Katedra pedagogiky

O katedre

Katedra pedagogiky je zodpovedná za prípravu študentov akademických predmetov (maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, informatika, dejepis, katechetika) na pedagogickú prácu v rámci predmetov spoločného základu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia.
Katedra poskytuje:
 
- výučbu predmetov študijných programov spoločný základ a učiteľský základ  (všeobecná pedagogika, všeobecná didaktika, psychológia, teória výchovy, filozofia výchovy a i.) pre študentov učiteľského štúdia,
- výučbu niektorých predmetov v rámci študijných programov predškolská pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Katedra pedagogiky zabezpečuje aj študijný program „Pedagogika a vychovávateľstvo“. Obsah študijného programu je koncipovaný tak, aby zabezpečil komplexnú pedagogickú, psychologickú, odbornú, didakticko-metodickú i metodologickú prípravu budúcich vychovávateľov, pedagógov voľného času a sociálnych pedagógov.

Kontakt: Pedagogická fakulta SJE, Bratislavská 3322, 94501 Komárno.

Sekretariát

 
Mgr. Martina Marosi
e-mail: 
tel.: 00421 (35) 3260 608
kancelária: T509
 

Výskum

Vyučujúci Katedry pedagogiky sa podieľajú na riešení nasledovných výskumných projektov:
 
- 005UJS-4/2021 KEGA: „Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne 4-8 ročných detí” (2021-2023),
- SK01-KA201-078250 K201 ERAZMUS+ „Mentor Training” (2020-2023),
- ITMS2014+312011Z205 Poďme sa učiť lepšie učiť (2020-2022)

Aktuálne

Čo potrebujú vedieť učitelia od raného rozvoja až po rozvoj talentov

V rámci každoročných Komárňanských pedagogických dní sa na Pedagogickej fakulte UJS uskutočnila prednáška na tému "Čo potrebujú vedieť učitelia od raného rozvoja až po rozvoj talentov". Hlavným organizátorom podujatia bolo Združenie maďarských pedagógov na Slovensku, spoluorganizátormi boli Pedagogická fakulta a Katedra pedagogiky UJS. Prednášajúcimi z Pannonhalmy boli: Tamara Nagy konduktorka, Dóra Pálla-Horváth  somatopedagogička - logopédka, Takács–Budai Csilla učiteľka pre deti so špeciálnymi výchovnými potrebami a Szabolcs Kozma logopéd.  Prezentácia bola zameraná na javy, s ktorými sa učitelia z praxe môžu pravidelne stretávať pri svojej práci v škole. Rozpoznanie týchto javov, podpora žiakov a kontakt s odborníkmi je pedagogickou úlohou. Prednáška bola hodnotná a užitočná aj pre našich študentov aj pre tu prítomných učiteľov z praxe.


Zmeny vo vyučovaní v národnostných školách – národnostné jazyky vo vzdelávaní

Konferencia “Zmeny vo vyučovaní v národnostných školách – národnostné jazyky vo vzdelávaní“, ktorú organizoval NIVAM - Národný inštitút pre kultúru a mládež, sa konala 12.-13. októbra 2023 v Bratislave. Našu katedru reprezentovala PaedDr. Beáta Kiss. Konferencia bola zameraná na detaily reformy štátneho školstva a jej realizáciu v menšinových školách.


Pedagogická konferencia Imre Sándora

V dňoch 9. - 10. októbra 2023 sa na Technickej a ekonomickej univerzite v Budapešti uskutočnila 1. konferencia pedagogických vied Imre Sándora. Z našej katedry sa konferencie zúčastnila PaeDdr. Beáta Kiss. Prednášajúci z našej Pedagogickej fakulty mali zastúpenie v sekcii "Vzdelávanie bez hraníc".


Systém Buddy

Dňa 08.11.2023 v rámci Týždňa vedy a techniky realizovala PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. seminár s názvom „Buddy systém”. Počas seminára bol študentom predstavený „Buddy systém” – jeho úlohy, ciele, význam a spôsob fungovania v univerzitnom prostredí. Študenti sa tak oboznámi s jednou z možností, ako pomôcť inému študentovi s jeho akademickými ťažkosťami, s ktorými sa stretáva hlavne na začiatku svojho vysokoškolského štúdia.


Školenie k Buddy systému

Vedúca Katedry pedagogiky PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. sa dňa 04.09.2023 zúčastnila prednášky pod názvom „Školenie k Buddy systému”, ktoré viedla odborníčka v oblasti psychológie, Lenka Abrinková. Školenie bolo zamerané na priblíženie organizácie a fungovania Buddy systému na Slovensku a možnosti jeho uplatnenia v univerzitnom prostredí.

Nadnárodného stretnutia riešiteľov projektu Mentor Training

Opis: V dňoch 19.06.2023 – 21.06.2023 sa členovia Katedry pedagogiky a Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky zúčastnili záverečného nadnárodného stretnutia riešiteľov projektu Mentor Training v Piešťanoch. Súčasťou stretnutia bola realizácia jednodňovej konferencie pre učiteľov z praxe, v rámci ktorej vystúpila tiež dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. s témou – Pedagogická prax z pohľadu národného školstva.


Celoslovenská konferencia učiteľov predprimárneho vzdelávania

Dňa 24.03.2023 sa v Búči konala Celoslovenská konferencia učiteľov predprimárneho vzdelávania, ktorej hlavným organizátorom bol Zväz maďarských pedagógov na Slovenku.  Ako pozvaný hosť konferencie reprezentovala Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD.


Knižná prezentácia

Cieľom výskumnej skupiny Ratio je realizovať empirický pedagogický, psychologický a sociologický výskum v oblasti regionálneho školstva, prípravy učiteľov a vysokoškolskej pedagogiky. Výsledky výskumnej činnosti boli už uverejnené vo viacerých publikáciách. Najnovšie výsledky sú publikované v monografii: Tanári interakció az osztályteremben (Interakčný štýl učiteľa v triede). Prezentácia monografie sa uskutočnila 23. marca 2023 v budove PF UJS. Jej autori – Tóth Péter a Kinga Horváth podrobne opisovali výskumnú problematiku,  vo výskume uplatňovaný výskumný nástroj a výsledky výskumu.  O publikácii sa vyjadrila tiež doktorandka UJS – Katalin Sýkora Hernády, ktorá vyzdvihla jej pozitíva a načrtla ďalšie možnosti výskumu.


Univerzitný Totem workshop v rámci Týždňa vedy a techniky

V dňoch 7. - 11. novembra 2022 sa na PF Univerzity Jána Selyeho uskutočnila prvá fáza projektu Univerzitný Totem. Počas komunitnej tvorby sa posclucháči fakulty mohli zoznámiť s rôznymi keramickými technikami a zároveň si vyrobiť prvok totemu. PF UJS zastupovali  učitelia zapojení do projektu: Csilla Nagy, ArtD. a Mgr. Tímea Mészáros. Cieľom projektu bolo okrem osvojenia si základných keramických techník aj budovanie komunity. Projekt podporil Fond pre kultúru menšín (KULTMINOR). Slávnostné odhalenie sochy univerzitného totemu sa uskutoční 15. decembra na Pedagogickej fakulte o 10:30 hod.


Mimoriadna vyučovacia hodina na Katedre pedagogiky

Dňa 05.04.2022 sa študenti študijného programu Pedagogika a vychovávateľstvo na PF UJS v rámci predmetu Pedagogika voľného času zúčastnili prehliadky historického centra Komárna, ktorú organizovala Dr. habil. Beáta Dobay, PhD. Počas netradičnej vyučovacej hodiny ich inžinier László Stubendek zaviedol do Baziliky svätého Ondreja, kde sa zoznámili aj s jej tajomstvami. Séria netradičných hodín bude pokračovať prehliadkou historických pamiatok Komárna.


Postavenie, identita, vzdelávanie menšín – spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku

Dňa 5. 11.2019 sa konala konferencia v spolupráci s katedrami pedagogiky a preškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UJS. Téma konferencie bola ,,Postavenie, identita, vzdelávanie menšín – spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo v rámci projektu VEGA 1/0117/19. V rámci celodennej konferencie odzneli prednášky z oblasti právnej legislatívy, národnostného školstva na Slovensku, financovanie regionálneho školstva, ako aj z oblasti celoživotného vzdelávania učiteľov na Slovensku v porovnaní s celoživotným vzdelávaním učiteľov v Maďarskej republike. Na podujatí sa zúčastnili kolegovia z jednotlivých katedier Pedagogickej fakulty UJS, ako aj kolegovia z partnerských univerzít z Maďarskej republiky.


Exkurzia a ,,zážitkový výlet“ v Martonvásári

25.10.2019 Poslucháči a pedagógovia Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa 25. októbra 2019 zúčastnili exkurzie plnej zážitkov v maďarskom Martonvásári. Exkurzia sa uskutočnila v rámci kurzu na rozvoj osobnosti UM-PE-PSI, čiže Umelecká výchova-Pedagogika-Psychológia. Cieľom exkurzie bola návšteva Múzea materskej školy, Múzea L. van Beethovena v spojitosti s jeho tvorivou činnosťou v Martonvásári, expozície Agroverzum a historického kaštiela a parku rodiny Brunswickovcov. Výlet, plný nových informácií, poznatkov a skúseností bol vynikajúcim priestorom pre zoznámenie sa s prvkami zážitkovej pedagogiky, na budovanie vzťahov resp. team-buildingu a napokon pre motiváciu budúcich kreatívnych učiteľov.


VII. Medzinárodné vedecké sympózium „Majorita – minorita a ich súžitie“

Katedra pedagogiky a Katedra biológie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho,  spolu s Akademickou radou Maďarov na Slovensku 5.-6. novembra 2019 organizuje v Konferenčnom centre UJS VII. Medzinárodné vedecké sympózium s názvom „Majorita – minorita a ich súžitie“.

Aktualitu rokovania dáva, že Tvorba predsudkov je často založená na skúsenostiach a postojoch predchádzajúcich generácií. Ak je to sprevádzané aj inými informáciami a skúsenosťami, mladý človek má možnosť prehodnotiť svoje stanovisko. Preto je potrebné pravidelne sa zaoberať toleranciou, spolunažívaním a spoluprácou, pretože je to osvojená zručnosť, dôležitá sociálna kompetencia.
Na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho už tretí rok realizujeme program „Majorita – minorita a ich súžitie“ s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR - v tomto roku pod názvom Majorita – minorita a ich súžitie III - Čo vieme o sebe? (č. p. D047/2019/13). Doteraz sa do tohto programu zapojilo viac ako desať základných a stredných škôl. Program zahŕňa okrem stretnutí a školení o tolerancii aj prieskum tolerancie. Táto konferencia predstavuje výsledky doterajšieho výskumu a skúsenosti z workshopov. Sympózium sa realizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a Sviatku vedy v Maďarsku. 

Program na stiahnutie.


Zastúpenie Pedagogickej fakulty UJS na medzinárodnej konferencii v Segedíne

V dňoch 7-9. októbra 2019 sa uskutočnil 20. jubilejný ročník Medzinárodnej hudobnej konferencie v Segedíne, ktorej organizátorom bol Umelecký ústav Katedra hudby JGYPF Univerzity v Segedíne, a ktorá sa konala pod záštitou dekana fakulty JGYPF Dr. Andrása Döböra. Konferencie sa zúčastnili reprezentanti univerzít zo siedmich štátov, medzi nimi aj UJS v Komárne, v zastúpení doc. Dr. Agáty Csehiovej z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UJS. Taktiež vystúpila na slávnostnom medzinárodnom koncerte, ktorý bol súčasťou Jesenného kultúrneho festivalu. Na oboch podujatiach prezentovala tvorivú činnosť maďarskej hudobnej pedagogičky a umelkyne Angely Cziczka, ktorú svojou prednáškou i klavírnou interpretáciou zároveň aj propagovala.


XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho

V dňoch 10. a 11. septembra 2019 sa uskutočnil XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách

Sekciu s názvom Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách viedli prof. Dr. Péter Tóth, PhD. a Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. V sekcii odznelo sedem prednášok, ktoré účastníkom odhalili faktory predčasného ukončenia štúdia, respektíve že čo môžeme podniknúť na jeho minimalizáciu. Prednášky sekcie sa týkali hlavne prípravy budúcich učiteľov, údaje však bolo možné porovnať napr. aj so štúdiom medicíny.

Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve

Sekcia s názvom Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve uskutočnila pod vedením vysokoškolských pedagógov, menovite prof. Dr. Béla István Pukánszkyho, DSc., doc. Dr. univ. Agáty Csehiovej, PhD. a Mgr. Anity Tóth-Bakos, PhD. a za účasti ôsmych prihlásených účastníkov zo Slovenska a Maďarska. V rámci konferencie odznelo šesť prednášok a do recenzovaného zborníka bolo prihlásených osem príspevkov v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. Na odbornom posúdení príspevkov pracovalo 12 recenzentov. Príspevky a prednášky prezentovali širokú paletu tém a problematík z oblasti pedagogiky, vrátane minulosti, súčasnosti i budúcnosti. V celku sa prezentovali témy historické, psychologické, metodické, didaktické, alternatívne, inovatívne. Príspevky poskytli výbornú možnosť na bohatú diskusiu, ktorá sa javila ako inšpiratívna a prínosná tak pre pedagogickú prax ako aj pre širšiu odbornú komunit

Pedagogická diagnostik a meranie

Prednášky v sekcii pedagogickej diagnostiky a merania boli rôznorodé a odkrývali viacero tematických oblastí. Predstavené výskumy sa zaoberali meraniami kompetencií, motiváciou učenia sa, otázkami morálneho vývoja, reč bola aj o pedagogickej dôležitosti gamifikácie. Ku každej prednáške odzneli zaujímavé otázky a rozvinula sa dôležitá odborná komunikácia. Sekciu viedli: prof. Dr. Krisztián  Józsa, PhD. és Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. voltak.


Úspešná účasť PF na medzinárodnej súťaži ŠUČ v Ružomberku

V dňoch 9-10. apríla 2019 sa uskutočnil 16. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tohto roku sa prezentovalo 17 vysokoškolských inštitúcií z Poľska (7), Česka (3) a Slovenska (7) a 70 súťažiacich v troch kategóriách a piatich sekciách. Univerzita J. Selyeho sa na tomto renomovanom podujatí prezentovala po prvý krát. Študentka magisterského štúdia Júlia Gál (katechetika – anglický jazyk) súťažila v sekcii Sólového spevu. Interpretovala skladby W. A. Mozarta, M. Schneider-Trnavského a Petra Wolfa s klavírnou spoluprácou docentky Agáty Csehiovej. Za vynikajúci výkon jej medzinárodná porota (Nemecko, Česko, Slovensko) udelila 2. miesto. Menovanej študentke srdečne gratulujeme a vďaka patrí pani Ružene Baloghovej, pedagogičke ZUŠ v Komárne za odbornú spoluprácu a taktiež vedeniu PF UJS za podporu.


Vedenie PF na medzinárodnej konferencii na Zakarpatskej Maďarskej Vysokej Škole Františka Rákóczi II.

V dňoch 28-29. marca 2019 sa na Zakarpatskej Maďarskej Vysokej Škole Františka Rákóczi II. konala medzinárodná konferencia na tému Výzvy regionálneho a vysokého školstva v 21. storočí vo Východnej a Strednej Európe vo svetle školských reforiem. Pedagogickú fakultu UJS reprezentovali štyria pedagógovia. Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD., dekanka fakulty a  prof. Dr. Tóth Péter, PhD. mali plenárne prednášky.  Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD., prodekanka fakulty a prof. Dr. Tóth Péter, PhD. boli vedúcimi sekcie Empirické výskumy v pedagogike.  PaedDr. Török Tamás, PhD. prodekan fakulty mal prednášku v sekcii Metodické inovácie v pedagogickej praxi. Prednesené prednášky našich vyučujúcich sú publikované v konferenčnom zborníku.


Slávnostný koncert „Bartók 95”

Dňa 21. februára 2019 o 18.00 hod. v Podunajskom múzeu v Komárne sa uskutočnil za účinkovania významných interpretov slávnostný koncert pod názvom „Bartók 95”. Podujatie bolo organizované pri príležitosti 95.-ho výročia vystúpenia významnéhomaďarského klaviristu, skladateľa, hudobného pedagóga a etnomuzikológa, Bélu Bartóka v Komárne, ktorý ako 43 ročný navštívil naše mesto na pozvanie Spolku Jókaiho. Spomienkový koncert bol zahájený spevom speváckych zborov a vkladaním vencov k pamätnej tabuli Bélu Bartóka na stene Podunajského múzea v Komárne. Na koncerte účinkovali významní interpreti: ženský spevácky zbor Vox Femina, miešaný spevácky zbor Concordia, Eva Sýkorová flauta, Szilárd Nagy klavír. Súčasťou podujatia bola zaujímavá a hodnotná prednáška s prezentáciou o koncerte Bélu Bartóka v Komárne v podaní Agáty Csehiovej, docentky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Univerzitu J. Selyeho reprezentoval aj ženský spevácky zbor Cantus Iuventus pod vedením Yvette Orsovicsovej, v interpretácii ktorého zazneli skladby predovšetkým Zoltána Kodálya a Bélu Bartóka s klavírnou korepetíciou Agáty Csehiovej. Ako finále koncertu zazneli spracované ľudové melódie dvoch maďarských hudobných velikánov, Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya, formou spoločného spevu účinkujúcich a obecenstva.

Pozvánka


Učiaca sa organizácia

V dňoch 8. a 16. januára 2019, na základe dobrej praxe z roka 2018, sa konalo vzdelávanie pre zamestnancov Pedagogickej fakulty UJS. Vzdelávanie viedol profesor Katedry pedagogiky UJS, prof. Dr. Péter Tóth, PhD. na tému Metodológia pedagogického výskumu. Účastníci vzdelávania si prehĺbili vedomosti v oblasti faktorovej analýzy. Hosťom a lektorom vzdelávania bola Monika Pogatsnik, PhD., ktorá účastníkom predstavila program AMOS.


Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat (Maďarská výchova, ľudové myšlienky) - prezentácia knihy

23. apríla 2018 o 13.00 hod. v Konferenčnom centre UJS usporiada prezentáciu knihy pod vedením prof. Bélu Pukánszkeho.
Knihu vydal Kultúrny spolok  kruhu priateľov Muravidék
Záujemcov srdečne pozývame a očakávame!
Orgnizátori / Katedra pedagogiky PF UJS

Infraštruktúra študijného programu

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijných programov Spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva (1. a 2. stupeň) a Pedagogika a vychovávateľstvo (1. stupeň)

a. Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia.

Vyučovanie na študijnom programe Spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva (1. a 2. stupeň) a Pedagogika a vychovávateľstvo (1. stupeň) uskutočňuje v budove Pedagogickej fakulty a na Fakulte ekonómie a informatiky UJS, v budove Konferenčného centra UJS, v Dôstojníckom pavilóne a v miestnostiach Športového centra UJS.

 

Kapacita miestností

Počet miestností

Prednáškové miestnosti/posluchárne vybavené najnovšími IKT, vrátane tlmočníckeho zariadenia (Konferenčné centrum UJS , Hradná 2, KN)

1 x 350

1 x195

2 x 180

4

Seminárne miestnosti (Konferenčné centrum UJS, Hradná 2, KN)

1 x 40

1 x 30

2 x 20

4

Prednáškové miestnosti/posluchárne prezentačnou technikou (PF UJS, Bratislavská cesta 3322, KN)

1 x 100

3 x 50

 

4

Seminárne miestnosti technikou (PF UJS, Bratislavská cesta 3322, KN) pre klasické vyučovacie účely

1 x 45

1 x 40

1 x 34

1 x 32

2 x 30

3 x 25

9

Telocvičňa – veľká (Športové centrum UJS, Hradná 2, KN)

Rozmerom

(30m x 50m)

1

Telocvičňa – malá (Športové centrum UJS, Hradná 2, KN)

Rozmerom

(14m x 9,9m)

 

1

Posilňovňa (Športové centrum UJS, Hradná 2, KN)

Rozmerom

(16,8 m x 9,9m)

1

Počítačové učebne (Konferenčné centrum UJS, Hradná 2, KN)

Spolu 29 počítačov

1

Počítačové učebne (PF UJS, Bratislavská cesta 3322, KN)

Spolu 59 počítačov

3

Počítačové učebne (FEI UJS, Hradná 21, KN)

Spolu 33 počítačov

2

Počítačové učebne technikou (Dôstojnícky pavilón, centrum mesta KN)

Spolu 90 počítačov

3

Ďalšie možnosti prístupu k počítačom študentmi – Univerzitná knižnica UJS

Spolu 29 počítačov

1

b. Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov, prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Univerzitná knižnica umožňuje prístup k študijnej literatúre pre študijný program, a to najmenej v rozsahu povinnej literatúry uvedenej v informačných listoch predmetov. V knižnici sa používa knižničný informačný systém DAWINCI, ktorý je moderný knižnično-informačný systém, integrujúci najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií a databázových systémov. Systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom On-line katalógu OPAC cez webové stránky. Univerzitná knižnica UJS je podobne, ako ostatné univerzitné knižnice zapojená do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre potreby MŠVVŠ SR. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v online databázach jednotlivých vydavateľstiev. Univerzitná knižnica organizuje workshopy, ktoré podporujú orientovanie sa v publikačných databázach a prácu s literárnymi zdrojmi.

c. Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Pre potreby dištančného vzdelávania alebo vzdelávania kombinovanou formou univerzita má v prevádzke 4 servery s videokonferenčným systémom BigBlueButton. Alternatívnym nástrojom na dištančné vzdelávanie je aj platforma MS Teams, ako súčasť balíka Office 365 A1 for faculty, ktorá je k dispozícii pre všetkých učiteľov aj študentov. Ešte v roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na báze open-source LMS Moodle. Tento systém bol v roku 2017 čiastočne integrovaný so systémom WeBWorK. Moodle aj naďalej ponúka možnosť zverejňovania študijných a pomocných materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického testovania vedomostí v autorizovanej zóne. Popri možnosti káblového pripojenia, ktorá je k dispozícii v ŠD, UK a na iných vybraných miestach, majú študenti vo všetkých budovách UJS prístup na internet prostredníctvom WiFi siete. K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie meno a heslo). V roku 2016 bol zavedený centrálny tlačový systém, ktorý je dostupný aj pre študentov.

d. Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Z hľadiska zabezpečovania vzdelávacích činností na študijnom programe hlavnými partnermi sú cvičné školy, školské zariadenia a cvičné materské školy, na ktorých sa uskutočňuje pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty UJS.

Pedagogická fakulta momentálne je v spolupráci s viac ako tridsiatimi cvičnými školami na Slovensku. Cvičné školy sú nielen v Komárne, ale aj napr. v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, v Galante, v Nových Zámkoch, v Rožňave, v Kráľovskom Chlmci, v Bratislave, v Šahách, v Štúrove, vo Veľkých Kapušanoch, v Kolárove a v Rimavskej Sobote.

V rámci pedagogickej praxe študenti pozorujú a analyzujú edukačný proces, naučia sa aplikovať teoretické poznatky získané počas štúdia všeobecno-vzdelávacích predmetov, všeobecných a odborových didaktík a postupne si osvojujú pedagogické zručnosti potrebné na výkon  pedagogickej profesie.

e. Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V priebehu štúdia UJS poskytuje svojim študentom aj stimulujúce prostredie. UJS efektívne riadi a prevádzkuje Študentské domovy UJS, kde zabezpečuje komfortné ubytovanie pre študentov univerzity, s vhodnými podmienkami pre kvalitné bývanie so zodpovedajúcim hygienickým štandardom a bezpečnosťou. Súčasťou areálu ŠD je multifunkčné ihrisko umožňujúce študentom zmysluplné trávenie voľného času a športovanie.

UJS zabezpečuje študentom aj stravovanie v budove Konferenčného centra UJS. V Športovom centre Univerzity majú študenti možnosť športovania a realizácie ďalších voľnočasových aktivít.

Cieľom univerzity je poskytnúť aj možnosti kultúrneho, spoločenského a duchovného vyžitia. Mladé talenty nájdu svoje uplatnenie v speváckom zbore Cantus Iuventus. Študenti majú možnosť navštevovať kaplnku zriadenú v ŠD Čajka.

f. Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

UJS svojim študentom ponúka zahraničné študijné mobility v rámci vzdelávacích mobilitných programov Erasmus+, programu Makovecz, CEEPUS a rôznych odborných stáží prostredníctvom programu Erasmus+.

Úsek pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s fakultami UJS pravidelne organizuje informačné Erasmus+ dni a workshopy, a ponúka možnosť osobnej alebo online konzultácie. Študentom UJS sú distribuované propagačné materiály, letáky a brožúry. Zároveň úsek pre medzinárodné vzťahy UJS pravidelne zverejňuje informácie o činnosti na internetovej stránke Erasmus+ UJS a hromadne zasiela informácie študentom, učiteľom a zamestnancom UJS prostredníctvom informačných nástrojov univerzity.

Partnerské inštitúcie
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/partneri.html

Erasmus+

Mobilita študentov za účelom štúdia:
http://erasmus.ujs.sk/sk/studium.html

Mobilita študentov za účelom stáže:
http://erasmus.ujs.sk/sk/staz.html

Návod pre študentov na prihlasovanie:
http://erasmus.ujs.sk/sk

Kontakty koordinátorov:
http://erasmus.ujs.sk/sk/kontakt.html

Program Makovecz
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/makovecz.html

Ostatné mobilitné programy
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/mobilita.html

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.