Výskumné skupiny

Pedagogická výskumná skupina Ratio  

Zasadnutie výskumnej skupiny Ratio dňa 5. októbra 2023.

Na stretnutí výskumnej skupiny Ratio, ktoré sa konalo 5. októbra 2023, Mgr. Yvette Orsovics, PhD. najprv informovala o udalostiach Origo-dňa a potom Dr. Kanczné dr. Katalin Nagy, PhD. vystúpila s prednáškou „Správa o výsledkoch výskumu realizovaného pomocou dotazníka Experience Seeking Degree medzi študentmi odborného vzdelávania“. Stretnutia sa zúčastnilo 10 ľudí.


Decembrové zasadnutie výskumnej skupiny Ratio

Na stretnutí výskumnej skupiny Ratio 1. decembra 2023 vystúpil Kálmán Sántha (Kodolányi János University) s príspevkom s názvom "Myšlienky o počítačovej analýze kvalitatívnych údajov".
Na prednáške a následnej diskusii sa zúčastnili aj 3 pedagógovia zo Sapientia Hungarian University of Transylvania.


Pravidelné zasadnutie výskumnej skupiny Ratio 29. septembra 2022

Výskumná skupina Ratio, pod vedením jej predsedu prof. Dr. Pétera Tótha, PhD. zorganizovala svoje prvé stretnutie v tomto akademickom roku 29. septembra 2022. V prvom rade, Mgr. Yvette Orsovics, PhD., hlavná organizátorka Origo dňa informovala o podujatí. Po nej doktorandi študijného programu Pedagogika Mgr. Stela Járosiová, Mgr. Zsófia Kocsis, Mgr. Eva Prokopcová, Mgr. Sýkora Hernády Katalin, Gulyás Erzsébet a PaedDr. Beáta Kiss predstavili aktuálny stav svojho výskumu, po ktorom nasledovali pripomienky a návrhy.


X. Medzinárodná vedecká konferencia UJS

11.-12.09.2018 : X. Medzinárodná vedecká konferencia UJS. V plenárnej sekcii odzneli dve prednášky: od Károlya Kocsisa, akademika Maďarskej akadémie vied (Etnicko-jazykový obraz Európy a medzinárodná migrácia) a od profesora PF UJS Pétera Tótha (Potreba pedagogickej inovácie vo vysokoškolskom prostredí). Pedagogická fakulta bola organizátorom nasledovných sekcií: Predmetová pedagogika - Aktuálne otázky hungaristiky a slovakistiky - Viacjazyčnosť a komplexná identita cez optiku litaratúry, jazyka a kultúry - Webové aplikácie vo vzedelávaní.


Vedecké rokovanie v Senci

Členovia Pedagogickej výskumnej skupiny Ratio, pôsobiacej na Pedagogickej fakulte UJS, sa v dňoch 24. - 25. augusta 2018 zúčastnili zasadnutia, ktoré sa konalo v Senci. Členovia na zasadnutí sformulovali dva hlavné ciele. Zaumienili si vypracovať taký program, ktorý umožní  študentom prvého ročníka študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika lepšie spoznať vybraný študijný program, administratívne a študijné požiadavky, ktorých splnenie je predpokladom úspešného štúdia.
 
Do programu sme zaradili aj dotazníky a testy, ktoré študentom umožnia lepšie sebapoznanie, potrebné pre plnenie študijných požiadaviek. Fakulta očakáva, že sa tým zvýši študijná úspešnosť študentov, aj ich pozitívny postoj k štúdiu a zvolenej profesii. Druhým cieľom je snaha o spoznanie študentov, o budovanie osobných vzťahov medzi študentmi i medzi študentmi a pedagógmi. Sledujeme tým skvalitniť metódy vyučovania, rozvíjať študijný program a zlepšiť tak úspešnosť vyučovacieho procesu. Počas pobytu v Senci členovia výskumnej skupiny Ratio navštívili Materskú školu Alberta Molnára Szencziho a Spojenú školu s vyučovacím jazykom maďarským – Strednú odbornú školu ekonomickú a pedagogickú s VJM.
 
Zasadnutie organizačne zabezpečila PaedDr. Edita Szabóová, PhD. a odborne viedol prof. Dr. Péter Tóth, PhD., vedúci výskumnej skupiny Ratio. Rokovania sa zúčastnili: Prof. Dr. Péter Tóth, PhD., Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD, Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD, PaedDr. Terézia Stredl, PhD, Mgr. Yvette Orsovics, PhD, Katalin Kanczné Nagy, PhD, Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD, PaedDr. Edita Szabóová, PhD, PaedDr. Beáta Dobay, PhD, PaedDr. Diana Borbélyová, PhD, Mgr. Bernadeta Szabóová. 
 

Karpatsko-kotlinská vzdelávacia konferencia (K-MOK) na univerzite Partiumi Keresztény Egyetem

V dňoch 22-23. júna 2018 sa uskutočnila v poradí tretia Karpatsko-kotlinská vzdelávacia konferencia (K-MOK) na univerzite Partiumi Keresztény Egyetem vo Veľkom Varadíne (Rumunsko). Do organizácie konferencie sa tento rok po prvýkrát zapojila aj Univerzita J. Selyeho. Členovia výskumnej skupiny Ratio, založenej 20. decembra 2017 prezentovali  v sekcii Výskum dôvodov predčasného zanechania štúdia štyri prednášky, ktoré sú výsledkom bádania výskumnej skupiny. Výsledky pilotného merania spokojnosti študentov (Horváth Kinga), Výsledky pilotného výskumu dôvodov predčasného zanechania štúdia na UJS  (Tóth-Bakos Anita, Kanczné Nagy Katalin, Tóth Péter), Čo možno predpokladať z učebných štýlov? (Tóth Péter), Skúmanie dôvodov predčasného zanechania štúdia študentov tretieho ročníka študijného programu predškolská a elementárna pedagogika  (Nagy Melinda,  Horváth Kinga, Szabó Edit, Tóth-Bakos Anita, Kanczné Nagy Katalin, Tóth Péter, Orsovics Yvette, Strédl Terézia).


Pedagogická výskumná skupina Ratio

20. decembra 2017  : Na PF UJS bola založená Pedagogická výskumná skupina Ratio.

Ciele výskumnej skupiny

Realizácia pedagogických, psychologických, sociologických empirických výskumov zameraných na oblasť verejného školstva, vzdelávania budúcich učiteľov a vysokoškolskej pedagogiky v Karpatskej kotline.

Oblasti výskumu

 • Výskum dôvodov zanechania štúdia
 • Výskum učiteľov, pedagogické kompetencie
 • Význam individuálnych rozdielov v učení sa
 • Žiaci so špecifickými potrebami
 • Pedagogicko-sociologické výskumy
 • Výskum menšín
 • Komparatívna pedagogika
 • Procesy vyučovania a učenia sa
 • Profesijná orientácia, postoje k voľbe povolania

Aktivity

 • Realizácia individuálnych a skupinových výskumov
 • Prezentácia výskumných zistení na pravidelne organizovaných workshopoch
 • Diseminácia výsledkov výskumu na zahraničných konferenciách, vo vedeckých časopisoch
 • Spolupráca pri organizovaní Karpatsko-kotlinskej vzdelávacej konferencie
 • Účasť na výskumných projektoch
 • Spoločný výskum s inými vysokými školami
 • Vedenie doktorandov
 • Spolupráca so zahraničnými výskumnými skupinami, zapojenie sa do medzinárodnej siete

Kuratórium výskumnej skupiny

Prof. Dr. Tóth Péter, PhD
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD
PaedDr. Nagy Melinda, PhD

Zakladajúci členovia výskumnej skupiny

Prof. Dr. Tóth Péter, PhD
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD
Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD
PaedDr. Nagy Melinda, PhD
Mgr. Orsovics Yvette, PhD
PaedDr. Stredl Terézia, PhD
Kanczné Nagy Katalin, PhD
PaedDr. Szabóová Edita, PhD
Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD

20. decembra 2017 

Výskumná skupina jazykovej krajiny  

Jazyková diskriminácia v jazykovej krajine

Dňa 13. marca 2024 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Jazyková diskriminácia v jazykovej krajine v organizácií dvoch jazykovedných výskumných skupín (Výskumnej skupiny jazykovej krajiny pri Katedre SJL a Výskumnej skupiny variológia pri Katedre MJL) PF UJS v Komárne. 32 prednášateľov zo 7 rôznych krajín prezentovalo svoje výsledky v 4 sekciách: 1. Schoolscape; 2. Cityscape; 3. Netscape a Vacationscape; 4. Sociokultúrne súvislosti.


12. 10. 2023 – 13. 10. 2023 sa Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD. zúčastnil konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XXI. Témou jeho prednášky bola Minulosť jazykovej krajiny Komárna, výskum sa realizoval v rámci udržateľnosti projektu APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy. Organizátormi konferencie boli Katedra germanistiky FF UMBv Banskej bystrici a JTP v Prahe.


Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD. sa zúčastnil  7. 6. 2023 – 10. 6. 2023 konferencie La recherche fondamentale en linguistique et ses applications concrètes, ktorá bola zároveň 29. kolokviom odborného združenia Gesellschaft für Sprache und Sprachen. Témou jeho prednášky bola jazyková krajina Alžbetinho mosta v Komárne (Grenzbrücke als Spezialfall von Linguistic Landscape), výskum sa realizoval v rámci projektu APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy. Organizátormi konferencie boli Université Sorbonne Nouvelle a Université Paris-Est-Créteil.


 

Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny
10. mája 2023  Komárno Bratislavská cesta 3322
Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho

Vedecká konferencia prezentuje výsledky projektu APVV  č. 18-0115

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy.

8.30 – 8.45            Prezentácia účastníkov (učebňa č. 107)

8.50 – 9.00            Otvorenie konferencie

vedúci sekcie Sándor János Tóth

9.00 – 9.20          Alena Ďuricová:

Jazyková krajina sa neprihovára len imperatívmi

9.20 – 9.40            Jaromír Krško:

Onymické objekty ako súčasť výskumov jazykovej krajiny

9.40 – 10.00         Ján Bauko: Onymická krajina ako súčasť jazykovej krajiny

10.40 – 11.00       Zdenko Dobrík:

Procesuálna stránka utvárania jazykovej krajiny s dôrazom na vybrané názvy verejných priestranstiev

11.00 – 11.20       Jana Lauková:

Komparácia signs vo výskume jazykovej krajiny v Banskej Bystrici a Erlangene                              

11.40 – 12.00       Diskusia

12.00 – 13.00      Obed

Odborní garanti konferencie:

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD., doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.,
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.                                                  

13.00– 13.10        Prezentácia monografie Jazyková krajina miest Komárno a Komárom

vedúci sekcie Zdenko Dobrík

13.10 – 13.30       Eva Molnárová:

Vizuálne stvárnenie srdca ako súčasť vizuálneho textu v jazykovej krajine

13.30 – 13.50      Petra Jesenská: Vybrané aspekty politickej jazykovej krajiny

13.50 – 14.10     Zuzana Gašová:

Jazyková rozmanitosť Bratislavy.  Analýza jazykovej krajiny na príklade ulíc Michalská Zelená

14.10 – 14.30       Bibiána Grolmusová:

Rodová problematika v jazykovej krajine Komárna

14.30 – 14.50       Vojtech Istók – Gábor Lőrincz – Sándor János Tóth:

Cirkevná jazyková krajina v slovensko-maďarských kontaktných zónach

14.50 – 15.10       Jana Štefaňáková:

Skúmanie jazykovej krajiny Námestia SNP v Banskej Bystrici z perspektívy metadát

15.10– 15.30        Diskusia a záver konferencie

15.30 – 17.30       Sprievodný program: Jazyková krajina Komárna naživo – prechádzka


Výskumná skupina jazykovej krajiny vznikla v r. 2022 z dôvodu zabezpečovania trvalej udržateľnosti projektu APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy.

Cieľom VSJK je pravidelné publikovanie a organizovanie vedeckých podujatí a vedecko-popularizačných akcií, prezentovanie výsledkov na konferenciách v nasledujúcich oblastiach výskumu:
- vizuálna reprezentácia jazyka, semiotika;
- multilingválne jazykové situácie a ich dopad na pedagogickú prax;
- kontaktová a porovnávacia lingvistika a jej implementácia do vyučovania jazykov;
- kvantitatívny a kvalitatívny, resp. multimodálny sociolingvistický výskum.

Členstvo:
Mgr. Vojtech Istók, PhD.
Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
Dr. habil. Tóth Sándor János, PhD.

Výstupy

V2 TÓTH, Sándor János 2023: Slovenská jazyková situácia a jazyková krajina na príklade katolíckej cirkvi v Mlynkoch IN: Slovenské inšpirácie z Mlynkov. 37. interdisciplinárny výskumný tábor VÚSM Red. Tušková T. Békešská Čaba: VÚSM, 2023. s. 242 – 261. ISBN 978-615-5330-28-5 

V2 TÓTH, Sándor János 2023: Cudzosť v jazykovej krajine Komárna In: (Im)pulzy súčasnej jazykovedy. (Ed. A. Bohunická – M. Kazharnovich) Bratislava: Univerzita Komenského, 2023. s. 321-334. ISBN 978-80-223-5644-2

V2 ISTÓK Béla – LŐRINCZ Gábor – TÓTH Sándor János 2023: Cirkevná jazyková krajina vo vybraných slovensko-maďarských kontaktných zónach. IN: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Eds. Zdenko Dobrík – Tóth Sándor János. Komárno: PF UJS, 2023. ISBN 978-80-8122-457-7

V3 ISTÓK, Vojtech, LŐRINCZ, Gábor, TÓTH, Sándor János 2023:  A szlovákiai és a magyarországi Komárom nyelvi tájképének kvantitatív vonatkozásai. DOI 10.36007/eruedu.2023.1.038-063 In: Eruditio – Educatio Roč. 18, č. 1, s. 38-63.

Monografia: TÓTH, Sándor János – ISTÓK, Vojtech – LŐRINCZ, Gábor 2022: Jazyková krajina miest Komárno a Komárom. Komárno: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, 2022, ISBN 978-80-8122-423-4.

V3 ADN ISTÓK, Béla – LŐRINCZ, Gábor 2022: A vírusveszélyre utaló feliratok nyelve Dél-Szlovákiában. Magyar Nyelv. Vol. 118. No. 2. 175–191. ISSN 0025-0228. http://real.mtak.hu/145483/1/Istok_Lorincz_MNy_22-2.pdf registrované v databáze: Scopus

V2 LŐRINCZ Gábor – ISTÓK Vojtech – TÓTH Sándor János: Porovnávací základ k jazykovej krajine Komárna: Maďarsko a diachrónia In: Od textu k prekladu XV. 2. časť Linguistic Landscape (Eds. Alena ĎURICOVÁ – Jana LAUKOVÁ) Praha: Jednota tlůmočníků a překladatelů, 2021. s. 33 – 44. ISBN 978-80-7374-132-7

V2 TÓTH, Sándor János – ISTÓK, Vojtech – LŐRINCZ, Gábor 2022. Vybrané aspekty porovnania jazykovej krajiny dvoch obchodných ulíc miest Komárno a Komárom. In: Od textu k prekladu 16 / ed. Alena Ďuricová, Eva Molnárová ; rec. Mária Vajičková, Marketa Štefková. 2. časť. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022. - ISBN 978-80-7374-134-1. s. 57–67.

V2 TÓTH, Sándor János 2022: Chrématonymá v multimodálnej semiosfére Komárna. In: In honorem Sorin Paliga. (ed. Gabriel-Andrei Stan) Bucharest: Bucharest University Press, 2022. s. 248-262, ISBN 978-606-16-1388-5.

V2 TÓTH, Sándor János 2022: THE ROLE OF SLOVAK – HUNGARIAN LINGUISTIC LANDSCAPE IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION In: Uralo-indogermanica V. Abstracts. (Ed. Tóth Szilárd Tibor) Narva: University of Tartu Narva College, 2022. s. 20 ISBN 978-9985-4-1346-3, kategória publikácie do 2021: AFE

Výskumná skupina Variológia  

Činnosť výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne sa začala v roku 2010 a a pokračovala medzinárodnými sympóziami, ktoré boli organizované v každom roku. Členovia výskumnej skupiny Variológia prezentovali svoje výskumné výsledky doteraz na 9 medzinárodných vedeckých sympóziách. Materiály týchto konferencií boli publikované v 5 konferenčných zborníkoch.

O odborných a metodických otázkach výskumu učebníc boli vydané zborníky štúdií nielen v nedávnej minulosti, ale aj v ostatných dvoch rokoch. Uskutočnili sa dve konferencie, ktoré sa viazali k jubileám významných maďarských spisovateľov. Na týchto podujatiach vystúpili s príspevkami aj pozvaní odborníci.

Naposledy bol vydaný zborník štúdií, ktorý obsahuje výber jazykovedných príspevkov. Tie odzneli na konferenciách v rokoch 2014 – 2016. Spomenuté materiály zatiaľ boli publikované na CD-ROM-e, v odborných časopisoch a v iných v periodikách v Maďarsku. Štúdie v tomto zborníku sú zoradené tematicky s úmyslom, aby zahrnuli nielen najvýznamnejšie teoretické a praktické práce odborníkov výskumnej skupiny, ale aj práce domácich odborníkov a odborníkov z Maďarska zaoberajúcich sa označeným tematickým okruhom. Tieto práce sa týkajú výskumu učebníc a iných pedagogických dokumentov v maďarskom jazyku na Slovensku a v Maďarsku. Hlavné tematické okruhy štúdií sú: učebnica ako pedagogikum; vzťah teórie jazykového manažmentu a učebníc; jazykové ideológie a ich zmeny v učebniciach materinského jazyka; vzťah učebných osnov, vzdelávacích programov a učebníc; analýza učív, cvičení, úloh v kurikulách; návrhy nových učív na zaradenie do pedagogických štandardov (ide o učivá, ktorých implementovanie by bolo potrebné pre novšie výsledky jazykovedy); typy učebnicových textov, aspekty umožňujúce porozumenie textu; interpretačné vysvetlenia; funkcie metaoperátorov v učebniciach; otázky vyučovania „jednotlivých oblastí jazykovedy“, napr. štylistiky a dvojjazyčnosti.

Odborníci výskumnej skupiny skúmajú učebnice a školské dokumenty domáce aj zahraničné. popri ich výskumnej práci vznikajú alternatívne učivá, rady digitálnych úloh a iné učebné materiály, ktoré môžu vhodne doplňovať štandardné učivo sprostredkované predovšetkým učebnicami. Nie je zanedbateľným aspektom činnosti výskumnej skupiny ani to, že v záujme skvalitňovania učebníc sa sústavne monitorujú ich obsahy.

Cieľom skupiny je vybudovanie užšieho kontaktu s učiteľmi ZŠ a SŠ. Vďaka úzkeho kontaktu by mohla výskumná skupina Variológia bezprostredne pozitívne ovplyvňovať vyučovací proces, hlavne vyučovanie maďarského jazyka na Slovensku.

Výskumná skupina populárnej kultúry MA  

Výskumná skupina populárnej kultúry MA sa zameriava na skúmanie tej časti súčasnej populárnej kultúry, ktorá vstupuje do dialógu s aktuálnymi otázkami (nielen literárnej, ale aj prírodnej) vedy. Súčasťou činnosti skupiny je organizovanie odborných a kritických seminárov, besied so spisovateľmi, organizovanie vedeckých sympózií a prevádzka blogu. Doterajšie výsledky vedeckej skupiny boli publikované v časopisoch World Literature Studies, Opus a Partitúra.

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.