Katedra nemeckého jazyka a literatúry

O katedre

Katedra nemeckého jazyka a literatúra zabezpečuje výučbu v odbore učiteľstvo akademických predmetov - nemecký jazyk a literatúra. Štúdium sa skladá z dvoch častí: z trojročného základného štúdia (Bc.) a z dvojročného magisterského štúdia (Mgr.). Absolventi získavajú spôsobilosť vyučovať nemecký jazyk a literatúru v ročníkoch 5-12. základných a stredných škôl. Katedra zabezpečuje okrem výučby budúcich pedagógov-jazykárov aj výučbu cudzích jazykov pre študentov celej univerzity.

>> ďalej na webovú stránku katedry

Sekretariát

Mgr. Szilvia Hanusz

tel: 00421 (35) 3260 754
kancelária: T313

Výskum

Výskumný profil katedry sa vyznačuje – podobne ako výskum našich jednotlivých pedagógov – vysokou heterogénnosťou a zahrňuje predovšetkým lexikológiu a sociolingvistiku (Erzsébet Komlósi Knipf), didaktiku (Erzsébet Szabó), diskurzívnu lingvistiku a vedomostný transfér (Attila Mészáros), resp. novšie dejiny nemeckojazyčnej literatúry (László V. Szabó). Dôraz sa kladie pritom na kontrastívnu perspektívu, hlavne v kontexte nemčiny a maďarčiny, resp. nemčiny a slovenčiny.
 
Od r. 2019 spolupracuje katedra v rámci medzinárodného projektu „Deutsche Mediensprache im Ausland – am Beispiel der deutschen Minderheitenpresse in Mittel- und Osteuropa“ s Katedrou pre germanistickú jazykovedu na Univerzite v Erfurte (SRN). Projekt vedie bývalý vedúci našej katedry, Prof. Dr. Dr. Csaba Földes.

Aktuality

Komorner Germanistentag 2022

Dňa 10. novembra 2022 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil 5. ročník podujatia "Komorner Germanistentag", ktorého hlavným cieľom bola propagácia nemčiny ako cudzieho jazyka a zblíženie vysokoškolského a stredoškolského sektora. V rámci podujatia študenti katedry zorganizovali kvíz pre študentov z gymnázií a stredných škôl mesta. Hostia si mohli vypočuť prezentáciu Tibora Gőczeho a Antala Vuraia "Erasmus v Rakúsku". V popoludňajších hodinách prednášala docentka ELTE Dr. Márta Müller na tému "Fragen der Genderlinguistik" a profesor katedry, Prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf v prednáške "Der vielseitige Wortschatz" oboznámila poslucháčov tajomstvami slovnej zásoby a lexikológie nemeckého jazyka.


 

Germanistische Nachwuchstagung – konferencia mladých germanistov na Pedagogickej fakulte

4. a 5. marca 2020 sa uskutočňuje v Konferenčnom centre UJS medzinárodná vedecká konferencia mladých germanistov „Germanistische Nachwuchstagung“. Podujatie v organizácii našej Katedry pre nemecký jazyk a literatúru chce ponúknuť mladým vedcom, doktorandom a študentom v oblasti germanistiky fórum pre výmenu vedomostí, pre prezentáciu najnovších výsledkov z výskumu ako aj možnosť pre budovanie kontaktov. V rámci konferencie sa reprezentujú okrem domácich aj vysoké školy a univerzity z Maďarska, Rumunska a Nemecka. Každého záujemcu srdečne očakávame!


Komorner Germanistentag 2019  - konferencia na Katedre nemeckého jazyka a literatúry
 
Katedra nemeckého jazyka a literatúry organizovala 5. novembra 2019 v rámci Slovenského týždňa vedy a techniky vedeckú konferenciu s názvom "Komorner Germanistentag 2019". Hostia z Trnavy, Nitry, Segedínu (MR) a Vesprímu (MR) prezentovali v troch tematických blokoch (lingvistika, literárna veda, metodika) svoje projekty a výsledky resp. referovali o aktuálnych otázkach germanistiky. Bolo pre nás veľkým potešením, že v obecenstve boli prítomní vo veľkom počte aj naši študenti, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie.


Komorner Germanistentag 2.0  - konferencia na Katedre nemeckého jazyka a literatúry

Katedra nemeckého jazyka a literatúry organizovala v rámci slovenského Týždňa vedy a techniky vedeckú konferenciu s názvom "Komorner Germanistentag 2.0". S podujatím chceli organizátori nadviazať na tradíciu spustenú pred asi 10 rokmi ešte v rámci Katedry modernej filológie. Prednášatelia z Bratislavy, Segedínu (MR) a Vesprímu (MR) prezentovali v troch tematických blokoch (lingvistika, literárna veda, metodika) svoje projekty a výsledky resp. referovali o aktuálnych otázkach germanistiky. Bolo pre nás veľkým potešením, že v obecenstve boli prítomní vo veľkom počte aj naši študenti, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie. Dúfame, že po tejto úspešnej prezentácii našej novej katedry v širšom kruhu pokračujeme v tejto tradícii aj v budúcom roku. 

Infraštruktúra študijného programu

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (1. a 2. stupeň)

a. Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia.

Vyučovanie na študijnom programe Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (1. a 2. stupeň) prebieha v budove Pedagogickej fakulty UJS, v miestnostiach:

č. T105 (kapacita 30 osôb)
č. T107 (kapacita 30 osôb)
č. T109 (kapacita 30 osôb)
č. T213 (kapacita 25 osôb)

V každej miestnosti je zabudovaný projektor s možnosťou pripojenia na počítač cez VGA port, čo umožňuje používanie prezentačnej techniky na vyučovacích hodinách. V miestnosti č. T109 sa nachádza aj interaktívna tabuľa. Miestnosť č. T105 funguje, ako odborná učebňa pre študentov študijného odboru. Vybavenie odbornej učebne tvoria: Laminátor, frazeologické plagáty, mapy a spoločenské hry:

  • Jazykové

  • Jazykovedné (fonetika a sémantika)

  • Kultúrne

b. Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov, prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Univerzitná knižnica umožňuje prístup k študijnej literatúre pre študijný program, a to najmenej v rozsahu povinnej literatúry uvedenej v informačných listoch predmetov. V knižnici sa používa knižničný informačný systém DAWINCI, ktorý je moderný knižnično-informačný systém, integrujúci najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií a databázových systémov. Systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom On-line katalógu OPAC cez webové stránky. Univerzitná knižnica UJS je podobne, ako ostatné univerzitné knižnice zapojená do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre potreby MŠVVŠ SR. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v online databázach jednotlivých vydavateľstiev. Univerzitná knižnica organizuje workshopy, ktoré podporujú orientovanie sa v publikačných databázach a prácu s literárnymi zdrojmi.

c. Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Pre potreby dištančného vzdelávania alebo vzdelávania kombinovanou formou univerzita má v prevádzke 4 servery s videokonferenčným systémom BigBlueButton. Alternatívnym nástrojom na dištančné vzdelávanie je aj platforma MS Teams, ako súčasť balíka Office 365 A1 for faculty, ktorá je k dispozícii pre všetkých učiteľov aj študentov. Ešte v roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na báze open-source LMS Moodle. Tento systém bol v roku 2017 čiastočne integrovaný so systémom WeBWorK. Moodle aj naďalej ponúka možnosť zverejňovania študijných a pomocných materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického testovania vedomostí v autorizovanej zóne. Popri možnosti káblového pripojenia, ktorá je k dispozícii v ŠD, UK a na iných vybraných miestach, majú študenti vo všetkých budovách UJS prístup na internet prostredníctvom WiFi siete. K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie meno a heslo). V roku 2016 bol zavedený centrálny tlačový systém, ktorý je dostupný aj pre študentov.

d. Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Z hľadiska zabezpečovania vzdelávacích činností na študijnom programe hlavnými partnermi sú cvičné školy, školské zariadenia a cvičné materské školy, na ktorých sa uskutočňuje pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty UJS.

Pedagogická fakulta momentálne je v spolupráci s viac ako tridsiatimi cvičnými školami na Slovensku. Cvičné školy sú nielen v Komárne, ale aj napr. v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, v Galante, v Nových Zámkoch, v Rožňave, v Kráľovskom Chlmci, v Bratislave, v Šahách, v Štúrove, vo Veľkých Kapušanoch, v Kolárove a v Rimavskej Sobote.

V rámci pedagogickej praxe študenti pozorujú a analyzujú edukačný proces, naučia sa aplikovať teoretické poznatky získané počas štúdia všeobecno-vzdelávacích predmetov, všeobecných a odborových didaktík a postupne si osvojujú pedagogické zručnosti potrebné na výkon  pedagogickej profesie.

e. Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V priebehu štúdia UJS poskytuje svojim študentom aj stimulujúce prostredie. UJS efektívne riadi a prevádzkuje Študentské domovy UJS, kde zabezpečuje komfortné ubytovanie pre študentov univerzity, s vhodnými podmienkami pre kvalitné bývanie so zodpovedajúcim hygienickým štandardom a bezpečnosťou. Súčasťou areálu ŠD je multifunkčné ihrisko umožňujúce študentom zmysluplné trávenie voľného času a športovanie.

UJS zabezpečuje študentom aj stravovanie v budove Konferenčného centra UJS. V Športovom centre Univerzity majú študenti možnosť športovania a realizácie ďalších voľnočasových aktivít.

Cieľom univerzity je poskytnúť aj možnosti kultúrneho, spoločenského a duchovného vyžitia. Mladé talenty nájdu svoje uplatnenie v speváckom zbore Cantus Iuventus. Študenti majú možnosť navštevovať kaplnku zriadenú v ŠD Čajka.

f. Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

UJS svojim študentom ponúka zahraničné študijné mobility v rámci vzdelávacích mobilitných programov Erasmus+, programu Makovecz, CEEPUS a rôznych odborných stáží prostredníctvom programu Erasmus+.

Úsek pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s fakultami UJS pravidelne organizuje informačné Erasmus+ dni a workshopy, a ponúka možnosť osobnej alebo online konzultácie. Študentom UJS sú distribuované propagačné materiály, letáky a brožúry. Zároveň úsek pre medzinárodné vzťahy UJS pravidelne zverejňuje informácie o činnosti na internetovej stránke Erasmus+ UJS a hromadne zasiela informácie študentom, učiteľom a zamestnancom UJS prostredníctvom informačných nástrojov univerzity.

Partnerské inštitúcie
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/partneri.html

Erasmus+

Mobilita študentov za účelom štúdia:
http://erasmus.ujs.sk/sk/studium.html

Mobilita študentov za účelom stáže:
http://erasmus.ujs.sk/sk/staz.html

Návod pre študentov na prihlasovanie:
http://erasmus.ujs.sk/sk

Kontakty koordinátorov:
http://erasmus.ujs.sk/sk/kontakt.html

Program Makovecz
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/makovecz.html

Ostatné mobilitné programy
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/mobilita.html

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.