O fakulte

Poslaním Pedagogickej fakulty UJS je, v súlade so zákonom a vnútornými predpismi, poskytovať, organizovať a zabezpečovať širokospektrálne, pružné, dynamické vysokoškolské vzdelanie v rámci akreditovaných študijných programov, ktorého kvalita sa neustále zlepšuje. Vzdelávanie, ktoré sa na fakulte realizuje, je založené na najnovších vedeckých poznatkoch, prispieva k rozvoju reflektívneho a kritického myslenia, k rozvoju sociálnych, komunikatívnych a technických zručností a je základom pre budovanie kompetencie celoživotného učenia sa. Naša fakulta dbá o to, aby jej absolventi nadobudli kompetencie umožňujúce uplatniteľnosť a adaptabilitu na trhu práce.

Pedagogická fakulta UJS sa cielene usiluje, aby v oblasti pedagogických vied, zvlášť v oblasti prípravy budúcich vychovávateľov, učiteľov, a v oblasti humánnych vied, bola bázou pre základný a aplikovaný výskum, čo vytvára vedecký fundament pre dosahovanie vzdelávacích a rozvojových cieľov fakulty. Naším zámerom je, využívajúc naše neustále sa zlepšujúce personálne a štrukturálne danosti prispievať k rozvoju nášho regiónu, národnej identity a našej vlasti, k výchove budúceho pokolenia.

Odbornú rozmanitosť študijných programov Pedagogickej fakulty UJS zabezpečujú vysoko kvalifikovaní profesori, docenti a asistenti. Akreditované študijné odbory, resp. programy v dennej a externej forme štúdia sú:

Bakalárske a magisterské študijné programy v rámci študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy (študenti si vyberajú ľubovoľnú dvojkombináciu z ponúkaných študijných programov):

Anglický jazyk a literatúra
Biológia
História
Chémia
Informatika
Katechetika
Maďarský jazyk a literatúra
Matematika
Nemecký jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra

Samostatné študijné programy, ktoré ponúkame aj vo forme externého štúdia:

Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo (bakalársky študijný program)
Učiteľstvo  pre primárne vzdelávanie (magisterský študijný program)

Doktorandské študijné program, PhD. (denná a externá forma štúdia)

Didaktika dejepisu
Pedagogika

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekanka PF UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.