Katedra anglického jazyka a literatúry

O katedre

Katedra anglického jazyka a literatúra zabezpečuje výučbu v odbore učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra. Štúdium sa skladá z dvoch častí: z trojročného základného štúdia (Bc.) a z dvojročného magisterského štúdia (Mgr.). Absolventi získavajú spôsobilosť vyučovať anglický jazyk a literatúru v ročníkoch 5-12. základných a stredných škôl. Katedra zabezpečuje okrem výučby budúcich pedagógov-jazykárov aj výučbu cudzích jazykov pre študentov celej univerzity.

>> ďalej na webovú stránku katedry

Sekretariát

Mgr. Szilvia Hanusz

tel: 00421 (35) 3260 754
kancelária: T313

Výskum

Katedra je zapojená do nasledujúci výskumný projekt:

KEGA projekt (2019-2021)
006UJS-4/2019 Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách
Zodpovedný riešiteľ projektu: PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
Spoluriešitelia:
Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD.
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
PaedDr. Peter Zolczer
Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.
Mgr. Renáta Marosiová

Číslo projektu: 002UJS-4/2016

Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov

KEGA projekt

Riešiteľ projektu: PaedDr. Andrea Puskás, PhD.

Hlavné výskumné oblasti katedry:

dramatické techniky vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk

po anglicky s dyslexiou

príslovia, porekadlá a antiproverbiá vo výučbe anglického jazyka

translatológia

Aktuality

Medzinárodné sympózium organizované Katedrou anglického jazyka a literatúry PF UJS v rámci Týždňa vedy a techniky

Sympózium sa zameriava na najnovšie trendy a zmeny v oblasti výučby angličtiny ako cudzieho jazyka v tzv. post-Covid ére. Hlavnými témami budú ťažkosti a výzvy vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka v posledných rokoch a nové, inovatívne nápady, ktoré poskytnú praktické riešenia pre učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka. Pozvaní budú odborníci zo Slovenska a Maďarska, ktorí prednesú prezentácie o metodike výučby anglického jazyka, literatúry a kultúry.


 

POZVÁNKA

Katedra anglického jazyka a literatúry
Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho

srdečne pozýva všetkých záujemcov na predstavenie nových knižných publikácií vyučujúcich Katedry anglického jazyka a literatúry:

Andrea Puskás: The Methodology of Teaching English as a Foreign Language. Course 1. Žihárec: Bymoon, 2022.

Andrea Puskás: Gifted and Talented Learners in the Foreign Language Classroom. Brno: Tribun, 2021.

Renáta LENGYEL-MAROSI:  Culture and History of Great Britain: A textbook for university students of English as a foreign language. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021.

Renáta LENGYEL-MAROSI:   The Culture and History of the United States of America: A workbook for university students of English as a foreign language. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022.

Klaudia Pauliková & Ingrid Kálaziová: Language Skills in Practice. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022.

Gábor Győri: Lexical-Semantic Change as Cultural Categorization. (Inquiries into English and American Studies, VI). Pécs: Institute of English Studies, University of Pécs, 2019.

Anna T. Litovkina & Wolfgang Mieder: Marriage Seen through Proverbs and Anti-Proverbs. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019.

Anna T. Litovkina, Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Péter Barta, Katalin Vargha & Wolfgang Mieder: Anti-Proverbs in Five Languages: Structural Features and Verbal Humor Devices. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

Miesto a čas: Pedagogická fakulta, T402 – Komárno,
16. marca 2023, o 11:20 hod.


Current Trends and Challenges in Teaching English as a Foreign Language
Katedra anglického jazyka a literatúry srdečne pozýva všetkých záujemcov na online konferenciu v rámci Týždňa vedy a techniky. Podrobnosti o podujatí nájdete v priloženom programe.


Bridging Theory and Practice in Teaching English as a Foreign Language


 

Invitation dokumentum
Registration form dokumentum

Milé kolegyne, milí kolegovia! Srdečne Vás pozývame na workshop s názvom „EFL Teacher Training Workshop III. Improving Creativity in the English as a Foreign Language Classroom“.


INVITATION

REGISTRATION


Publikácia Renáty Marosiovej u Cambridge Scholars Publishing

V novembri 2019 bola vydaná štúdia Mgr. Renáty Marosiovej názvom „Buddhism in P.L. Travers’s Mary Poppins Novels” u medzinárodne uznávanom vydavateľstve Cambridge Scholars Publishing. Zborník, v ktorom štúdia bola publikovaná, je výsledkom prednášok pripravených na 13. konferenciu Hungarian Society for the Study of English (HUSSE) v januári 2017. Renáta Marosiová pôsobí od roku 2016 ako odborná asistentka na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho.


Tvorivé dielne pre angličtinárov na Katedre anglického jazyka a literatúry

11. novembra 2019 Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS organizuje tvorivé dielne pre angličtinárov základných a stredných škôl s názvom „EFL Teacher Training Workshop I. Improving Creativity in the English as a Foreign Language Classroom”. V rámci workshopu budú prezentované dramatické techniky a iné kreatívne a inovatívne formy vyučovania angličtiny ako cudzí jazyk. Program


Zastúpenie Pedagogickej fakulty na VI. Maďarskej interdisciplinárnej konferencii humoru

Dňa 3.-4. októbra 2019 prebehla na univerzite EKE v Jágri (Maďarsko) VI. Maďarská interdisciplinárna konferencia humoru. Pedagogickú fakultu Univerzity J. Selyeho zastupovali zamestnanci a študenti Katedry anglického jazyka a literatúry a Katedry maďarského jazyka a literatúry s nasledovnými prednáškami:

– Anna Litovkina (ako spoluprednášajúca plenárnej prednášky): Antiproverbiá vo fókuse: smery, výsledky, výzvy výskumov (Fókuszban a közmondásferdítések: kutatási irányzatok, eredmények és kihívások);

– Andrea Puskás: Revízia spoločenských stereotypov pomocou humoru v americkej situačnej komédii s názvom Teória veľkého tresku (Társadalmi sztereotípiák revíziója a humor segítségével az Agymenők című amerikai szituációs komédiában);

– Renáta Marosiová: Kto poskladal znovu Humpty Dumptyho? (Ki rakta újra össze Humpty Dumptyt?);

– Peter Zolczer: Humor v prekladoch filmových názvov (Humor a filmcímfordításokban);

– Vojtech Istók: Futbal – humor – slovotvorba (Futball – humor ­– szóalkotás);

– Kristián Szöllősi: „But can he do it in a cold rainy night in Britannia?” Internetové fandenie futbalu a porušovanie maxím („But can he do it in a cold rainy night in Britannia?” Internetes futballszurkolás és maximasértés).

Anna Litovkina, docentka Katedry anglického jazyka a literatúry viedla sekciu s názvom Mechanizmy humoru (A humor működése) a rozhovor s maďarskou humoristkou Anettou Kormos.


Rozvoj interkultúrnych kompetencií: Belgicko - Maďarsko - Slovensko

Dňa 13.03.2019 sa na Katedre anglického jazyka a literatúry uskutočnil workshop v spolupráci s Katolíckou vysokou školou Apor Vilmos, Maďarsko. V rámci workshopu navštívili Katedru vysokoškolskí učitelia z Maďarska a študenti z Belgicka. Hlavným cieľom prednášok, diskusií a rôznych aktivít bol rozvoj interkultúrnych kompetencií a  spoznanie nápadov a prístupov  z rôznych kultúrnych pozadí a zblížiť ich prostredníctvom diskusií a dramatických techník.

 


Súčasné trendy vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk

Sympózium v anglickom jazyku dňa 7. novembra 2018 poskytlo priestor pre 8 prednášateľov zo Slovenska a Maďarska. Jednotlivé príspevky v dvoch sekciách sa venovali hlavne metodologickým výzvam výučby angličtiny ako cudzí jazyk. Rozoberali sa témy ako inkluzívne vzdelávanie, príslovia a porekadlá na hodinách cudzích jazykov, porovnanie vyučovania angličtiny a slovenčiny ako cudzí jazyk, videohry na hodinách cudzích jazykov a najnovšie výzvy a aktuálne otázky v príprave budúcich učiteľov angličtiny.

Infraštruktúra študijného programu

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (1. a 2. stupeň)

a. Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia.

Vyučovanie na študijnom programe Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (1. a 2. stupeň) prebieha v budove Pedagogickej fakulty UJS, v miestnostiach:

č. T105 (kapacita 30 osôb)
č. T107 (kapacita 30 osôb)
č. T109 (kapacita 30 osôb)
č. T201 (kapacita 45 osôb)
č. T213 (kapacita 25 osôb)
č. T301 (kapacita 40 osôb)
č. T306 (kapacita 25 osôb)
č. T402 (kapacita 34 osôb)
č. T404 (kapacita 100 osôb)
č. T504 (kapacita 25 osôb)

V každej miestnosti je zabudovaný projektor s možnosťou pripojenia na počítač cez VGA port, čo umožňuje používanie prezentačnej techniky na vyučovacích hodinách. V miestnosti č. T109 sa nachádza aj interaktívna tabuľa. Miestnosť č. T213 funguje, ako odborná učebňa pre študentov študijného odboru. Vybavenie odbornej učebne tvoria: 1x laminátor, 1x SONY Alpha 6000 Digitálny fotoaparát, 1x Logitech Z-130 reproduktor.

Metodické spoločenské hry na vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka:

  • Package: Tenses 2
  • Package: Conditional Sentences
  • Fun Card English Prepositions of Time and Place
  • Fun Card English Passive Voice
  • Fun Card English Irregular Verbs
  • Fun Card English Conditionals

b. Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov, prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Univerzitná knižnica umožňuje prístup k študijnej literatúre pre študijný program, a to najmenej v rozsahu povinnej literatúry uvedenej v informačných listoch predmetov. V knižnici sa používa knižničný informačný systém DAWINCI, ktorý je moderný knižnično-informačný systém, integrujúci najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií a databázových systémov. Systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom On-line katalógu OPAC cez webové stránky. Univerzitná knižnica UJS je podobne, ako ostatné univerzitné knižnice zapojená do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre potreby MŠVVŠ SR. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v online databázach jednotlivých vydavateľstiev. Univerzitná knižnica organizuje workshopy, ktoré podporujú orientovanie sa v publikačných databázach a prácu s literárnymi zdrojmi.

c. Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Pre potreby dištančného vzdelávania alebo vzdelávania kombinovanou formou univerzita má v prevádzke 4 servery s videokonferenčným systémom BigBlueButton. Alternatívnym nástrojom na dištančné vzdelávanie je aj platforma MS Teams, ako súčasť balíka Office 365 A1 for faculty, ktorá je k dispozícii pre všetkých učiteľov aj študentov. Ešte v roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na báze open-source LMS Moodle. Tento systém bol v roku 2017 čiastočne integrovaný so systémom WeBWorK. Moodle aj naďalej ponúka možnosť zverejňovania študijných a pomocných materiálov k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického testovania vedomostí v autorizovanej zóne. Popri možnosti káblového pripojenia, ktorá je k dispozícii v ŠD, UK a na iných vybraných miestach, majú študenti vo všetkých budovách UJS prístup na internet prostredníctvom WiFi siete. K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie meno a heslo). V roku 2016 bol zavedený centrálny tlačový systém, ktorý je dostupný aj pre študentov.

d. Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Z hľadiska zabezpečovania vzdelávacích činností na študijnom programe hlavnými partnermi sú cvičné školy, školské zariadenia a cvičné materské školy, na ktorých sa uskutočňuje pedagogická prax študentov Pedagogickej fakulty UJS.

Pedagogická fakulta momentálne je v spolupráci s viac ako tridsiatimi cvičnými školami na Slovensku. Cvičné školy sú nielen v Komárne, ale aj napr. v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, v Galante, v Nových Zámkoch, v Rožňave, v Kráľovskom Chlmci, v Bratislave, v Šahách, v Štúrove, vo Veľkých Kapušanoch, v Kolárove a v Rimavskej Sobote.

V rámci pedagogickej praxe študenti pozorujú a analyzujú edukačný proces, naučia sa aplikovať teoretické poznatky získané počas štúdia všeobecno-vzdelávacích predmetov, všeobecných a odborových didaktík a postupne si osvojujú pedagogické zručnosti potrebné na výkon  pedagogickej profesie.

e. Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V priebehu štúdia UJS poskytuje svojim študentom aj stimulujúce prostredie. UJS efektívne riadi a prevádzkuje Študentské domovy UJS, kde zabezpečuje komfortné ubytovanie pre študentov univerzity, s vhodnými podmienkami pre kvalitné bývanie so zodpovedajúcim hygienickým štandardom a bezpečnosťou. Súčasťou areálu ŠD je multifunkčné ihrisko umožňujúce študentom zmysluplné trávenie voľného času a športovanie.

UJS zabezpečuje študentom aj stravovanie v budove Konferenčného centra UJS. V Športovom centre Univerzity majú študenti možnosť športovania a realizácie ďalších voľnočasových aktivít.

Cieľom univerzity je poskytnúť aj možnosti kultúrneho, spoločenského a duchovného vyžitia. Mladé talenty nájdu svoje uplatnenie v speváckom zbore Cantus Iuventus. Študenti majú možnosť navštevovať kaplnku zriadenú v ŠD Čajka.

f. Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

UJS svojim študentom ponúka zahraničné študijné mobility v rámci vzdelávacích mobilitných programov Erasmus+, programu Makovecz, CEEPUS a rôznych odborných stáží prostredníctvom programu Erasmus+.

Úsek pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s fakultami UJS pravidelne organizuje informačné Erasmus+ dni a workshopy, a ponúka možnosť osobnej alebo online konzultácie. Študentom UJS sú distribuované propagačné materiály, letáky a brožúry. Zároveň úsek pre medzinárodné vzťahy UJS pravidelne zverejňuje informácie o činnosti na internetovej stránke Erasmus+ UJS a hromadne zasiela informácie študentom, učiteľom a zamestnancom UJS prostredníctvom informačných nástrojov univerzity.

Partnerské inštitúcie
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/partneri.html

Erasmus+

Mobilita študentov za účelom štúdia:
http://erasmus.ujs.sk/sk/studium.html

Mobilita študentov za účelom stáže:
http://erasmus.ujs.sk/sk/staz.html

Návod pre študentov na prihlasovanie:
http://erasmus.ujs.sk/sk

Kontakty koordinátorov:
http://erasmus.ujs.sk/sk/kontakt.html

Program Makovecz
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/makovecz.html

Ostatné mobilitné programy
https://www.ujs.sk/sk/medzinarodne-vztahy/mobilita.html

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.