Katedra histórie

O katedre

[English language information on the Department of History see below the Slovak text]

Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho je vedecko-výskumným a pedagogickým pracoviskom, ktoré bolo založené v roku 2005. Katedra zabezpečuje vzdelávanie v riadne akreditovaných Bc. a Mgr. študijných programoch učiteľstva histórie v kombinácii. 

Katedra sa zaoberá s celým časovým rozsahom dejín, tak z oblasti svetových ako aj národných (tj. uhorských a slovenských) dejín. Vo svojej vedeckej práci sa členovia katedry orientujú na nasledujúce okruhy problémov: metodika a didaktia vyučovania dejín, dejiny stredovýchodnej-Európy v 19. a 20. storočí, dejiny maďarskej menšiny na Slovensku, obdobie studenej vojny. 

O kvalite vedeckého výskumu na katedre svedčia publikácie členov katedry a ich aktívna účasť na vedeckých konferenciách a projektoch. 

Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho aktívne spolupracuje s takými renomovanými pracoviskami, ako Historický ústav Maďarskej akadémie vie, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Fórum inštitút pre výskum menšín, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, a Cold War History Research Center of the Corvinus Uniersity Budapest. 

>> ďalej na webovú stránku katedry

About the Department of History
 
The main goal of the Department of History of the Faculty of Education of the J. Selye University is to train well qualified professional teachers in history and humanities who are familiar with the Central European historical and cultural space. 
 
J. Selye University, which is located in Komárno, Slovakia, is a state university, sponsored both by the Slovak and the Hungarian governments. The courses at the Faculty of Education as well as at the Department of History are mostly and dominantly taught in Hungarian language; even though we can run certain courses in Slovak, in English, and in German. 
 
The Department of History runs fully accredited bachelor as well as master courses. The backbone of our bachelor´s training (Bc. level : Semester 1-6) is European history, the history of Hungary and Slovakia, the Cold War; while the magister training  (Mgr. level : Semester 7-10) focuses on the 19th and 20th century history of the Central European region, and the issue of national minorities. The graduates of the Department can make a carrier as teachers of history (both on elementary school and secondary school level), museology specialists, media workers, tourist guides, etc. or work in various fields such as education, culture, and public administration. 
 
The scientific research of the Department of History is mainly oriented on the history of the Hungarian minority in Slovakia, the international relations during the Cold War, and the History Didactics.  
 
Our Department of History has had intensive contacts with renowned scientific institutions such as: the Historical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences Bratislava, the Forum Institute for Research of Minorities Šamorín, the Institute of Social Sciences of Slovak Academy of Science Department of History Košice, the Cold War History Research Center at the Corvinus Uniersity Budapest, the International Society for History Didactics, etc.
 
Members of the Department of History of the Faculty of Education of the J. Selye University:
 
Dr. habil. Attila Simon, PhD. – Head of the Department
Dr. habil. László Szarka, CSc. 
Dr. habil. Árpád Popély, PhD. 
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
Tóth Norbert, DSc.

Vyučujúci

Vedúci katedry:
Dr. habil. Attila Simon , PhD.

Profesori:
Dr. habil. László Szarka, CSc.
Dr. habil. Attila Simon, PhD.

Docenti:
Dr. habil. Árpád Popély, PhD.
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.

Odborní asistenti:
Mgr. László Bese, PhD.

Interní doktorandi:
PaedDr. Dávid László Szabó
Mgr. Áron Fekete
Mgr. Krisztína Varga 
Mgr. Kornélia Jeszenszki
Mgr. Zoltán Huďár
 
Externí doktorandi:
Mgr. Árpád Korpás
Dr. Csaba Kancz

Doktorandský program

Doktorandské (PhD.) štúdium
 
Doktorandský študijný program: Didaktika dejepisu
 
Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika, po 01.09.2019: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
 
(i) Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický rok 2024/2025 – Didaktika dejepisu: (tu) a (tu)
 
(ii) Témy dizertačných prác – Didaktika dejepisu - Akademický rok 2024/2025: (tu)
 
(iii) Návrh projektu dizertačnej práce (tu)
 
(iv) Odborová komisia: Doktorandský študijný program: Didaktika dejepisu, Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika, po 01.09.2019: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
 
Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., predseda
Dr. habil. Attila Simon, PhD.
Dr. habil. László Szarka, CSc. 
Dr. habil. Árpád Popély, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. Kinga, Horváth, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD.
Ambrusné Prof. Dr. Katalin Kéri, DSc. 
Prof. emerita Ágnes, F. Dárdai 
Dr. habil. József Kaposi, PhD.

(v) Organizačný a rokovací poriadok Odborovej komisie Didaktika dejepisu (tu)
 
Doktorandi v akademickom roku 2023/2024 – Didaktika dejepisu
 
Meno: Mgr. László Bese, PhD. (štúdium úspešne ukončil 14.07.2022)
Meno: Mgr. Tibor Nagy, PhD. (štúdium úspešne ukončil 25.08.2022)
Meno: Dorottya Szepessyné Judik, PhD. (štúdium úspešne ukončila 22.08.2022)
Meno: Mgr. Enikő Engelová, PhD. (štúdium úspešne ukončila 24.08.2022)
Meno: Mgr. Zoltán Huďár (štúdium zanechal 05.06.2024)
 
Meno: PaedDr. Dávid L. Szabó
Výskumný projekt: A dualizmus korszakának kompetencia alapú oktatása napjainkban az általános iskolás történelemórákon. (Kompetenčné vyučovanie obdobia dualizmu na hodinách dejepisu vo vyšších ročníkoch základných škôl. Competence-based Teaching of the Era of Dualism in Today's Elementary Schools' History Lessons.)
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Forma a začiatok štúdia: interné, 01.09.2022
E-mail: 
Kanceléria, telefón: B 108a, 00 421 35 3260 603.
Konzultačné hodiny: pondelok 15:00-15:45, streda 09:00-09:45
 
Meno: Mgr. Áron Fekete
Výskumný projekt: Digitális tananyagok, források és térképek a történelemtanítás szolgálatában: empirikus vizsgálat egyes magyarországi és szlovákiai általános iskolák körében. (Digital teaching materials, sources and maps in the service of history teaching: empirical research in some primary schools in Hungary and Slovakia. Digitálne učebné materiály, pramene a mapy v službách vyučovania dejepisu: empirický výskum vo vybraných základných školách na Slovensku i v Maďarsku.) 
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD
Forma a začiatok štúdia: denná, 01.09.2021
E-mail: 
Kanceléria, telefón: B 108a, 00 421 35 3260 603.
Konzultačné hodiny: utorok 09:50-10:35, streda 10:40-11:25 
 
Meno: Mgr. Kristína Vargová
Výskumný projekt:  Válogatott fejezetek Csehszlovákia 1945 utáni történetéből és megjelenésük a történelemtankönyvek lapjain. (Vybrané kapitoly z dejín Československa po roku 1945 a ich výskyt v učebniciach dejepisu. Selected topics from the history of the Czechoslovakia after 1945 and their appearance in history textbooks.)
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil. Árpád Popély, PhD.
Forma a začiatok štúdia: denná, 01.09.2021
E-mail: 
Kancelária, telefón: B 108a, 00 421 35 3260 603.
Konzultačné hodiny: streda 13:00-13:45, piatok 11:15-12:00
 
Meno: Mgr. Kornélia Jeszenszki
Výskumný projekt: Primér történelmi források didaktikai feldolgozása és ezek történelemtanítási célú felhasználása egyes játékos tanulási formákra lapozva. (Didaktizovanie primárnych historických prameňov, a ich používanie pre potreby školského vyučovania dejepisu s osobitným zreteľom na hravé formy učenia sa. Didactical procession and educational utilization of primary historical sources for purposes of history teaching, with a specific stress on of playful forms of learning.)
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
Forma a začiatok štúdia: denná, 01.09.2023
E-mail: 
Kanceléria, telefón: B 108a, 00 421 35 3260 603.
Konzultačné hodiny: streda 08:50-09:35, štvrtok 09:40-10:25
 
Meno: Mgr. Zoltán Huďár
Výskumný projekt: Ellentmondásos (kontroverzív) történelmi források vizsgálata a történelemtanításban és ezek iskolai-didaktikai célú felhasználásnak lehetőségei. (Problematika kontroverzných historických prameňov a možnosti ich využívania pre školské-didaktické potreby. Research of controversial historical sources and the possibility of their utilization for educational-didactical purposes.)
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD
Forma a začiatok štúdia: denná, 01.09.2023
E-mail: 
Kanceléria, telefón: B 108a, 00 421 35 3260 603.
Konzultačné hodiny: utorok 13:15-14:00, štvrtok 13:15-14:00

Meno: Dr. Csaba Kancz (štúdium prerušené od 01.09.2023 do 31.08.2024)
Výskumný projekt: A reáloktatás helyzete a 18. század végén és a 19. század elején Észak-Magyarországon. (Vyučovanie prírodovedných predmetov na školách v severnom Uhorsku na prelome 18-teho a 19-teho storočia. Science education at schools in Upper Hungary on the verge of 18th and 19th century.)
Vedúci témy dizertačnej práce: Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
Forma a začiatok štúdia: extern, 01.09.2022
E-mail: .s
Iroda, telefon: B 108a, 00 421 35 3260 603.
 
Meno: Mgr. Árpád Korpás (štúdium prerušené od 01.09.2022 do 31.08.2023)
Výskumný projekt: Határ-, koronázó-és főváros. Pozsony funkcióinak értelmezése magyarországi és csehszlovákiai középiskolai tankönyvekben(1867–1938)(Hraničné, korunovačné a hlavné mesto. Interpretácia funkcií Prešporka/Bratislavy v stredoškolských učebniciach Uhorska, Maďarska a Československa (1867–1938); Border town, crowning city and capital. Interpretation of Prešporok/Bratislava/Pozsony in some secondary shool history textbooks in the period of 1867 to 1938.)
Vedúci témy dizertačnej práce: Dr. habil. László Szarka, CSc.
Forma a začiatok štúdia: externá, 01.09.2020
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.
 
Udalosti v akademickom roku 2019/2020:
 
27.08.2019 Prijímacie skúšky doktorandského štúdia odboru Odborovej didaktiky (1.1.10.), študijný program Didaktika dejepisu. 

01.09.2019 Polucháči prijatí na doktorandské štúdium odboru Odborá didaktika (1.1.10.), študijný program Didaktika dejepisu: Mgr. László Bese (interné štúdium), Mgr. Tibor Nagy (interné štúdium), Mgr. Szepessyné Judik Dorottya (externé štúdium).

21.11.2019 Dvaja vyučujúci a všetci traja poslucháči doktorandského programu Didaktika dejepisu na Pedagogickej fakulte UJS sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Technickou univerzitou Budapesť v samostatnej sekcii.

22.11.2019 Mgr. László Bese a Mgr. Tibor Nagy sa zúčastnili na stretnutí doktorandov a vedeckom sympózii organizovanom na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

01.02.2020 Dorottya Szepessy Judik sa zúčastnila na ročnej konferencii Maďarskej historickej spoločnost na ELTE v Budapešti, kde jeden z prednášteľov bol Barnabás Vajda.

14.02.2020 Dvaja doktorandi (Mgr. Bese, Mgr. Nagy) reprezentovali Katedru histórie Pedagogickej fakulty na podujatí Deň otvorených dverí UJS 2020.

13.05.2020 Traja doktorandi (Mgr. Bese, Mgr. Nagy, Mgr. Szepessyné) sa zúčastnili univerzitného kola ŠVOČ-u. V sekcii Historické vedy Mgr. Szepessyné získala I. miesto so svojou prácou ,,Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. század elején” (vedúca témy: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.). Mgr. Bese bol členom poroty, a Mgr. Nagy bol oponentom.

14.-16.05.2020 Dvaja doktorandi reprezentovali Katedru histórie Pedagogickej fakulty UJS na medzinárodnej online konferencii pre PhD študentov na International Doctoral Students' Conference 'Tradition, Development & Innovation in Didactics' (TDID) organizovanej Univerzitou Babeș-Bolyai (Rumunsko) a Linz School of Education at Johannis Kepler University (Rakúsko). Prednáška Mgr. Tibora Nagya: History textbook research based on history didactics, prednáška Mgr. Lászlóa Beseho: Analysis of the current History textbooks in Slovakia from the point of view of the concepts of collective self-image and enemy images.

08.07.2020 Prijímacie skúšky doktorandského štúdia odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program Didaktika dejepisu.
 
Udalosti v akademickom roku 2020/2021:
 
01.10.2020 Spustenie Projektu online zbierky z výskumu učebníc dejepisu. Cieľom projektu je vytvorenie spoločnej online bádateľskej platformy pre učiteľov a poslucháčov doktorandského študijného programu PF UJS Didaktika dejepisu (Cloud.ujs.sk: PhD : Tankönyvkutatás).
 
10.10.2020  Doktorand Mgr. Tibor Nagy reprezentoval študijný program Didaktika dejepisu Pedagogickej fakulty UJS na ročnej konferencia maďarského Združenia učitelov dejepisu (TTE) ,,Potrebujeme druhý Moháč?”, ktorá sa uskutočnila 10. októbra 2020. Kvôli súčasným opatreniam bol počet účastníkov limitovaný, další záujemcovia mohli sledovať konferenciu online naživo. Okrem prednášok vedúcich výskumníkov a historikov bola zaujímavou súčastou konferencie diskusia o učebniciach, na ktorej sa zúčastnili učitelia dejepisu, historici a jeden z autorov učebnice. Najčastejšie boli kladené vedecké a metodické a otázky týkajúce sa učebníc dejepisu vydaných v roku 2020.

05.11.2020 Vedúci študijného programu (doc. B. Vajda) a dvaja doktorandi (Mgr. L. Bese, Mgr. J. D. Szepessyné) reprezentovali študijný program Didaktika dejepisu Pedagogickej fakulty UJS na online medzinárodnej konferencii ,,Újrarajzolt határ - újrarajzolt történelem“ organizovanú Novohradskej filiálky Maďarského národného archívu. Prednášky sú dostupné tu: (https://mnl.gov.hu/mnl/nml/hirek/xii_leveltari_nap)

11.-14.11.2020 Vedúci študijného programu Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. ako vedúci doktorandského študijného programu PF UJS Didaktika dejepisu bol účastníkom štvordňovej medzinárodnej online vedeckej konferencie na Univerzite v Grazi. Konferenciu ,,Historical Consciousness – Historical Thinking - Historical Culture” organizoval Prof. Alois Ecker, a jej key speakermi boli prof. Jörn Rüsen. prof. Peter Gautschi, prof. Susanne Popp, prof. Wulf Kansteiner a iní.

19.11.2020 Vedúci študijného programu Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. a dvaja doktorandi (Mgr. Bese, Mgr. Szepessyné) sa aktívne zúčastnili celoštátneho kola ŠVOČ-u. V sekcii Spločenské vedy Mgr. Szepessyné získala II. miesto so svojou prácou ,,Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. század elején” (vedúca témy: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.). Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. a Mgr. Bese boli členmi poroty.
 
15.12.2020 Dvaja členovia doktorandskej školy Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. a Dr. habil. József Kaposi, PhD. boli pozvanými oponentmi pri obhajobe doktorandskej práce Andrása Gyertyánfyho. Témou práce boli Aspekty obsahového výberu na základe komparatívneho výskumu maďarských a nemeckých historickodidaktických koncepcií. Vedúcou témy bola Prof. Ágnes Dárdai (taktiež členka našej Odborovej doktorandskej komisie) a Dr. habil. Zsolt Vitári. Obhajoba sa konala online na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Pécs, Maďarsko.

Udalosti v akademickom roku 2021/2022:
 
10.02.2021. Doktorandke Dorottya Judik Szepessyné vyšla publikácia pod názvom Novohradskí študenti v Rožňave… Štúdia bola publikovaná v slovenskom jazyku v zborníku ,,Stretnutia priateľov regionálnej histórie”.

14.02.2021 Doktorand Árpád Korpás bol hosťom relácie slovenskej štátnej televízie RTVS ,,SK Dejiny”. 
 
20.02.2021 Doktorand Árpád Korpás je spoluredaktorom bibliografickej publikácie o dejinách mesta Bratislavy, zároveň je vedúcim výskumného projektu.

16.-17.04.2021 Traja členovia a všetci poslucháči doktorandského študijného programu PF UJS Didaktika dejepisu boli aktívnymi účastníkmi dvojdňovej medzinárodnej online vedeckej historickodidaktickej konferencie: Nézőpontok - A történelemtanítás elméletének és gyakorlatának nemzetközi és hazai trendjei (Perspectives International and National Trends in the Theory and the Practice of History Teaching). Prof. Ágnes F. Dárdai, Dr. habil. József Kaposi, PhD. a Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. boli členmi Vedeckého výboru konferencie. Traja poslucháči doktorandského študijného programu PF UJS Didaktika dejepisu boli aktívnymi účastníkmi medzinárodnej online konferencie. V sekcii Doktorandov vystupovali: Mgr. L. Bese: Typology of Enemy Images in Czechoslovak History Textbooks (1948-1989); Mgr. T. Nagy: Textbook Research on the Basis of History Didactics; D. Szepessyné Judik: Zum Rand einer geschichtsdidaktischen Debatte des Jahres 1913 –Wie lehrte man den Gehörlosen Geschichte? Ďalší dvaja poslucháči doktorandského študijného program, Mgr. E. Engel a Mgr. Á. Korpás boli medzi poslucháčmi konferencie.

21.04.2021 Dvaja doktorandi sa zúčastnili univerzitného kola ŠVOČ-u. V sekcii Historických a literárnych vied Mgr. T. Nagy bol účastníkom, a Mgr. E. Engel bola členkou poroty.
 
28.-30.05.2021 Traja doktorandi: Mgr. L. Bese, Mgr. T. Nagy a Mgr. E. Engel sa zúčastnili medzinárodnej konferencie XXIV. Tavaszi Szél, organizovanej Národnou asociáciou doktorandov.

07.07.2021 Prijímacie skúšky doktorandského štúdia odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program Didaktika dejepisu.
 
01.10.2021 Mgr. Bese László, poslucháč tretieho ročníka doktorandského programu Didaktika dejepisu na PF UJS bol prijatý na štipendijný program Collegium Talentum. Cieľom štipendia nadácie Sapientia Hungariae je, aby podporil rozvíjanie maďarsky hovoriacich vzdelancov na širokom odbornom spektre, ďalej aby medzi nimi podporoval odbornú prácu a výskum v maďarčine a v neposlednom rade aby napomohol uplatnenie sa mladých vedcov v ich rodnej zemy. Trvanie štipendia je 10 mesiacov.
 
17.-19.09.2021 Vedúci Doktorandského študijného programu Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu, Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. predniesol prednášku a bol aj vedúcim samostatného panelu na vedeckej konferencii Medzinárodnej historickodidaktickej spoločnosti, ktorá sa konala online spôsobom vo Švajčiarskom Luzerne. Hlavnou témou konferencie bolo: ,,Why history education?” Organizátorom veľkolepej vedeckej udalosti bola na jednej strane International Society for History Didactics (ISHD), na druhej strane University of Teacher Education Lucerne, Institute of History Education and Memory Cultures volt, ktorú vedú profesori Peter Gautschi a Markus Furrer. Názov prednášky B. Vajdu bol: ,,A school subject that lost its way. A view from Eastern Europe”.
 
15.10. 2021 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS v rámci Doktorandského študijného programu katedry - Didaktika dejepisu - sa prvýkrát uskutočnila dizertačná skúška doktorandov. Všetci traja doktorandi tretieho ročníka: Mgr. László Bese, Mgr. Tibor Nagy, Mgr. Dorottya Szepessyné Judik úspešne absolvovali tak ústnu čast dizertačnej skúšky ako aj obhajobu písomnej časti skúšky.
 
19. november 2021 Traja doktorandi Doktorandského študijného programu Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu: Mgr. Tibor Nagy, Mgr. Enikő Engel a Mgr. Áron Fekete sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie ,,Premeny v pedagogike III.”, ktorú organizovala Katolícka univerzita Pázmánya Pétera v Ostrihome dňa 19. novembra 2021. Naši poslucháči boli aktívnymi účastníkmi sekcie č. 5 ,,Vyučovanie dejepisu a pedagogika”, predsedom ktorej bol Richárd Fodor.
 
14.02.2022 Mgr. L. Bese a Mgr. E. Engel boli spoluúčastníkmi online univerzitných otvorených dní, keď v zastúpení Katedry histórie PF UJS privítali záujemcov o naše študijné programy a odpovedali na ich otázky.

11.03.2022 Prednáška Mgr. L. Beseho na medzinárdnej vedeckej konferencii na Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (Rumunsko). Názov jeho prednášky: Reprezentácia cirkví v československých učebniciach dejepisu 1948-2020.

21-22.03.2022 Doktorandský študijný program Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu v rámci medzinárodného programu Erasmus privítal dvoch návštevníkov: Doc. Mátéa Tamásku (prorektor, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vacov, Maďarsko) a doktorandku Katalin Kádek Illés. Piati študenti Doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu (Mgr. L. Bese, Mgr. T. Nagy, Mgr. E. Engel, Mgr. Á. Fekete, Mgr. K. Varga) sa stretli s kolegami z Maďarska, potom doc. Tamáska predniesol zaujímavé prednášky pre študentov histórie na témy: Sociológia veľkých urbanistických priestorov Paríž, Viedeň a Budapešť, a sociológia moderných škôl.
 
26.04.2022 Mgr. László Bese predniesol prednášku ako súčasť programu Komárňanských dní v tzv. Zichy-bode v Komárne.
 
04.05.2022 Piati doktorandi sa zúčastnili univerzitného kola ŠVOČ-u. V sekcii Historické vedy Mgr. E. Engel, Mgr. Á. Korpás, Mgr. K. Varga vystupovali prednáškou, Mgr. Á. Fekete bol členom poroty, a Mgr. Nagy bol účastníkom diskurzu v sekcii Humanitných vied. Témy prednášok: Mgr. Enikő Engelová (Didaktická koncepcia maďarských učebníc histórie v Československu v medzivojnovom období), Mgr. Árpád Korpás (Hodnotenie vzdelávacej politiky Alberta Berzeviczyho v denníku Nyugatmagyarországi Hiradó [1903 – 1905]), a Mgr. Kristína Vargová (Cesta komunistov k moci v Československu – výskyt témy v učebniciach dejepisu).
 
06.-08.05.2022 Mgr. Enikő Engel a Mgr. Áron Fekete sa zúčastnili doktorandskej konferenice Tavaszi Szél v Pécsi v Maďarsku.
 
07.07.2022 Prijímacie skúšky doktorandského štúdia odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program Didaktika dejepisu.Prijatí študenti: Mgr. Dávid L. Szabó (intern) a Csaba Kancz PhD. (extern).
 
14.07.2022 Obhajoba dizertačnej práce. Dátum: 14.07.2022. Kandidát: Mgr. László Bese. Školiteľ: Dr. habil. Simon Attila, PhD. Titul dizertačnej práce: Ellenségképek a (cseh-) szlovákiai magyar történelemtankönyvekben a második világháborútól napjainkig / Obrazy nepriateľa v maďarských učebniciach dejepisu v (Česko-) Slovensku od druhej svetovej vojny k súčasnosti. (Dizertačná práca, Univerzita J. Selyeho, Komárno, PF UJS / KHI, 2022, p. 173.) Hodnotenie: Kandidát svoju prácu úspešne obhájil.
 
22.08.2022 Obhajoba dizertačnej práce. Dátum: 22.08.2022. Kandidát: Mgr. Dorottya Szepessyné Judik. Školiteľ: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. Titul dizertačnej práce: Oktatás és társadalmi mobilitás a siketek körében a dualizmuskori Magyarországon. Vyučovanie a spoločenská mobilita v kruhu nepočujúcich v dualistickom Uhorsku. (Dizertačná práca, Univerzita J. Selyeho, Komárno, PF UJS / KHI, 2022, p. 160.) Hodnotenie: Kandidátka svoju prácu úspešne obhájila.  
 
25.08.2022 Obhajoba dizertačnej práce. Dátum: 25.08.2022. Kandidát: Mgr. Tibor Nagy. Školiteľ: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. Titul dizertačnej práce: Történelemtankönyvek és tansegédletek elemzése a didaktikai minőség és a változó didaktikai trendek szempontjából 1918–1989 között. Výskum učebníc dejepisu: analýza vývoja učebníc dejepisu a doplnových pedagogických dokumentov z pohľadu didaktickej kvality a súdobových didaktických trendov v období 1918 – 1989. (Dizertačná práca, Univerzita J. Selyeho, Komárno, PF UJS / KHI, 2022, p. 246.) Hodnotenie: Kandidát svoju prácu úspešne obhájil.
 
25.-27.08.2022 Študenti doktorandského štúdia Didaktika dejepisu sa zúčastnili na konferencii, ktorú zorganizoval krúžok Združenia pre sociálne dejiny István Hajnal. Podujatie sa konalo od 25. do 27. augusta 2022 na Katolíckej vysokej škole Vilmosa Apora vo Váci. Naši mladí výskumníci si pripravili na podujatie viacero zaujímavých prezentácií: László Bese skúmal politickú propagandu v obrazových ilustráciách učebníc dejepisu v maďarských učebniciach dejepisu vydaných v Československu v rokoch 1948 až 1989. Áron Fekete a Enikő Engel predstavili výsledky svojho výskumu vizuálnych prvkov inteligentnej učebnice NKP o druhej svetovej vojne. Krisztina Varga predniesla príspevok o vzťahu obrazu a textu v učebniciach dejepisu na Slovensku a v Maďarsku. Tibor Nagy skúmal vplyv učebníc dejepisu na historické myslenie a historické vedomosti v učebniciach z Československa a Maďarska v 20. storočí. Dorottya Szepessyné Judik skúmala meniaci sa obraz nepočujúcich v Uhorsku v 19. storočí.
 
Udalosti v akademickom roku 2022/2023
 
12.-13.09.2022 Vedúci a študenti doktorandského štúdia na Katedre histórie PF UJS v odbore Didaktika dejepisu sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii Univerzity J. Selyeho. V ich sekcii História ako veda a dejepis ako školský predmet I. vystupovali s vlastnou prednášou: Prof. Péter Tóth, PhD. a Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. (ako vedúci sekcie), Mg. Enikő Engel, Mgr. Krisztina Varga, Mgr. Áron Fekete, Mgr. Dávid László Szabó. Mgr. László Bese, PhD. a Dr. Csaba Kancz boli tiež účastníkmi konferencie.
 
20.10. 2022 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS v rámci Doktorandského študijného programu katedry - Didaktika dejepisu - sa uskutočnila dizertačná skúška. Doktorandka Mgr. Enikő Engel úspešne absolvovala tak obhajobu písomnej práce ako aj ústnu čast dizertačnej skúšky.
 
28.10.2022 Vyučujúci a poslucháči doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS sa zúčastnili medzinárodného doktorandského seminára, organizátormi ktorého boli Univerzita J. Selyeho v Komárne (Doc. Attila Simon; Doc. László Szarka), Univerzita Karlova v Prahe (Dr. Miroslav Michela) a Historický ústav SAV Bratislava. V prvom bloku seminára vystupovali: Jana Kynkorová: Život študentov počas 1. ČSR v Prahe, školské internáty; Enikő Engel: Vyučovanie dejepisu na maďarských školách počas prvej ČSR; Fekete Áron: Digitálne mapy a pramene vo vyučovaní dejepisu; Barbora Mlyneková: Žena a šport na Slovensku v medzivojnovom období. V druhom bloku seminára vystupovali: Bese László: Obraz nepriatela v učebniciach dejepisu po r. 1948; Otmar Beneš: Nová teorie a metodologie mezi historiografií a faleristikou; Katarína Jantulová: Alternatívna kultúra; Júlia Čížová: Environmentálne hnutie na Slovensku 1969-1989.
 
10.11.2022 Dňa 10. novembra 2022 sa uskutočnili XXVI. Apáczaiho vedecké dni v Győri na pôde Széchenyiho Univerzity. V 17-tich sekciách vedeckej konferencie odznelo 135 prednášok. Reprezentantom doktorandského študijného programu Katedry histórie Pedagogickej fakulty UJS bol poslucháč programu PaedDr. Dávid L. Szabó, ktorý vystupoval v sekcii “Pedagógia II” s prednáškou “Ako sa mení metodická kultúra vyučovania dejepisu?”
 
09.-11.11.2022 Euroclio – Európsky zväz učiteľov dejepisu bol organizátorom medzinárodného seminára v anglickom jazyku, témou ktorého bol Internet and digital media in history teaching (Internet a digitálna média vo vyučovaní dejepisu). Reprezentantom doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu PF UJS na trojdňovom medzinárodnom seminári, ktorý bol dostupný aj online, bol poslucháč druhéha ročníka Mg. Áron Fekete.
 
24.11.2022 Vedúci doktorandskej školy na Katedre histórie PF UJS v odbore Didaktika dejepisu Dr. habil. B. Vajda, PhD. a doktorand PaedDr. László L. Szabó sa zúčastnili ako členovia vedeckej poroty v Spoločenskovednej sekcii študentskej vedeckej konferencie ,,Felvidéki TDK – ŠVOČ,, organizovanej na pôde Univerzity J. Selyeho v Komárne.

25.11.2022 Štyria doktorandi Doktorandského študijného programu Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie ,,Premeny v pedagogike IV.”, ktorú organizovala Katolícka univerzita Pázmánya Pétera v Ostrihome dňa 25. novembra 2022. Odoborný asistent Katedry histórie ako aj poslucháči doktorandského programu boli aktívnymi účastníkmi sekcie ,,Vyučovanie dejepisu a pedagogika”, predsedom ktorej bol vedúci doktorandsého študijného program Dr. habil. B. Vajda, PhD. Odzneli prednášky: Dr. L. Bese: ,,A régi szlávok, a mai szlovákok elődei..." Nemzeti narratívák építése a rendszerváltozás utáni szlovákiai magyar történelemtankönyvekben; Mgr. E. Engel: Tankönyvpolitika a két világháború közti Csehszlovákiában; Mgr. K. Varga: A felvidéki magyarság második világháborút követő kálváriája: A hontalanság évei témakör megjelenése a magyarországi történelemtankönyvekben; PaedDr. L. D. Szabó: Történelemtanítás tanulói szemmel, avagy hogyan vélekednek az általános iskolások a történelemtanításáról.
 
26.11.2022 Vedúci Doktorandského študijného programu Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu sa v Budapešti stretol s vedúcimi medzinárodnej organizácie Euroclio – Európsky zväz učiteľov dejepisu, medzi nimi s predsedom organizácie Stevenom Stegersom a členmi vedenia organizácie: Alice Modena, Catherine Sawitzki, Juraj Varga.
 
07.-08.12.2022 V českom meste Frýdek Místek sa konala 18. Medzinárodná inžiniersko-pedagogická konferencia (18th International Conference on Engineering Pedagogy). Aktívnym účastníkom konferencie bol poslucháč druhého ročníka doktorandskej školy PF UJS v študijnom programe Didaktika dejepisu PaedDr. Dávid L. Szabó. Názov jeho prednášky v anglickom jazyku bol: "Examination and Comparison of theTasks Related to the Era of Dualismin the Hungarian Language Textbooks of History Used in Slovakia and Hungary in 2022". 
 
30.01.2023 – 13.02.2023 Študent druhého ročníka doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie na PF UJS PaedDr. Dávid L. Szabó sa zúčastnil 15 dňového výskumného pobytu v rámci Erasmus+ mobility na Univerzite v Padove (Università degli Studi di Padova) v Taliansku.
 
03.03.2023 – 17.03.2023 Študent druhého ročníka doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie na PF UJS PaedDr. Dávid L. Szabó sa zúčastnil 15 dňového výskumného pobytu v rámci Erasmus+ mobility na Katolíckej Univerzite Károlya Eszterházyho v meste Eger, Maďarsko.
 
27.03.2023 – 31.03.2023 Študent druhého ročníka doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie na PF UJS PaedDr. Dávid L. Szabó sa zúčastnil 5 dňového školenia v rámci Erasmus+ BIP v meste Nagykőrös. Organizátorom školenia bola Reformovaná univerzita Gáspára Károliho.

30.03.2023. – 31.03.2023 Dvaja doktorandi Doktorandského študijného programu Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie ,,Vplyv a výzva krízových situácii v pedagogike", ktorú organizovala Vysoká škola II. Ferenc Rákócziho (Podkarpatsko, Ukraina). Mgr. Áron Fekete a PaedDr. Dávid L. Szabó aktívne vystupovali s prednáškou vo viacerých sekciách konferencie.
 
11.04.2023 – 18.04.2023 Študent 2. ročníka Doktorandského programu Didaktika dejepisu na PF UJS PaedDr. Dávid L. Szabó sa zúčastnil 9-dňového školenia Erasmus+ BIP v anglickom jazyku, ktoré organizovala rakúska Pädagogische Hochschule vo Viedni. Témou programu bolo „Reimagining Creative Democracy“ (ReCreaDe).
 
24.04.2023 – 27.04.2023 Študent 2. ročníka Doktorandského programu Didaktika dejepisu na PF UJS Mgr. Áron Fekete bol účastníkom trojdňového programu celoštátneho kola ŠVOČ-u v Szekszárde, Maďarsko, v sekcii Technológia vyučovania.
 
15.05.2023. – 19.15.2023 Študent 2. ročníka Doktorandskej školy didaktiky dejepisu SJE TKK, PaedDr. Dávid L. Szabó sa zúčastnil 5-dňového školenia Erasmus+ BIP organizovaného Katolíckou univerzitou Károlya Eszterházyho v Egeri. Témou školenia boli „Nové pedagogické prístupy v prírodovednom vzdelávaní“.
 
26.05.2023 – 09.06.2023 Študent druhého ročníka doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie na PF UJS PaedDr. Dávid L. Szabó sa zúčastnil 15 dňového výskumného pobytu v rámci Erasmus+ mobility na Katolíckej Univerzite Károlya Eszterházyho v meste Eger, Maďarsko.
 
14.06.2023 Inštitút pre výskum učenia sa pri Mathias Corvinus Collegium (MCC) zorganizoval diskusný večer s názvom „Bojiská vyučovania dejepisu: učebnice“ v Budapešti. Účastníci okrúhleho stola boli Dr. Örs Kovács, hlavný lektor histórie pri Nadácii Mathias Corvinus Collegium a Dr. Mihály Nánay, vedúci vedecký spolupracovník Rubicon Institute. Doktorandskú školu didaktiky dejepisu Katedry histórie PF UJS na podujatí zastupovali Mgr. Áron Fekete, študent druhého ročníka doktorandského štúdia a bývalý absolvent doktorandského programu Mgr. Tibor Nagy, PhD.
 
23.06.2023 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS v rámci Doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu sa uskutočnila dizertačná skúška. Doktorand druhého ročníka PaedDr. Dávid László Szabó úspešne absolvovali tak ústnu čast dizertačnej skúšky ako aj obhajobu písomnej časti skúšky.
 
30.06.2023 Institute for History Education and Memory Cultures (Inštitút pre historické vzdelávanie a kultúry pamäti, IGE), inštitút Pedagógische Hochschule pôsobiaci vo švajčiarskom Luzerne, ktorý sa zaoberá medzinárodnými rozmermi vyučovania dejepisu, pripravuje prezentáciu odbornej knihy s medzinárodnou účasťou. Vo vedeckom zborníku s názvom Prečo dejepisné vzdelávanie? takmer tucet odborníkov didaktiky dejepisu hodnotí súčasné a očakávané medzinárodné trendy vo vyučovaní dejepisu; časť zborníka o Slovensku zaznamenáva Barnabás Vajda, vedúci doktorandskej školy didaktiky dejepisu Katedry histórie PF UJS. Medzinárodná prezentácia knihy "Prečo dejepisné vzdelávanie?" sa uskutoční 15. septembra 2023 v Lucerne za účasti editorov, prof. Peter Gautschiho (prezidenta IGE) a prof. Markusa Furrera.
 
07.07.2023 Prijímacie skúšky doktorandského štúdia odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program Didaktika dejepisu. Prijatí študenti: Mgr. Kornélia Jeszenszki (intern) a Mgr. Zoltán Huďár (intern).
 
24.08.2023 Obhajoba dizertačnej práce. Dátum: 24.08.2023. Kandidát: Mgr. Enikő Engel. Školiteľ: Dr. habil. Simon Attila, PhD. Titul dizertačnej práce: A történelem oktatása és az identitásformálás a szlovákiai magyar iskolákban a két világháború között - Vyučovanie dejepisu a formovanie identity na školách s vyučovacím jazykom maďarským medzi dvoma svetovými vojnami. (Dizertačná práca, Univerzita J. Selyeho, Komárno, PF UJS / KHI, 2023, 150 p.) Hodnotenie: Kandidátka svoju prácu úspešne obhájila.  
 
Udalosti v akademickom roku 2023/2024
 
14.09.2023. V dňoch 13-14. septembra 2023 sa konala v Komárne XV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho. Organizátorom sekcie „História ako veda a dejepis ako vyučovací predmet II.“ bol Doktorandský program Didaktika dejepisu Katedry histórie PF UJS. Gestormi sekcie boli prof. Dr. Péter Tóth, PhD. a Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. Prednášky sekcie boli nasledovné: Prof. Péter Tóth, PhD. (Doktorandský program Didaktika dejepisu PF UJS): A női szakképzés dualizmuskori helyzete társadalomtörténeti nézőpontból; Dr. Alice Eged, PhD. (Univerzita v Debrecíne, Maďarsko): Nyúlpaprikáshoz nyúl, monarchiához király kell. Vilmos ex-trónörökös és a nemzetiszocialista mozgalom kapcsolata a birodalmi elnök megválasztásakor 1932-ben; Mgr. Áron Fekete - Mgr. Krisztina Varga (Doktorandský program Didaktika dejepisu PF UJS): Az Osztrák–Magyar Monarchia és a balkáni események reprezentációja egyes digitális és hagyományos taneszközökben; Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. (Doktorandský program Didaktika dejepisu PF UJS): A történelem mint elbizonytalanodott iskolai tantárgy; Mgr. Kornélia Jeszenszki (Doktorandský program Didaktika dejepisu PF UJS); Mgr. Zoltán Huďár (Doktorandský program Didaktika dejepisu PF UJS).

14.-16.09.2023 Vedúci doktorandského študijného prgramu Didaktika dejepisu na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. bol aktívnym účastníkom medzinárodnej konferencie „Why history education? Exams as a mirror for teaching and learning History” organizovanej vo švajčiarskom Luzerne v dňoch 14.-16. septembra 2023. Organizátorom vedeckého podujatia, ktoré slúžilo zároveň aj ako projektový worshop a vernisáž vedeckej publikácie, bol inštitút Pädagogische Hochschule Luzern – Institute for History Education and Memory Culture. Účastníkmi trojdňového podujatia boli: prof. Peter Gautschi, prof. Nadine Fink, prof. Markus Furrer, Katja Gorbahn, Jasmine Steger, Karel van Nieuwenhuyse, Sylvain Doussot, Karel P. Benziger, Terry Haydn, Abado Oppong, Anitha Adu-Bohan, Karel Haav, Jan Löfström, B. Vajda.

11.10.2023 Vedúci doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. bol aktívnym účastníkom okrúhleho stola, organizárotom ktorého bola Central European Asociation (Stredoeurópska spoločnosť), prestížna študentská organizácia na Corvinus Univerzity Budapest. Moderátorom podujatia bol Márton Kocsárdi, ďalšími účastníkmi okrúhleho stola boli Örs Orosz a Dr. István Kollai.

24.10.2023 Na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v rámci Historickej dielne vystúpil Róbert P. Oláh s prednáškou “Škola- Sieť- Kariéra. Školské záležitosti a sledovanie kariéry  na Uhorsku v 18. Storočí”. Účastníkmi podujatia boli aj učitelia a študenti doktorandskej školy Didaktika dejepisu: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., Mgr. László Bese, PhD. , Mgr. Kornélia Jeszenszki a Mgr. Zoltán Huďár.

26.10.2023 Mgr. Áron Fekete (školiteľ Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.) absolvoval úspešnú dizertačnú skúšku v Doktorandskom študijnom programe Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS.

31.10.2023 Mgr. Krisztina Vargová (školiteľ Dr. habil. Árpád Popély, PhD.) absolvovala úspešnú dizertačnú skúšku v Doktorandskom študijnom programe Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS.

09.11.2023 Učitelia a študenti Doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii Imre Sándora, ktorú zorganizovala Katedra technickej pedagogiky Fakulty ekonómie a sociálnych vied Technickej univerzity v Budapešti v dňoch 9.–10. novembra 2023. V sekcii Nové výskumy v oblasti didaktiky dejepisu, ktorej vedúcim bol Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., odzneli nasledovné prednášky: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.– Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.: Situácia odborného vzdelávania žien v dobe dualizmu zo sociálno-historického hľadiska; Mgr. László Bese, PhD.: Vzťah medzi vyučovaním dejepisu a ľudskými emóciami; Mgr. Kornélia Jeszenszki: Oplatí sa učiť históriu hravým spôsobom?; Mgr. Zoltán Huďár: Skúmanie protichodných (kontroverzných) prameňov v učebniciach všeobecnej histórie; Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.: Trendy vo vývoji historického myslenia na školách v strednej a východnej Európe.

14.11.2023 V Ostrihome sa uskutočnila prezentácia knihy doktorandky Mgr. Kristíne Vargovej (Študijný program Didaktika dejepisu na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS) Hazatérés – Visszatekintés a komáromi tárgyalásokra és az első bécsi döntésre. Účastníkmi podujatia boli vyučujúci Katedry histórie PF UJS, Dr. habil. László Szarka, CSc. a Dr. habil. Árpád Popély, PhD.

16.11.2023 Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. ako vedúci doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS a Mgr. Áron Fekete ako poslucháč toho istého doktorandského program sa zúčastnili odborného podujatia v Budapešti, na ktorom boli verejne prezentované odborné publikácie ako aj odborné časpisy. Účastníkmi podujatia boli: Ágnes F. Dárdai, J. Kaposi, A. Katona, L. Kojanitz, A. Gyertyánfy, B. Ablonczy. Dr. B. Vajda najprv prezentoval publikáciu doktorandského študijného programu: Engel Enikő - Korpás Árpád (eds.): Történelem mint tudomány és mint iskola tantárgy I. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2023, potom sa zúčastnil okrúhleho stola, ktorá bola venovaná téme vyučovania dejepisu. Miestom podujatia bola vedecká inštitúcia RETÖRKI v Budapešti.

17.-19.11.2022 Vedúci Doktorandského študijného programu Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. sa v Budapešti zapojil do medzinárodného projektu “Four Parallel Angles Behind the Iron Curtain Making Visegrad Histories Digital”. Hlavným garantom projektu je Euroclio – Európsky zväz učiteľov dejepisu, a spolugarantom Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata. Dr. Vajda ako Advisor and Historik Expert je členom maďarskej časti riešiteľského kolektívu.

30.10.2023 – 22.11.2023 Študent tretieho ročníka doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie na PF UJS PaedDr. Dávid L. Szabó sa zúčastnil 22 dňového výskumného pobytu v rámci Erasmus+ mobility na Katolíckej Univerzite Károlya Eszterházyho v meste Eger, Maďarsko.
 
09.11.2023 Dňa 9. novembra 2023 sa uskutočnili XXVII. Apáczaiho vedecké dni v Győri na pôde Széchenyiho Univerzity. V 17-tich sekciách vedeckej konferencie odznelo 135 prednášok. Reprezentantom Doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu Pedagogickej fakulty UJS bol poslucháč programu PaedDr. Dávid L. Szabó, ktorý vystupoval v sekcii “Pedagógia II” s prednáškou “Ako sa mení metodická kultúra vyučovania dejepisu?”
 
10.11.2023. Vedecká konferencia I. Imre Sándora sa uskutočnila 9. a 10. novembra 2023 v Budapešti, ktorú organizovala Ekonomická univerzita v Budapešti. Doktorandskú školu Didaktiky dejepisu na Katedre dejepisu Pedagogickej fakulty UJS v Sekcii Pedagogika zastupoval PaedDr. Dávid L. Szabó, kto prezentoval spoločnú štúdiu s PaedDr. Kinga Horváth, PhD. Názov ich prezentácie bol: "Interakcia učiteľa na hodine dejepisu z pohľadu žiakov - pilotný výskum".
 
22.11.2023 Dňa 22. novembra 2023 v Egeri sa uskutočnila III. Pedagogicko-metodická konferencia, ktorú organizovala Katolícka univerzita Károlya Eszterházyho. Doktorandský študijný program Didaktika dejepisu na Katedre histórie Pedagogickej fakulty zastupoval Dávid L. Szabó, kto prezentoval spoločnú štúdiu s Dr. Ponyiné Ilonou Hatvani. Názov ich prezentácie bol: „Interakcia učiteľa z pohľadu vysokoškolákov“.
 
23.-24.11.2023 Mgr. Kornélia Jeszenszki, študentka prvého ročníka Doktorandskej školy Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS sa zúčastnila ,,Felvidéki TDK/ŠVOČ” v Nitre, kde v Sekcii spoločenských vied dosiahla III. miesto.
 
24.11.2023 Dvaja doktorandi a jedna postgraduálna doktorandka Doktorandského študijného programu Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu sa aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Premeny v pedagogike V. ktorú organizovala Katolícka univerzita Pázmánya Pétera v Ostrihome dňa 24. novembra 2023. V sekciii História vzdelávania a vyučovanie dejepisu sa zúčastnili: Mgr. Enikő Engel, PhD. (A történelemtantervek módszertani változásai 1918 és 1938 között Csehszlovákiában) a Mgr. Krisztina Varga (A rendszerváltást követő szlovákiai történelemtanítás a történelemtankönyvek változásainak tükrében (1990-2005)). PaedDr. Dávid L. Szabó a Mgr. Katalin Sýkora Hernádi (doktorandka študijného programu Pedagogika) spolu prezentovali svoj výskum v sekcii Učiteľstvo - Pedagogika ZŠ.

30.11.2023 Dňa 30. novembra 2023 sa v Komárne uskutočnila učiteľská konferencia a workshop „Od katedry po katedru“. Na odbornom podujatí, organizátorom ktorého bol Mgr. László Bese, PhD. (Katedra histórie PF UJS), vystupovali s prezentáciou a cvičením dvaja doktorandi Doktorandského programu Didaktika dejepisu: Mgr. Áron Fekete a Mgr. Kornélia Jeszenszki. Bývalý absolvent Katedry histórie na PF UJS PaedDr. Tamás Jóba bol tiež medzi prednášajúcimi.
 
30.11.2023 Vedúci Doktorandského študijného programu Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. bol pozvaným prednášateľom v rámci Mesiaca vedy v Szegedíne. Organizátorom podujatia bola Maďarská akadémia vied v Szegedíne.
 
04.12.2023 Doktorandka doktorandskej školy Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS Mgr. Krisztina Varga získala Bádateľskú cenu Károlya Tótha, ktorú vyhlásil Fórum inštitút pre výskum menšín (Šamorín).

05.-06.12.2023 V dňoch 5. a 6. decembra 2023 sa v poľskom Krakove konala konferencia SCHOLA 2023 (19. medzinárodná konferencia o inžinierskej pedagogike; 19th International Conference on Engineering Pedagogy), na ktorej sa s plenárnou prednáškou zúčastnil aj PaedDr. Dávid L. Szabó, študent doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu. Názov jeho anglickej plenárnej prednášky bol „Teacher Interaction from the Perspective of University Students” (Interakcia učiteľov z pohľadu vysokoškolských študentov). Záverom konferencie bola udelená Cena Dušana Drienského, ktorú tento rok získal PaedDr. Dávid L. Szabó. Dávidovi L. Szabóovi srdečne blahoželáme!

10-11.01.2024. Vo francúzskom Paríži sa v dňoch 10. a 11. januára 2024 konala medzinárodná konferencia „Paris International Conference on Teaching, Education & Learning, 10-11 January 2024“. Na podujatí sa zúčastnil PaedDr. Dávid L. Szabó, študent Doktorandskej školy didaktiky dejepisu na PF UJS. Názov jeho prezentácie v anglickom jazyku bol „Interakcia učiteľov z pohľadu stredoškolákov“.

2024.02.14. Mgr. László Bese, PhD., Mgr. Kornélia Jeszenszki , Mgr. Krisztina Varga, Mgr. Zoltán Huďár a ďalší dvaja študentmi Katedry histórie Pedagogickej fakulty zastupovali Katedru histórie počas Dňa otvorených dverí na Univerzite J. Selyeho.

23.02.2024–11.03.2024 Študent prvého ročníka doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie na PF UJS Mgr. Zoltán Huďár sa zúčastnil 15 dňového výskumného pobytu v rámci Erasmus+ mobility na Katolíckej univerzite Károlya Eszterházyho v Egeri (Maďarsko). Vo výskumnej práci poslucháča pomáhali Péter Várkonyi a Marianna Dobó.

19.03.2024 Doktorandský študijný program Didaktika dejepisu na Katedre histórie na PF UJS privítal kolegov z Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár (RETÖRKI, Výskumný ústav a archív pre výskum dejín zmeny režimu, Budapesť). Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. ako vedúci Odborovej komisie Doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu privítal vedúcich pracovníkov inštitútu: riaditeľa Dr. Andrása Ribu a zástupcu riaditeľa Barnabása Pálinkása. Počas stretnutia sa uskutočnilo rokovanie o možnostiach spolupráce, odovzdanie bohatého darčekového balíčka kníh, stretnutie s pedagógmi Katedry histórie PF UJS a študentami doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu, ako aj prednáška hostí o historických prameňoch zmeny politického režimu v Maďarsku, ako aj a možnostiach ich využitia na vzdelávacie účely, čo je jedno z hlavných poslaní Retörki.

08.-12.04.2024 Doktorandský študijný program Didaktika dejepisu na Katedre histórie na Pedagogickej fakulte UJS privítal Dr. Alice Eged, PhD. z Debrecína (Debrecen Reformed Theological University, Debrecen, Hungary) v rámci programu Erasmus+. Počas jej návštevy pani docentka Eged mala viaceré prednášky, konzultovala so študentami Doktorandského študijného programu Didaktika dejepisu, stretla sa s vyučujúcmi Katedry histórie a zúčastnila sa odborného podujatia na Katedre históre. Na spoločných programoch poli prítomní:  Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.; Mgr. Áron Fekete; Mgr. Kornélia Jeszenszki; Mgr. Zoltán Huďár; PaedDr. Dávid L. Szabó; Mgr. Krisztina Varga.

15.-27.04.2024. Doktorand Attila Tokai (ELTE Budapest, Inštitút histórie) absolvoval v rámci programu Erasmus+ dvojtýždňovú stáž ako hosť doktorandského programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS. Dizertačnou témou Attilu Tokaia je vzťah Maďarska ku krajinám rozvojového sveta počas socializmu v perspektíve studenej vojny.
 
23.04.2024 Študenti doktorandského programu Didaktika dejepisu Katedry histórie na PF UJS boli aktívnymi účastníkmi programu Univerzitných dní. Mgr. Kornélia Jeszenszki a Mgr. Áron Fekete uskutočnili interaktívnu aktivitu pre študentov stredných škôl. Mgr. Zoltán Huďár bol členom poroty súťaže o literárnom časopise Nyugat. Dňa 23.04.2024 sa v rámci doktorandského programu Didaktika dejepisu uskutočnilo odborné stretnutie kde hlavným účastníkom podujatia bol Attila Tokai (doktorand, ELTE,Budapešť), popri neho vystupovali s prednáškou Mgr. Kornélia Jeszenszki a Mgr. Zoltán Huďár; medzi ďalšími účastníkmi stretnutia boli Mgr. Áron Fekete, Mgr. Kristina Varga a Mgr. David László Szabó.

24.04.2024. V rámci Komárňanských univerzitných dní študentka prvého ročníka Doktorandského štúdia Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS Mgr. Kornélia Jeszenszki bola členkou poroty ŠVOČ v sekcii Teologické, historické a sociálne témy, a študent druhého ročníka PaedDr. Dávid L. Szabó bol členom poroty v Sekcii jazykových a literárnych vied.

03-05.05.2024 Študent doktorandského štúdia Didaktika dejepisu na Katedre histórie na PF UJS, Mgr. Zoltán Huďár sa zúčastnil na XXVII. ročníku konferencie Tavaszi Szél, ktorú organizovala Národná asociácia doktorandov. Názov jeho príspevku bol Spracovanie kontroverzných tém a osobností vo vyučovaní dejepisu. So svojou prednáškou doktorand získal 3. miesto vo svojej sekcii.

27.05.2024 Vedúci doktorandského programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS, Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. bol pozvaným účastníkom na odbornom seminári, ktorý organizoval Ústav národnej pamäti (NEB), Inštitút RETÖRKI a Profesorská sekcia Maďarskej historickej spoločnosti. Témou podujatia, ktoré sa konalo v Budapešti v sídle NEB, boli školské terminologické otázky vo vyučovaní dejepisu. Účastníkmi podujatia boli: Réka Földváryné Kiss, Balázs Ablonczy, Péter Strausz, Richárd Fodor, Pál Germuska, András Gyertyánfy, László Kojanitz, József Kaposi a ďalší.
 
30.05.2024. Učitelia a študenti doktorandského programu Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS sa zapojili do medzinárodného projektu cieľom ktorého je priebežná aktualizácia digitálnej bibliografie o vyučovaní dejepisu. Projekt online bibliografie, ktorý je pod vedením Dr. Andrása Gyertánfyho a Bálinta Feketeho, eviduje novovydané historicko-didaktické práce v maďarskom jazyku. Bibliografia je dostupná tu: (https://diakoffice-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fekete_balint_sulid_hu/EbukawLdUiBOjJrlRP2ZUOcBAKMoW6d8KFTFmz9c-MedQA?rtime=84uPWSGR3Eg).

27.06.2024 Mgr. Árpád Korpás (školiteľ Dr. habil. László Szarka, CSc.) absolvoval úspešnú dizertačnú skúšku v Doktorandskom študijnom programe Didaktika dejepisu na Katedre histórie PF UJS.
 
03.07.2024 Vedúci Doktorandského študijného programu Katedry histórie PF UJS Didaktika dejepisu Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. sa zúčastnil odborného podujatia na pôde Mathias Corvinus Collegium Budapešť, hosťami ktorého boli Nicholas Tate, Calum T. Nicholson, János Setényi a Richárd Fodor. Témou prednášky a plánovaného vedeckého projektu je ,,Classical values in a globalized classroom”.

Sekretariát

Bc. Bartal Mária

tel: 00421 (35) 3260 611
kancelária: T313
 

Výskum

 

[English language information on the scientific projects of the Department of History see below the Slovak text]

Na Katedre histórie PF bežia nasledovné výskumno-vedecké projekty podporované s grantov VEGA:

Českoslovensá republika a maďarská menšina (1930–1938). VEGA projekt : 2/0023/12. Vedúci projektu na katedre: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-Slovensku a Maďarsku (1938-1968).  VEGA projekt : 1/0158/14. Vedúci projektu: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.
 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919-1952. VEGA projekt : 1/0528/16. Vedúci projektu na katedre: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v Česko-Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938–1968. VEGA projekt: 2019 – 2021: 1/0163/19. Vedúci projektu: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.

Byť Komárňančanom. (Pôvodný maďarský názov: A „komáromiság”. Egy jelenség változásai az elmúlt 100 évben.)  Projekt je podporovaný Maďarskou akadémiou vied ,,Domus 2018”. Vedúci projektu: József Liszka. Účastníci: László Gyurgyík, Ilona L. Juhász, Péter H. Nagy, József Keserű, Szabolcs Simon, Terézia Strédl, Barnabás Vajda.

Post-sovietske vojenské objekty vo Východnej Európe. (Post-Cold War Military Zones in central and Eastern Europe. 2017-2021) Organizátori a účastníci projektu: Dagnosław Demski (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Dominika Czarnecka (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Jan Pohunek (National Museum, Prague); Petr Janeček (Faculty of Arts, Charles University, Prague); Karolína Pauknerová (Czech Republic); Jiří Woitsch (Czech Republic); Marie Černá (Czech Republic); Prokop Tomek (Czech Republic); Barnabás Vajda (History Department, Selye J. University, Slovakia); Christoph Lorke (Germany); Christoph Meissner (Museum Berlin Karlshorst, Germany); Ayur Zhanaev (Poland/Russia); Melinda Harlov (Hungary); Tatiana Safonova (Hungary); Istvan Santha (Hungary); Nikolay Nenov (Bulgaria); Elo-Hanna Seljamaa (Dept. of Estonian and Comparative Folklore, Univ. of Tartu); Oskars Okonovs (Latvia).

Katedra aktívne spolupracuje s takými renomovanými pracoviskami, ako Historický ústav Maďarskej akadémie vie, Historický ústav Slovenskej akadémie vie, Fórum inštitút pre výskum menšín, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, a Cold War History Research Center of the Corvinus Uniersity Budapest. 

Scientific projects at the Department of History
 
The scientific research of the Department of History is mainly oriented on the history of the Hungarian minority in Slovakia, the international relations during the Cold War, and the History Didactics.  
 
Our Department has been involved in the following international scientific projects:
 
The Czechoslovak Republic and the Hungarian minority (1930–1938). VEGA project : 2/0023/12. Head of the project: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968).  Vega project : 1/0158 /14. Head of the project: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.
 
Reformed Church in Slovakia 1919-1952. VEGA project : 1/0528/16. Head of the project: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Different forms of Freedom in a totalitarian state - political life, religion, tourism and media in (Czecho)Slovakia, Hungary and Eastern Europe 1938–1968. VEGA project: 2019 – 2021: 1/0163/19.  Head of the project: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.

“The Character to be from Komarno” (A „komáromiság”) (2018-2019) Subtitle: Changes of a phenomenon int he last 100 years. The project is sponsored by the scheme: ,,Domus szülőföld pályázat 2018”, run by the Hungarian Academy of Sciences.

Post-Cold War Military Zones in central and Eastern Europe (2017-2021). Project Organizers and Experts: Dagnosław Demski (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Dominika Czarnecka (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Jan Pohunek (National Museum, Prague); Petr Janeček (Faculty of Arts, Charles University, Prague); Karolína Pauknerová (Czech Republic); Jiří Woitsch (Czech Republic); Marie Černá (Czech Republic); Prokop Tomek (Czech Republic); Barnabás Vajda (History Department, Selye J. University, Slovakia); Christoph Lorke (Germany); Christoph Meissner (Museum Berlin Karlshorst, Germany); Ayur Zhanaev (Poland/Russia); Melinda Harlov (Hungary); Tatiana Safonova (Hungary); Istvan Santha (Hungary); Nikolay Nenov (Bulgaria); Elo-Hanna Seljamaa (Dept. of Estonian and Comparative Folklore, Univ. of Tartu); Oskars Okonovs (Latvia).

Aktuality


A magyar kisebbségek 100 éve – prezentácia knihy

Na Katedre histórie sa uskutočnila prezentácia konferenčnej knihy s názvom 100 rokov maďarských menšín, ktorá vyšla v roku 2023. Knihu predstavil jej editor Ignác Romsics a ďalší traja autori László Szarka, Attila Simon a Árpád Popély. Na uvedení knihy sa zúčastnili študenti katedry.

Dátum konania:
08. 11. 2023

Organiztor:
Univerzita J. Selyeho PF Katedra histórie

Miesto konania:
Komárno, Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta, č. m. 201.


Pedagogická Fakulta Univerzity J. Selyeho Katedra histórie Vás srdečne pozýva na prezentáciu knihy

Nemzeti és ideológiai béklyóban. Reformátusok és a református egyház a második világháború utáni Csehszlovákiában

Pozvaní účastníci prezentácie knihy:

Árpád Popély, lektor Katedry histórie,
Attila Simon, vedúci Katedry histórie a
László Szarka, lektor Katedry histórie.

Termín konania: 10. novembra 2023, 9.30-10.30 hod.
Miesto: Pedagogická Fakulta Univerzity J. Selyeho, Bratislavská 3322
Knihu je možné zakúpiť na mieste.


Didaktika dejepisu - Obhajoba dizertačných prác

25.08.2022 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS sa konali tri obhajoby dizertačných prác v doktorandskom študijnom programe Didaktika dejepisu. Dňa 14.07.2022 Mgr. László Bese (vedúci Dr. habil. Attila Simon, PhD.): Ellenségképek a (cseh-) szlovákiai magyar történelemtankönyvekben a második világháborútól napjainkig / Obrazy nepriateľa v maďarských učebniciach dejepisu v (Česko-) Slovensku od druhej svetovej vojny k súčasnosti. Dňa 22.08.2022 Mgr. Dorottya Szepessyné Judik (vedúci Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.): Oktatás és társadalmi mobilitás a siketek körében a dualizmuskori Magyarországon. Vyučovanie a spoločenská mobilita v kruhu nepočujúcich v dualistickom Uhorsku. Dňa 25.08.2022 Mgr. Tibor Nagy (vedúci Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.): Történelemtankönyvek és tansegédletek elemzése a didaktikai minőség és a változó didaktikai trendek szempontjából 1918–1989 között. Výskum učebníc dejepisu: analýza vývoja učebníc dejepisu a doplnových pedagogických dokumentov z pohľadu didaktickej kvality a súdobových didaktických trendov v období 1918–1989. Všeci traja kandidáti úspešne obhájili svoju prácu. Na snímke sú kandidíti a členovia škúšobných komisií.


Exkurzia Pedagogickej fakulty UJS na Podzoborí

22. apríla 2022 Katedry histórie, maďarského jazyka a literatúry, resp. predškolskej pedagogiky pripravili exkurziu pre svojich poslucháčov na Podzoborí. Počas exkurzie si študenti vypočuli informácie o aktuálnej situácii, o plánoch maďarskej diaspóry podzoborského mikroregiónu, ako aj o činnosti maďarských inštitúcií. Kinga Horváth, dekanka Pedagogickej fakulty UJS počas náštevy cvičnej materskej školy UJS vo Veľkom Cetíne vyjadrila svoje presvedčenie, že pre študentov fakulty bude práca v tejto materskej škole mimoriadne užitočná. Lajos Ladányi, riaditeľ Veresnoprospešnej spoločnosti Podzoborie informoval účastníkov exkurzie o vzniku a činnosti cetínskej materskej škôlky „Manócska”.

Študenti András Iván a Attila Šál mali v Cetíne krátke referáty o demografickom vývoji a o folkloristických osobitostiach mikroregiónu. O nášteve cvičnej materskej školy PF UJS boli uverejnenené články na portáloch www.magyar7.sk, resp. www.felvidek.ma v maďarskom jazyku:

https://ma7.sk/oktatas/komaromi-egyetemistak-latogattak-el-a-zoborvideki-szorvanyovodaba

https://felvidek.ma/2022/04/tematikus-nap-es-zoboraljai-oktatasi-forum-a-nagycetenyi-manocska-ovodaban/

Exkurzia pokračovala navštívením nitrianskeho hrandného areálu, kde po úvodných informáciach o historiografických, archeologických otázkach nitrianskeho hradu a kniežatstva mali krátke vstupy poslucháči Katedry histórie o nitrianskom dukáte, o árpadovských kniežatách,  o pobyte neskoršieho kráľa sv. Štefana, Ondreja, Belu a Ladislava, resp. kniežata Vazula na nitrianskom hrade, o nitrianskych súvislostiach byzantskej koruny Monomacha ako aj o najvýznamnejších nitrianskych biskupoch.

Po krátkej prehliadke centra mesta naštívili sme pútne centrum Jánosa Esterházyho v Dolných Obdokovciach, kde o úvodných informáciach vedúceho centra, Ottó Csámpaiho podala krátky prehľad o živote významného maďarského menšinového politika študentka Katedry histórie, Enikő Guruncz a položili sme veniec na hrob Esterházyho.

Záver exkurzie patril obci Dolné Čitáre, kde sme položili veniec k pamätnej tabuli maďarského  skladateľa Zoltána Kodálya, ktorý v rokoch 1907, 1909. 1911 zbieral ľudové piesne, nahrával a zapisoval ľudové zvyky na Podzoborí.


Nec arte, nec marte – Ani ľsťou, ani silou

Študenti Katedry histórie Pedagogickej fakulty J. Selyeho sa 8. novembra 2021 zúčastnili na netradičnej historickej hodine v bývalom muničnom skladišti v Komárňanskej pevnosti.

Na podujatí prednášali Dr. Gyula Kedves, odborný správca parlamentného múzea, plukovník Prof Dr. Tamás Csikány, učiteľ Národnej Univerzity Komunálnych služieb, vedúci vojenskej doktorskej školy, Dr. Róbert Hermann, riaditeľ Maďarského historického združenia.

Po prednáškach Mgr. Lajos Gráfel, ochranca pamiatok, sprevádzal účastníkov po pevnosti. Deň sa skončil nápadovou burzou, kde si poslucháči mohli podeliť o svoje nápady s organizátormi, ohľadne toho, ako by sa dali využiť možnosti skrývajúce sa v pevnosti.


Úspech poslucháčov Pedagogickej fakulty na ŠVOČ v Nitre

V 29.11.2019 sa konala ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK) na pôde Univerzity Filozofa Konštantina v Nitre.

Sekcia historických vied:
 
I. miesto: Szilárd Varga (Katedra histórie Pedagogickej fakulty UJS, školiteľ: Dr. habil. Attila Simon, PhD.)

III. miesto: József Varga (Katedra histórie Pedagogickej fakulty UJS, školiteľ: Dr. habil. László Szarka, CSc.)

Sekcia chémie:

I. miesto: Donát Gelle (Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS, školiteľ: Doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.)

Sekcia pedagogie, andragogie, psychologie:

II. miesto: Zoltán Csobó (Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS, školiteľ: Mgr. Katarína Szarka, PhD.)


Katedra histórie : Úspešné rigorózne konanie

04.12.2019 Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS sa konalo rigorózne konanie, keď Mgr. Zoltán Sándor úspešne obhájil rigoróznu prácu, témou ktorej bola prvá svetová vojna a jej následky v Európe („Nem kívánok örök békét, csak a gyáva harcok végét. A militarizmus és a szélsőséges politikai mozgalmak térnyerése az I. világháború utáni Európában”). Na snímke sú okrem adepta na vedecko-padagogickú titul PaedDr členovia skúšobnej komisie: Dr. habil. László Szarka, CSc vedúci témy; Dr. habil. Attila Simon, PhD vedúci katedry a oponent; Dr. habil. Mgr. Árpád Popély, PhD člen komisie; a Dr. habil Barnabás Vajda, PhD predseda skúšobnej komisie.


Samostatná sekcia Didaktiky dejepisu na konferencii Technickej univerzity Budapest

21. november 2019. Vyučujúci a poslucháči doktorandského programu Didaktika dejepisu na Pedagogickej fakulte UJS sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Technickou univerzitou Budapesť (BME). V rámci samostatnej sekcii ,,Historickodidaktické výskumy na PF UJS” odzneli nasledovné prednášky: Barnabás Vajda: Možnosti historickodidaktických výskumov (A történelemdidaktikai gondolkodás jelenlegi állásáról); Péter Tóth: Počiatky umeleckej výchovy (A hazai rajzoktatás kezdetei - Sárvári Pál és Beregszászi Pál munkássága); László Bese: Možnosti výskumu obrazu nepriateľa (Az ellenségképek kialakulásának elméletei és lehetséges kutatási irányai a 20. századi történelemtanításban); Tibor Nagy: Alternatívne riešenia prezentácií (A prezentáció mint az interaktív digitális történelemtananyag alternatív lehetősége); Dorottya Szepessyné Judik: Počiatky výchovy hluchovo postihnutých (,,Magyar Siketnéma Oktatás" (1901-1918) Példa egy analitikus jellegű kutatás forráselemzéséhez).


Návšteva japonského veľvyslanca na Univerzite J. Selyeho

23.09.2019 Návšteva Juna Shimmiho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Komárne a na Univerzite J. Selyeho. Pána veľvyslanca v mene univerzity privítal pán rektor György Juhász v sprievode Józsefa Liszku, prorektora pre medzinárodné vzťahy. Prodekan Barnabás Vajda z Pedagogickej fakulty UJS referoval o vedeckých kontaktoch Katedry histórie Pedagogickej fakulty s rôznymi japonskými univerzitami. 

(Fotky: Tlačové oddelenie UJS, Bumm.sk)


Doktorandské program Didaktika dejepisu

Dňa 27.08.2019 sa úspešne konali prijímacie skúšky doktorandského štúdia v študijnom programe Didaktika dejepisu. Do program sa prihlásili traja výskumníci: Mgr. László Bese, Mgr. Tibor Nagy a Mgr. Szepessyné JudikDorottya. Na snímkach sú členovia prijímacej komisie a aplikanti. 


Návšteva učiteľov a poslucháčov Vysokej školy Zakarpatskej Ferenca Rákócziho II. v Komárne

25.06.2019 Pedagogickú fakultu UJS navštívila početná skupina učiteľov a poslucháčov Vysokej školy Zakarpatskej Ferenca Rákócziho II. v Berehove. Hostí privítal v mene Katedry histórie PF UJS doc. Barnabás Vajda.


Otvorenie výstavy na PF UJS : 100 rokov v obrazoch

Sprievodným podujatím Komárňanských Univerzitných Dní dňa 9. apríla 2019 bolo otvorenie výstavy 100 rokov v obrazoch. Výstavu otvorila Mgr. Gabriella Jarábik, riaditeľka Múzea Kultúry Maďarov na Slovensku. Úvodné slovo mal dr. habil. Attila Simon, vedúci Katedry histórie PF UJS. Na výstave sú fotografie zachytávajúce zmeny bežného života Maďarov na juhu Slovenska od roku 1919 po súčasnosť.


Študijná cesta Katedry histórie : Bratislava, Devín

28. marca 2019 študenti Katedry histórie pod vedením Dr. Lászlóa Szarku sa zúčastnili na poznávacom zájazde v Bratislave a Devíne. Študenti v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku SNM navštívili výstavy pod názvom “Jedlo, nápoje, sny“ a „Vymenené domovy“. Následne sa zúčastnili historickej prechádzky v Starom Meste v Bratislave pod vedením Árpáda Korpása, podpredsedy občianskeho združenia Bratislavské rožky. Poobede skupina navštívila výstavu v budove Csemadoku a vypočuli si pohovor s Miklósom Duraym. Poslednou zastávkou výletu bol Devínsky hrad.


Študenti Katedry histórie na ŠVOČ

V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sa v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho uskutočnilo XIII. kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku a v Českej republike. Cieľom podujatia je motivácia vedeckej činnosti študentov maďarskej národnosti, ktorí študujú na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej alebo Českej republike. Traja študenti Katedry histórie boli zaradení do sekcie Spoločenských vied, spolu so študentami Reformovanej teológie. Výsledky súťaže: Prvé miesto: Orsolya Kiss (UJS PF): O historickej pamäti bytky pri Tekovských Lužanoch (,,Csatájok a védelmezett népjog csatája volt. A nagysallói ütközet emlékezete 1867-2017”).Druhé miesto: Tamás Ollé (UJS PF): O politických snahách maďarskej mierovej delegácie v roku 1920 (,,Illúziók nélkül. Az 1920. évi magyar delegáció kísérletei a béketervezet megváltoztatására”). Štvrté miesto: Gábor Vass (UJS PF): O španielskej Veľkej Armáde (,,A flottaparancsnok, a kapitány és az armada”).


Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu – prednáška Dr. Józsefa Kaposiho 

21. novembra 2018 V rámci Mesiaca maďarskej vedy (Magyar Tudomány Ünnepe) pozvaným hosťom Pedagogickej fakulty UJS bol dr. József Kaposi, vedecký poradca (EKE – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) a docent Katolickej univerzity Pétera Pázmánya, Maďarsko. Doc. Kaposi sa počas svojej prednášky zameriaval na otázky moderného vyučovania dejepisu, vrátane takzvaných ,,smart učebníc”. 


Úspech poslucháčky Katedry histórie PF UJS v medzinárodnom výskumnom programe

27.08.2018 Mgr. Cyntia Kálmánová, poslucháčka Katedry histórie Pedagogickej fakulty UJS dosiahla krásny úspech v medzinárodnom vedecko-výskumnon programe Márton Áron Tehetséggondozó Program. Názov jej výskumnej témy, ktorú vypracovala pod tutorským vedením Dr. habil. Barnabása Vajdu, bol Stalinizmus v dielach George Orwella.


Študent PF ako turistický sprievodca v komárňanskej pevnosti

Študent Pedagogickej fakulty UJS, Bc. Gabriel Tanóczky napísal krátky referát o svojej novej práci v komárňanskej pevnosti, kde začal pôsobiť ako turistický sprievodca. Jeho referát v maďarskom jazyku môžete čítať tu /link/.


Výlet Katedry histórie 25.-29.04.2018


Erasmus+ prednášky na Katedre histórie

16. apríla 2018. V rámci medzinárodného vedeckého programu Ersamus+ Katedra histórie Pedagogickej fakuty UJS privítala dvoch prednášateľov z Univerzity Pécs: Dr. habil. Zsolta Vitáriho, vedúceho Katedry moderných dejín (BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék) a bádateľku Dr. Móniku Pilkhoffer.


Odborné stretnutie na Debrecínskej Univerzite

07.03.2018 Debrecínska Univerzita v spolupráci so Zväzom doktorandských študentov (Dániel Molnár, Vivien Ajpok) orzanizovala odbornú besedu za okrúhlym stolom na tému: Aktuálne problémy vyučovania dejepisu v okolitých štátoch Maďarska. Účastníci besedy boli: Emőke Demeter; László László; Ildikó Orosz; Márta Takács; Pedagogickú fakultu UJS reprezentoval historik a prodekan Barnabás Vajda. Účastníkov privítal Prof. Dr. Elek Bartha, prorektor Debrecínskej Univerzity; moderátorom podujatia bol Prof. Dr. András Jávor z Debrecínskej Univerzity. 


V akademickom roku 2016/2017 náš poslucháč Bc. Tibor Nagy z Katedry histórie bol úspešným účastníkom výskumného programu ,,Márton Áron Tehetséggondozó Program", programu Minsterstva zahraničia MR, resp. Balassiho Inštitútu na podporu mladých talentovaných vedcov. Pod vedením svojho tutora, Dr. habil. Barnabása Vajdu, PhD. si Tibor Nagy vypracoval výskumnú tému o možnostiach používania digitálnych technologií vo vyučovaní dejepisu.


Prednášky prof. Lajosa Rácza na PF UJS

23-24. 10. 2017 V rámci programu Erasmus+ sme privítali profesora Lajosa Rácza z Univerzity v Segedíne. Pán profesor Rácz bol hosťom Katedry histórie Pedagogickej fakulty, pričom sa stretol aj s vedením Pedagogickej fakulty.


VEDECKÁ KONFERENCIA NA REFORMOVANEJ TEOLOGICKEJ FAKULTE

12.10.2017 : Na Reformovanej teologickej fakulte UJS sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia: ,,A hit és a közösség szolgálatában.” Dátum a miesto konferencie: 12. október 2017, Budova Reformovanej teologickej fakulty UJS, Dôstojnícky pavilón, miestnosť č. 14. Začiatok od 9 hodiny. Jazykom prednášok je maďarčina.

Plánované prednášky:

Szarka László: Nemzetiség, lojalitás – egyházi autonómia. A szlovenszkói reformátusok kérései és a (cseh)szlovák egyházpolitika az 1920-as évek első felében.

Filep Tamás Gusztáv: Péter Mihály és a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése.

Bukovszky László: Reformátusok Mindszenty szolgálatában.

Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1945-1989.

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság vallási összetételének alakulása különös tekintettel a református felekezetűekre 1918-2011.

Galo Vilmos: Református ébredési mozgalmak Szlovákiában és Kárpátalján 19181948 között. Bándy György: A somorjai evangélikus elemi iskola felemelkedése és bukása.

Kónya Péter: Ladiver Illés, két iskola rektora és reformátora.

Kónya Annamária: Református lelkészek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében.

Lévai Attila: Pálóczi Czinke István élete és munkássága.

Simon Attila: Református lelkészek a politika szolgálatában – Štefan Štunda és társai. Somogyi Alfréd: Adalékok Balogh Elemér püspök életútjához.

Csonthó Aranka: Sörös Béla (1877-1939), a losonci Teológiai Szeminárium megalapítója. Czinke Zsolt: Magda Sándor élete és munkássága.

Kiss Jolán: Tóth István (1887-1979) szolgálata Kisújfalun

Buza Zsolt: Rozsnyó és Homonna Kálvin Jánosa (150 éve született Réz László, templomépítő lelkipásztor)

Tömösközi Ferenc: Galambos Zoltán élete és szolgálata

Konferencia je súčasťou projektu VEGA 1/0528/16: ,,A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1918-1952”.  

 

Na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UJS sa konala úspešná obhajoba rigoróznej práce Mgr. Móniky Kulcsárovej. Názov a téma jej práce: ,,Príznaky a formy politických extrémizmov a možné pedagogické postupy na ich elimináciu vo vyučovaní dejepisu." 

Na snímke sú okrem autorky práce členovia skúšobnej komisie: Dr. habil. Attila Simon, PhD.; Dr. habil. László Szarka, CSc.; Dr. habil. Árpád Popély, PhD.


Prednáška Imreho Molnára

28. marec 2017 : Prednáška Dr. Imreho Molnára, riaditeľa Maďarského inštitútu v Bratislave o Jánosovi Esterházym. Miesto a čas podujatia: Pedagogická fakulta UJS od 9.00 hodiny, miestnosť č. 404. Pozvánka tu.


25. októbra 2016 sa bude konať prednáška doc. Lajosa Rácza (Univerzita Szeged, Maďarsko). Témou prednášky je ,,Prírodné katastrofy a ich vplyv na ľudské dejiny". Budova PF, miestnosť č. 404., od 9.40 hod. Prednáška je verejná.

Infraštruktúra študijného programu

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu Učiteľstvo histórie (1. a 2. stupeň) a Didaktika dejepisu (3. stupeň)

a. Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia.

Vyučovanie na študijnom programe Učiteľstvo histórie (1. a 2. stupeň) a Didaktika dejepisu (3. stupeň) prebieha v budove Pedagogickej fakulty UJS, v miestnostiach:

č. T109 (kapacita 30 osôb)
č. T201 (kapacita 45 osôb)
č. T213 (kapacita 25 osôb)
č. T301 (kapacita 40 osôb)
č. T402 (kapacita 34 osôb)
č. T501 (kapacita 42 osôb)
č. T506 (kapacita 25 osôb)

V každej miestnosti je zabudovaný projektor s možnosťou pripojenia na počítač cez VGA port, čo umožňuje používanie prezentačnej techniky na vyučovacích hodinách. V miestnosti č. T109 sa nachádza aj interaktívna tabuľa. Miestnosť č. T201 funguje, ako odborná učebňa pre študentov študijného odboru. Vybavenie odbornej učebne tvoria: Nástenné historické mapy (9 ks), miniknižnica katedry, stojan na mapy, postery.

b. Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov, prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Univerzitná knižnica umožňuje prístup k študijnej literatúre pre študijný program, a to najmenej v rozsahu povinnej literatúry uvedenej v informačných listoch predmetov. V knižnici sa používa knižničný informačný systém DAWINCI, ktorý je moderný knižnično-informačný systém, integrujúci najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií a databázových systémov. Systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom On-line katalógu OPAC cez webové stránky. Univerzitná knižnica UJS je podobne, ako ostatné univerzitné knižnice zapojená do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre potreby MŠVVŠ SR. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v online databázach jednotlivých vydavateľstiev. Univerzitná knižnica organizuje workshopy, ktoré podporujú orientovanie sa v publikačných databázach a prácu s literárnymi zdrojmi.

c. Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Pre potreby dištančného vzdelávania alebo vzdelávania kombinovanou formou univerzita má v prevádzke 4 servery s videokonferenčným systémom BigBlueButton. Alternatívnym nástrojom na dištančné vzdelávanie je aj platforma MS Teams, ako súčasť balíka Office 365 A1 for faculty, ktorá je k dispozícii pre všetkých učiteľov aj študentov. Ešte v roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na báze open-source LMS Moodle. Tento systém bol v roku 2017 čiastočne integrovaný so systémom WeBWorK. Moodle aj naďalej ponúka možnosť zverejňovania študijných a pomocných materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického testovania vedomostí v autorizovanej zóne. Popri možnosti káblového pripojenia, ktorá je k dispozícii v ŠD, UK a na iných vybraných miestach, majú študenti vo všetkých budovách UJS prístup na internet prostredníctvom WiFi siete. K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie meno a heslo). V roku 2016 bol zavedený centrálny tlačový systém, ktorý je dostupný aj pre študentov.

d. Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Z hľadiska zabezpečovania vzdelávacích činností na študijnom programe hlavnými partnermi sú cvičné školy, školské zariadenia a cvičné materské školy, na ktorých sa uskutočňuje pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty UJS.

Pedagogická fakulta momentálne je v spolupráci s viac ako tridsiatimi cvičnými školami na Slovensku. Cvičné školy sú nielen v Komárne, ale aj napr. v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, v Galante, v Nových Zámkoch, v Rožňave, v Kráľovskom Chlmci, v Bratislave, v Šahách, v Štúrove, vo Veľkých Kapušanoch, v Kolárove a v Rimavskej Sobote.

V rámci pedagogickej praxe študenti pozorujú a analyzujú edukačný proces, naučia sa aplikovať teoretické poznatky získané počas štúdia všeobecno-vzdelávacích predmetov, všeobecných a odborových didaktík a postupne si osvojujú pedagogické zručnosti potrebné na výkon  pedagogickej profesie.

e. Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V priebehu štúdia UJS poskytuje svojim študentom aj stimulujúce prostredie. UJS efektívne riadi a prevádzkuje Študentské domovy UJS, kde zabezpečuje komfortné ubytovanie pre študentov univerzity, s vhodnými podmienkami pre kvalitné bývanie so zodpovedajúcim hygienickým štandardom a bezpečnosťou. Súčasťou areálu ŠD je multifunkčné ihrisko umožňujúce študentom zmysluplné trávenie voľného času a športovanie.

UJS zabezpečuje študentom aj stravovanie v budove Konferenčného centra UJS. V Športovom centre Univerzity majú študenti možnosť športovania a realizácie ďalších voľnočasových aktivít.

Cieľom univerzity je poskytnúť aj možnosti kultúrneho, spoločenského a duchovného vyžitia. Mladé talenty nájdu svoje uplatnenie v speváckom zbore Cantus Iuventus. Študenti majú možnosť navštevovať kaplnku zriadenú v ŠD Čajka.

f. Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

UJS svojim študentom ponúka zahraničné študijné mobility v rámci vzdelávacích mobilitných programov Erasmus+, programu Makovecz, CEEPUS a rôznych odborných stáží prostredníctvom programu Erasmus+.

Úsek pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s fakultami UJS pravidelne organizuje informačné Erasmus+ dni a workshopy, a ponúka možnosť osobnej alebo online konzultácie. Študentom UJS sú distribuované propagačné materiály, letáky a brožúry. Zároveň úsek pre medzinárodné vzťahy UJS pravidelne zverejňuje informácie o činnosti na internetovej stránke Erasmus+ UJS a hromadne zasiela informácie študentom, učiteľom a zamestnancom UJS prostredníctvom informačných nástrojov univerzity.

Partnerské inštitúcie
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/partneri.html

Erasmus+

Mobilita študentov za účelom štúdia:
http://erasmus.ujs.sk/sk/studium.html

Mobilita študentov za účelom stáže:
http://erasmus.ujs.sk/sk/staz.html

Návod pre študentov na prihlasovanie:
http://erasmus.ujs.sk/sk

Kontakty koordinátorov:
http://erasmus.ujs.sk/sk/kontakt.html

Program Makovecz
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/makovecz.html

Ostatné mobilitné programy
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/mobilita.html

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.