Német Nyelv és Irodalom Tanszék

Leírás

A Német Nyelv és Irodalom Tanszék  elsődleges feladata a német nyelv és irodalom tanárképző szakok oktatásának biztosítása. A tanszék ezen kívül biztosítja az egyetem nem nyelvi szakos hallgatóinak német (szak)nyelvi képzését is. A szakon módszertani, nyelvészeti és irodalmi tárgyakat hallgatnak a diákok. Mivel elsősorban tanárképző szakokról van szó, különös hangsúlyt fektetünk a szakmai, pedagógiai gyakorlatra, a legfrissebb és leghatékonyabb tanítási módszerek elsajátítására, valamint a hallgatók nyelvi felzárkóztatására, vagyis a német nyelv ismeretének tökéletesítésére. A hallgatók átfogó irodalmi, irodalomtörténeti valamint nyelvészeti képzésben részesülnek, ezen kívül országismeretet, kultúrtörténetet és fordításelméletet is tanulnak.

>> tovább a tanszék honlapjára

Titkárság

Mgr. Hanusz Szilvia

tel: 00421 (35) 3260 754
iroda: T313

Kutatás

A tanszéki kutatások az oktatók kutatási területeinek megfelelően különböző tudományterületeket ölelnek fel. Ide tartozik elsősorban a lexikológia és a szociolingvisztika (Komlósiné Knipf Erzsébet), a német mint idegen nyelv oktatása (Szabó Erzsébet), a diskurzusnyelvészet és a tudásközvetítés (Mészáros Attila), valamint az újabb német nyelvű irodalomtörténet (V. Szabó László). Különleges figyelmet szentelünk a kontrasztív megközelítésnek, elsősorban a német és a magyar, ill. a német és a szlovák nyelvek kontextusában.

2019 óta tanszékünk a „Deutsche Mediensprache im Ausland – am Beispiel der deutschen Minderheitenpresse in Mittel- und Osteuropa” c. projekt keretében együttműködik az Erfurti Egyetem (Németország) Német Nyelvtudományi Tanszékével. A projektet Prof. Dr. Dr. Földes Csaba, tanszékünk alapítója és korábbi vezetője irányítja.

Aktuális

Komorner Germanistentag 2022

A Német Nyelv és Irodalom Tanszéken a Tudományok Hete keretében 2022. november 10-én 5. alkalommal került sor a „Komorner Germanistentag“ c. rendezvényre, melynek elsődleges célja a német mint idegen nyelv népszerűsítése, valamint az egyetemi és középiskolai szféra egymáshoz közelítése volt. Az esemény keretén belül a tanszék hallgatói játékos vetélkedőt szerveztek a német nyelvet szerető és ismerő középiskolai diákok számára. A vendégek meghallgathatták Gőcze Tibor és Vurai Antal hallgatók „Erasmuson Ausztriában“ című képes beszámolóját. A délutáni órákban Dr. Müller Márta, az ELTE docense tartott előadást "Fragen der Genderlinguistik" címmel, Prof. Dr. Komlósiné Knipf Erzsébet, a tanszék oktatója pedig "Der vielseitige Wortschatz" c. előadásában a szókészlet és a szókészlettan területeire kalauzolta el a germanisztika iránt érdeklődő közönséget.


 

Germanistische Nachwuchstagung – fiatal germanisták nemzetközi konferenciája a Tanárképző Karon

2020. március 4–5-én egyetemünk Konferencia-központjában kerül sor a „Germanistische Nachwuchstagung” (Fiatal Germanisták Konferenciája) c. nemzetközi tudományos konferenciára. A Német Nyelv és Irodalom Tanszék szervezte rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a germanisztika területén működő fiatal kutatók, doktoranduszok és hallgatók számára a szakmai eszmecserére, aktuális kutatási eredmények bemutatására és a kapcsolatépítésre. A konferencia keretében a hazai egyetemeken kívül magyarországi, romániai és németországi felsőoktatási intézmények képviseltetik magukat. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Komorner Germanistentag 2019  - konferencia a Német Nyelv és Irodalom Tanszéken
 
A Szlovákiai Tudomány Hete keretében 2019. november 5-én került sor a Német Nyelv és Irodalom Tanszék szervezésében a "Komorner Germanistentag 2019" c. konferenciára. A Nagyszombatból, Nyitráról, Szegedről és Veszprémből érkezett előadók három tematikus blokkban (nyelvészet, irodalom, módszertan) számoltak be kutatásaikról, ill. a germanisztika aktuális kérdéseiről. A konferencia egyúttal lehetőséget biztosított a Német Nyelv és Irodalom Tanszék bemutatkozására is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a közönségben szép számmal voltak jelen szakos hallgatók, akik az egyes előadásokhoz kapcsolódó vitába is élénken bekapcsolódtak.


Komorner Germanistentag 2.0  - konferencia a Német Nyelv és Irodalom Tanszéken

A szlovákiai Tudomány Hete keretében 2018. november 6-án került sor a Német Nyelv és Irodalom Tanszék szervezésében a "Komorner Germanistentag 2.0" c. konferenciára. A rendezvény egy mintegy tíz évvel ezelőtt, még a Modern Filológiai Tanszék keretében megrendezett hagyományt próbált újraindítani, ezúttal is nemzetközi részvétellel. A Pozsonyból, Szegedről és Veszprémből érkezett előadók három tematikus blokkban (nyelvészet, irodalom, módszertan) számoltak be kutatásaikról, ill. a germanisztika aktuális kérdéseiről. A konferencia egyúttal lehetőséget biztosított az újonnan alakult Német Nyelv és Irodalom Tanszék bemutatkozására is. Nagy örömünkre szolgál, hogy aközönségben szép számmal voltak jelen szakos hallgatók, akik az egyes előadásokhoz kapcsolódó vitába is élénken bekapcsolódtak. Bízunk benne, hogy a lendület megmarad, és a jövő évben immár szélesebb körben, de hasonlóan termékeny hangulatban kerülhet sor a következő rendezvényre.

A tanulmányi program infrastruktúrája

A Német nyelv és irodalom tanulmányi program térbeli, materiális és technikai hátterének bebiztosítása

a. A tanulmányi program tantermeinek listája, jellemzése és technikai felszereltsége.

Az oktatás a Német nyelv és irodalom tanulmányi programban a Selye János Egyetem Tanárképző Karán az alábbi tantermekben folyik:

T 105 (befogadóképesség 30 fő)
T 107 (befogadóképesség 30 fő)
T 109 (befogadóképesség 30 fő)
T 213 (befogadóképesség 25 fő)

Mindegyik tanteremben található beépített, VGA csatlakozóval ellátott projektor, amely lehetővé teszi a prezentációs technika használatát az oktatásban. A T109-es teremben interaktív tábla is működik. A T105-ös terem szaktanteremként funkcionál. A tanulást különböző oktatási anyagok segítik. A szaktanterem felszereltségét alkotják: lamináló, frazeológiai poszterek, térképek és módszertani társasjátékok a német mint idegen nyelv tanítására.

b. A tanulmányi program információs hátterének bebiztosítása (a tantárgyak információs lapján szereplő a szakirodalomhoz, információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz, illetve technológiákhoz való hozzáférés).

Az egyetemi könyvtár hozzáférést biztosít a tantárgyak információs lapjain feltüntetett és egyéb szakirodalomhoz. A könyvtár a DAWINCI könyvtári információs rendszert használja, amely a legmodernebb applikációkat és adatbázisos rendszereket integrálja, a weboldal segítségével pedig lehetővé teszi az OPAC katalógus használatát. A könyvtár – más egyetemi könyvtárakhoz hasonlóan – bekapcsolódik a publikációs tevékenységet nyilvántartó központi regiszterbe. Mindemellett a hallgatók és az oktatók számára – a CVTI SR révén – hozzáférést nyújt egyes adatbázisokhoz. Ezen a rendszeren keresztül érhetők el az egyes kiadók online adatbázisaiban szereplő tudományos folyóiratok is. Az egyetemi könyvtár rendszeresen szervez workshopokat, amelyek elősegítik az adatbázisokban történő tájékozódást és az irodalmi forrásokkal folytatott munkát.

c. A tanulmányi programban alkalmazott távoktatás jellemzése. Hozzáférések, az online-tanulást lehetővé tevő portálok. A jelenléti oktatásról a távképzésre történő átmenet folyamata.

A távképzés, illetve a kombinált képzés céljaira az egyetem a BigBlueButton videókonferencia-rendszert használja, valamint – alternatív eszközként – az MS Teams platformot mint az Office 365 A1 for faculty csomag részét, amelyet az oktatók és a hallgatók egyaránt használhatnak. 2015-ben alakították ki és vezették be az egyetemen az open-source LMS Moodle online tanulást lehetővé tevő rendszert, amelyet 2017-ben részlegesen integráltak a WeBWorK rendszerbe. A Moodle lehetőséget nyújt az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok közzétételére, házi feladatok kijelölésére, valamint a tudás felmérésére elektronikus tesztek formájában. A hallgatók az egyetem minden épületében csatlakozhatnak az internetre a WiFi hálózat segítségével. A hálózatra történő csatlakozáshoz az adott személy autentifikációja (név és jelszó) szükséges. Az egyetem oktatói és hallgatói 2016-tól a központi nyomtatási rendszert is használhatják.

d. Az egyetem partnerintézményei az oktatási tevékenység biztosításában, valamint participációjuk jellemzése.

A tanulmányi programban folyó oktatási tevékenység biztosítását illetően az egyetem legfontosabb partnerintézményeinek a gyakorlóiskolák, illetve -óvodák számítanak. Ezekben az intézményekben valósul meg a Tanárképző Kar hallgatóinak pedagógiai gyakorlata.

A Tanárképző Kar több mint 30 gyakorló oktatási intézménnyel folytat együttműködést. Gyakorlóiskolák és -óvodák nemcsak Komáromban, hanem Szlovákia egész területén – pl. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Galántán, Pozsonyban, Párkányban, Érsekújváron, Gútán, Királyhelmecen, Ipolyságon, Rimaszombatban és Nagykaposon is – vannak.

A hallgatók a pedagógiai gyakorlat keretében megfigyelik és elemzik az oktatási folyamatot, megtanulják alkalmazni a tanulmányaik során elsajátított elméleti ismereteket, valamint fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a pedagógiai hivatás gyakorlásához elengedhetetlenek.

e. A szociális, társadalmi, kulturális, lelki, valamint a sportélet jellemzése és lehetőségei.

A Selye János Egyetem igyekszik hallgatóinak a tanulmányaik során ösztönző környezetet biztosítani. Diákotthonokat működtet, amelyek komfortos lakhatást és az előírásoknak megfelelő higiéniai körülményeket nyújtanak az egyetem hallgatói számára. A Sirály Diákotthon részét képező multifunkcionális sportpálya a hallgatók mozgásigényét hivatott kielégíteni. A diákotthonban kápolna is található.

Az egyetem étkezést is biztosít a hallgatói számára az egyetemi Konferenciaközpontban. Az egyetemi Sportcentrum pedig sportolásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget.

A hallgatók kulturális, társadalmi életének gazdagítása szintén kiemelt jelentőséggel bír az egyetem számára. A fiatal tehetségek a Cantus Iuventus énekkarban érvényesülhetnek.

f. A tanulmányi programban tanuló hallgatók mobilitáson és szakmai gyakorlaton való részvételének lehetőségei és feltételei (a kapcsolatok feltüntetésével), a jelentkezés menete, az elfogadtatás szabályai.

Az egyetem a hallgatók számára – az Erasmus+, a Makovecz Program és a CEEPUS keretében – lehetőséget kínál nemzetközi mobilitásra.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg a karokkal együtt rendszeresen szervez Erasmus+ információs napokat és workshopokat, valamint lehetőséget kínál személyes és online konzultációra. Az egyetem hallgatóit továbbá az egyetemi honlapon, az egyetemi levelezőrendszer segítségével és propagációs céllal elkészített anyagok révén is tájékoztatja a szakmai gyakorlattal kapcsolatos lehetőségekről.

Partnerintézmények
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/partnerintezmenyek.html

Erasmus+ hallgatói mobilitás
http://erasmus.ujs.sk/hu/hallgatoi-mobilitas.html

Útmutató:
http://erasmus.ujs.sk/hu

Makovecz Program
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/makovecz.html

CEEPUS és egyéb mobilitási programok
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/egyeb-mobilitasi-programok.html

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.