Tréning mentorov

Špecializačné vzdelávanie: Tréning mentorov

Špecializačné vzdelávanie  sa na Pedagogickej fakulte UJS organizuje ako jednoduchý program špecializačného vzdelávania v súlade s § 49 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor UJS dňa 21.12.2022 pod evidenčným číslom 12731/6921/2022/RK/KR.

Cieľom špecializačného vzdelávania pod názvom Vzdelávanie mentorov je získanie požadovaných profesijných kompetencií na výkon špecializačných činností v kariérovej pozícii uvádzajúci pedagogický zamestnanec.

Program je zložený zo siedmich tematických celkov:

 1. Rozvoj osobnosti, sebauvedomenie
 2. Riešenie konfliktov
 3. Základy mentoringu
 4. Pedagogická komunikácia
 5. Vzťah mentor - mentorovaný
 6. Sebahodnotenie a reflexívne myslenie
 7. Kariérna socializácia, rozvoj kariérnej identity

Kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov

 1. Učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa ZŠ, učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy)
 2. majster odbornej výchovy
 3. vychovávateľ

Kariérový stupeň:

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Absolvent získa nasledovné profesijné kompetencie:

 1. Zhodnotiť schopnosť mentorovaného identifikovať individuálne a vývinové charakteristiky dieťaťa/žiaka
 2. Identifikovať vzdelávacie potreby mentorovaného na základe profesijného štandardu
 3. Plánovať, realizovať a hodnotiť adaptačný proces
 4. Plánovať, organizovať, realizovať a hodnotiť proces pedagogickej praxe/činnosti
 5. Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
 6. Reflektívne správanie a motivácia mentorovaného
 7. Stotožniť sa s rolou špecialistu

Rozsah špecializačného vzdelávania: 60 hodín
Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou skúškou.
Forma špecializačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná).
Termín podania prihlášok: do 30.09.2023

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní a doklad o vykonaní najmenej prvej atestácie na adresu:

Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322.
945 01 Komárno

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok.

Poplatok: 190 Eur

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK33 8180 0000 0070 0012 2827
Variabilný symbol je rodné číslo uchádzača.
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Miesto špecializačného vzdelávania:

Prezenčná forma vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte UJS, Bratislavská cesta 3322.
945 01 Komárno
Odborný garant špecializačného vzdelávania:
Tamás Török, PaedDr., PhD. ()

Kontaktná osoba za PF UJS:
Mgr. Lilla Bartalos ()
2. poschodie, kancelária č.217
tel.: 035/3260-807

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.