Úspechy študentov PF UJS na XV. kole ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK)

Dňa 19.-20. novembra 2020 sa uskutočnilo XV. kolo ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu konferencia prebehla online formou. Prednášky študentov PF UJS boli zaradené do štyroch sekcií (sekcia prírodných vied, sekcia pedagogických vied, sekcia humanitných vied, sekcia spoločenských vied).

SEKCIA PRÍRODNÝCH VIED

I. miesto:

Boglárka Borovicza (biológia – chémia) – Dániel Reménység (biológia – chémia): Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelése;

vedúca práce: doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.;

práca bola nominovaná hodnotiacou komisiou do ďalšieho kola ŠVOČ (OTDK).

III. miesto:

Henrieta Bóna (biológia – maďarský jazyk): Testösszetétel mérés a SJE hallgatói körében;

vedúca práce: dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

SEKCIA PEDAGOGICKÝCH VIED

I. miesto:

Norbert Annuš (matematika – informatika): Matematikai függvények vizualizálása az oktatásban;

vedúci práce: Ing. Ondrej Takáč, PhD.;

práca bola nominovaná hodnotiacou komisiou do ďalšieho kola ŠVOČ (OTDK).

III. miesto:

Eva Modrová (biológia – matematika): Ellenőrzés és értékelés a matematikaoktatásban – Az érettségi vizsga Komáromban és Révkomáromban;

vedúci práce: Mgr. Szilárd Szvitek
 
SEKCIA HUMANITNÝCH VIED

II. miesto:

Tamás Ollé (maďarský jazyk – história): Párhuzamos világok és időutazás spekulatív fikciós művekben;

vedúci práce: PaedDr. Patrik Baka, PhD.;

práca bola nominovaná hodnotiacou komisiou do ďalšieho kola ŠVOČ (OTDK).

SEKCIA SPOLOČENKSÝCH VIED

I. miesto:

Gábor Vass (biológia – dejepis): A törökkori Komárom és török-magyar kereskedelmi kapcsolatok a 16. században Takáts Sándor munkáiban és hagyatékában;

vedúci práce: dr. habil. László Szarka, CSc.;

práca bola nominovaná hodnotiacou komisiou do ďalšieho kola ŠVOČ (OTDK).

II. miesto:

Szepessyné Judik Dorottya (didaktika dejepisu): Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. század elején;

vedúca práce: dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.;

práca bola nominovaná hodnotiacou komisiou do ďalšieho kola ŠVOČ (OTDK).

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.