Rigorózne témy

Dekanka Pedagogickej fakulty UJS v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje podmienky, podľa ktorých absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku.

Súčasťou rigorózneho konania je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej vykonaní absolventom rigorózneho konania vysoká škola v zmysle uvedeného zákona udelí akademický titul v učiteľských študijných programoch „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“).

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má rigorózant na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom programe aj v jeho širšom základe má hlbšie vedomosti a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky z vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Pedagogická fakulta UJS má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v týchto študijných programoch:

- Anglický jazyk a literatúra
- Biológia
- História
- Chémia
- Informatika
- Katechetika
- Maďarský jazyk a literatúra
- Matematika
- Nemecký jazyk a literatúra
- Slovenský jazyk a literatúra
- Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Pedagogická fakulta UJS požaduje poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania, s obhajobou rigoróznej práce a vydaním diplomu v zmysle § 92 ods. 10, 11 a 12 citovaného zákona. Poplatky spojené s rigoróznym konaním sú uvedené v smernici rektora o poplatkoch. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a rigoróznej skúšky na akademický rok 2023/2024 je 500,- EUR.

V prvom kroku uchádzač zvolí študijný program o ktorom má záujem, až potom sa zaregistruje pomocou e-mailovej adresy a hesla. Prosím, zapamätajte si heslo, nakoľko prihlásením s týmito údajmi môžete sledovať proces prijímacích konaní. Po vyplnení elektronického formulára, kde uchádzač zadá svoje osobné údaje a údaje o štúdiu, potvrdí tieto údaje. V nasledujúcom kroku uchádzač potvrdenú elektronickú prihlášku vytlačí, podpíše a spolu s profesijným životopisom a osnovou rigoróznej práce (výskumný plán) zašle na adresu PF UJS (Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322., 945 01 Komárno). Údaje potrebné k úhrade poplatku pre prijímacie konanie  je možné stiahnuť z stránky elektronickej prihlášky.

V prípade uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nie v uvedených, ale v príbuzných študijných odboroch, sa pred podaním prihlášky odporúča konzultácia s prodekanom pre študijné záležitosti Dr. phil. Mgr. Mészáros Attila - . Platí to aj v prípade uchádzačov so vzdelaním získaním v zahraničí.

Upozorňujeme uchádzačov, že rigorózne konanie sa začína potvrdením prijatia žiadosti uchádzača dekanom fakulty.

Ďalšie informácie o tematických okruhoch a o prijímacom konaní dostanete na Študijnom oddelení Pedagogickej fakulty UJS: 

Mgr. Lilla Bartalos
Študijná referentka
kancelária: PF 217
e-mail: 
telefón: 00421-35-3260-807

Prílohy:

(1)Zásady rigorózneho konania na PF UJS (.pdf po slovensky)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.