Katedra slovenského jazyka a literatúry

O katedre

Katedra slovenského jazyka a literatúry garantuje v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov študijný program Učiteľstvo slovenského  jazyka a literatúry. Katedra okrem toho zabezpečuje vyučovanie predmetu Slovenský jazyk v rámci študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika.

Naše vedecké bádanie je zamerané na výskum slovensko-maďarských literárnych, jazykových a kultúrnych súvislostí, resp. na používanie areálových a kontaktových jazykových javov slovenčiny a maďarčiny vo vyučovacom procese. Výs

ledky vedeckého výskumu publikujeme, prednášame na vedeckých konferenciách a integrujeme do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kontakt: Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Sekretariát

Bc. Bartal Mária

tel: 00421 (35) 3260 611
iroda: T313

Výskum

Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil  7. 6. 2023 – 10. 6. 2023 konferencie La recherche fondamentale en linguistique et ses applications concrètes, ktorá bola zároveň 29. kolokviom odborného združenia Gesellschaft für Sprache und Sprachen. Témou jeho prednášky bola jazyková krajina Alžbetinho mosta v Komárne (Grenzbrücke als Spezialfall von Linguistic Landscape), výskum sa realizoval v rámci projektu APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy. Organizátormi konferencie boli Université Sorbonne Nouvelle a Université Paris-Est-Créteil.


Jazyk v meste

Dňa 9. novembra 2022 o 10:30. hod. sa v rámci Týždňa vedy a techniky realizovala prezentácia čiastkových výsledkov projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy“. Dr. habil. Sándor János Tóth otvoril výstavu plagátov v triede slovenského jazyka (č. 107) a Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. z FF UMB  prednášal na tému „Kognitívno-kultúrne a pragmatické aspekty jazykovej krajiny“.


Projekt APVV-18-0115

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny

na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

doba riešenia: 2019 – 2023

Účastníci konzorcia:

Katedra germanistiky FF UMB

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ludwig-Maximilian-Universität Mníchov

Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UJS

Skúmané lokality (vždy centrum mesta): Erlangen, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Komárno, Komárom, Békešská Čaba

Hodinová dotácia zodpovedného riešiteľa za UJS: 2019: 400 hod., 2020: 800 hod., 2021: 800 hod., 2022: 800 hod., 2023: 400 hod. Finančná dotácia UJS za celé obdobie projektu: 14628 EUR

Správa o činnosti v Komárne za r. 2020

9 a 20. novembra 2020 – Sándor János Tóth sa zúčastnil online workshopu, kde prezentoval činnosť za rok 2020 a realizovala sa konzultácia o problémových prípadov anotácie dát.

15 – 16. októbra 2020 – Narva, Estónsko: Sándor János Tóth sa zúčastnil konferencii Uralo-Indogermanica VI. a prezentoval pozvanú prednášku vo forme poster pod názvom Classification of signs in the linguistic landscape of Komárno.

8 – 9. októbra 2020 – Banská Bystrica: Sándor János Tóth sa zúčastnil konferencii Od textu k prekladu s online prednáškou Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom.

26. sept. – 27. okt. 2020 pracovné cesty s účelom dokumentácie JK a štúdia odbornej literatúry jazykovej krajiny v knižnici Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe.

12 – 14. februára 2020 – Békešská Čaba: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencii Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte venovanej životnému jubileu prof. PhDr. Anny Divičanovej, CSc. a 30. výročiu založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Prednášal na tému Teoretické a metodologické východiská triedenia a spracovania jazykovej krajiny

Zaobstarané materiály: externý harddisk, odborná literatúra (knihy), dataprojektor, toner, kancelárske potreby.

Publikačné výstupy:

TÓTH, Sándor János: Teoretické a metodologické východiská triedenia a spracovania jazykovej krajiny na príklade Békešskej Čaby a Komárna IN: Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte. Békešská Čaba: VÚSM, 2020.

ISTÓK, Vojtech – TÓTH, Sándor János: Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do r. 2019 IN: Od textu k prekladu XIV 2. časť: Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020.

TÓTH, Sándor János: Classification of signs in the linguistic landscape of Komárno. IN: Uralo-indogermanica IV. Abstracts. (Ed. Tóth Szilárd Tibor) Narva: University of Tartu Narva College, 2020. p. 25 – 26. ISBN 978 9985412282

Správa o činnosti v Komárne za r. 2019

Prípravná fáza projektu: štúdium odbornej literatúry podľa usmernení vedenia projektu a náčrt metodiky výskumu

Práca v komárňanskej pobočke Štátneho archívu v Nitre – výber fotografií k diachrónnemu výskumu s chrématonymami a logonymami. Konzultácia so staršou obyvateľkou Komárna v súvislosti s identifikáciou niektorých archívnych fotografií.

Metodologická príprava študentov k práci v teréne

Fotodokumentácia– cca 2000 fotografií, následne je potrebná selekcia

Pomenovanie fotografií na základe princípov určených vedením projektu a konzultácia problémových prípadov na workshopu.

21-22. nov. 2019. Workshop v Banskej Bystrici – Prezentácia práce vykonanej v Komárne.

Zaobstarávanie potrebných materiálov: 2 USB kľúče, 1 Notebook, 1 mobilný telefón na fotografovanie

Projekt KEGA č. 001UJS-4/2018

Vysokoškolské učebné materiály

Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte

Projekt je zameraný na zostavenie a publikovanie vysokoškolskej učebnice a e-learningových materiálov zo sociolingvistiky s osobitný zreteľom na slovensko-maďarské kontexty.

Vysokoškolské učebné materiály zamerané na systematické vyučovanie disciplíny sociolingvistiky na slovenskom trhu dodnes absentujú, pedagógovia vyučujúci tento predmet na univerzitách a vysokých školách používajú ako zdroj prednášok a seminárov vedecké monografie a zborníky obsahujúce výsledky sociolingvistických výskumov. Štúdium cudzojazyčnej odbornej literatúry by nemal znamenať problém, avšak považujeme za potrebné spracovanie výsledkov slovenských výskumov a ich prezentáciu pre študentov v systematizovanej forme, podobne ako je to v prípade iných lingvistických disciplín. Preto sme v rámci projektu obohatili knižnicu UJS 65 zväzkami súvisiacimi so sociolingvistikou.

Cieľom riešiteľského kolektívu bol výber z originálnych prác sociolingvistických výskumníkov slovenského jazyka s metodolgicko-didaktickým účelom. Publikácia reaguje na potrebu didaktickej transformácie najnovších vedeckých poznatkov z oblasti. Výsledkom je sumár didakticky spracovaných vedeckých poznatkov z oblasti sociolingvistiky projekt je zameraný na prax.

Aktuálne aktívny riešiteľsky kolektív

Sándor János Tóth, PhD. Katedra SLJ PF UJS
Mgr. Szabolcs Simon, PhD., Katedra MLJ PF UJS
PaedDr. Jaroslav Vlnka, Phd. – jazyková korektúra

Medzinárodná spolupráca:

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku: Tünde Tuska, PhD.
Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: Marián Sloboda, PhD.

Časový harmonogram projektu

18. 12. 2019 – Rada oponentúry, záverečná obhajoba projektu: predseda: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., prodekan pre vedu a výskum PF UJS.

oponenti: Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. – FF UMB a PaedDr. Perla Bartalošová, PhD. – FF UK.

05. – 16. 12. 2019 – Tlač publikácie

18. 11. – 03. 12. 2019 – Príprava do tlače, jazyková korektúra

18. 11. 2019 – finálne posudzovanie publikácií Sociolingvistia v slovensko-maďarskom kontexte (kniha aj CD):

03. – 07. 07. 2019 – Berlin: Sándor János Tóth sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea lingvistky R. Hegedűs s príspevkom The dominant language of bilingual speakers in South Slovakia.  Podujatie organizovali Inštitút slavistiky a hungarológie Univerzity Humboldt a Collegium Hungaricum. Publikačný výstup: rovnomenný vedecký článok vyšiel v renomovanom vedeckom časopise Berliner Beiträge zur Hungarologie roč. 20. s. 25–39. ISSN 0238-2156 DOI 10.18452/20541

19. 03. 2019 – propagácia projektu v slovenskom národnostnom vysielaní Maďarského rozhlasu. Riportérka: Ildikó Makaiová, projekt predstavil: vedúci projektu

28. 01. – 11. 02. 2019 – pracovné porady a individuálny výskum v partnerskej inštitúcii projektu, v Békešskej Čabe (VÚSM).

MP3 : Rozhovor s doktorom S.J. Tóthom

1. Úvod do disciplíny sociolingvistiky
2. Metódy sociolingvistického výskumu
3. Jazykové variety
4. Kodifikovaná norma
5. Postoje k jazyku
6. Typológia jazykových situácií
7. Bilingvizmus
8. Jazyková politika a jazykové právo
9. Jazyk a edukácia

2017 TÓTH Cudzosť slovenského a maďarského jazyka na morfologickej rovine
2017 TÓTH Vplyv jazykových kontaktov na jazykový obraz sveta
2017 TÓTH A szlovák nyelvészet egyetemi tankönyvei magyar összefüggésben
2016 TÓTH Internacionalizácia v slovenčine a v maďarčine
2013 TÓTH Z kontaktovej a areálovej lingvistiky
2012 TÓTH Német szlovák magyar nyelvi összefüggések

Aktuality

Doc. Patrik Šenkár, pracovník našej katedry, dostal ďakovný list, podpísaný generálnym riaditeľom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, týkajúci sa jeho dlhoročného pôsobenia v ústrednej komisii pre predprimárne a základné vzdelávanie. V texte sa vyzdvihuje "aktívny prístup, skúsenosti a odbornosť pri riešení úloh v súvislosti s prebiehajúcou kurikulárnou reformou" nášho kolegu.  


V sobotu - 11. mája 2024 - sa v Penzióne a reštaurácii Kocsis v maďarskom Komárome stretli absolventi odboru slovenský jazyk a literatúra, ktorí svoje štúdiá absolvovali na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v roku 2019. Našu katedru zastupovali: vedúci KSJaL PF UJS p. dr. habil. Sándor János Tóth, PhD. a p. doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. V neformálnej atmosfére si všetci prítomní zaspomínali na časy nedávno minulé, porozprávali sa o súčasnosti a vyslovili nádej do budúcnosti, že sa dakedy ešte znova strenú, pričom si aj naďalej zachovajú svoju alma mater a vyučujúcich vo svojej dobrej pamäti.      


Ako sme o tom už podali informácie, pracovník našej katedry - pán doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. - sa od 14. do 17. marca 2024 zúčastnil v rumunskom Nadlaku medzinárodnej vedeckej konferencie a následného stretnutia so žiakmi miestneho Teoretického lýcea Jozefa Gregora Tajovského (15. marca 2024). O tejto udalosti písali aj Naše snahy (č. 4/2024), t. j. kultúrno-spoločenský časopis Slovákov a Čechov v Rumunsku, ktorý vydáva Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. V texte je spomínaná odborná činnosť doc. P. Šenkára na poli Slovákov v Rumunsku i jeho súčasné pôsobenie na Univerzite J. Selyeho v Komárne.


V dňoch 15. až 19. apríla 2024 sa pracovník našej katedry - doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. - zúčastnil služobnej cesty v Prahe. Dôvodom tohto faktu bola mobilita za účelom výučby v rámci programu Erasmus+ mobilita 2022 – STA na Karlovej univerzite. Na pôde Ústavu etnológie a stredoeurópskych a balkánskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, ktorej súčasťou je aj odbor slovakistika, sa doc. Šenkár zapojil aj do výchovno-vzdelávacieho procesu vo forme prednášok a seminárov. Priebeh tohto pobytu bol komplexne uskutočnený a zrealizovaný podľa platných predpisov a plánov – a tým splnil svoj cieľ.


Od 14. marca 2024 do 17. marca 2024 sa pracovník našej katedry – doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. – zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty v Rumunsku. Predmetom tejto služobnej cesty bola účasť a prednáška na medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Dolná zem a kontext slovenskej kultúry v rumunskom Nadlaku (rum. Nădlac). Na danom podujatí doc. Šenkár predniesol príspevok s názvom Kontextovosť a variabilnosť tvorivých postupov v prózach Jána Kopčoka pre dospelých, ktorý bude, samozrejme, publikovaný v konferenčnom zborníku.

Zároveň doc. Šenkár mal v nadlackom Teoretickom lýceu Jozefa Gregora Tajovského, v ktorej budove šesť rokov pôsobil aj klasik slovenskej literatúry Jozef Gregor Tajovský, besedu so študentmi o slovenskej literatúre v Rumunsku, resp. možnostiach štúdia slovenčiny na Slovensku.Kultúrno-spoločenský časopis Naše snahy, ktorý vydáva Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, až dodnes poskytuje zaujímavé informácie o diachrónnom i synchrónnom bytí, živote, kultúre (a tým aj o perspektíve) Slovákov a Čechov v Rumunsku. Je najrozšírenejším mesačníkom týchto minorít v uvádzanom časopriestore. Vo februárovom čísle toho periodika (2/2024) vyšiel rozhovor s Doc. PaedDr. Patrikom Šenkárom, PhD., pracovníkom našej katedry, "milovníkom nadlackej literatúry". 


Udelenie ocenenia kolegovi

Docentovi PaedDr. Patrikovi Šenkárovi, PhD., pracovníkovi Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, bola pri príležitosti 220. výročia príchodu Slovákov do Nadlaku v centrálnom sídle DZSČR odovzdaná pamätná medaila s diplomom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Toto ocenenie mu bolo udelené za jeho dlhodobú aktívnu spoluprácu v oblasti školstva a kultúry.

Docent Šenkár sa už poldruha desaťročia intenzívne venuje dolnozemskej slovenskej literatúre a jej propagácii nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom kultúrnom priestore. V tejto oblasti doteraz publikoval tri monografie, jeden učebný text a približne dvesto vedeckých a odborných príspevkov. Vypracoval sa tak na jeden z najuznávanejších odborníkov v danej oblasti výskumu, ktorej kardinálnou súčasťou je práve tematika diachrónneho a synchrónneho vývinu slovenského písomníctva v Rumunsku (práve s nadlackým centrom).   


Doc. PaedDr. PATRIK ŠENKÁR, PhD., pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa 23. novembra 2023 zúčastnil - ako predstaviteľ našej univerzity - Dňa školy vo Svätom Petre (okres Komárno). V rámci svojho príhovoru vyzdvihol dôležitosť zachovávania tradícií a obyčajov, resp. potrebu hlbšieho spoznávania kultúr v rámci (aj) výchovného i vzdelávacieho procesu.


Vývin jazykových, komunikačných a literárnych kompetencií v predprimárnej výchove a primárnom vzdelávaní –aj– v školách s vyučovacím jazykom maďarským s akcentom na predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra

Doc. PaedDr. PATRIK ŠENKÁR, PhD., pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, mal 8. novembra 2023 v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 interaktívnu prednášku na tému s názvom Vývin jazykových, komunikačných a literárnych kompetencií v predprimárnej výchove a primárnom vzdelávaní –aj– v školách s vyučovacím jazykom maďarským s akcentom na predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra. Vo svojej prednáške, ktorá bola venovaná najmä študentom predškolskej a elementárnej pedagogiky, sa doc. Šenkár sústredil na dôležitosť výchovy a vzdelávania v materských a základných školách (predprimárne a primárne vzdelávanie) so zreteľom pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Opieral sa o dostupnú odbornú literatúru domácej i zahraničnej proveniencie, uvádzal rôzne príklady z učiteľskej praxe a zdôrazňoval potrebné prepojenie školy s praxou. Charakterizoval špecifické atribúty pri výchovnej a vzdelávacej práci učiteľa v rámci predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra v pozadí možných metód a foriem každodennej a komplexnej činnosti s deťmi.


Pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne – p. doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. – sa dlhodobo venuje literatúre zahraničných Slovákov so špeciálnym zreteľom na dolnozemskú literatúru (Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku). V pozadí tejto skutočnosti sa 18. a 19. novembra 2023 zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty v Rumunsku. Predmetom tejto služobnej cesty bola účasť a prednáška na medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii 220 rokov života Slovákov v Nadlaku v rumunskom meste Nadlak (rum. Nădlac). Na danom podujatí doc. Šenkár predniesol príspevok pod názvom Literárna tvorba detí a mládeže vo Variáciách ako svedectvo dobovej nevysýchajúcej ratolesti, ktorý bude, samozrejme, publikovaný aj v konferenčnom zborníku v knižnej podobe.


V dňoch 9. a 10. novembra 2023 sa doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry PF UJS, zúčastnil pracovnej cesty v Bratislave – na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka. V spomínaných dňoch ako literárny kritik prezentoval publikácie rôznych dolnozemských vydavateľstiev (v rámci ich oficiálnych pódiových programov), resp. mal pozvanú prednášku v rámci užšej sekcie s názvom Areálové a duchovné kontúry dolnozemskej slovenskej literatúry. Okrem toho oba dni permanentne spolupracoval so stánkom krajanských spolkov z Maďarska, Rumunska a Srbska (Vojvodiny) – najmä pri propagačnej práci a hodnotení jednotlivých literárnych artefaktov. Na širšej ploche sa pritom uviedol interpretačnou analýzou básnickej zbierky Anky Hekkelovej Horváthovej Kolobeh túžob (v prítomnosti samotnej autorky). V rámci širšej diskusie sa zapojil aj do debát o aktuálnych odborných otázkach.


Doc. PaedDr. PATRIK ŠENKÁR, PhD., pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, mal 8. novembra 2023 v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 interaktívnu prednášku na tému s názvom Vývin jazykových, komunikačných a literárnych kompetencií v predprimárnej výchove a primárnom vzdelávaní –aj– v školách s vyučovacím jazykom maďarským s akcentom na predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra. Vo svojej prednáške, ktorá bola venovaná najmä študentom predškolskej a elementárnej pedagogiky, sa doc. Šenkár sústredil na dôležitosť výchovy a vzdelávania v materských a základných školách (predprimárne a primárne vzdelávanie) so zreteľom pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Opieral sa o dostupnú odbornú literatúru domácej i zahraničnej proveniencie, uvádzal rôzne príklady z učiteľskej praxe a zdôrazňoval potrebné prepojenie školy s praxou. Charakterizoval špecifické atribúty pri výchovnej a vzdelávacej práci učiteľa v rámci predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra v pozadí možných metód a foriem každodennej a komplexnej činnosti s deťmi.


Pracovník našej katedry - p. doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. - dostal ďakovný list za svoju dlhoročnú prácu v Ústrednej komisii pre predprimárne a základné vzdelávanie. Predmetný dokument podpísali generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. PDF


17. októbra 2023 sa pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD. zúčastnil banskobystrickej medzinárodnej vedeckej konferencie a workshopu s názvom Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku . Podujatie organizovalo Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov pri Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu I novácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority – BIBLIO (číslo projektu: 2022-1-SK01-KA220-HED-000087502).

Cieľom prednášok aj workshopov na tomto podujatí bola reflexia vedeckých výstupov týkajúcich sa Dolnej zeme z hľadiska spoločenských vied, čo je aj jedným z cieľov uvádzaného projektu. V rámci konferencie a workshopu sa doc. Šenkár zapojil aj do diskusií o aktuálnych odborných problémoch. Okrem toho mal aj prednášku pod názvom Práca Ľudovíta Jaroslava Hrdličku v prospech dolnozemských Slovákov, ktorý bude, samozrejme, publikovaný aj v zborníkovej (tlačenej) verzii. Predmetná konferencia pritom posilnila vzájomné kontakty zainteresovaných strán, t. j. domácich i zahraničných odborníkov v danej vedeckej oblasti.


V dňoch 2. až 6. októbra 2023 sa pracovník našej katedry - doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. - zúčastnil služobnej cesty v rumunskom meste Oradea. Dôvodom tohto faktu bola mobilita za účelom výučby v rámci programu Erasmus+ na miestnej Kresťanskej univerzite Partium.


12. a 13. októbra 2023 sa pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho - doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.- zúčastnil bratislavskej konferencie a workshopu, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, resp. Národný inštitút vzdelávania a mládeže s názvom Zmeny vo vyučovaní v národnostných školách - Národnostné jazyky vo vzdelávaní. V rámci konferencie sa doc. Šenkár zapojil aj do diskusií o aktuálnych odborných problémoch. Priložený program konferencie dokazuje mnohostrannú a širokospektrálnu odbornú stránku podujatia.


19. septembra 2023 sa pracovník našej katedry - p. doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. - zúčastnil pracovnej cesty v Banskej Bystrici. Predmetom tejto služobnej cesty bola účasť a prednáška na konferencii (sympóziu), ktorú organizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na danom podujatí doc. Šenkár predniesol príspevok pod názvom Zbierky rumunského básnika A. E. Baconského v slovenskom preklade O. Štefanka (interpretačné reflexie), ktorý bude publikovaný v časopiseckej forme. 


14. septembra 2023 sa pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho - doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. - zúčastnil pracovnej cesty v Trnave. Predmetom tejto služobnej cesty bola účasť a prednáška na vedeckom sympóziu, ktorú organizovala Katedra školskej pedagogiky a Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s názvom Inovácie a trendy vo vyučovaní jazykov. Na danom podujatí doc. Šenkár predniesol príspevok pod názvom Vývin jazykových, komunikačných a literárnych kompetencií v predprimárnej výchove a primárnom vzdelávaní –aj– v školách s vyučovacím jazykom maďarským s akcentom na predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra, ktorý bude publikovaný v zborníku v elektronickej podobe. 


13. septembra 2023 sa pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho - doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. - zúčastnil XV. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho – 2023 (sekcia Jazyk, literatúra, kultúra, vzdelávanie: perspektívy 21. storočia). Predmetom tohto faktu bola aj prednáška s názvom Z dolnozemského zápisníka storočného presídlenca Štefana Hudáka, ktorá bude publikovaná v elektronickom zborníku. 


 

Nová monografia J. Vaňka: Strojový preklad ako konfrontácia jazykov

Prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., v rámci riešenia projektu APVV18-0473 Klasifikačný model chybovosti strojového prekladu: krok k objektívnejšiemu hodnoteniu kvality prekladu publikoval  monografiu Strojový preklad ako konfrontácia jazykov. Prečo sa stroj mýli aj nemýli? Monografiu elektronicky vydala Prírodovedecká fakulta UKF v Nitre, kde sa projekt riešil, a je dostupná online na adrese: https://doi.org/10.17846/FPVaI-2023-37

V centre pozornosti tejto publikácie je kontrastívnolingvistická analýza identifikačných, existenčných, vlastnostných a posesívnych vetných štruktúr v angličtine, nemčine a v slovenčine z perspektívy ich strojového prekladu. Cieľom takto zameraného skúmania je jednak ozrejmiť spoločné a odlišné vlastnosti sémanticko-syntaktickej stavby uvedených vetných štruktúr,  jednak zistiť, do akej miery chyby pri ich strojovom preklade korelujú s príbuznosťou či odlišnosťou ich syntakticko-sémantickej výstavby. Načrtnutý postup analýzy chýb vyskytujúcich sa pri strojovom preklade prispieva aj k hlbšiemu poznaniu kontrastívnych javov v jazykovom systéme porovnávaných jazykov, čo môže byť užitočné aj pre školskú prax, t.j. pre štúdium cudzích jazykov. Takto zacielená analýza je o to aktuálnejšia, že komparatívnych slovensko-anglických či anglicko-slovenských, resp. slovensko-nemeckých / nemecko-slovenských štúdií je málo. Nehovoriac o porovnávacích gramatikách týchto jazykov.

Naznačená kontrastívnolingvistická analýza identifikačných, existenčných, vlastnostných a posesívnych vetných štruktúr v angličtine, nemčine a v slovenčine z perspektívy ich strojového prekladu predstavuje iba výsek zo širokej problematiky konfrontačného výskumu vetných typov, ktorému sa autor mieni venovať aj po ukončení riešenia spomenutého projektu APVV.


Konferencia Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny 10. mája 2023  APVV 18- 0115
 
 

Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny
10. mája 2023  Komárno Bratislavská cesta 3322
Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho

Vedecká konferencia prezentuje výsledky projektu APVV  č. 18-0115

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy.

8.30 – 8.45            Prezentácia účastníkov (učebňa č. 107)

8.50 – 9.00            Otvorenie konferencie

vedúci sekcie Sándor János Tóth

9.00 – 9.20          Alena Ďuricová:

Jazyková krajina sa neprihovára len imperatívmi

9.20 – 9.40            Jaromír Krško:

Onymické objekty ako súčasť výskumov jazykovej krajiny

9.40 – 10.00         Ján Bauko: Onymická krajina ako súčasť jazykovej krajiny

10.40 – 11.00       Zdenko Dobrík:

Procesuálna stránka utvárania jazykovej krajiny s dôrazom na vybrané názvy verejných priestranstiev

11.00 – 11.20       Jana Lauková:

Komparácia signs vo výskume jazykovej krajiny v Banskej Bystrici a Erlangene                              

11.40 – 12.00       Diskusia

12.00 – 13.00      Obed

Odborní garanti konferencie:

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD., doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.,
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.                                                  

13.00– 13.10        Prezentácia monografie Jazyková krajina miest Komárno a Komárom

vedúci sekcie Zdenko Dobrík

13.10 – 13.30       Eva Molnárová:

Vizuálne stvárnenie srdca ako súčasť vizuálneho textu v jazykovej krajine

13.30 – 13.50      Petra Jesenská: Vybrané aspekty politickej jazykovej krajiny

13.50 – 14.10     Zuzana Gašová:

Jazyková rozmanitosť Bratislavy.  Analýza jazykovej krajiny na príklade ulíc Michalská Zelená

14.10 – 14.30       Bibiána Grolmusová:

Rodová problematika v jazykovej krajine Komárna

14.30 – 14.50       Vojtech Istók – Gábor Lőrincz – Sándor János Tóth:

Cirkevná jazyková krajina v slovensko-maďarských kontaktných zónach

14.50 – 15.10       Jana Štefaňáková:

Skúmanie jazykovej krajiny Námestia SNP v Banskej Bystrici z perspektívy metadát

15.10– 15.30        Diskusia a záver konferencie

15.30 – 17.30       Sprievodný program: Jazyková krajina Komárna naživo – prechádzka


Projekt APVV: stretnutie partnerských inštitúcií na FiF UMB v BB

Dňa 5. mája 2022 riešitelia medzinárodného projektu APVV-18-0115 s názvom Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy sa zúčastnili workshopu so zameraním na vyhodnocovanie zdokumentovaného materiálu jazykovej a semiotickej krajiny slovenských, maďarských a nemeckých miest. Podujatie sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho zastupovali Sándor János Tóth (Katedra slovenského jazyka a liteartúry), Gábor Lőrincz a Vojtech Istók (Katedra maďarského jazyka a literatúry). Stretnutie prebehlo úspešne: účastníci z Komárna prezentovali možnosti inovovania databázy projektu.


Rozhovor s Patrikom Šenkárom

Ako sme o tom už nedávno informovali: 14. septembra 2021, pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, docent PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., sa v hlavnom meste Maďarska zúčastnil pod organizačnou záštitou Slovenskej národnostnej samosprávy 12. obvodu Budapešti odborného podujatia, ktoré sa týkalo dnes už emblematickej literárnej publikácie slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku – Výhonkov (1978) a následne publikovanej knihy o nej Výhonky 40 (2020).

O tom bližšie:

http://pf.ujs.sk/sk/archiv/6466-pozvana-prednaska-pracovnika-katedry-slovenskeho-jazyka-a-literatury-ujs.html

Následne – ako akýsi doplňujúci materiál – bol v súčasnosti jedinom slovenskom týždenníku v Maďarsku, teda v Ľudových novinách, následne publikovaná správa (14. októbra 2021), v ktorej jej autor M. H. (Michal Hrivnák) spomína aj doc. Šenkára i našu univerzitu.

Okrem toho doc. Šenkár ako pracovník PF UJS o tejto „akcii” hovoril aj v slovenskej národnostnej relácii „V materinskom jazyku” na pôde segedínskeho štúdia Maďarského rozhlasu (Magyar Rádió, M4) 14. októbra 2021. Ako určitú zaujímavosť pritom uveďme, že prvý raz bol odvysielaný program v Maďarskom rozhlase v slovenskom jazyku 1. apríla 1974. Vysielací čas sa pritom postupne zvyšoval: 1. júla 1993 sa zvýšil na dve hodiny denne (až dodnes, vždy od 18.00 hod.). Vysielanie „V materinskom jazyku“ pritom, prirodzene, prináša poslucháčom správy o živote a kultúrnych udalostiach Slovákov z Maďarska i Slovenska. 

Spomínaný príspevok z Ľudových novín, resp. rozhlasové interview si môžete prečítať/vypočuť nižšie.

Zdroj:

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/starsie-cisla-novin/tlac-verz-pdf/pdf-2021

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-nemzetisegi/?date=2021-10-14_18-00-00&enddate=2021-10-14_20-10-00&ch=mr4


Pozvaná prednáška pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry UJS

Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, bol 14. septembra 2021 v hlavnom meste Maďarska hosťom Slovenskej národnostnej samosprávy XII. obvodu Budapešti. Integrálnou súčasťou jeho zahraničnej pracovnej cesty bola tzv. pozvaná prednáška na tému Vývinové impulzy poézie a prózy Slovákov v Maďarsku a literárna beseda pri príležitosti okrúhleho výročia vydania dnes už emblematického zborníka Slovákov v Maďarsku – Výhonky (s miernym, objektívnym oneskorením z pôvodu pandémie). Následne bol vydaný reprint pôvodnej publikácie Výhonkov a v roku 2020 nový zborník s odbornými príspevkami Výhonky 40 (v ktorom publikoval aj doc. Šenkár svoj príspevok s názvom Interpretačná analýza literárnych textov jubilujúcich Výhonkov). Následne sa pán docent zúčastnil aj besedy o literárnom živote Slovákov v Maďarsku a jeho perspektívach – ako reprezentant našej univerzity, fakulty, katedry...


Habilitácia vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry

Dr. habil Sándor János Tóth, PhD. prevzal svoj habilitačný dekrét od rektora Univerzity v Päťkostolí dňa 17. júna 2021. Jeho habilitačná prednáška s názvom Zastavme sa na slovo v Komárne odznela na báze materiálov projektu APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku z komparatívnej perspektívy.


Levice a ich okolie v literatúre

V decembri 2020 Univerzita J. Selyeho vydala knihu Levice a ich okolie v literatúre. Jej autorom je Ivan Halász. Vydanie knihy umožnila podpora zo strany Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v rámci projektu Kultminor 20-230-00-352. Autor sa s pomocou priblíženia tvorivého života a beletristických diel spisovateľov a básnikov s väzbami na Levice pokúsil priblížiť rozličné aspekty levického života. Po krátkom historickom úvode nasleduje kapitola prezentujúca kultúrnu a literárnu infraštruktúru Levíc. Nasledujúca kapitola sa v zrkadle beletristických diel zaoberá spoločenskými a mentálnymi charakteristikami miestneho života. Potom nasleduje kapitola zaoberajúca sa literárnym zobrazením národnostných pomerov v Leviciach. Autor nezabudol ani na  tému levických vín a vinohradov, bez ktorých je len ťažko možné pochopiť miestny život. Nakoniec knihu uzatvára kapitola o mieste Levíc v poézii. Autor rovnako preskúmal maďarské aj slovenské literárne diela vzťahujúce sa na Levice. Kniha je určená pre školskú, odbornú i laickú verejnosť a je dostupná v oboch jazykoch.

Úryvky z lektorských posudkov:

„Historický obraz mesta Levice a okolia sa tu primárne nevytvára tradičnou sumarizáciou faktov a udalostí, prípadne spomienok žijúcich svedkov, ale cez umeleckú literatúru. Autor tak vyzdvihuje a zdôrazňuje fenomén kultúry, ktorý je aj v tomto prípade kľúčovým mestotvorným elementom.” (Peter Káša)

„V zhode s týmto autorovým prístupom nepôsobí nijako rušivo, že autor sa striedavo zapodieva slovenskými a maďarskými autormi, resp. po slovensky a po maďarsky napísanými literárnymi a odbornými historickými textami. Naopak, je to neodmysliteľná súčasť (najmä) minulých Levíc.“ (Karol Wlachovský)

http://pf.ujs.sk/documents/books/02_HALASZ_Leva_es_kornyeke.pdf


15 – 16. októbra 2020 – Narva, Estónsko: Sándor János Tóth sa zúčastnil konferencii Uralo-Indogermanica VI. v rámci projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy“ a prezentoval pozvanú prednášku vo forme poster pod názvom Classification of signs in the linguistic landscape of Komárno.

15 – 16. októbra 2020 – Na totožnej konferencii v estónskej Narve by sa mal zúčastniť aj doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. so svojím príspevkom (pozvanou prednáškou) „Hungarian and Slovak Issues in the Texts of Lajos Haan in the Background of Cultural and Literary Science“. Z dôvodu medzinárodnej epidemiologickej situácie konferencia (a prednáška) sa uskutočnila formou skype.

8 – 9. októbra 2020 – Banská Bystrica: Sándor János Tóth sa zúčastnil konferencii Od textu k prekladu v rámci projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy“ s online prednáškou Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom.


Rozhovor pôvodne vyšiel v Slovenských národných novinách, 26.9.2020, roč. 35, č. 39, s. 4. ISSN 0862-8823


 

27. augusta 2020 – doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa ako oponent zúčastnil obhajoby dizertačnej práce na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Akademický rok 2019/20
20. – 21. marca 2020 – doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. by sa mal zúčastniť na medzinárodnej vedeckej konferencii v rumunskom Nadlaku. Konferencia mala názov „Medzi ornamentom a umeleckým gestom (výtvarné umenie a hudba dolnozmeských Slovákov)“. Šenkárov príspevok, ktorý však bude publikovaný v recenzovanom zborníku nesie názov “A f tem našém krajku...Od Santova do Mlinkof - Pestrosť podpilíšskych ľud.  piesní zachytená v prácach G. Papučeka a A. Kormoša“.

20. februára 2020 – Bratislava: rozhodnutím Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bol Sándor János Tóth, PhD. zaradený do zoznamu posudzovateľov SAAVŠ.

12 – 14. februára 2020 – Békešská Čaba: Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. a Sándor János Tóth, PhD. zastupovali PF UJS na medzinárodnej vedeckej konferencii Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte venovanej životnému jubileu prof. PhDr. Anny Divičanovej, CSc. a 30. výročiu založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Prednášali na témy Teoretické a metodologické východiská triedenia a spracovania jazykovej krajiny (Tóth), resp. Imrich Fuhl ako vlajkonosič svojej generácie v pozadí vlastných slovenských básní (Šenkár).

18. decembra 2019 – Riešenie grantového projektu Vysokoškolské učebné materiály Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte (KEGA č. 001UJS-4/2018) sa končilo záverečným oponentským konaním. Predsedom rady oponentúry bol Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., prodekan pre vedu a výskum PF UJS, 1. oponent projektu bol: Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD., Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica, 2. oponentkou projektu bola: PhDr. Perla Bartalošová, PhD. Filozofická fakulta UK, Bratislava. Príslušnú oblasť výskumu reprezentovali Mgr. Gábor Lőrincz, PhD. a Mgr. Vojtech Istók, PhD. prítomná bola dekanka PF UJS Dr. habil. Kinga Horváthová, PhD., riešiteľský kolektív zastupovali Szabolcs Simon, PhD. a Sándor János Tóth, PhD. Vedúci riešiteľ oboznámil oponentskú radu a prítomných s priebehom a cieľmi projektu. Predstavil jednotlivé fázy projektu a súvisiace finančné výdavky. Prezentoval výstupy projektu a odôvodnil ich spoločenský prínos. Oponenti predstavili svoje posudky. Zástupcovia odbornej oblasti pripomienkovali projekt. Nasledovalo hlasovanie, uznesenie o prijatí záverečnej správy projektu.

06. decembra 2019Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa na pôde Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne zúčastnil obhajoby dizertačnej práce ako oponent a ako zástupca UJS.

21 – 22. novembra 2019 – Banská Bystrica: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil workshopu APVV č. 18-0115. Vedúcou workshopu bola Ilona Schulze z mníchovskej univerzity Ludwig Maximilián. Išlo o metodický návod spracúvania jazykovej krajiny. Sándor János Tóth prezentoval výstupy projektu zo strany PF UJS za rok riešenia 2019.

13 – 14. novembra 2019 – Bratislava: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil Celoslovenského zjazdu jazykovedcov, ktorý organizovala Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV.

07 – 09. novembra 2019 – Bratislava: 27. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka bola spojená s výstavou vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika v priestoroch bratislavskej INCHEBY. Bibliotéka je najvýznamnejším celoštátnym sviatkom slovenskej literatúry. Svoju najnovšiu knižnú tvorbu prezentujú na nej všetky významné vydavateľstvá. Medzinárodný rozmer veľtrhu dodáva pravidelná účasť zahraničných Slovákov. Niet vari ideálnejšej platformy na stretávanie spisovateľov, básnikov, esejistov s čitateľmi (aj) na vedenie vzájomného dialógu. Literatúra tak obnažuje realitu života prostredníctvom umeleckého videnia sveta, emocionálne i racionálne obohacuje vnútro vnímavého kultúrneho človeka. Elias Canetti, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru vo svojich esejach v knihe Svedomie slov zdôrazňuje, že na odhalenie dobra a pravdy je schopné len básnické slovo (myslí tým, pravda, literatúru ako celok). Je to akási literárna pravda, ktorá sála výhradne z dobre použitého slova a vytvára sa v slovách, ktoré ju formulujú. V pozadí týchto myšlienok sa v rámci oficiálneho programu Bibliotéky „uviedla do života” aj najnovšia (skoro až 350-stranová) monografia docenta Patrika Šenkára, pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Publikáciu s názvom Novodobá prozaická tvorba Slovákov v Rumunsku (z rokov 1976 – 2019) vydalo nadlacké Vydavateľstvo Ivan Krasko (s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku). Prezentácia, počas ktorej sa prečítali jednotlivé vydavateľské posudky a sa aj „krstilo”, sa konala za prítomnosti predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, básnika Ivana Miroslava Ambruša a jeho hostí. Udalosť dôstojne moderovala Mgr. Mária Katarína Hrkľová, rodáčka z Komárna a znalkyňa problematiky Dolnej zeme.

11. – 16. novembra 2019Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil týždňového prednáškového pobytu na Ústave slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, v rámci ktorého mal aj tzv. pozvanú prednášku.

07. novembra 2019 – Komárno: Odznela odborná prednáška PaedDr. Jaroslava Vlnku, PhD. Expresionizmus v slovenskej literatúre, ktorej cieľom bolo predstaviť poslucháčom expresionizmus v literárno-historických súvislostiach, ale aj z teoretického hľadiska. Prednáška bola zameraná na špecifické znaky literárneho expresionizmu: typológiu postáv, tematické preferencie, ponímanie súradníc času a priestoru. Vzhľadom na skutočnosť, že významná časť prednášky mala interpretačný charakter, študenti mali možnosť zoznámiť sa s vplyvom expresionizmu na tvorbu slovenských autorov medzivojnového obdobia. V centre pozornosti boli konkrétne diela Jána Hrušovského (Muž s protézou), Ivana Horvátha (Človek na ulici), Jozefa Cígera Hronského (Jozef Mak) a Mila Urbana (Živý bič).

05. novembra 2019 – Budapešť: Uskutočnila sa exkurzia poslucháčov prvých dvoch ročníkov bakalárskeho štúdia oboru slovenský jazyk do Budapešti. V 19. storočí bola Budapešť dôležitým centrom slovenského kultúrneho a spoločenského života. V minulosti tu pôsobilo viacero významných slovenských osobností. I dnes tu prebieha intenzívny slovenský život. Primerane tomuto faktu bola zorganizovaná aj samotná exkurzia, ktorá sa začala návštevou Krajinského evanjelického múzea na Deákovom námestí v centre Budapešti. Tu pôsobil v prvej polovici 19. storočia básnik a kňaz Ján Kollár. Našich študentov sprevádzal a s exponátmi pútavým spôsobom oboznámil vedecký pracovník múzea Botond Kertész, ktorý vyzdvihol, že súčasná koncepcia múzea vychádza z multietnického charakteru evanjelickej cirkvi v Uhorsku. Na záver exkurzie si študenti prezreli aj budovu veľkolepého klasicistického evanjelického kostola v centre maďarského hlavného mesta. Po múzeu a kostole nasledovala návšteva Celoštátnej slovenskej samosprávy Maďarsku. Tu študentov privítal vedúci úradu Zoltán Szabó, ktorý ich oboznámil so životom slovenskej komunity v Maďarsku, ako aj so štruktúrou a prácou slovenských samosprávnych orgánov. Tieto pracujú na základe národnostného zákony z roku 2011, ale ich história siaha až do 90. rokov 20. storočia. Pracujú na základe princípu personálnej autonómie a realizujú kultúrno-školskú samosprávu maďarských Slovákov. Po prednáške a obede sa študenti pod vedením docenta Ivana Halásza vybrali k Lutherovmu domu na Kerepešskej ceste, kde sa nachádza aj bývalý slovenský evanjelický kostol. Stavba Lutherovho domu, ktorý patril koncom 19. storočia medzi najväčšie nájomné domy v Budapešti, sa viaže hlavne na bývalého kňaza budapeštianskych slovenských evanjelikov a spisovateľa Daniela Bacháta. Exkurzia sa skončila obhliadkou pamätnej tabule Jána Palárika v katolíckom kostole v Terezinom meste neďaleko známych budapeštianskych divadiel.

25. – 27. septembra 2019Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie na pôde Viedenskej univerzity. Na spomínanom podujatí predniesol príspevok pod názvom Vývin národnosti z hľadiska lokálneho a univerzálneho (teorémy, konkretizácie).

17. – 18. septembra 2019Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0034/17 – Transkulturalizmus a bilingvizmus v slovenskej a v maďarskej literatúre a predniesol príspevok pod názvom Nespochybniteľné otázky komplexného bytia človeka v trojjazyčnej poézii Gabriela Hattingera-Klebaška.

03. – 07. júla 2019 – Berlin: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea lingvistky R. Hegedűs s príspevkom Dominant language of bilingual speakers in South Slovakia.  Podujatie organizovali Inštitút slavistiky a hungarológie Univerzity Humboldt a Collegium Hungaricum.

05. – 07. júna 2019Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil ako predseda poroty celoslovenskej súťaže zo slovenského jazyka Poznaj slovenskú reč v Nových Zámkoch (vyhlasovateľ súťaže MŠVVaŠ SR, organizátor súťaže: Štátny pedagogický ústav).

24. – 26. apríla 2019Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil ako pozorovateľ celoštátnej súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (OTDK) na pôde Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti.

11. – 12. apríla 2019Doc. Dr. Ivan Halász PhD. sa s prednáškou o budapeštianskych rokoch spisovateľa Daniela Bacháta-Dumného zúčastnil na medzinárodnej konferencii Kontakty literatúry, ktorú organizoval Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave pri príležitosti významného životného jubilea Rudolfa Chmela. 

08. – 12. apríl 2019 – Budapešť: Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil týždňového prednáškového pobytu v rámci programu Erasmus+ na pôde Ústavu slovanských a baltských filológií Univerzity Loránda Eötvösa.

04 – 06. apríla 2019 – Narva: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie 7th international scientific conference “The day of Mikael Agricola and Finnish Language” s pozvanou plenárnou prednáškou: Hungarian vs. Slovak aspects of writing family names.

22. – 23. marca 2019 – Nadlak: Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. mal prednášku na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila s názvom Dolnozemskí Slováci a rok 1918. Na danom podujatí doc. Šenkár predniesol príspevok s názvom Polstoročie Hrboľatej cesty Slovákov v Maďarsku (po r. 1918).

04. – 05. marca 2019 – Košice: Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa na pôde Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti významného životného jubilea prof. Jána Sabola, kde predniesol príspevok s názvom Ženské hrdinky vo vývine slovenskej prózy v Rumunsku (1853 – 1953).

11. februára 2019 – Bratislava: Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil slávnostného uvádzania do života novej knihy Úvod do pamätí kol. doc. Rudolfa Chmela.


Iván Halász: Južné Slovensko v literatúre

V budove Pedagogickej fakulty UJS v Komárne sa dňa 18. decembra 2018 konala prezentácia novej dvojjazyčnej (maďarsko-slovenskej) monografie docenta Ivana Halásza z Katedry slovenského jazyka a litaratúry. Kniha Južné Slovensko v literatúre (Stereotypy a interetnické súvislosti) sa primárne venuje zobrazenia juhu Slovenska a maďarskej národnosti v literatúre posledného storočia, ako aj dynamike slovenského literárneho zemepisu. Zvláštnu pozornosť autor venoval etnicky zmiešaným Leviciam, ako aj literárnym a etnickým súvislostiam medzivojnovej Bratislavy. Innovatívny a komplexný prístup autora monografie zdôraznili posudky maďarského slovakistu profesora Istvána Käfera a docenta Patrika Šenkára z Katedry slovakistiky v Komárne, ktoré taktiež odzneli v rámci prezentácie. Po ich odznení sa uskutočnila plodná diskusia, ktorá priniesla ďalšie zaujímavé podnety k danej problematike. Tejto diskusie sa zúčastnili aj historik Barnabás Vajda a etnograf József Liszka z UJS, ktorí zároveň na podujatí zastupovali vedenie fakulty a univerzity.

POZVÁNKA /PDF/

Vedecká konferencia

Literárny zemepis Slovenska a strednej Európy

Organizátor:

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Deň a miesto konania:

24. september 2018, Komárno, Dekanská zasadačka PF UJS, 94501 Komárno, Bratislavská cesta 3322

Jazyk rokovania:

slovenský

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

číslo projektu: 18-170-00735 Názov projektu: Južné Slovensko: stereotypy a interetnické spolužitie v literatúre

13.00

Úvod a privítanie (Dr. habil. PaedDr Kinga Horváth PhD dekanka, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno)

13.10

Mesto Prešov ako špecifický priestor v kultúrnej tradícii Slovenska a strednej Európy (Tri obrazy)  (Prof. PhDr. Peter Káša CSc., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov)

13.30

Heslo a mýtus. Otázky sedmohradského povedomia v medzivojnovom období  (Barna Ábrahám PhD,  Filozofická fakulta, Univerzita Eötvösa Lóránda, Budapešť - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov)

13.50

Regionalizmus ako „obsah žitia“ v slovenských časopisoch Rumunského kráľovstva (Doc. PhDr. Patrik Šenkár Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno)

14.10

Diskusia a prestávka (Moderátor Doc. PhDr. Rudolf Chmel DSc. Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno)

14.50

Maďarské postavy v slovenskej próze, slovenské postavy v maďarskej próze (Prof. PhDr. Tibor Žilka DSc., Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra)

15.10

Slovenská kultúra ako nosná sila národno -duchovnej  obnovy strednej Európy (Dr. István Käfer CSc., Výskumná skupina sv. Vojtecha pre výskum strednej a východnej Európy, Ostrihom)

15.30

Zaprašené pusty a hory, kde rastie drôt. Slovenské a maďarské lokality podľa "tých druhých" v próze 19. storočia. (Marta Fülöpová PhD, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)

15. 50

Dynamika obrazu Maďarov v slovenskej literatúre 20. storočia (Doc. Dr. Ivan Halász PhD, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno)

16.10-16.40

Diskusia a záver (Moderátor: PhDr. Karol Wlachovský, literárny historik a prekladateľ)


Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte

Projekt KEGA 001UJS-4/2018 Vysokoškolské učebné materiály „Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte“ sme prezentovali 8. nov. 2018 od 8:00 na akademickej pôde PF UJS. Hlavný riešiteľ projektu, Sándor János Tóth, PhD. predstavil zámer, koncepciu a stav realizácie projektu, Szabolcs Simon, PhD. prednášal o súvislostiach jazykovej ideológie a učebníc, PaedDr. Eva Győriová Baková prezentovala elektronický študijný materiál k téme bilingvizmus. Prítomných bolo cca. 30 študentov.


Docent P. Šenkár z KSJ na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018

9. novembra 2018 doc. Patrik Šenkár, pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry PF UJS, sa v bratislavskej Inchebe zúčastnil 26. ročníka medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2018. Na danom podujatí pracoval ako literárny kritik publikácií rôznych dolnozemských vydavateľstiev, resp. mal aj prednášku v rámci užšej sekcie s názvom Literatúra ako fenomén kultúry dolnozemských Slovákov. Popri tom permanentne spolupracoval so stánkom krajanských spolkov z Maďarska, Rumunska a Srbska a to najmä pri propagačnej práci a hodnotení jednotlivých literárnych artefaktov.

V rámci oficiálneho programu Bibliotéky 2018 sa na pódiu Literárneho centra 2 prezentovala aj jeho najnovšia monografia s názvom Próza Slovákov v Rumunsku (z rokov 1853-1953). Vyšla v renomovanom vydavateľstve dolnozemských Slovákov: vo Vydavateľstve Ivan Krasko v rumunskom Nadlaku. Prezentácia bola uskutočnená za prítomnosti predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, básnika Ivana Miroslava Ambruša. Lektorský posudok pre potreby tejto akcie napísal doc. Peter Andruška. Moderovala Mgr. Ingrid Zachorecová.


Doc. Patrik Šenkár na Dňoch Základnej školy vo Svätom Petre

26. októbra 2018 sa doc. Patrik Šenkár zúčastnil – ako pozvaný zástupca Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho – na Dňoch Základnej školy s materskou školou vo Svätom Petre s vyučovacím jazykom slovenským. Na danom podujatí predniesol úvodný príhovor na pôde kultúrneho domu (zameraný na dôležitosť výchovy, vzdelávania, multikulturality a viacrozmerného každodenného ľudského porozumenia), resp. zúčastnil sa aj rôznych školských akcií, ktoré mali na zreteli nielen „zviditeľnenie“ školy, ale aj pripomínanie si presídlenia dolnozemských Slovákov v rámci výmeny obyvateľstva po druhej svetovej vojne v danom regióne.
 

Pozvaná prednáška vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry v Estónsku

17. – 22. októbra 2018 absolvoval Sándor János Tóth, PhD. pracovnú cestu v Estónsku na Narva Kolledž Univerzity Tartu. Na 3. medzinárodnej vedeckej konferencii Uralo-Indogermanica odznela jeho pozvaná prednáška The Image of the World in Slovak and Hungarian Grammaticalised Categories. Konferencia sa uskutočnila v rámci Týždňa ugrofínskych národov a bola sprevádzaná bohatým kultúrnym programom aj prehliadkou mesta a univerzity. Pracovalo sa v nasledujúcich sekciách: Prehistorické lingvistické kontakty, Súčasné jazykové kontakty (estónsko-ruské, maďarsko-fínske, permské), Angličtina a anglistika, Nemecko-maďarské vzťahy, Kontakty ugrofínskych a indoeurópskych literatúr. Príspevky z konferencie budú publikované vo vedeckom časopise  Yearbook of Finno-Ugric Studies. Vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry PF UJS je vďačný pozývajúcej aj vysielajúcej inštitúcii za možnosť zúčastniť sa na tomto inšpirujúcom podujatí.


Konferencia o literárnom zemepise Slovenska a strednej Európy

24.09.2018 Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS s podporou Fondu na podporu kultúry  národnostných menšín organizuje dňa 24. septembra 2018 v Komárne konferenciu o literárnom zemepise Slovenska a strednej Európy. Na konferencii vystúpia slovenskí a maďarskí výskumníci, ktorí sú zároveň pedagógmi univerzít v Bratislave, Budapešti, Komárne, Nitre a v Prešove. Konferencia sa začne o 13.00 hodine v Dekanskej zasadacej miestnosti Pedagogickej fakulty. Jazyk konferencie je slovenčina.


Aktivity Katedry slovenského jazyka a literatúry 2018-2013


26. apríla 2018 sa študenti 1. ročníka magisterského štúdia odboru slovenský jazyk a literatúra zúčastnili netradičnej prednášky. Zavítal medzi nich slovenský spisovateľ Peter Andruška, ktorý doteraz v slovenčine publikoval až 33 knižných pôvodín – básnické zbierky, romány, zbierky poviedok a noviel. Okrem toho bol aj dlhoročným redaktorom (i zástupcom šéfredaktora) prestížneho literárneho časopisu Slovenské pohľady, tajomníkom spisovateľských organizáií a vysokoškolským pedagógom na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Po všeobecných informáciách o hosťovi sa ujal slova ten najspôsobilejší. Docent Andruška predstavil svoju literárnu tvorbu, po ktorej nasledovala naozaj živá debata. Na margo uveďme, že v rámci interpretačnej disciplíny, ktorú majú v danom ročníku študenti, sa vždy vyberie jubilujúca osobnosť súčasnej kultúry. V tomto roku voľba padla práve na literárnu tvorbu Petra Andrušku.
Aj z toho dôvodu boli študenti dôkladne pripravení, veď na jednotlivých seminároch sa týždeň čo týždeň venovali poviedkam, novelám i románom autora. Preto bolo stretnutie s autorom živé, obohacujúce, osožné. Nehovoriac o tom, že „z prvej ruky“ dostali informácie o tvorivých metódach a postupoch od spisovateľa, ktorý, vzhľadom na jeho mimoriadne bohaté skúsenosti (aj) s besedami, vedel záživne hovoriť o literatúre – a tým znenazdajky cizelovať kultúrny svet prítomných.

P. Š.

12. decembra 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil na zasadnutí redakčnej rady literárneho časopisu Romboid v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska

7. decembra 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil na Konferencii o vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Metodicko-pedagogické centrum

5. decembra 2017 – Budapešť: Veľvyslanectvo SR v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti organizovali literárny salón z príležitosti nového prekladu diela K. Mikszátha A Noszty fiú esete Tóth Marival z pera Karola Wlachovského. Zúčastnili sa Doc. Ivan Halász, PhD. a Sándor János Tóth, PhD.

24. novembra 2017 – Trenčianske Teplice: Doc. Ivan Halász PhD sa s prednáškou Symbolika národných symbolov v strednej Európe zúčastnil konferencie Problémové aspekty výskumu metafory, ktorú organizoval Ústav svetovej literatúry SAV.

13. 14. novembra 2017 – Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta: Medzinárodná vedecká konferencia Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. PaedDr. Eva Győriová Baková predniesla príspevok Kooperatívne vyučovanie slovenského jazyka v školách národnostných menšín.

11. – 12. novembra 2017 – Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra: medzinárodná vedecká konferencia Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá Sándor János Tóth, PhD. predniesol diskusný príspevok Problematické body slovensko-maďarskej porovnávacej morfológie. Na 13. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov prezentoval svoju novú knihu Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Na valnom zhromaždení Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV prijali členstvo Sándora Jánosa Tótha, PhD tejto spoločnosti.

22. – 23. novembra 2017 – Budapešť, FF ELTE: medzinárodná vedecká konferencia Király Péter 100. Sándor János Tóth, PhD. predniesol príspevok Jazykový obraz sveta v morfológii, doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. mal príspevok s názvom Historizmus a život mikrospoločnosti vo vecnej spisbe nadlackých Slovákov.

15. – 16. novembra 2017 – Brno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie) na pôde Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity a predniesol príspevok s názvom Večné a podobné zrkadlenia „rozprávkového“ sveta „stredoeurópskych“ detí v intenc. prózach D. M. Anocovej a J. Nováka

9. – 10. novembra 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil na prezetáciách rôznych nových titulov autorov dolnozemskej literatúry na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2017, pričom v rámci pódiového vystúpenia „uviedol do života” knihu Gregora Papučka Hviezdne nebesá.

6. – 7. novembra 2017 – Nitra: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. na medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre na pôde FSŠ UKF predniesol príspevok s názvom Polyfonické aspekty transkulturalizmu v básnických zbierkach A. Kormoša z osemdesiatych rokov 

6. novembra 2017 – Komárno: pri príležitosti Týždňa vedy a techniky Doc. Ivan Halász, PhD. organizoval vedecké sympózium s názvom Revolúcia 1917 a literatúra. Zsolt Jovčev a Doc. Ivan Halász, PhD. prednášali o tom, ako vplývala revolúcia na slovenskú literatúru jednak tematicky, a jednak cez autorov, ktorí mali možnosť túto revolúciu pozorovať zblízka (napr. J. Jesenský, J. Gregor Tajovský).

27. októbra 2017 – Nové Zámky: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. viedol literárnovednú exkurziu študentov-slovakistov interného a rozširujúceho štúdia s názvom Po literárnych stopách Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

2. októbra 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. viedol zasadnutie celoštátnej predmetovej komisie pre slovenský jazyk a slovenskú literatúru v Štátnom pedagogickom ústave.

12.–13. septembra 2017 – Komárno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia s príspevkom Interpretačné sondy do dobrodružných románov Petra Suchanského.

PaedDr. Eva Győriová Baková sa zúčastnila Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia s príspevkom Kooperatívne vyučovanie slovenského jazyka v základných školách s VJM.

11. – 12. septembra 2017 – Bratislava, FF UK: medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu Prof. Juraja Dolníka, DrSc. a Prof. Jozefa Mlacka, CSc. Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Sándor János Tóth, PhD. predniesol príspevok Cudzosť slovenského a maďarského jazyka  na morfologickej rovine.

31. augusta – 3. septembra 2017 – Budapešť: Fifth European Congress on World and Global History. Doc. Ivan Halász PhD sa zúčastnil tohto kongresu s prednáškou o Leninovi v ideológii a propagande ruských bielogvardejcov.


NOVÁ KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA S. J. TÓTHA

Monografia porovnáva morfosyntax slovenského a maďarského jazyka z etnolingvistického aspektu. Systematizuje porovnávacie práce slovenskej a maďarskej gramatiky z hľadiska jazykového obrazu sveta a lingvistického relativizmu. Knihu odporúčame študujúcim na odbore Sj alebo Mj. Náhľad nájdete tu.


Kronika aktivít Katedry slovenského jazyka a literatúry

Akademický rok 2016/17

29. júna 2017 – Praha, FF Univerzity Karlovy: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil ako oponent na obhajobe dizertačnej práce Jiřího Janušky: Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek.

21. júna 2017 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil na zasadnutí redakčnej rady literárneho časopisu Romboid v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska

13. júna 2017 – Budapešť: V spoupráci s Katedrou kultúrnych dejín ELTE doc. Ivan Halász zorganizoval workshop s názvom A közép-európai város nyelvben és kultúrában. A 20. századi Pozsony nyelvi és kulturális változásai.

7. júna 2017 – Nové Zámky: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil ako porotca celoslovenského kola súťaže Poznaj slovenskú reč.

11. mája 2017Nitra: doc. Dr. Ivan Halász PhD. sa zúčastnil rokovania Vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

8. 12. mája 2017 – Oradea: Sándor János Tóth, PhD. využil možnosť mobility (Erasmus) na Kresťanskej univerzite Partium vo Veľkom Varadíne. Prednášal na tému Internationalisation and globalisation of central european languages.

27. apríla 2017 sa KSJaL uchádzala o grant KEGA s projektom č. 001UJS-4/2018, názov projektu: Vysokoškolské učebné materiály Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte.

17. 18. marca 2017 – Nadlak: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.  mal prednášku na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila s názvom Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov. Na danom podujatí doc. Šenkár predniesol príspevok s názvom Národopisné aspekty v prozaických textoch nadlackých pismákov.

6. marca 2017 – Bratislava: Sándor János Tóth, PhD. spolu s pani dekankou sa zúčastnil rokovania PISA 2015 – Our tower of education will stand or fall? Organizátormi boli Inštitút Mateja Bela a Hans Siedel Stiftung, miesto rokovania: Hotel Austria Trend v Bratislave.

26. januára 2017 – Praha: doc. Dr. Ivan Halász PhD. spoluorganizoval spoločnú medzinárodnú konferenciu Právnickej fakulty UK v Prahe a Pedagogickej dakulty Univerzity J. Selyeho pod názvom Menšiny a vysoké školstvo v minulosti s súčasnosti. V rámci konferencie prednášal O vývoji maďarskojazyčného vysokého školstva v strednej Európe po roku 1989.

15. decembra 2016 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil zasadnutia novokreovanej redakčnej rady slovenského literárneho časopisu Romboid v budove Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

7. decembra 2016 – Brno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. prednášal na konferencii Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze) na tému Česko-slovensko-rumunský kultúrny a politický priestor v úvodníkoch časopisu Naše snahy.

21. novembra 2016 – Nové Zámky: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil s poslucháčmi druhého ročníka denného bakalárskeho štúdia na literárnovednej exkurzii s názvom Po literárnych stopách Antona Bernoláka.

10. 11. novembra 2016 – Bratislava: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil Bibliotéky.

10. novembra 2016 – Komárno: doc. Dr. Ivan Halász PhD. prednášal na tému Telepesek, őslakosok, vámosok (Dél-Szlovákia képe a szlovák irodalom tükrében) – Kolonisti, starousadalíci, colníci – Obraz južného Slovenska v zrkadle slovenskej literatúry v rámci spoločného medzinárodného workshopu Univerzity Gy. Andrássyho v Budapešti a PF Univerzity J. Selyeho Otthonosság és idegenség az irodalomban és kultúrában/Pocit domova a cudzoty v literatúre a kultúre.

9. novembra 2016 – Komárno: pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa realizoval workshop Potulky po slovenských knihách v Univerzitnej knižnici UJS. Cieľom podujatia bolo predstaviť nové tituly formou komentovania. Akcie sa zúčastnili študenti prvého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii. Pomocou moderátora S. J. Tótha sa orientovali medzi slovenskými knihami, workshop bol osožný i pre študentov, ktorí sa chystajú písať záverečnú prácu zo slovenského jazyka a literatúry.

24. 26. októbra 2016 – Spišská Kapitula: Sándor János Tóth, PhD. prednášal na konferencii Spišský biskup a jágerský arcibiskup Ján Ladislav Pyrker a Učiteľské ústavy v Spišskej Kapitule a v Jágri na tému: Učiteľské ústavy v Spišskej Kapitule a v Jágri a ich význam v súčasnom učiteľskom vzdelávaní. Organizátormi boli Katolícka Univerzita v Ružomberku a Univerzita K. Esterházhyho, Arcibiskupský úrad v Jágri.

13. 14. septembra 2016 – Komárno: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho Súčasné aspekty vedy a vzdelávania. Názov jeho prednášky: Život a publicistika Petra Pavla Dováľa v Slovenskom týždenníku a Našich snahách. 

13.  14. septembra 2016 – Banská Bystrica: Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil konferencie Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity. Organizátormi boli Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ostravská univerzita v Ostravě, Szegedi Tudományegyetem, Universytet Ślaski w Katowiciach. Názov prednášky: Internacionalizácia v slovenčine a v maďarčine.

Akademický rok 2015/16

24. júna 2016 – Košice: rektor UPJŠ podpísal dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent PaedDr. Patrikovi Šenkárovi, PhD.

10. júna 2016 – Košice: PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. sa zúčastnil spolu s dekankou PF UJS na rokovaní Vedeckej rady FF UPJŠ v Košiciach. Doktor Šenkár na tomto rokovaní predniesol hlavné tézy svojej habilitačnej prednášky a habilitačnej práce. Na konci tohto rokovania VR FF UPJŠ schválila menovanému udelenie titulu docent.

9. júna 2016 – Nové Zámky: dr. Šenkár sa zúčastnil ako porotca celoslovenského kola súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorá bola organozovaná v Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch.

18. mája 2016 – Košice: PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. obhájil habilitačnú prácu Vývinové premeny slovenskej prózy v Rumunsku a predniesol habilitačnú prednášku Atribút viackontextovosti vo vývine slovenskej literatúry v Rumunsku pred habilitačnou komisiou v odbore literárna veda na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

08. – 14. mája 2016 – Oradea: Sándor János Tóth využil možnosť mobility (Erasmus) na Kresťanskej univerzite Partium vo Veľkom Varadíne. Prednášal na tému Jazykový obraz sveta a kontakty jazykov.

29. apríla 2016 – Komárno: prednášal na PF UJS prof. Dr. hab. Bogusław Bakuła, vedúci Katedry literárnej a kultúrnej komparatistiky v Inštitúte poľskej filológie na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani na tému Otázky postkolonializmu v strednej Európe. Moderátorom a iniciátorom tejto akcie bol prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.

11. – 13. apríla 2016 – Smolenice: medzinárodná vedecká konferencia (Socio)lingvistika: perspektívy, limity a mýty pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc. Organizátormi podujatia boli Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Slovenská jazykovedná spoločnosť. V sekcii Lexika v štruktúrnych i kolokačných vzťahoch predniesol Sándor János Tóth príspevok s názvom Číslo a počet v slovenčine a v maďarčine. Na konferencii sa prezentovali lexikografické novinky Slovník súčasného slovenského jazyka zv. 3. m-n Stručný etymologický slovník slovenčiny.

04. apríla 2016 – Nové Mesto pod Šiatrom: Sándor János Tóth bol členom komisie pre vekovú kategóriu stredoškolákov a vysokoškolákov študentsko-vedeckej súťaže. Organizátormi boli Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Maďarsko-slovenskou dvojjazyčnou národnostnou základnou školou a internátom v Novom Meste pod Šiatrom. Súťaž sa konala pod záštitou Slovenského inštitútu v Budapešti.

18. marca 2016 – Nadlak: dr. Šenkár sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie, prednášal na tému Variácie drám – drámy vo Variáciách.

18. decembra 2015 – Budapešť: Na pozvanie Univerzity Andrássyho sa Sándor János Tóth zúčastnil workshopu Identität, Migration, Interkulturalität und Internationalität in den Literaturen Mitteleuropas a predniesol príspevok s názvom Migrationswelen und die Geschichte der slowaksichen Sprache.

8. decembra 2015 – Brno: Medzinárodná vedecká konferencia Ústavu slavistiky Masarykovej univerzity Poetika prózy v česko-slovenských  souvislostech. Príspevok Patrika Šenkára: Ľudové poviedky Čechov z rumunského Banátu.

19. novembra 2015 – Praha: Konferencia o Ľudovítovi Štúrovi. Usporiadateľ: Památník národního písemníctví Praha, referát mal Rudolf Chmel.

24. novembra 2015 – Trnava: Mária Žiláková sa zúčastnila konferencie o ľudovej medicíne, ktorú organizovala Katedra histórie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

12. novembra 2015 – Komárno: pri príležitosti Týždňa vedy a techniky Sándor János Tóth zorganizoval prezentáciu publikácií Nitrianskeho modelu skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Publikácie predstavili členovia delegácie Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, moderoval: Sándor János Tóth. Podujatie sledovali so záujmom nielen študenti, ale aj kolegovia z Metodicko-pedagogického centra a zo Štátneho pedagogického ústavu.

10. novembra 2015 – Komárno: pri príležitosti Týždňa vedy a techniky v spolupráci s Katedrou histórie PF UJS sa realizovalo jubilejné vedecké sympózium 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra. Po úvodných myšlienkach Rudolfa Chmela odznela prednáška O civilizačnom kontexte diela Slovanstvo a svet budúcnosti, prednášateľom bol László Szarka. Mária Žiláková a (hosť z Maďarska) István Tóth referovali na tému Prívrženci Štúra na dolnozemských jazykových ostrovoch. Ivan Halász uviedol obecenstvo do Maďarských kontextov životného diela Štúra. Moderovali: Patrik Šenkár, Barnabás Vajda. Organizátorom a iniciátorom podujatia bol Ivan Halász. Zúčastnili sa ho študenti a záujemcovia, kolegovia z fakulty. Podujatie dosiahlo svoj cieľ, naši študenti mohli o tom referovať aj akreditačnej komisii.

5. novembra 2015 – Bratislava: Patrik Šenkár sa zúčastnil Bibliotéky, prezentoval knihu Slovenky z Rumunska – Anny Rȧu-Lehotskej Nesúlady.

15. 16. októbra 2015 – Novi Sad: Mária Žiláková sa zúčastnila konferencie 270 rokov dejín, literatúry, jazyka vo Vojvodine – Oddelenie slovakistiky, FF Univerzity v Novom Sade.

04. – 06. októbra 2015 – Bukurešť: Sándor János Tóth sa zúčastnil medzinárodného vedeckého sympózia Dni slovanských kultúr v Rumunsku. Akciu vedecky zabezpečila Katredra slovanskej filológie Univerzity v Bukurešti, Asociácia slavistov Rumunska v spolupráci s Univerzitou v Záhrebe. V rámci sekcie Uralo – romano – slavica dr. Tóth predniesol príspevok s názvom Influence of language contatcs on the linguistic image of the world.

30. októbra 2015 – Nové Zámky: Patrik Šenkár sa zúčastnil s poslucháčmi druhého ročníka denného bakalárskeho štúdia na literárnovednej exkurzii s názvom Po literárnych stopách Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

17. – 18. septembra 2015 – Nitra: Sándor János Tóth a Patrik Šenkár sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu, stredná Európa medzi jednotou a rôznorodosťou. Akciu vedecky zabezpečila Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a Filozofickou fakultou Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti. Patrik Šenkár vystupoval s témou Dimenzie ružových krídiel básní Adama Suchanského, Sándor János Tóth predniesol príspevok s názvom Vlastné mená ako príklady odlišnosti jazykového obrazu sveta.

16. – 17. septembra 2015 – Komárno: Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho „Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Príspevky pedagógov Katedry slovenského jazyka a literatúry PF UJS: Patrik Šenkár: Nevykríknuté zátišia lásky, anjelské úsmevy a rany v poézii I. M. Ambruša po miléniu, Sándor János Tóth: Slovenčina ako druhý jazyk: postoje, motivácia, Mária Žiláková: Dolnozemskí prívrženci Štúra.

17. septembra 2015 – Martin: Slovenská národná knižnica usporiadala konferenciu o Ľudovítovi Štúrovi, kde Rudolf Chmel vystupoval referátom.

Akademický rok 2014/15

5. júna 2015 – Budapešť: Doc. Ivan Halász zorganizoval vedecké sympózium s názvom Magistro salutem z príležitosti životného jubilea doc. Istvána Käfera. Sándor János Tóth prednášal na tému A szlovák-magyar világ nyelvi képe (Käfer István nyelvészeti munkásságáról).

4.9. mája 2015 – Veľký Varadín: Dr. Sándor János Tóth, PhD. Prednášal na Kresťanskej univerzite Partium o témach Kontaktová lingvistika a jazykový obraz sveta, Interferenčné javy v maďarčine na Slovensku a v Rumunsku v rámci mobility Erasmus. Nadväzoval sa odborné aj pracovné kontakty, niektoré publikácie PF UJS sa dostali do knižnice partnerskej inštitúcie.

19. 21. marca 2015 – Nadlak: medzinárodná vedecká konferencia s názvom V tvorivej symbióze medzi Slovenskom a Dolnou zemou. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. predniesol referát s názvom Básnické výpovede nadlackej Constance ako pylóny tvorivej symbiózy. Zároveň sa zúčastnil aj odovzdávania Ceny Ondreja Štefanka. 

12. novembra 2014 – Budapešť: exkurzia študentov: v Celokrajinskej knižnici Széchenyiho knihovníčka-bohemistka Eszter Kovács prednášala o stredovekých knihách. Po programe v knižnici Doc. Ivan Halász ukázal študentom slovenské pamätihodnosti v cente mesta. Navštívili Lutherov dom a evanjelický kostol, v ktorom pôsobil Ján Kollár ako farár. Nádor daroval Slovákom pozemok, na ktorom sa nachádzal evanjelický kostol s farou. Neskôr tu pôsobil Bachát – proštúrovsky básnik – ako farár.

11. novembra 2014 – Komárno: do podujatí Týždňa vedy a techniky sa KSL zapojila pozvanou prednáškou v Szinnyeiho knižnici. Dr. Gábor Horváth, PhD., historik cirkvi zo Segedína prednášal s názvom „In hoc signo“ o pôvode dvojkríža v stredovekom Uhorsku.

23.24. októbra 2014 – Praha: pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry stredoeurópskych štúdií na Karlovej Univerzite sa zorganizovalo medzinárodné stretnutie Podoby vysokoškolskej slovakistiky v Prahe. Na tomto podujatí Dr. Sándor János Tóth, PhD. prezentoval činnosť Katedry slovenského jazyka a literatúry PF UJS: predstavil personálne pomery, študijný plán, vedecký výskum, projekty, publikácie, život katedry. Podarilo sa upevniť kontakty so zastúpenými slovakistickými pracoviskami. Obecenstvo tvorili predstavitelia slovakistiky takmer z celej strednej Európy.

16. septembra 2014 – Komárno: Medzinárodná konferencia Univerzity J. Selyeho „Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia”. Sándor János Tóth, PhD.: Využitie areálových a kontaktových javov vo vyučovaní cudzieho jazyka.

Akademický rok 2013/14

26. mája 2014 – Bratislava: Maďarský inštitút v Bratislave a Katedra SJL PF UJS zorganizovali konferenciu Prvá svetová vojna v slovenskej a maďarskej literatúre. Konferencie sa zúčastnili okrem pedagógov našej katedry aj vedeckí pracovníci z ústavov SAV a kolegovia z UKF, Nitra a taktiež doktorandi z PPKE, z Maďarska. Rokovalo sa o zobrazení problematiky prvej svetovej vojny v slovenskej a maďarskej literatúre. Príspevky sme publikovali vo vedeckom časopise Erudtitio–Educatio 2014/4.

20. – 21. mája 2014 – Bratislava: konferencia JÚĽŠ SAV Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Príspevok S. J. Tótha: Jazykový obraz sveta v učebniciach slovenčiny a maďarčiny ako cudzieho jazyka.

7. apríla 2014 – Komárno.  V rámci dní fakulty KSL zorganizovala stretnutie študentov a pedagógov pod názvom Máme radi slovenčinu.

9. decembra 2013 – Komárno:  KSL zorganizovala workshop Nový preklad diel Kálmána Mikszátha do slovenčiny – Dilemy a riešenia. Umelecký prekladateľ Karol Wlachovský predstavil svoju činnosť a referoval o zaujímavostiach prekladu z prvej ruky. Ukázali sa aj slovensko-maďarské súvislosti diel Mikszátha. Moderoval Iván Halász, vznikol vedecký dialóg v priateľskom ovzduší, do ktorého sa zapojili aj študenti.

13. novembra 2013 – Komárno: z príležitosti Týždňa vedy a techniky sa uskutočnila prednáška Slovenská, nemecká a maďarská verzia Weberovho Amuleta z r. 1644-45. Prednášateľom bol Sándor János Tóth. Téma bola v súlade s predmetom Vývin a dejiny slovenského jazyk. Analyzolvali sa inojazyčné súvislosti slovenčiny v historickej perspektíve.

12. novembra 2013 – Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra mal deň otvorených dverí. Riaditeľ Pavol Žigo vo svojom stručnom predhovore predstavil činnosť 70-ročného ústavu aj publikácie, časopisy. V druhej časti podujatia nás pracovníci zaviedli do oddelení, kde sa zaoberajú rôznymi jazykovednými disciplínami. Aktuálnou úlohou lexikologického oddelenia je dokončenie Slovníka súčasného slovenského jazyka. Taktiež sa pripravuje etymologický slovník slovenčiny, na ktorom pracuje Ľubor Králik. Boli sme na nárečovom aj na onomastickom oddelení, kde nám Iveta Valentová predstavila výskum osobných mien a zemepisných názvov. Naučili nám ako efektívne pracovať s elektronickým jazykovým korpusom.

7. – 9. novembra 2013 – Eger: ONK celokrajinská pedagogická konferencia. Prsípevok S. J. Tótha: Népszerű matematika- és nyelvkönyvek a Monarchia idejéből.

22. októbra 2013 sa na exkurzii Po literárnych stopách Antona Bernoláka v Nových Zámkoch (aj pri príležitosti dvestého výročia jeho úmrtia) zúčastnil druhý ročník bakalárskeho štúdia, navštívili mesto, v ktorom pôsobil Anton Bernolák.

Infraštruktúra študijného programu

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (1. a 2. stupeň)

a. Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia.

Vyučovanie na študijnom programe Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (1. a 2. stupeň) prebieha v budove Pedagogickej fakulty UJS, v miestnostiach:

č. T103 (kapacita 45 osôb)
č. T105 (kapacita 30 osôb)
č. T107 (kapacita 30 osôb)
č. T201 (kapacita 45 osôb)
č. T213 (kapacita 25 osôb)
č. T301 (kapacita 40 osôb)
č. T306 (kapacita 25 osôb)
č. T402 (kapacita 34 osôb)
č. T501 (kapacita 42 osôb)
č. T504 (kapacita 25 osôb)
č. T506 (kapacita 25 osôb)

V každej miestnosti je zabudovaný projektor s možnosťou pripojenia na počítač cez VGA port, čo umožňuje používanie prezentačnej techniky na vyučovacích hodinách. Miestnosť č. T107 slúži, ako odborná učebňa pre študentov študijného odboru. Vybavenie odbornej učebne: plagáty o slovenskej literatúre (15 ks), nástenné mapy (2 ks), miniknižnica katedry (cca. 50 odborných kníh, atlasy), nástenné plagáty na vyučovanie slovenčiny v ZŠ a SŠ, učebnice slovenského jazyka a literatúry na ZŠ a SŠ s VJM aj pre slovenské školy.

 

b. Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov, prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Univerzitná knižnica umožňuje prístup k študijnej literatúre pre študijný program, a to najmenej v rozsahu povinnej literatúry uvedenej v informačných listoch predmetov. V knižnici sa používa knižničný informačný systém DAWINCI, ktorý je moderný knižnično-informačný systém, integrujúci najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií a databázových systémov. Systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom On-line katalógu OPAC cez webové stránky. Univerzitná knižnica UJS je podobne, ako ostatné univerzitné knižnice zapojená do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre potreby MŠVVŠ SR. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v online databázach jednotlivých vydavateľstiev. Univerzitná knižnica organizuje workshopy, ktoré podporujú orientovanie sa v publikačných databázach a prácu s literárnymi zdrojmi.

c. Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Pre potreby dištančného vzdelávania alebo vzdelávania kombinovanou formou univerzita má v prevádzke 4 servery s videokonferenčným systémom BigBlueButton. Alternatívnym nástrojom na dištančné vzdelávanie je aj platforma MS Teams, ako súčasť balíka Office 365 A1 for faculty, ktorá je k dispozícii pre všetkých učiteľov aj študentov. Ešte v roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na báze open-source LMS Moodle. Tento systém bol v roku 2017 čiastočne integrovaný so systémom WeBWorK. Moodle aj naďalej ponúka možnosť zverejňovania študijných a pomocných materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického testovania vedomostí v autorizovanej zóne. Popri možnosti káblového pripojenia, ktorá je k dispozícii v ŠD, UK a na iných vybraných miestach, majú študenti vo všetkých budovách UJS prístup na internet prostredníctvom WiFi siete. K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie meno a heslo). V roku 2016 bol zavedený centrálny tlačový systém, ktorý je dostupný aj pre študentov.

d. Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Z hľadiska zabezpečovania vzdelávacích činností na študijnom programe hlavnými partnermi sú cvičné školy, školské zariadenia a cvičné materské školy, na ktorých sa uskutočňuje pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty UJS.

Pedagogická fakulta momentálne je v spolupráci s viac ako tridsiatimi cvičnými školami na Slovensku. Cvičné školy sú nielen v Komárne, ale aj napr. v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, v Galante, v Nových Zámkoch, v Rožňave, v Kráľovskom Chlmci, v Bratislave, v Šahách, v Štúrove, vo Veľkých Kapušanoch, v Kolárove a v Rimavskej Sobote.

V rámci pedagogickej praxe študenti pozorujú a analyzujú edukačný proces, naučia sa aplikovať teoretické poznatky získané počas štúdia všeobecno-vzdelávacích predmetov, všeobecných a odborových didaktík a postupne si osvojujú pedagogické zručnosti potrebné na výkon  pedagogickej profesie.

e. Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V priebehu štúdia UJS poskytuje svojim študentom aj stimulujúce prostredie. UJS efektívne riadi a prevádzkuje Študentské domovy UJS, kde zabezpečuje komfortné ubytovanie pre študentov univerzity, s vhodnými podmienkami pre kvalitné bývanie so zodpovedajúcim hygienickým štandardom a bezpečnosťou. Súčasťou areálu ŠD je multifunkčné ihrisko umožňujúce študentom zmysluplné trávenie voľného času a športovanie.

UJS zabezpečuje študentom aj stravovanie v budove Konferenčného centra UJS. V Športovom centre Univerzity majú študenti možnosť športovania a realizácie ďalších voľnočasových aktivít.

Cieľom univerzity je poskytnúť aj možnosti kultúrneho, spoločenského a duchovného vyžitia. Mladé talenty nájdu svoje uplatnenie v speváckom zbore Cantus Iuventus. Študenti majú možnosť navštevovať kaplnku zriadenú v ŠD Čajka.

f. Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

UJS svojim študentom ponúka zahraničné študijné mobility v rámci vzdelávacích mobilitných programov Erasmus+, programu Makovecz, CEEPUS a rôznych odborných stáží prostredníctvom programu Erasmus+.

Úsek pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s fakultami UJS pravidelne organizuje informačné Erasmus+ dni a workshopy, a ponúka možnosť osobnej alebo online konzultácie. Študentom UJS sú distribuované propagačné materiály, letáky a brožúry. Zároveň úsek pre medzinárodné vzťahy UJS pravidelne zverejňuje informácie o činnosti na internetovej stránke Erasmus+ UJS a hromadne zasiela informácie študentom, učiteľom a zamestnancom UJS prostredníctvom informačných nástrojov univerzity.

Partnerské inštitúcie
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/partneri.html

Erasmus+

Mobilita študentov za účelom štúdia:
http://erasmus.ujs.sk/sk/studium.html

Mobilita študentov za účelom stáže:
http://erasmus.ujs.sk/sk/staz.html

Návod pre študentov na prihlasovanie:
http://erasmus.ujs.sk/sk

Kontakty koordinátorov:
http://erasmus.ujs.sk/sk/kontakt.html

Program Makovecz
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/makovecz.html

Ostatné mobilitné programy
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/mobilita.html

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.