Štipendiá

Univerzita J. Selyeho poskytuje svojim študentom sociálne, motivačné a doktorandské štipendiá zo štátneho rozpočtu.

Nárok na sociálne štipendiá majú študenti so znevýhodneného sociálno-ekonomikckého prostredia a toto štipendium sa prináva v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia i ostatné prílohy k tomuto tlačivu sú sprístupnené v Akademickom informačnom systéme.

Motivačné štipendiá pozostávajú hlavne z prospechového štipendia, na ktoré majú nárok študenti s najlepšími študijnými výsledkami. Motivačné štipendiá sa navyše priznávajú aj študentom s vynikajúcimi výsledkami v štúdiu, študentom, ktorí sa zúčastnili Vedeckej aktivity študentov a umiestnili sa na prvých troch miestach, ale napríklad i za štipendium za najlepšiu záverečnú (bakalársku, diplomovú) prácu a špendium za udelenie ceny rektora študentovi. O tento typ štipendií nie je možné žiadať a priznáva sa na základe dosiahnutých výsledkov v štúdiu alebo inej vedeckej aktivite na základe návrhu dekanov jednotlivých fakúlt UJS.

Doktorandské štipendiá sa priznávajú študentom denného doktorandského štúdia v súlade s platným zákonom o VŠ.

UJS motivuje svojich študentov i priznaním štipendií z vlastných zdrojov UJS.
Jednotlivé typy štipendií, spôsob podávania návrhov a priznania týchto štipendií upravuje Štipendijný poriadok UJS.
Druhy štipendií, návrhy na priznanie týchto štipendií ako i rozhodnutia o priznaní štipendií sú sprístupnené v AIS.
V prípade priznania štipendia je študent upovedomený o tejto skutočnosti e-mailom aj prostredníctvom AIS. Štipendiá sú uhrádzané formou prevodu na bankový účet študenta.

Konktaknté osoby pre priznávanie štipendií:

Sociálne štipendiá

Bc. Lilla Bartalos
E-mail:

Motivačné a mimoriadne štipendiá

Bc. Lilla Bartalos
E-mail: 

Doktorandské štipendiá

Bc. Bartalos Lilla
E-mail: 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.