mid-Danube Region. Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 2015, pp. 71-89. ISBN 978-4-938637-80-4.

PROJEKT – TKK – 2016 : 05

VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938)

Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na základný archívny výskum základných otázok politických dejín maďarskej minority v druhom desaťročí existencie Československej republiky. Výskum sa realizuje v spolupráci so Spoločenskovedným ústavom SAV v Košiciach. Vedúcim projektu je vedecký pracovník SpVÚ SAV Olejník Milan, Mgr. PhD.

Z Katedry histórie PF UJS realizátorom výskumu je dr. habil. Attila Simon, PhD., spoluriešiteľom je dr. habil. László Szarka, CSc. a dr. habil. Arpád Popély, PhD.

Výstupy projektu: [ABD] SIMON, Attila. A látszatnál színesebb. A szlovenszkói magyar politika irányzatai az 1930-as években. In: Változó világbanA magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2015, S. 27-37, [1,22 AH]. ISBN 978-80-8122-168-2.

PROJEKT – TKK – 2016 : 06

VEGA 1/0528/16 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952

Stručný opis projektu: Hlavným vedeckým cieľom projektu je odkrytie a spísanie dejín Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v rokoch 1919–1952, ktorá téma je doteraz nespracovaná. Čiastkové ciele sú nasledovné:

- načrtnúť základné etapy organizačného vývoja reformovanej cirkvi po vzniku ČSR, a objasniť tie okolnosti ktoré na fungovanie reformovanej cirkvi vplývali.

- na základe odkrytých prameňov analyzovať vzájomný vzťah Československého (respektíve v rokoch

1939–1945) slovenského štátu a Reformovanej kresťanskej cirkvi.

- odkryť a spísať životné dráhy najdôležitejších cirkevných predstaviteľov danej doby. Napr.: Eleméra Balogha, Istvána Pálćzi Czinke, Štefana Štundu, Bélu Sörösa atď.

- analyzovať jednotlivé aspekty spoločnosti kalvínov žijúcich na Slovensku (demografia, spoločenské zvyky, národnostné pomery atď.)

Úspešné splnenie hore uvedených cieľov ďalej vyžaduje:

- Odkryť pramennú bázu danej témy vo vlastnom archíve Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorý archív bol doteraz pre bádateľov málo prístupný.

Preskúmať, digitalizovať a systematizovať spisovný materiál, ktorý sa nachádza v štátnych archívoch a porovnať s spisovým materiálom v cirkevných archívoch.

Projekt je založený na vedeckej spolupráci Katedry histórie z Pedagogickej fakulty UJS a Katedry cirkevných dejín Teologickej fakulty UJS, čo zabezpečuje výborné predpoklady na úspešné splnenie tak hlavných ako čiastočných cieľov projektu. Kolektív riešiteľov tvoria odborníci, ktorí sa otázkam dejín Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a dejín Maďarskej menšiny na Slovensku venujú dlhšiu dobu. Výsledky svojho výskumu publikovali vo viacerých monografiách, v karentovaných časopisoch, v kapitolách vedeckých publikáciách.

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. habil. Simon Attila, PhD.

Celkový počet a mená fyzických osôb zapojených do realizácie projektu za PF UJS: dr. habil., Popély Árpád, PhD., dr. habil., Szarka László, PhD. 

Výstupy projektu: Zborník príspevkov z konferencie konanej v októbri 2017.

PROJEKT – TKK – 2016 : 07

KNM-1668/2016/2.2 V. Vedecké sympózium PF UJS: Etika v edukácii

Stručný opis projektu: Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho už piatykrát organizovali vedecké sympózium, na ktorom pozvaní, a v danej tematike orientovaní vysokoškolskí učitelia zverejňovali a publikovali svoje štúdie. Témou tohoročného sympózia bola Etika v edukácii. Sympózium sa konalo 15.-16. novembra 2016 v Komárne. Na sympóziu vystúpilo 19 prednášateľov s referátom v troch sekciách. Konferenciu otvoril prodekan Pedagogickej Fakulty UJS. 16. novembra 2016 sa konal workshop s účasťou študentov UJS. Témami workshopu boli: KEMSAK a jeho praktické ukazovatele; Etické aspekty udržateľnej spotreby. Zborník obsahuje 15 štúdií, v ktorých autori z rôznych univerzít predstavujú výsledky svojej vedecko-výskumnej práce. Sympózium bolo realizované pod v Komárne na Univerzite J Selyeho s finančnou podporou 1000 EUR Úradu vlády Slovenskej republiky – programu Kultúra národnostných menšín 2016 a spolufinancované univerzitou vo výške 53 EUR. Financie boli použité podľa rozpočtu schválenej dotácie.

Význam a prínos: Piaty ročník medzinárodného vedeckého sympózia sledovalo naplnenie aktuálnych potrieb maďarskej menšiny v oblasti edukácie vysokoškolských pedagógov, pedagógov v praxi ale i študentov v pregraduálnom štúdiu VŠ. Toho roku hlavným cieľom bolo monitorovanie profesionálnej etiky vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže, vysokoškolských študentov ale aj u samotných pedagógov vo viacjazyčnom prostredí, a tým upriamiť pozornosť na etické otázky a dosiahnuť posilnenie výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín s prihliadnutím na etické hodnoty našej spoločnosti. Na sympóziu odzneli početné prednášky k tejto problematike, boli živé debaty po prednáškach a v rámci workshopu, a vydal sa zborník, ktorý sprístupňuje referáty aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne.

Ohlasy, skúsenosti: Sympózium bolo propagované medzi pracovníkmi a študentmi UJS prostredníctvom plagátov, letáčikov a e-mailu, informácie boli sprístupnené na web-stránke UJS (http://pf.ujs.sk/hu/tudomany/tudomanyos-rendezvenyek/tudomany-es-technika-hete-2016.html), ďalej to bolo propagované na vybraných slovenských a zahraničných univerzitách, vďaka čomu sa zapojili aj VŠ učitelia z UK v Bratislave, PU v Prešove, ELTE v Budapesti a NYME v Szombathely (Maďarsko), KJF v Székesfehérvár (Maďarsko), PdF UP v Olomouc (Česko). O sympózium prejavili záujem aj študenti UJS – budúci pedagógovia.

O sympóziu je v tlači článok (Nagy, M., Strédl, T.: Etika v edukácii) v časopise PF UJS Eruditio – Educatio. Vydal sa aj vedecký zborník prednášok, aby sa výsledky dostali k čo najširšej vedeckej a odbornej verejnosti. Sympózia sa zúčastnilo 108 registrovaných poslucháčov z radov vysokoškolských učiteľov, učiteľov ZŠ a SŠ, a študentov učiteľských študijných programov..

Výstupy projektu: [FAI] NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Etika az edukációban - tanulmánykötet [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 133 s. [10,2 AH]. ISBN 978-80-8122-196-5.

PROJEKT – TKK – 2016 : 08

KNM-1669/2016/1.1.1 Eruditio – Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 11. ročník

Opis projektu: Jednotlivé čísla časopisu uverejňujú odborné príspevky z pedagogických, humanitných a prírodných vied. Koncepcia zostavovania jednotlivých čísel sa utvára tak, aby značný priestor rozsahu strán bol zaistený pre originálne vedecké štúdie, v ktorých sa môžu prezentovať výsledky výskumu mladších i starších vedeckých pracovníkov, vysokoškolských pedagógov, resp. doktorandov a vysokoškolských študentov (Štúdie; Kratšie články, Pramene). Ďalej sa dáva priestor otvoreným otázkam vedným, literárnym a pedagogickým, vrátane edukačných problémov a inovačných návrhov (Fórum, Diskusia). Rubrika pre recenzie prináša najnovšie poznatky o publikačnej činnosti domácich i zahraničných odborníkov. Udalosti a Správy tvoria zase rubriku, kde sa môže verejnosť informovať o významných udalostiach na domácej univerzite, alebo kde sa podávajú informácie o dôležitejších výsledkoch získaných domácimi odborníkmi na iných univerzitách.

Zodpovedný riešiteľ: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.

Výstupy projektu: štyri čísla 11. ročníka vedeckého časopisu Eruditio – Educatio

Projekt : ITMS: 26110230108 (2015)

V rámci projektu s názvom: „Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho poradenstva“ (ITMS: 26110230108) boli vydané nasledovné učebné materiály:

Horváthová Kinga: Oktatásmenedzsment. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-136-1

Hugyivár Magda – Szarka Katalin: Szervetlen kémia praktikum. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-134-7

H. Nagy Péter: Öt modern költő. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-135-4

Lőrincz Julianna: Morfológia. Szófajtani és alaktani alapismeretek. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-131-6

Nagy Ádám: Ej, ráérünk arra még? A szabadidőpedagógia elméleti alapjai. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-140-8

Makovický Pavol: A mezőgazdaság alapjai – Állattenyésztés. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-139-2

Pukánszky Béla: A nőnevelés története. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-132-3

Puskás Andrea: History of English Literature I. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-137-8

Šenkár Patrik: Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-133-0

Vajda, Karl: Kurze Literaturgeschichte 1880-1945. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-138-5

Bordás Sándor – Nagy Melinda – Strédl Terézia: A pszichológia és társtudományai. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-164-4

Dobay Beáta: Mozgásos játék gyűjtemény (óvodások és kisiskolások részére). Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Gyurgyík László: Demográfiai adatok gyűjteménye. Demográfia és Történeti demográfia tárgyak oktatásához. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Horváth Kornélia: Fejezetek a kortárs magyar lírából. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Hugyivár Magda – Szarka Katalin – Dibó Gábor: Szerves kémia praktikum. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Hugyivár Magda – Szarka Katalin – Dibó Gábor: Szerves kémia feladatgyűjtemény I. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Liszka József: Regionalisztikai alapismeretek. A szlovákiai magyar tájak néprajza. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Makovický Pavol: Mikrobiológia. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Nagy Melinda: Praktikum biológiából. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-163-7

Németh Mária: Didaktika – Oktatási segédlet a didaktikai feladatok megoldásához. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Simon Attila: Olvasókönyv a szlovákiai magyarok történetéhez. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Simon Szabolcs: Fejezetek az anyanyelvi tantárgy-pedagógiából. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

T. Litovkina Anna: Teaching Proverbs and Anti-Proverbs. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015

Zolczer Péter: English Grammar Structure Easily. Selye János Egyetem – Tanárképző Kar, Komárom, 2015, ISBN 978-80-8122-162-0

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Projektové obdobie 2015

Grant Čslo projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ
    Projekty v roku 2015 - popdporované   
VEGA 1/0158/14 Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku Mďarsku (1938-1968) Mgr. Barnabás Vajda, PhD.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) Mgr. Attila Simon, PhD.
KEGA 005UJS-4/2015 Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia Ing. István Szőköl, PhD., Ing. Paed Igip
Úrad vlády SR KNM-1122/2015/1.1.2 Vajda Barnabás–Gaucsík István (szerk.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. (Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska) Mgr. Barnabás Vajda, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1124/2015/1.1.1 Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 10.ročník doc. József Liszka, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1125/2015/1.1.2 Strédl Terézia: Tolerancia és a kommunikáció (Tolerancia a komunikácia) Terézia Strédl, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1126/2015/1.1.2 Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv Slovensko–maďarská pedagogická terminologická príručka prof. Dr. András Németh, DrSc., PaedDr. Edita Szabóová, PhD., PaedDr. Terézia Stredl, PhD., PaedDr. Kinga Horváth, PhD., Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1129/2015/2.2 III. Vedecké sympózium PF UJS: "Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu" Terézia Strédl, PhD., Nagy Melinda, PhD.

Projektové obdobie 2014

Úrad vlády SR KNM-1187/2014/1.1.1 Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 9.ročník doc. József Liszka, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1194/2014/2.3 Odbornosť a metodické otázky učebníc - medzinárodné sympózium o výskume učebníc Szabolcs Simon , PhD. 
Úrad vlády SR KNM-1191/2014/2.2 Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku – medzinárodná vedecká konferencia Mgr.Attila Simon, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1192/2014/1.4 Stratégia voľby povolania mládeže národnostných menšín Csaba Cúth
Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund) 11410052 Zamestnanosť – atypické formy zamestnávania v cezhraničných oblastiach Maďarska a Slovenska (Employment – atypical employment in cross border areas of Hungary and Slovakia) RNDr. József Bukor, PhD.
Nadácia spoločne za budúce pracovné miesta (Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány) KJM 33022 Prieskum a analýza aplikácie atypických foriem zamestnávania, zamestnávania netrhového charakteru a cezhraničnej spolupráce s cieľom zvyšovania zamestnanosti v oblasti Komárno – Komárom  (Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében) RNDr. József Bukor, PhD.
VEGA 1/0158/14 Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku a Maďarsku (1938-1968) Mgr.Barnabás Vajda, PhD.
VEGA 1/0381/13 Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania Ing. Renáta Machová, PhD.
VEGA 1/1022/12 Rozdelenie postupnosti a ich aplikácie, aditivne miery množín prirodzených čísel Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšína na Slovensku (1930-1938) Mgr. Attila Simon, PhD.
KEGA 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
KEGA 010UJS-4/2014 Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 002UJS-4/2014 Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky RNDr.. Peter Csiba, PhD.
KEGA 008UJS-4/2014 Stručný nemecko-slovensko-maďarksý teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe  Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.
KEGA 004UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku Mgr. Attila Mészáros, PhD.
Agentúra SAIA CIII-HU-0019-08-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Agentúra SAAIC 2014-1-SK01-KA103-000257 Projekt v rámci programu ERASMUS+ Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU 26110230108 Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou karierneho poradenstva Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka HUSK1101/1.6.2/0050 Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce cez rozvoj sietí trhov práce a pomocou školení Doc. RNDr. János Tóth, PhD.

Projektové obdobie 2013

Úrad Vlády SR KNM-1094/2013/1.2.4 Eruditio – Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne)- 8.ročník doc. Liszka József
Úrad Vlády SR KNM-1100/2013/1.3.3 Rádio Slobodná Európa a jeho činnosť vo Východnej Európe – slovenský preklad Barnabás Vajda Mgr. Barnabás Vajda, PhD.
Úrad Vlády SR KNM-1101/2013/1.3.6 Szabó András: Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16-18. században. (Od Spiši k Biharu. Protestantizmus, literatúra a vzdelávanie v Uhorsku v 16-18. storočí) prof. András Szabó 
Úrad Vlády SR KNM-1098/2013/1.3.6 Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán (Prechody. Na hraniciach folklóru a ne-folklóru) József Liszka, doc. 
Úrad Vlády SR KNM-1102/2013/1.3.6 Horváthová, Kinga – Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov v národnostných školách na Slovensku Horváthová, Kinga – Szőköl, István
Úrad Vlády SR KNM/2-2004/2013/1.1.9 Vedecké sympózium PF UJS„Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie“ Terézia Strédl, PhD., Nagy Melinda, PhD.
Úrad Vlády SR KNM-1099/2013/1.3.6 Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században  (1918-tól 2001-ig) (Demografický vývoj Maďarov na Slovensku v 20. storočí (1918-2001)) László Gyurgyík, PhD. 
Úrad Vlády SR KNM-1103/2013/1.3.6 Dr. habil. Kováts – Németh Mária, CSc: Kultúraközvetítés és pedagógiai értékrendszerek (Sprostredkovanie kultúr a pedagogické systémy) Dr. habil. Kováts – Németh Mária, CSc
Úrad Vlády SR KNM-1091/2013/1.3.6 Strédl Terézia: Inkluzív pedagógia (Inkluzívna pedagogika) Terézia Strédl, PhD. 
Úrad Vlády SR KNM-1093/2013/1.5.3 Výskum osobitostí historickej pamäte, enviromentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnomSlovensku. Dobrá prax v interetnických vzťahoch a jej miesto vškolských vzdelávacích programoch doc. László Szarka, Nagy Melinda, PhD.
Úrad Vlády SR KNM-1096/2013/1.1.7 Výstava sakrálnych predmetov a devocionálii používaných v reformovanej cirkvi na Reformovanej teologickej fakulte UJS doc.  Attila Lévai
Nadácia spoločne za budúce pracovné miesta FI69207 Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében – Prieskum a analýza aplikácie atypických foriem zamestnávania, zamestnávania netrhového charakteru a cezhraničnej spolupráce s cieľom zvyšovania zamestnanosti v oblasti Komárno – Komárom(Hungary) and Komárno (Slovákia) Contribition tp the Increasse of Cross Border Employment  RNDr. József Bukor 
Agentúra SAAIC 12201-0865/KOMARNO001 Mobilita študentov a pracovníkov VŠ v rámci celoživotného vzdelávania ERASMUS Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Agentúra SAAIC 13201-1063/KOMARNO001 Mobilita študentov a pracovníkov VŠ v rámci celoživotného vzdelávania ERASMUS   Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Agentúra SAIA CIII-SK-0405-04-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS prof. Imrich Okenka
Agentúra SAIA CIII-HU-0019-08-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
VEGA 1/1022/12 Rozdelenie postupností a ich aplikácie, aditívne miery množín prirodzených čísel Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) Doc. Attila Simon, PhD
VEGA 1/0381/13 Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania  doc. Zoltán Rózsa, PhD.
KEGA 004UJS-4/2011 Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní  prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 001UJS-4/2011 Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov  RNDr. Peter Csiba, PhD.
KEGA 004UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku Mgr. Attila Mészáros, PhD.
KEGA 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

Projektové obdobie 2012

Environmentálny fond 86733 08U06 Vysokoškolské učebnice pre vyučovanie ekologických disciplín aktuálnych a plánovaných študijných programov Pedagogickej fakulty UJS PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1234/2012/1.5.2 Väčšinový národ - menšiny - jazyk (projekt vedeckej konferencie) Doc. László Szarka, CSc.
Úrad vlády SR KNM-1264/2012/1.4.1 Eruditio - Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Úrad vlády SR KNM-1233/2012/1.3.4 Mnohonárodnostná Monarchia a jej kultúra - literárno-historicko-vlastivedná súťaž doc. Attila Simon, PhD.
Environmentálny fond 86805 08U08 Prírodoochranárske a humánno-ekologické výskumy vo vybraných oblastiach južného Slovenska PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
NK-Ceepus CIII-HU-0019-07-1112  Ceepus Network - International Cooperation in Computer science Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc
NK-Ceepus CIII-SK-0405-03-1112 Ceepus Network - Renewable Energy Resources Prof. Ing. Imrich Okenka, CSc.
NK - Erasmus 11201-1650/KOMARNO01      Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.     
NK - Erasmus 12201-0865/KOMARNO01 Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.     
Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund) 51001168 Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Stredoeurópska nadácia 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho v Komárne Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) doc. Attila Simon, PhD.
VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
KEGA 04UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Mgr. Attila Mészáros, PhD.
KEGA 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
VEGA 1/1022/12 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel Doc. RNDr. János Tóth, PhD. 
KEGA 004UJS-4/2011  Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 001UJS-4/2011  Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov RNDr. Peter Csiba, PhD.
Environmentálny fond 86805 08U08 Prírodoochranárske a humánno-ekologické výskumy vo vybraných oblastiach južného Slovenska PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

Projektové obdobie 2011

Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund) 51001168 Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Stredoeurópska nadácia 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1305/2011/1.2.4 Príprava a vydanie 4 čísel univerzitného štvrťročníka Eruditio – Educatio
(vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) 
doc. PhDr. József Liszka, PhD.
Úrad vlády SR KNM-841/2011/1.4.3 Príprava a realizácia multikultúrneho výskumu na území južného Slovenska: Interetnické procesy a každodenná prax multikulturality na južnom Slovensku  doc. László Szarka, CSc.
Úrad vlády SR KNM-1370/2011/1.4.2 Príprava a realizácia trojdňového seminára, vydanie zborníka: Vedľa seba alebo spolu?! - Egymás mellett vagy egymással?! PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1371/2011/1.1.8 Príprava a realizácia troch literárnych seminárov: Literatúra a jej kontexty  PaedDr. József Keserű, PhD.
Mgr. Szilárd Sánta, PhD.
Úrad vlády SR KNM-967/2011/1.1.5 Príprava a realizácia tvorivých dielní v odbore výtvarníctva: Vytvorenie tvorivej dielne na Pedagogickej fakulte UJS Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA
Ing. Štefan Szőköl, PhD.
Európska komisia 141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP
Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen PaedDr. Edita Szabóová
NK - Erasmus 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. - Erasmus koordinator UJS
NK-Ceepus CII-SK-0405-01-0910 - CIII-SK-0405-03-1112 Renewable Energy Resources  prof. Dr.Ing. Imrich Okenka, PhD.
NK - Ceepus CII-HU-0019-03-0708 - CIII-HU-0019-07-1112 Ceepus Network Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. - Univerzitny koordinator programu
VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
VEGA 1/0753/10 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) doc. Attila Simon, PhD.
KEGA 004UJS-4/2011  Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 001UJS-4/2011  Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov RNDr. Peter Csiba, PhD.
KEGA 242-019PU-4/2010 Biometria živočíchov a človeka PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
KEGA 3/7027/09 Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabuľe doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
KEGA 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.
Maďarská akademia vied - Ústav národnostných menšin 210C00215CS Porovnácí výskum a prognóza počtu maďarských obyvateľov Karpatskej kotliny do roku 2011 - "A Kárpát-medencei magyar népesség összehasonlító vizsgálata és előreszámítása 2011-ig" Ladislav Ďurdík, PhD.

Projektové obdobie 2010

Stredoeurópska nadácia 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Európska komisia 141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP
Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen PaedDr. Edita Szabóová
Kancelária fondu "Szülőföld Alap" - MR SK006561-011 Tvorba učebných textov UJS Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Kancelária fondu "Szülőföld Alap" - MR SK006561-019 Tvorba učebných textov UJS Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Maďarská akademia vied - Ústav národnostných menšin 2009C00107CS Kultúrne dedičstvo maďarov žijúcich na Slovensku - Balady nitrianskeho kraja Doc. PhDr. József Liszka, PhD.
Maďarská akademia vied - Ústav národnostných menšin 210C00215CS Porovnácí výskum a prognóza počtu maďarských obyvateľov Karpatskej kotliny do roku 2011 - "A Kárpát-medencei magyar népesség összehasonlító vizsgálata és előreszámítása 2011-ig" Ladislav Ďurdík, PhD.
NK - Erasmus 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. - Erasmus koordinator UJS
NK - Ceepus CII-HU-0019-03-0708 - CIII-HU-0019-07-1112 Ceepus Network Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. 
VEGA 1/0753/10 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) doc. Attila Simon, PhD.
KEGA 242-019PU-4/2010 Biometria živočíchov a človeka PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
KEGA 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.
KEGA 406-006UJS-4/2010 Teória a metodika školskej telesnej výchovy Doc. Alexander Melicher, PhD., PaedDr. Štefán István
KEGA 3/6365/08 Elektronikcá podpora vyučovania programovania Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

Projektové obdobie 2009

Maďarská akademia vied - Ústav politických vied UV-1226/2009 Sociologický prieskum ekonomickej a kultúrnej elity maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku Ladislav Ďurdík, PhD.
Kancelária fondu "Szülőföld Alap" - MR 1767/2/2009 Dotácia na podporu tvorbu a vydania knižných publikácií UJS doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Európska komisia 141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP
Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen PaedDr. Edita Szabóová
NK - Erasmus 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. - Erasmus koordinator UJS
APVV   APVV- 2009-2010 doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) doc. Attila Simon, PhD.
VEGA 1/4536/07 Identita a verejné postoje maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1918-1938 doc. Attila Simon, PhD.
VEGA 1/4726/07 Hodnoty dramatickej tvorby v regionálnom a európskom kontexte doc. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
VEGA 1/4006/07 Vážené hustoty množín prirodzených čísel a rozdelenie blokových postupností doc. RNDr. János Tóth, PhD.
KEGA 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.
KEGA 3/6365/08 Elektronikcá podpora vyučovania programovania Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 3/5277/07 Tvorba interaktívnych učebných materiálov pre stredné školy s využitím matematických softvérov s dôkazom na modelovanie RNDr. József Bukor, PhD.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.