Týždeň vedy a techniky 2018 (+ správy a fotky)

PROGRAM 01

Názov podujatia: Vörös, Ferenc: Historický atlas priezvisk Karpatskej kotliny

Dátum konania: 05.11.2018
Čas: 12:30-13:30
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: študenti
Popis: Prednáška má za cieľ predstaviť publikáciu Historický atlas priezvisk Karpatskej kotliny a poukázať na priestorové rozvrstvenie početného stavu osobných mien Uhorského kráľovstva zo začiatku 18. storočia na mapách.
Organizátor: Török Tamás, PaedDr., PhD. ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/hu
Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322
Miesto konania: PF UJS, T201

V rámci programov Týždňa vedy a techniky dňa 5. novembra 2018 prednášal na PF Univerzity J. Selyeho Dr. Ferenc Vörös, docent Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti. Prednáška mala za cieľ predstaviť publikáciu Historický atlas priezvisk Karpatskej kotliny a poukázať na priestorové rozvrstvenie početného stavu osobných mien Uhorského kráľovstva zo začiatku 18. storočia na mapách. Výsledky výskumu z oblasti geoonomastiky úspechom využíva historická veda, folkloristika, veda kultúry a dejiny osvety. Jednotlivé mená, varianty mien sprostredkujú dôležité fakty o pohybe populácie, o migrácie, o spolužití jednotlivých národov a jazykov.

PROGRAM 02

Názov podujatia: Hybridné materiály vrstvených nanočastíc a fotoaktívnych organických farbív (prednáška v anglickom jazyku; lecture in English language)

Dátum konania: 05.11.2018
Čas: 11:00-12:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: študenti, odborná verejnosť
Popis: Prednáška predstaví najvýznamnejšie javy, ktoré sa vyskytujú v hybridných systémoch zložených z vrstvenatých nanočastíc a organických farbív.
Organizátor: Ing. Magdaléna Hugyivár ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/hu
Adresa: Komárno, Hradná ul 21.
Miesto konania: EF UJS, G 207

Dňa 5. 11. 2018 odznela prednáška doc. RNDr. Juraja BUJDÁKA, DrSc. na tému Hybridné materiály vrstvených nanočastíc a fotoaktívnych organických farbív. Prednášajúci  pracuje na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je zároveň vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied. Vedecké zameranie doc Bujdáka súvisí s najmä chémiou hybridných materiálov vrstvenatých anorganických zlúčenín a ich interakcií s organickými farbivami. Spolupracuje aj s pracoviskami na Univerzite v Bilbau v Španielsku a Akadémie vied v Českej republike. Mal niekoľko bilaterálnych projektov s Rakúskom a Japonskom. Z jeho významnej publikačnej činnosti spomeňme iba toľko, že podľa databázy Web of science má doc. Bujdák celkove vyše 2 000 citácií (bez autocitácií) s každoročným prírastkom okolo 150 a h-index 31. Doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. vo svojej zaujímavej prednáške nám predstavil najvýznamnejšie fyzikálne javy, ktoré sa vyskytujú v hybridných systémoch zložených z vrstvenatých nanočastíc a organických farbív.

PROGRAM 03

Názov podujatia: História rodinných a príbuzenských vzťahov rodu Rákócziovcov  v 16. a 17. storočí

Dátum konania: 05.11.2018
Čas: od 09:00 hodiny
Typ podujatia: medzinárodné vedecké sympózium
Cieľová skupina: odborná verejnosť, študenti
Popis: Archeogenetický výskum rodu Rákócziovcov, prezentácia výsledkov.
Organizátor: UJS, Pedagogická fakulta, Katedra biológie, ELTE TTK Savaria Központ, SZMAT, PaedDr. Melinda Nagy PhD. ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/hu
Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322
Miesto konania: PF UJS

Sympózium sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovenku a maďarského Sviatku vedy v súvislosti s projektom č. 18-170-00733 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín s názvom „Antropogenetický a historický výskum členov rodiny Rákociovcov”. Rodina Rákócziovcov je starý uhorský rod, ktorý v Uhorskom kráľovstve v 16.-17. storočí, v 17. storočí v Sedmohradsku a v druhej polovici 17. storočia aj v medzinárodnom kontexte patril k politicky významným. Cieľom výskumu je identifikácia kostných pozostatkov Františka Rákócziho I., ktoré sú uložené v premoštrátskom kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej ulici v Košiciach. Pri tejto práci, okrem výskumných metód histórie, archeológie a antropológie, dnes môžeme použiť i metódy genetiky. Prednášky sympózia uvádzali výsledky výskumov problematiky z týchto uvedených hľadísk. Sympózium otvorili dekanka PF UJS, Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., vedúci Katedry biológie, PF UJS Ing. Pavol Balázs, PhD., a reformovaný duchovný Pál Balázs z mesta Szerencs (MR).  Prednášky odzneli z rôznych vedeckých odborov, ako napr. Dr. habil. László Szarka, CSc. (Katedra histórie PF UJS, Komárno) prednášal o dinastických zámeroch rodiny, MUDr. Emil Fraenkel, PhD. (Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Historická spoločnosť I. Henszlmanna, Košice) prednášal o histórii krypty premonštrátov vo vzťahu k Žofii Báthoryovej a Františka Rárócziho I.. Judit Majoros, riaditeľka Zemplínskeho múzea v Szerencsi prednášala o Rákócziovcoch v Szerencsi, a Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. (Katedra biológie PF UJS v Komárne) vo svojej prednáške predstavila materskú líniu predkov Františka Rárócziho I. z hľadiska možnosti mitochondriálnej identifikácie. V druhej sekcii Dr. habil. Gábor Tóth, PhD. (Centrum Savaria Univerzity Loránda Eötvösa, Szombathely) prezentoval výsledky antropometrických výskumov predpokladaných kostných pozostatkov Františka Rákócziho I.. Metodiku archeogenetických výskumov vo svojej prednáške predstavil Balázs Gusztáv Mende, PhD. (vedúci Archeogenetického laboratória Archeologického ústavu Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej Akadémie Vied, Budapest). Dániel Gerber a Bea Szeifert (Katedra genetiky Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Loránda Eötvösa, Archeologický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej Akadémie Vied, Budapest) prezentovali genetické metódy na určenie pohlavia a doterajšie výsledky archeogenetického výskumu kostných pozostatkov. Sympózium bolo ukončené workshopom vedeným Dr. habil. PaedDr. Melindou Nagy, PhD., kde boli zhrnuté doterajšie výsledky a možnosti ďalšieho smerovania výskumov.  

PROGRAM 04

Názov podujatia: Komorner Germanistentag 2.0

Dátum konania: 06.11.2018
Čas: 09:00-18:00
Typ podujatia: konferencia
Cieľová skupina: odborné publikum, študenti
Popis: Stretnutie domácich a zahraničných germanistov a diskusia o aktuálnych otázkach germanistiky na Slovensku
Organizátor: Attila Mészáros, Dr.phil., Mgr. ()
Web stránka: http://pf.ujs.skhttp://germanistentag.germanistik-komorn.sk
Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322
Miesto konania: UJS B111, Čajka

Katedra nemeckého jazyka a literatúry organizovala v rámci slovenského Týždňa vedy a techniky vedeckú konferenciu s názvom "Komorner Germanistentag 2.0". S podujatím chceli organizátori nadviazať na tradíciu spustenú pred asi 10 rokmi ešte v rámci Katedry modernej filológie. Prednášatelia z Bratislavy, Segedínu (MR) a Vesprímu (MR) prezentovali v troch tematických blokoch (lingvistika, literárna veda, metodika) svoje projekty a výsledky resp. referovali o aktuálnych otázkach germanistiky. Bolo pre nás veľkým potešením, že v obecenstve boli prítomní vo veľkom počte aj naši študenti, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie. Dúfame, že po tejto úspešnej prezentácii našej novej katedry v širšom kruhu pokračujeme v tejto tradícii aj v budúcom roku. 

PROGRAM 05

Názov podujatia: Lekárnictvo v súčasnosti

Dátum konania: 07.11.2018
Čas: 10:00-11:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: študenti, odborná verejnosť
Popis: Prednáška PharmDr. Kataríny Hajtmanovej  o histórii, úlohách a aktuálnych problémoch lekárnictva, farmácii.
Organizátor: Ing. Magdaléna Hugyivár ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/hu
Adresa: Komárno, Hradná ul 21.
Miesto konania: EF UJS, G 110

Dňa 7.-ého novembra. 2018 odznela prednáška PharmDr. Kataríny  HAJTMANOVEJ na tému Lekárnictvo v súčasnosti. Prednášajúca pracuje v Lekárni pri nemocnici Nemocnice Komárno s.r.o. a jej zaujímavú prednášku vypočuli okrem pedagógov a študentov Katedry chémie aj žiaci z regionálnych základných a stredných škôl, gymnázia spolu 92 účastníkov. Medzi návštevníkmi boli žiaci z Gymnázia P. Pázmánya Nové Zámky pod vedením pani učiteľky Mgr. Anity Szabó Révész, PhaedDr. Judity Zelenaiovej zo ZŠ Czuczora Gergelya v Nových Zámkoch, zo Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s pani učiteľkou Mgr. Tornóczi Gabriellou, zo Strednej odbornej školy pre rozvoj vidieka z Dunajskej Stredy s vedením Ing. Valérie Lelkesovej, z Komárna zo ZŠ s VJM ul. Eötvösa  s p. učiteľkami Mgr. Zuzanou Horváthovou Ambrusovou a Mgr.Katalin Simonics, z Cirkevného gymnázia s VJM z Kolárova s vedením p. učiteľky Mgr. Szilvie Kacsinecz.

PROGRAM 06

Názov podujatia: Projektový prístup 
Dátum konania: 07.11.2018
Čas: 08:00-18:00
Typ podujatia: vzdelávací program a výmena skúseností vysokoškolských pedagógov
Cieľová skupina: vysokoškolskí pedagógovia vyučujúci na 1. stupni VŠ v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika.
Popis: Vzdelávací program, ktorý sa uskutoční v rámci projektu EFOP-3.4.3-16-2016-00023, podprojekt A4, je orientovaný po uvedení teoretických východísk  projektového prístupu na aplikáciu stratégií pri plánovaní projektov, ktoré vyučujúci po výmene skúseností  môžu využívať vo výučbe budúcich učiteľov predprimárneho vzdelávania.          
Organizátor: Szabóová Edita, PaedDr., PhD., Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/hu
Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322
Miesto konania: PF UJS, T 505

Dňa 7. novembra 2018 sa konalo vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v budove Pedagogickej fakulty UJS, v miestnosti 505 pod názvom "PROJEKTOVÝ PRÍSTUP". Vzdelávania, ktoré viedla  PaedDr. Szabóová Edita, PhD., odborná asistentka Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa zúčastnilo 18 vysokoškolských pedagógov Pedagogickej fakulty UJS. Počas a vzdelávania sa účastníci oboznámili so základnými pojmami súvisiacimi s projektovým prístupom, s jeho krátkou históriou, s druhmi a fázami projektov, ako i s didaktikou tohto prístupu. Oboznámili sa so štruktúrou aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ako východiskom plánovania projektov v materských školách. Odborne analyzovali projektové mapy zhotovené študentmi. Ujasnili si stratégie tvorby plánov v projektovom prístupe, spôsob organizovania, realizovania, ukončenia a hodnotenia projektov. Vzdelávanie bolo orientované na aplikáciu stratégií, ktoré môžu kolegovia využiť počas výučby.

PROGRAM 07

Názov podujatia: Current Trends in Teaching and Learning English as a Foreign Language (v anglickom jazyku; in English)

Dátum konania: 07.11.2018
Čas: 10:00-15:00
Typ podujatia: sympózium v anglickom jazyku
Cieľová skupina: študenti, odborná verejnosť
Popis: Na podujatí sa zúčastnia vyučujúci z Katedry anglického jazyka a literatúry PF UJS ako aj niektorý z ELTE, Budapešť.
Organizátor: Dr. habil. Anna T. Litovkina, PhD. ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/hu
Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322
Miesto konania: PF UJS T404

Sympózium v anglickom jazyku dňa 7. novembra 2018 poskytlo priestor pre 8 prednášateľov zo Slovenska a Maďarska. Jednotlivé príspevky v dvoch sekciách sa venovali hlavne metodologickým výzvam výučby angličtiny ako cudzí jazyk. Rozoberali sa témy ako inkluzívne vzdelávanie, príslovia a porekadlá na hodinách cudzích jazykov, porovnanie vyučovania angličtiny a slovenčiny ako cudzí jazyk, videohry na hodinách cudzích jazykov a najnovšie výzvy a aktuálne otázky v príprave budúcich učiteľov angličtiny.

PROGRAM 08

Názov podujatia: Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte

Dátum konania: 08.11.2018
Čas: 08:00-09:30
Typ podujatia: sympózium
Cieľová skupina: študenti, odborná verejnosť
Popis: Na podujatí prezentujeme ciele, stav a dosiahnuté výsledky projektu KEGA č. 001UJS-4/2018.
Organizátor: Sándor János Tóth, PhD. ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk/struktura/katedra-slovenskeho-jazyka-a-literatury.html#v%C3%BDskum
Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322
Miesto konania: PF UJS, T201

Projekt KEGA 001UJS-4/2018 Vysokoškolské učebné materiály „Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte“ sme prezentovali 8. nov. 2018 od 8:00 na akademickej pôde PF UJS. Hlavný riešiteľ projektu, Sándor János Tóth, PhD. predstavil zámer, koncepciu a stav realizácie projektu, Szabolcs Simon, PhD. prednášal o súvislostiach jazykovej ideológie a učebníc, PaedDr. Eva Győriová Baková prezentovala elektronický študijný materiál k téme bilingvizmus. Prítomných bolo cca. 30 študentov.

PROGRAM 09

Názov podujatia: Otázky vzdelávania a učebné pomôcky maďarského jazyka ako materinského, menšinového a cudzieho jazyka

Dátum konania: 09.11.2018. 
Čas: 10:00–18:00
Typ podujatia: medzinárodné sympózium
Cieľová skupina: učitelia, výskumníci, doktorandi
Popis: Aktuálne otázky výučby maďarského jazyka ako materinského jazyka, menšinového a cudzieho jazyka v tradičnom a v digitálnom prostredí.
Organizátor: Dr. habil. Julianna Lőrincz, PhD. ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/hu
Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322
Miesto konania: PF UJS, T402

Dňa 9. novembra 2018 výskumná skupina Variológia organizovala medzinárodné sympózium s názvom Otázky a učebné pomôcky vo vyučovaní maďarského jazyka ako materinského, menšinového a cudzieho jazyka. Tohtoročné sympózium, ktoré sa organizuje každý rok od 2010, už bolo ôsmy v rade. Účastníci sympózií sa zaoberajú dokumentmi, učebnicami a otázkami vyučovania maďarského materinského jazyka. Sympózium otvorila Dr. habil. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF. Vedúca výskumnej skupiny, Dr. habil. Julianna Lőrincz, PhD. privítala hostí a oboznámila program stretnutia. Na sympóziu vystúpilo 19 prednášateľov z 9 vysokých škôl. Okrem 5 profesorov a 2 doktorandov univerzity UJS mali prednášku aj profesori a doktorandi maďarských univerzít PKE, SZTE, ME, EKE, inštitútu EKE OFI, pedagogického inštitútu KRE TFK, Univerzity Komenského a maďarskej univerzity ELTE. Sympózium sa skončilo večerou a voľnou diskusiou, vďaka ktorej sa upevnili medzinárodné odborné vzťahy.

PROGRAM 10

Názov podujatia: Popularizácia vedy – populárna veda?
Dátum konania: 14.11.2018
Čas: 14:00-17:00
Typ podujatia: sympózium
Cieľová skupina: študenti
Popis: Sympózium hľadá odpoveď na otázku, ako môže popularizácia vedy prispievať k rozvoju kritického myslenia.
Organizátor: Péter Nagy, PhD. ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/hu
Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322
Miesto konania: PF UJS

14. novembra 2018 Výskumná skupina populárnej kultúry MA a Katedra maďarského jazyka a literatúry s podporou Vedeckej a vedecko-populárnej sekcie Spoločenstva maďarských spisovateľov na Slovensku organizoval sympózium o vedecko-populárnej literatúre. Prvým prednášateľom bol Botond Markovics, ktorý píše sci-fi romány pod pseudonymom Brandon Hackett. Markovics hovoril o problematike AI, o otázke inteligentných foriem života a o možnostiach cestovania v čase. Druhým prednášateľom bol András Kánai, ktorý je komunikáčným špecialistom a futurológom. Kánai hovoril o téme transhumanizmu a hľadal odpoveď na otázku, ktorá z dnešných megafiriem má reálnu šancu stať sa Orwellovým Veľkým Bratom. Tretím prednášateľom bol domáci Péter H. Nagy, ktorý exponoval problematiku vedomia. Jeho prednáška poukázala na to, že napriek rozsiahlim vedomostiam ešte stále vieme veľmi málo a povahe vedomia. Po prednáškach nasledovala beseda za okrúhlim stolom o možnostiach popularizácie vedy v dobe nových médií (od TED-talk cez dokumentárne filmy National Geographic až po vystúpenia takých hviezdnych vedcov, ako Sam Harris, Jordan Peterson alebo Yuval Noah Harari).

PROGRAM 11

Názov podujatia: Moderné trendy vo vyučovaní – prednáška Dr. Józsefa Kaposiho

Dátum konania: 21.11.2018
Čas: 11:30-12:30
Typ podujatia: vedecká prednáška
Cieľová skupina: študenti a odborná verejnosť
Popis: Dr. József Kaposi je je vedeckým poradcom (EKE – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) a docentom Katolickej univerzity Pétera Pázmánya, Maďarsko. Vo svojej prednáške sa zameriava na otázky moderného vyučovania dejepisu ako aj iných školských predmetov.
Organizátor: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. ()
Web stránka: http://pf.ujs.sk/hu
Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322
Miesto konania: PF UJS, T213

21. novembra 2018 V rámci Mesiaca maďarskej vedy (Magyar Tudomány Ünnepe) pozvaným hosťom Pedagogickej fakulty UJS bol dr. József Kaposi, vedecký poradca (EKE – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) a docent Katolickej univerzity Pétera Pázmánya, Maďarsko. Doc. Kaposi sa počas svojej prednášky zameriaval na otázky moderného vyučovania dejepisu, vrátane takzvaných ,,smart učebníc”. 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.