Tudományos kutatócsoportok

MA Populáris Kultúra Kutatócsoport

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport figyelme a kortárs populáris kultúrának elsősorban arra a szegmensére irányul, amely termékeny párbeszédbe lép a tudomány (és itt nemcsak az irodalomtudományt kell érteni, hanem a természettudományokat is) kurrens kérdésirányaival. A kutatócsoport szerteágazó tevékenységének részét képezik a szakmai és kritikai szemináriumok, író-olvasó találkozók, szimpóziumok, valamint egy blog üzemeltetése is. A kutatócsoport eredményei eddig olyan szakfolyóiratokban láttak napvilágot, mint a World Literature Studies, az Opus vagy a Partitúra.

Nyelvi Tájkép Kutatócsoport

Nyelvi diszkrimináció a nyelvi tájképben

2024. március 13-án került sor a komáromi Selye János Egyetem két nyelvészeti kutatócsoportjának, a Nyelvi Tájkép Kutatócsoport és a Variológiai Kutatócsoport közös rendezvényére, a Nyelvi diszkrimináció a nyelvi tájképben c. nemzetközi tudományos konferenciára. 7 ország 32 előadója mutatta be eredményeit 4 különböző szekcióban: 1. Schoolscape; 2. Cityscape; 3. Netscape és Vacationscape; 4. Szociokulturális összefüggések.


2023. 10. 12 – 13. Besztercebánya: Dr. habil. Tóth Sándor János, PhD. részt vett a Bél Mátyás Egyetem és a Prágai Tolmács és Fordító Egylet által szervezett Szaknyelvi kommunikáció az egységesült Európában XXI. c. konferencián. Előadásának címe: Komárom nyelvi tájképének múltjából. Az előadás és a rendezvény az APVV-18-0115 projekt fenntarthatóságának keretében valósult meg.
 

Dr. habil. Tóth Sándor János, PhD. 2023. június 7 – 10 között részt vett a La recherche fondamentale en linguistique et ses applications concrètes c. konferencián, amely egyben a Gesellschaft für Sprache und Sprachen 29. kollokviuma volt. Előadásának témája a komáromi Erzsébet-híd nyelvi tájképe (Grenzbrücke als Spezialfall von Linguistic Landscape), a kutatás a Language in the City – Documenting the Multimodal Semiosphere of Linguistic Landscapes in Slovakia and in a Comparative Perspective APVV 18-0743 projekt keretében valósult meg. A konferencia szervezői és helyszínei8: Université Sorbonne Nouvelle és Université Paris-Est-Créteil.


Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny - A 2023. május 10-i konferencia absztaktkötete.

Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny
10. mája 2023  Komárno Bratislavská cesta 3322
Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho

Vedecká konferencia prezentuje výsledky projektu APVV  č. 18-0115

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy.

8.30 – 8.45            Prezentácia účastníkov (učebňa č. 107)

8.50 – 9.00            Otvorenie konferencie

vedúci sekcie Sándor János Tóth

9.00 – 9.20          Alena Ďuricová:

Jazyková krajina sa neprihovára len imperatívmi

9.20 – 9.40            Jaromír Krško:

Onymické objekty ako súčasť výskumov jazykovej krajiny

9.40 – 10.00         Ján Bauko: Onymická krajina ako súčasť jazykovej krajiny

10.40 – 11.00       Zdenko Dobrík:

Procesuálna stránka utvárania jazykovej krajiny s dôrazom na vybrané názvy verejných priestranstiev

11.00 – 11.20       Jana Lauková:

Komparácia signs vo výskume jazykovej krajiny v Banskej Bystrici a Erlangene                              

11.40 – 12.00       Diskusia

12.00 – 13.00      Obed

Odborní garanti konferencie:

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD., doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.,
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.                                                  

13.00– 13.10        Prezentácia monografie Jazyková krajina miest Komárno a Komárom

vedúci sekcie Zdenko Dobrík

13.10 – 13.30       Eva Molnárová:

Vizuálne stvárnenie srdca ako súčasť vizuálneho textu v jazykovej krajine

13.30 – 13.50      Petra Jesenská: Vybrané aspekty politickej jazykovej krajiny

13.50 – 14.10     Zuzana Gašová:

Jazyková rozmanitosť Bratislavy.  Analýza jazykovej krajiny na príklade ulíc Michalská Zelená

14.10 – 14.30       Bibiána Grolmusová:

Rodová problematika v jazykovej krajine Komárna

14.30 – 14.50       Vojtech Istók – Gábor Lőrincz – Sándor János Tóth:

Cirkevná jazyková krajina v slovensko-maďarských kontaktných zónach

14.50 – 15.10       Jana Štefaňáková:

Skúmanie jazykovej krajiny Námestia SNP v Banskej Bystrici z perspektívy metadát

15.10– 15.30        Diskusia a záver konferencie

15.30 – 17.30       Sprievodný program: Jazyková krajina Komárna naživo – prechádzka


Kutatócsoportunk 2022-ben alakult a Szlovák nyelv és Irodalom Tanszék valamint a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék együttműködésében azzal a céllal, hogy biztosítsa az APVV-18-0115 sz. Nyelv a városban - A nyelvi tájkép multimodális szemiosférájának dokumentálása Szlovákiában és összehasonlító perspektívában c. projekt fenntarthatóságát, témáinak további kutatását az alábbi területeken:

- a nyelv vizuális megjelenítése, szemiotika;
- többnyelvű nyelvi helyzetek és azok hatása a pedagógiai gyakorlatra;
- kontakt- és összehasonlító nyelvészet és annak nyelvoktatásban való alkalmazása;
- kvantitatív és kvalitatív, vagy multimodális szociolingvisztikai kutatás.

Célunk tudományos rendezvények, tudományos népszerűsítő rendezvények szervezése, a fenti kutatási területek eredményeinek bemutatása konferenciákon és publikációk formájában.

Tagság:
Mgr. Vojtech Istók, PhD.
Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
Dr. habil. Tóth Sándor János, PhD.

Publikációk

V2 TÓTH, Sándor János 2023: Slovenská jazyková situácia a jazyková krajina na príklade katolíckej cirkvi v Mlynkoch IN: Slovenské inšpirácie z Mlynkov. 37. interdisciplinárny výskumný tábor VÚSM Red. Tušková T. Békešská Čaba: VÚSM, 2023. 242–261. ISBN 978-615-5330-28-5

V2 TÓTH, Sándor János 2023: Cudzosť v jazykovej krajine Komárna IN: (Im)pulzy súčasnej jazykovedy. Eds. A. Bohunická – M. Kazharnovich. Bratislava: Univerzita Komenského, 2023. 321-334. ISBN 978-80-223-5644-2

V2 ISTÓK Béla – LŐRINCZ Gábor – TÓTH Sándor János 2023: Cirkevná jazyková krajina vo vybraných slovensko-maďarských kontaktných zónach. IN: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Eds. Zdenko Dobrík – Tóth Sándor János. Komárno: PF UJS, 2023. 31-32. ISBN 978-80-8122-457-7
 
V2 LŐRINCZ Gábor – ISTÓK Béla – TÓTH Sándor János 2023: Econscape: a két Komárom gazdasági nyelvi tájképének kvantitatív szempontú vizsgálata. IN: „Nem a mennyiség, hanem a minőség a szellemi erőnek sarkalata”. Köszöntőkötet Pletl Rita tiszteletére Eds. Fazakas, Noémi – Harangus, Katalin – Kovács, Gabriella – Nagy Imola – Suba, Réka. Kolozsvár: Scientia Kiadó. 77–87. ISBN: 978-606-975-082-7
 
V2 ISTÓK Béla – TÓTH Sándor János 2023: Z minulosti jazykovej krajiny Komárna IN: Od textu k prekladu XVII. 2. časť. Linguistic Landscape. Eds. Ďuricová, Alena – Molnárová, Eva. Praha: Jednota tlůmočníků a překladatelů, 2023. 62 – 69. ISBN 978-80-7374-136-5
 
V3 ISTÓK, Vojtech – LŐRINCZ, Gábor – TÓTH, Sándor János 2023:  A szlovákiai és a magyarországi Komárom nyelvi tájképének kvantitatív vonatkozásai. DOI 10.36007/eruedu.2023.1.038-063 IN: Eruditio – Educatio 18 / 1. 38-63.
 
V3 ISTÓK Béla – LŐRINCZ Gábor – TÓTH Sándor János 2023: Kereskedelmi nevek szóalkotástani vizsgálata Komárom gazdasági nyelvi tájképének tükrében. IN: Alklamazott Nyelvészeti Közlemények XIV / 2. Miskolci Egyetemi Kiadó 2023. 67-87
 
FAI DOBRÍK, Zdenko – TÓTH Sándor János (Eds.):  Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: PF UJS, 2023. ISBN 978-80-8122-457-7
 
V1: TÓTH, Sándor János – ISTÓK, Vojtech – LŐRINCZ, Gábor 2022: Jazyková krajina miest Komárno a Komárom. Komárno: Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, 2022, ISBN 978-80-8122-423-4.
 
V3 ADN ISTÓK, Béla – LŐRINCZ, Gábor 2022: A vírusveszélyre utaló feliratok nyelve Dél-Szlovákiában. IN: Magyar Nyelv 118 / 2. 175–191. ISSN 0025-0228. http://real.mtak.hu/145483/1/Istok_Lorincz_MNy_22-2.pdf registrované v databáze: Scopus
 
V2 TÓTH, Sándor János – ISTÓK, Vojtech – LŐRINCZ, Gábor 2022. Vybrané aspekty porovnania jazykovej krajiny dvoch obchodných ulíc miest Komárno a Komárom. IN: Od textu k prekladu 16 (Eds.. Alena Ďuricová, Eva Molnárová) Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022. 57–67. ISBN 978-80-7374-134-1. 
 
V2 TÓTH, Sándor János 2022: Chrématonymá v multimodálnej semiosfére Komárna. IN: In honorem Sorin Paliga. (Ed. Gabriel-Andrei Stan) Bucharest: Bucharest University Press, 2022. 248-262, ISBN 978-606-16-1388-5.
 
V2 TÓTH, Sándor János 2022: THE ROLE OF SLOVAK – HUNGARIAN LINGUISTIC LANDSCAPE IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN: Uralo-indogermanica V. Abstracts. (Ed. Tóth Szilárd Tibor) Narva: University of Tartu Narva College, 2022. 20 ISBN 978-9985-4-1346-3
 
V2 LŐRINCZ Gábor – ISTÓK Vojtech – TÓTH Sándor János: Porovnávací základ k jazykovej krajine Komárna: Maďarsko a diachrónia IN: Od textu k prekladu XV. 2. časť Linguistic Landscape (Eds. Alena ĎURICOVÁ – Jana LAUKOVÁ) Praha: Jednota tlůmočníků a překladatelů, 2021. 33 – 44. ISBN 978-80-7374-132-7

Ratio Pedagógiai Kutatócsoport

Ratio Kutatócsoport ülése 2023. október 5-én

A 2023. október 5-én megtartott Ratio ülésen előbb Mgr. Orsovics Yvette, PhD. számolt be az Origo-nap eseményeiről, majd pedig Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin, PhD. tartott előadást "Beszámoló az Élménykeresés Foka kérdőíves vizsgálat szakképzésben tanulók körében végzett eredményeiről" címmel. Az ülésen 10 fő vett részt.


A Ratio kutatócsoport decemberi ülése A Ratio kutatócsoport 2023. december 1-i ülésén Sántha Kálmán (Kodolányi János Egyetem) tartott előadást "Gondolatok a számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzésről" címmel. Az előadáson, illetve az azt követő eszmecserén a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 3 oktatója is részt vett.


Ratio kutatócsoport rendes ülése 2022. szeptember 29-én A Ratio kutatócsoport 2022. szeptember 29-én tartotta e akadémiai év első ülését, amelyet prof. Dr. Péter Tóth, PhD., a kutató csoport elnöke vezetett. Elsőként Mgr. Orsovics Yvette, PhD., az Origo-nap főszervezője beszámolt az eseményről, ezt követően a Neveléstudományi Doktori Tanulmányi Program hallgatói közül Mgr. Járosiová Stela, Mgr. Kocsis Zsófia, Mgr. Prokopcová Eva, Mgr. Sýkora Hernády Katalin, Gulyás Erzsébet, PaedDr. Kiss Beáta bemutatta kutatásának jelenlegi állapotát, melyeket hozzászólások és javaslatok megfogalmazása követett.

Az SJE X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája 2018.09.11-12. Az SJE X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája. A plenárius előadások két előadója: Kocsis Károly akadémikus: Európa változó etnikai-nyelvi arculata és a nemzetközi migráció, valamint Tóth Péter professzor: Pedagógiai és módszertani innovációk igénye a felsőoktatásban. Az SJE X. Nemzetközi Tudományos Konferenciáján a Tanárképző Kar az alábbi szekciókat szervezte, illetve szerepelt bennük: Tantárgypedagógia – A hungarisztika és a szlovakisztika időszerű kérdései – Többnyelvűség és komplex identitásmintázatok irodalom-, nyelv- és kultúratudományi megközelítésben – Web-alapú alkalmazások az oktatásban. Tudományos tanácskozás Szencen A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán működő Ratio Pedagógiai Kutatócsoport 2018. augusztus 24 és 25 között tartotta kibővített ülését Szencen. A rendezvénynek a tóparti BAT Panzió adott helyszínt. A tanácskozás két fő célkitűzést fogalmazott meg. Egyrészt olyan program kidolgozását, amely elősegíti, hogy a tanulmányaikat az óvópedagógus képzésben megkezdő fiatalok jobban megismerjék az egyetemi életet, a választott szakjukat, a tanulmányi és adminisztrációs követelményeket. A programba olyan kérdőívek és tesztek kitöltését is beiktattuk, amelyek hozzájárulnak a hallgatók önismeretéhez, ami által eredményesebben fognak tudni megbirkózni a tanulmányi kötelezettségeikkel. Mindezek eredményeként a Kar azt várja, hogy javul a hallgatók tanulmányi sikeressége, eredményessége, a választott szakma iránti elkötelezettsége. A kétnapos tanácskozás másik célkitűzése a hallgatók tudományosan megalapozott, mélyrehatóbb megismerése volt, ami hozzájárulhat a képzési program, illetve az oktatási módszerek továbbfejlesztéséhez, s ezek révén az oktatás eredményességéhez. A több éven keresztül végzett kutatás eredményeit rangos hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve folyóiratokban is publikálni kívánjuk. A tanácskozás szakmai részét gazdagította a Szenczi Molnár Albert Óvodában, illetve a Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskolában tett látogatás. A rendezvény keretében arra is lehetőség nyílt, hogy a résztvevők Korpás Árpád idegenvezető kalauzolásában megismerkedhessenek Szenc város történetével, illetve nevezetességeivel, továbbá Szenczi Molnár Albertnek, a város híres szülöttének életével és munkásságával. A tudományos tanácskozás résztvevői köszönettel tartoznak PaedDr. Szabó Editnek, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék adjunktusának, aki a programot megszervezte. Prof. Dr. Tóth Péter, PhD habil., a kutatócsoport vezetője A Ratio Pedagógiai Kutatócsoport tagjai: Prof. Dr. Tóth Péter, PhD habil, a kutatócsoport vezetője Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD, a SJE TKK dékánja Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD, a SJE TKK dékánhelyettese PaedDr. Stredl Terézia, PhD, a Neveléstudományi Tanszék vezetője Mgr. Orsovics Yvette, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék vezetője Kanczné Nagy Katalin, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék adjunktusa Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék adjunktusa PaedDr. Szabó Edit, PhD, az Óvó- és Tanítóképző Tanszék adjunktusa Meghívott vendégek: PaedDr. Dobay Beáta, PhD, a Testnevelés Tanszék vezetője PaedDr. Borbély Diana, PhD, az Óvó – és Tanítóképző Tanszék adjunktusa Mgr. Szabó Bernadett Kárpát-medencei Oktatási Konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemen 2018. június 22-23-án 3. alkalommal került megrendezésre a Partiumi Keresztény Egyetemen a Kárpát-medencei Oktatási konferencia (K-MOK) Nagyváradon. A szervezésbe az idén először az SJE is bekapcsolódott. A 2017. december 20-án megalakult Ratio kutatócsoportban folyó kutatások eredményeként a K-MOK konferencián a Lemorzsolódás-kutatás szekcióban négy előadás hangzott el. Hallgatói elégedettség mérésének pilot vizsgálata (Horváth Kinga), A lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen (Tóth-Bakos Anita, Kanczné Nagy Katalin, Tóth Péter), Mire lehet következtetni a tanulási stílusból? (Tóth Péter), A lemorzsolódás okainak vizsgálata a harmadéves óvópedagógus hallgatók körében (Nagy Melinda, Horváth Kinga, Szabó Edit, Tóth-Bakos Anita, Kanczné Nagy Katalin, Tóth Péter, Orsovics Yvette, Strédl Terézia). 2017.12.20. Az SJE Tanárképző Karán megalakult a Ratio Pedagógiai Kutatócsoport, melynek célja empirikus pedagógiai, pszichológiai, nevelésszociológiai kutatások folytatása a Kárpát-medencei közoktatás, pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia területén. Ratio Pedagógiai Kutatócsoport A kutatócsoport célkitűzése Empirikus pedagógiai, pszichológiai, nevelésszociológiai kutatások folytatása a Kárpát-medencei közoktatás, pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia területén. Kutatási területek Lemorzsolódás-kutatás Pedagóguskutatások, tanári kompetenciák Egyéni különbségek szerepe a tanulásban Speciális bánásmódot igénylő tanulók Oktatásszociológiai kutatások Kisebbségkutatások Összehasonlító pedagógia A tanítás és tanulás élettani hatásai Pályaorientáció, pályaattitűd Aktivitások Egyéni és csoportos kutatások folytatása Beszámoló a kutatási eredményekről az évente tartandó műhelyfoglalkozások keretében A kutatási eredmények disszeminálása nívós konferenciákon, szakmai folyóiratokban, szakkönyvekben Közreműködés a Kárpát-medencei Oktatási Konferencia megszervezésében Kutatási pályázatokon való részvétel Közös kutatás más magyar tanítási nyelvű felsőoktatási intézményekkel Doktoranduszok témavezetése, kutatócsoportok támogatása Nemzetközi kutatócsoportokhoz, kutatási hálózatokhoz való kapcsolódás A kutatócsoport kuratóriuma Prof. Dr. Tóth Péter, PhD Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD PaedDr. Nagy Melinda, PhD A kutatócsoport alapító tagjai Prof. Dr. Tóth Péter, PhD Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD PaedDr. Nagy Melinda, PhD Mgr. Orsovics Yvette, PhD PaedDr. Stredl Terézia, PhD Kanczné Nagy Katalin, PhD PaedDr. Szabóová Edita, PhD Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD 2017. december 20.

Variológiai Kutatócsoport

Az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén dolgozó nyelvészek kutatómunkájuk összehangolására 2010. április 23-án megalakították a Variológiai Kutatócsoportot. Ennek a mára már kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező műhelynek (melyben a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének nyelvészein és doktoranduszain kívül az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, az egri Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a Nyugat-magyarországi Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszéke, valamint a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet és az OFI – amely szerkezetileg már az EKE része – kutatói is részt vesznek) a munkája azért nagyon fontos, mert lehetővé teszi, hogy a tankönyvek, munkafüzetek és oktatási dokumentumok (tantervek, műveltségi sztenderdek) szaktudományi, elméleti, didaktikai és szakmódszertani kérdéseivel a legfelkészültebb szakemberek foglalkozzanak. A kutatócsoport tagjai kutatási eredményeiket eddig kilenc nemzetközi szimpóziumon ismertették. Ezek anyaga öt kötetben – Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről (Lőrincz J. – Simon – Török szerk. 2014a); A tudományoktól a művészetekig (Zimányi szerk. 2015); Acta Academiae Agriensis. Nova Series Tom. XLIII. Sectio Linguistica Hungarica (Lőrincz J. – Lőrincz G. szerk. 2016); A tankönyvkutatás szakmai módszertani kérdései (Lőrincz J. – Simon szerk. 2017); A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei (Lőrincz G. – Lőrincz J. – Simon szerk. 2018a) – és két digitális adathordozón (CD-n) – Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata (Lőrincz J. – Simon – Török szerk. 2014b); Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban – A modern (anya-, másod-, és idegen) nyelvi nevelés tantervei és tankönyvei – egynyelvű és többnyelvű környezetben (Juhász főszerk. 2015) – jelent meg. A kutatócsoport a 2019-es évben, továbbá a CD-n és a különböző külföldi szakmai folyóiratokban, kiadványokban 2014 és 2016 között megjelent nyelvészeti vonatkozású tanulmányainak egy részét összegyűjtve, tematikusan válogatva egy kötetben újra közreadta – Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. Válogatás a Variológiai Kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból (Istók – Lőrincz G. – Lőrincz J. – Simon – Török szerk. 2019) –, emellett pedig a novemberben megrendezett 9. tankönyvkutató szimpózium anyaga is szerkesztés alatt áll. Az elmúlt két évben a fentieken kívül két – jubileumokhoz kötődő – szimpóziumra is sor került, amelyeken az SJE oktatóin kívül más vendégelőadó is részt vett: Az Arany-emlékkonferencia előadásainak írott változata – Aranyul – magyarul (Lőrincz J. – Lőrincz G. – Simon szerk. 2018b) két éve jelent meg, a tavaly tavasszal megrendezett Ady-szimpózium anyagának összeállítása pedig még folyamatban van. A csoport tagjai magyarországi és kisebbségi tankönyveket, oktatási dokumentumokat egyaránt vizsgálnak, így sok esetben olyan feladatsorok, alternatív tananyagtartalmak jönnek létre, amelyek jól kiegészít(het)ik a tankönyvi anyagokat, vagy éppen ellenkezőleg, amelyek arra hivatottak, hogy felhívják a figyelmet a tankönyvek pontatlanságaira, hibáira, és bizonyos mértékig korrigálják azokat (nemcsak egy-, hanem kétnyelvű környezetben is). Az ilyen jellegű vizsgálatok, kutatások azonban csak akkor lehetnek eredményesek, ha eljutnak azokhoz, akik a mindennapi gyakorlatban haszonnal tudják alkalmazni őket. Éppen ezért az eddig megjelent kötetek mindegyike elektronikus változatban is elérhető interneten, ezáltal a kutatási eredmények hozzáférhetővé válnak a gyakorlópedagógusok és a szakemberek szélesebb köre számára is. Emellett pedig folyamatban van egy olyan rendszer kiépítése, amelyben a (szlovákiai magyar) gyakorlóiskolák tanárai és a kutatócsoport tagjai aktív kapcsolatba kerülnek egymással, ezáltal a kutatók eredményei sokkal gyorsabban jelenhetnek meg az oktatási folyamatban, illetve érkezhet számukra visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy a tankönyvekben hol vannak azok az ominózus pontok, melyek azok a tananyagrészek, amelyeken a pedagógusok szerint a hatékonyság érdekében változtatni kellene.

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.