Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Leírás

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék elsődleges feladata általános és középiskolai tanárok, valamint a nyelv- és az irodalomtudomány területein érdekelt kutatók képzése. Ezzel nemcsak a felvidéki magyar nyelvű oktatásban és tudományos kutatásban vállal döntő szerepet, hanem egyúttal olyan szintű tudást biztosít hallgatói számára, amely Szlovákia határain túl is kamatoztatható. A kötelező általános ismeretek mellett egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képzést nyújt a nyelv- és irodalomtudomány egyes szakterületein (pl. fonetika, morfológia, mondattan, jelentéstan, szókészlettan, retorika, stilisztika, a nyelv- és az irodalom tanításának módszertana, illetve irodalomelmélet, irodalomtörténet, világirodalom, műértelmezés stb.), valamint az ezekkel rokon területeken (filmesztétika, kultúraelméletek). Egyaránt nagy hangsúlyt fektet a magyar nyelv és irodalom oktatására, valamint annak tudományos igényű kutatására.
Hallgatóink rendszeres pedagógiai gyakorlatokon vesznek részt, emellett lehetőségük nyílik a tudományos diákköri konferenciákon való részvételre is. A tanszéken két kutatócsoport működik, a Variológiai Kutatócsoport nyelvészeti, tankönyvelemző kutatásokkal foglalkozik, az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport figyelme a kortárs populáris kultúrának elsősorban arra a szegmensére irányul, amely termékeny párbeszédbe lép a tudomány kurrens kérdésirányaival.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno
 

Titkárság

Bc. Bartal Mária

tel: 00421 (35) 3260 611
iroda: T313

Kutatás

ERASMUS+

 

Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja elnyerte az Európai Unió ERASMUS+ programjának támogatását: a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vezető: Bartha Csilla) című projekt 2021. március elsejével indult és a megvalósítása 2023. februárig tart (futamidő 24 hónap). A projektben részt vevő egyik partner a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke.


A projekt címe:
Elmélethálózatok a humán tudományokban

A projekt száma:
1/0208/22

A megvalósítás időtartama:
2022. 01. 01. – 2023. 12. 31.

Projektvezető:
Doc. Nagy Péter, PhD.

A projektvezető helyettese:
Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.

A projekt megoldói:
PaedDr. Baka Patrik, PhD.
Mgr. Istók Vojtech, PhD.
Mgr. Lőrincz Gábor, PhD.

A projekt jellemzése:
A projekt az elmélethálózatok alkalmazásának lehetőségeit kutatja. Kiindulópontját az a feltevés képezi, hogy a természettudományok mellett a humán tudományokban is megtalálhatók az egyes elméletek hálózati kapcsolatai. A vizsgált jelenségek interdiszciplináris követelmények alapján történő elemzése során az új elméletek lehetővé teszik az egyes területek dinamizálását és a régebbi hálózati elemek funkcióinak átértékelését. Minderre megoldás lehet egy olyan együttműködés, amely az egyes diszciplináris szakterületekből indul ki, de nem áll meg ezen a ponton: a kutatóknak olyan közös csapatban kell dolgozniuk, amely a meglévő szinergiák mellett új tudás létrehozását is lehetővé teszi. A COVID-19 során végzett munka nem csupán a részek összerakását jelenti, hanem minden idők legnagyobb tudományos megmérettetése is. A metatudományos és praxeológiai alapokon nyugvó projekt az adatokkal való munka folyamatos megújulásának megértéséhez kíván segítséget nyújtani, miközben az irodalom-, nyelv- és kultúratudományok legújabb eredményeire támaszkodik.
 


KULTMINOR – A nemzeti kisebbségek kultúrája támogatására szolgáló alapítvány (FPKNM 2020)

A projekt címe:

Online oktatás – kontaktoktatás. Edukációs folyamatok a Covid19 alatt

A projekt száma:

21-230-00318

A megvalósítás dátuma és helye:

2021. 02. 01. – 2021. 12. 31. (Komárom)

A projekt megoldásáért felelős személy:

Mgr. Istók Vojtech, PhD.

A projekt megoldói:

Dr. habil. Lőrincz Julianna, PhD.,

Mgr. Lőrincz Gábor, PhD.,

Simon Szabolcs, PhD. – az SJE TKK oktatói

A projekt jellemzése:

Az online oktatással (digitális tananyagkészítés, a hagyományos előadások és szemináriumok átalakítása, interaktívvá tétele, platformok létrehozása, a diákok mozgatása, az online értékelés problematikája stb.) csak a közelmúltban kezdetek el intenzíven foglalkozni a szakemberek a digitális lehetőségek ugrásszerű fejlődésének köszönhetően.

Az utóbbi időszak vírusjárványa által előállt helyzet, ahogy a társadalmi élet egyéb területeire, általában az oktatási folyamatokra is, azok valamennyi tényezőjére alapvető hatással van. Egyik napról a másikra kellett átállni a digitális oktatásra, mely nem volt könnyű folyamat. A szakemberek, a pedagógusok, de főleg a laikus közvélemény kevés ismerettel rendelkezett a digitális oktatás jelentette kihívásról. Az oktatásban részt vevők általában internetbiztonsági szolgáltatásokat, adatkezelési szabályokról szóló ismereteket igényeltek, emellett természetesen a digitális oktatás szakmai kérdéseiről szóló ismereteket is. A szakmai és a laikus közvélemény csak mostanában kezdi átérezni, mennyi többletmunkával és milyen emberi veszteségekkel járt a pandémiás időszak.

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport 2020 novemberében ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. Az évforduló alkalmából 2020. november 12-én szimpóziumot tartott: Online tanítás – kontakttanítás. Oktatási folyamatok a COVID 19 alatt címmel. A konferencia a járványhelyzet miatt online formában zajlott le, korlátozott számú előadó részvételével. 

A konferencia témája az epidémiás helyzet hatása és ennek nyelvi vetülete az oktatási-nevelési folyamatokra, az oktatási rendszer különféle szintjein. Célunk olyan újszerű tanítási-tanulási módszerek, technikai eljárások, tanulásirányítási és -ellenőrzési folyamatok bemutatása volt, amelyek az új helyzet következtében jelentek meg, valamint a járványidőszak nyelviségének feltérképezése az oktatásban.

A projekt kimenete:

Tudományos tanulmánykötet: Online oktatás – kontaktoktatás. Edukációs folyamatok és a Covid19. A SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport X. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete

Szerkesztők: Istók Vojtech–Simon Szabolcs; editorok: Lőrincz Julianna–Lőrincz Gábor.


Variológiai Kutatócsoport

Az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén dolgozó nyelvészek kutatómunkájuk összehangolására 2010. április 23-án megalakították a Variológiai Kutatócsoportot. Ennek a mára már kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező műhelynek (melyben a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének nyelvészein kívül az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, az egri Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a Nyugat-magyarországi Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszéke, valamint a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet és az OFI – amely szerkezetileg már az EKE része – kutatói is részt vesznek) a munkája azért nagyon fontos, mert lehetővé teszi, hogy a tankönyvek, munkafüzetek és oktatási dokumentumok (tantervek, műveltségi sztenderdek) szaktudományi, elméleti, didaktikai és szakmódszertani kérdéseivel a legfelkészültebb szakemberek foglalkozzanak.

A kutatócsoport tagjai kutatási eredményeiket eddig tíz nemzetközi szimpóziumon ismertették. Ezek anyaga a következő kötetekben jelent meg:

1. Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről (Lőrincz J. – Simon – Török szerk. 2014a)

2. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata (Lőrincz J. – Simon – Török szerk. 2014b)

3. Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban – A modern (anya-, másod-, és idegen) nyelvi nevelés tantervei és tankönyvei – egynyelvű és többnyelvű környezetben (Juhász főszerk. 2015)

4. A tudományoktól a művészetekig (Zimányi szerk. 2015) (a kötet anyaga az Eszterházy Károly Egyetem honlapjáról letölthető)

5. Acta Academiae Agriensis. Nova Series Tom. XLIII. Sectio Linguistica Hungarica (Lőrincz J. – Lőrincz G. szerk. 2016) (a kötet anyaga az Eszterházy Károly Egyetem honlapjáról letölthető)

6. A tankönyvkutatás szakmai módszertani kérdései (Lőrincz J. – Simon szerk. 2017)

7. A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei (Lőrincz G. – Lőrincz J. – Simon szerk. 2018a)

8. Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség (Istók – Lőrincz G. – Lőrincz J. – Simon szerk. 2020)

9. Online oktatás – kontaktoktatás Edukációs folyamatok és a Covid19 (Istók – Simon szerk. 2021)

10. A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései (Istók – Lőrincz szerk. 2022)

A kutatócsoport a 2019-es évben, továbbá a CD-n és a különböző külföldi szakmai folyóiratokban, kiadványokban 2014 és 2016 között megjelent nyelvészeti vonatkozású tanulmányainak egy részét összegyűjtve, tematikusan válogatva egy kötetben újra közreadta – Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. Válogatás a Variológiai Kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból (Istók – Lőrincz G. – Lőrincz J. – Simon – Török szerk. 2019).

Az elmúlt években a fentieken kívül két – jubileumokhoz kötődő – szimpóziumra is sor került, amelyeken az SJE oktatóin kívül más vendégelőadó is részt vett: Az Arany-emlékkonferencia előadásainak írott változata – Aranyul – magyarul (Lőrincz J. – Lőrincz G. – Simon szerk. 2018b) két éve jelent meg, a tavaly tavasszal megrendezett Ady-szimpózium anyagának összeállítása pedig még folyamatban van.

2020-ban a PeLi Oktatásnyelvészeti Konferencia keretein belül került bemutatásra dr. habil. Lőrincz Juliannának, tanszékünk egykori docensének a 70. születésnapja alkalmából készült köszöntő kötet (Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes (szerk.) 2020: Stílus – Variativitás – Műfordítás. Eger: Komárom).

A csoport tagjai magyarországi és kisebbségi tankönyveket, oktatási dokumentumokat egyaránt vizsgálnak, így sok esetben olyan feladatsorok, alternatív tananyagtartalmak jönnek létre, amelyek jól kiegészít(het)ik a tankönyvi anyagokat, vagy éppen ellenkezőleg, amelyek arra hivatottak, hogy felhívják a figyelmet a tankönyvek pontatlanságaira, hibáira, és bizonyos mértékig korrigálják azokat (nemcsak egy-, hanem kétnyelvű környezetben is).

Az ilyen jellegű vizsgálatok, kutatások azonban csak akkor lehetnek eredményesek, ha eljutnak azokhoz, akik a mindennapi gyakorlatban haszonnal tudják alkalmazni őket. Éppen ezért az eddig megjelent kötetek mindegyike elektronikus változatban is elérhető interneten, ezáltal a kutatási eredmények hozzáférhetővé válnak a gyakorlópedagógusok és a szakemberek szélesebb köre számára is. Emellett pedig folyamatban van egy olyan rendszer kiépítése, amelyben a (szlovákiai magyar) gyakorlóiskolák tanárai és a kutatócsoport tagjai aktív kapcsolatba kerülnek egymással, ezáltal a kutatók eredményei sokkal gyorsabban jelenhetnek meg az oktatási folyamatban, illetve érkezhet számukra visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy a tankönyvekben hol vannak azok az ominózus pontok, melyek azok a tananyagrészek, amelyeken a pedagógusok szerint a hatékonyság érdekében változtatni kellene.

MA Populáris Kultúra Kutatócsoport

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport figyelme a kortárs populáris kultúrának elsősorban arra a szegmensére irányul, amely termékeny párbeszédbe lép a tudomány (és itt nemcsak az irodalomtudományt kell érteni, hanem a természettudományokat is) kurrens kérdésirányaival. A kutatócsoport szerteágazó tevékenységének részét képezik a szakmai és kritikai szemináriumok, író-olvasó találkozók, szimpóziumok, valamint egy blog üzemeltetése is. A kutatócsoport eredményei eddig olyan szakfolyóiratokban láttak napvilágot, mint a World Literature Studies, az Opus vagy a Partitúra.

Aktuális

XVIII. KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

2024. május 17-én zajlott a XVIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, melynek Tanulás- és Tanításmódszertani Szekciójában az SJE Tanárképző Karának tehetséges hallgatója, Samu Lilla (magyar nyelv és irodalom - kateketika) 3. helyezést ért el. Pályamunkájának címe: Zelk Zoltán meséinek alkalmazhatósága tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében. Gratulálunk a szép eredményhez.


TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY

2024. május 7-én került sor a TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY országos elődöntőjére Komáromban. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát két hallgatónk, Fagyas Veronika és Nemes Dániel képviselte méltó módon. A versmondók V. kategóriájában ezüst sávos besorolást nyertek. Szívből gratulálunk!


A költészet szerepéről

2024. április 11-én, a költészet napja alkalmából a Pátria Rádióban Polgár Anikóval, tanszékünk tanárával Rácz Vince beszélgetett. A téma a költészet szerepe és Polgár Anikó nemrégiben megjelent Fordított Gorgó című verskötete volt.


Tompa Mihály Országos Verseny kari fordulója

2024. március 27-én a Tanárképző Karon megszerveztük a Tompa Mihály Országos Verseny elnevezésű szavalóverseny kari fordulóját. Az alkalmon a hallgatók, név szerint Karvai Mercédesz, Szabó Júlia, Fagyas Veronika és Nemes Dániel seregszemle jelleggel mondták el a verseket. Ezek után az országos elődöntőben folytathatják a megmérettetést. A verseny szervezői és értékelői PaedDr. Kiss Beáta, PaedDr. Simon Szabolcs PhD. és vendégként Dr. Vörös Ottó voltak. A szavalóversennyel hagyományt szeretnénk teremteni karunkon, köszönjük hallgatóinknak a részvételt.


Nyelvi diszkrimináció a nyelvi tájképben

2024. március 13. Selye János Egyetem, Konferencia-központ, Hradná 2, 945 01, Komárom

K7 terem link: https://bigbluebutton.ujs.sk/b/mgr-aot-rrc-way
K8 terem link: https://bigbluebutton.ujs.sk/b/mgr-dyd-z7q-9vl

8:00 Megnyitó és kultúrműsor (K7 terem)

8:40 Plenáris előadások

Petteri Laihonen (O): Magyar kisebbségi nyelvi tájkép és a nyelvi diszkrimináció

Szabó Tamás Péter (O): Többnyelvű iskolai tájkép és nemzetközi tanárképzés: lehetőségek és kihívások

Csernicskó István: A nyelvi és társadalmi hierarchia tükröződése a nyelvi tájképben

Kávészünet

1a. szekció (K7 terem)

Schoolscape

10:30–10:50 Tódor Erika-Mária (O): Iskolai nyelvi tájkép összehasonlító vizsgálata az etnolingvisztikai vitalitás mutatói mentén

10:50–11:10 Jánk István: Nyelvi diszkrimináció az iskolai nyelvi tájképben

11:10–11:30 Istók Béla, Lőrincz Gábor, Török Tamás: Osztálytermi nyelvi tájképesítés BBB-módszerrel

11:30–11:50 Kecskés Judit és Illésné Kovács Mária: Az Edelényi kistérség egy iskolájának nyelvi tájképe

11:50–12:10 Oszkó Beatrix: Óvodai nyelvi tájkép

12:10–12:30 Domonkosi Ágnes (szekcióvezető) DISZKUSSZIÓ

2a. szekció (K8 terem)

Cityscape

10:30–10:50 Hires-László Kornélia: Különbségek és hasonlóságok: Beregszász nyelvi tájképe 2022 után

10:50–11:10 Nagy Melinda, Tóth Sándor János, Juraj Vaňko: Az élő környezet Beregszász nyelvi tájképében

11:10–11:30 Máté Réka: Egy kárpátaljai vegyes lakosságú település nyelvi tájképének sajátosságai

11:30–11:50 Pethő József: Adalékok Nagykároly nyelvi tájképéhez

11:50–12:10 Dőryné Zábrádi Orsolya: Nyelvi tájképek Győr belvárosában

12:10–12:30 Lőrincz Julianna (szekcióvezető) DISZKUSSZIÓ

3a. szekció (K106 terem)

A diszkrimináció irodalmi és irodalomtanításmódszertani vetületei

10:30–10:50 Beke Ottó: Diszkrimináció A fiúban – A fiú diszkriminációja. Kontra Ferenc novelláskötete: megkülönböztetés és határtapasztalat

10:50–11:10 Kurucz Anikó: A diszkrimináció diszkrét bája Milbacher Róbert A nagy kanizsár összeesküvés és Franck Pavloff Barna hajnal című művében

11:10–11:30 Baka L. Patrik: A kabátomból bújt elő az élet. Diszkrimináció és tabu témák a 2020-as év magyar ifjúsági irodalmában

11:30–11:50 Kapusi Angéla: „A szíved az enyémmel nem kompatibilis.” – irodalomközvetítés művészettel, a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tanulóknál

11:50–12:10 Tasi Réka: Reflexió a nőkép történeti alakulására a régi magyar irodalom tanításában

12:10–12:30 Katona Nikolas: Módszertani stratégiák a Barbie film elemzéséhez a diszkrimináció tükrében

Ebédszünet

1b. szekció (K7 terem)

Netscape and Vacationscape

13:30–13:50 Márku Anita: „Kárpátaljai típusú” mémek a virtuális nyelvi tájképben

13:50–14:10 Bódi Zoltán: Nyelvi diszkrimináció a budapesti nyelvi tájkép fizikai és online felületein

14:10–14:30 Simon Szabolcs: Az írott és elektronikus sajtó mint nyelvi tájkép – a nyelvi diszkrimináció néhány példája

14:30–14:50 Kovács László, Szőke Viktória, Csányi Réka, Szalai Vivien: Turistákra várva (?) – A nyelvi tájkép jellemzői egy nyugat-magyarországi megyeszékhely központjában

14:50–15:10 Biró Enikő (O): Nyelvi tájkép a lelátókon

15:10–15:30 Domonkosi Ágnes (szekcióvezető) DISZKUSSZIÓ

15:30–15:40 Istók Béla: Zárszó

2b. szekció (K8 terem)

Szociokulturális összefüggések

13:30–13:50 Pletl Rita (O): A nyelvi tényező szerepe kétnyelvű oktatási környezetben

13:50–14:10 Szoták Szilvia: Nyelvi diszkrimináció a nyelvi tájképben: de jure – de facto

14:10–14:30 Karmacsi Zoltán: Kárpátalja magyarlakta település- és településrész-neveinek megjelenése a nyelvi tájképben

14:30–14:50 Misad Katalin: A nyelvi diszkrimináció példái szlovákiai közigazgatási intézmények felirataiban

14:50–15:10 Domonkosi Ágnes: Társas viszonyok egy gyerekkórház nyelvi tájképében

15:10–15:30 Lőrincz Julianna (szekcióvezető) DISZKUSSZIÓ

15:30–15:40 Lőrincz Gábor: Zárszó

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!


KISEBBSÉGI KÉTNYELVŰSÉG A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. NYELVHASZNÁLATI SZÍNTEREK – KÖZIGAZGATÁS – OKTATÁS

A nemzetközi tudományos szimpózium előadásai a tervezett program szerint 2023. november 10-én 9:00–14:00 között hangzottak el, magyar nyelven. A szimpózium két blokkjában összesen 10 előadás volt: 4 nyelvészeti, 2 nyelvpedagógiai, 2 szociológiai és 2 történelemtudományi. A nyelvészeti előadások szociolingvisztikai témával foglalkoztak, a hazai kétnyelvűség-kutatás keretében. A történelmi témájú előadások szintén szlovákiai magyar témákat érintettek, egy szociológiai előadás elméleti volt, egy a magyarországi és a szlovákiai önkormányzatiság kérdésével foglalkozott, egy pedig az ausztriai magyarok oktatáspolitikai helyzetének elemzésére irányult.


DigiDrom – multiplikációs rendezvény

Az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával 2021 márciusa és 2023 augusztusa között, nemzetközi stratégiai partnerség keretében megvalósult Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vezető: Bartha Csilla) című projekt megvalósítói multiplikációs rendezvényt szerveztek 2023. augusztus 30-án. A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Házban (Budapest, VII. kerület, Király utca 67.) megrendezett eseményen 53 fő vett részt. A meghívott vendégek között a partnerség megvalósítói, képviselői mellett jelen voltak a megvalósítási folyamatban aktívan részt vevő, a partnerség által bevont régiók intézményeiből, közösségeiből érkezett vezetők, pedagógusok, szülők, diákok, tapasztalati szakértők, közösségszervezők és önkéntesek is.

A multiplikációs rendezvény a projekt keretében vállalt négy fő szellemi termék fejlesztéseinek interaktív bemutatása köré szerveződött:

  • Romani–magyar digitális gyermekszótár
  • Romani digitális mesetár
  • Romani digitális platform, feladat- és módszertár
  • Nem digitális tanulástámogató eszközök

Bővebb információ és a projekt eredményei elérhetőek és letölthetőek a HUN-REN NYTK Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetének kutatócsoporti honlapján (https://tenyek.nytud.hu/), az Erasmus+ projekt menüpontjára kattintva, illetve a QR-kódot digitális eszközzel beolvasva.


Petőfi-szimpózium a SJE Tanárképző Karán

A Selye János Egyetem Tanárképző Karán ünnepi megemlékezéssel egybekötött nemzetközi tudományos szimpózium zajlott 2023. május 19-én Petőfi él címmel a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. A rendezvény szervezője a SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport volt. A szimpóziumot a kar dékán asszonya, Dr. habil. Horváth Kinga, PhD. és a Variológiai Kutatócsoport vezetője, Simon Szabolcs, PhD. nyitotta meg. A zenés és irodalmi, fiatalos lendületű kultúrműsorban felléptek a tanszék és kar diákjai, Iván András, Takács Csenge, Mellár László és Židek Alexandra. Fűzfa Balázs sokrétű előadása Petőfi tanításához adott kreatív ötleteket, bevonva a hallgatóságot is. Vörös Ottó Petőfi nyelvének jellegzetességeiről beszélt és Petőfit mint újságírót méltatta. Ladányi Éva és Huszár-Samu Nóra, a bajai Eötvös József Főiskola tanárai közös módszertani kutatásukról számoltak be, melynek során többek között azt vizsgálták, milyen Petőfi-kép rajzolódik ki az általános iskolai tankönyvi szövegek alapján, s hogyan lehet segíteni a hallgatók módszertani felkészülését. Lőrincz Julianna nagyívű előadása a Petőfi-versek idegennyelvű (német, angol, orosz) fordításaival foglalkozott, bőséges szövegpéldákkal és elmélyült elméleti alapozással. Pethő József az alakzatok jelentésképző szerepét vizsgálta Petőfi Föltámadott a tenger című versében. Czetter Ibolya a tűnődő Petőfiről beszélt a költő egyik legizgalmasabb verse, a Világosságot! alapján, a költemény alakzatainak alapos vizsgálatából kiindulva. Polgár Anikó néhány antik eredetű (horatiusi, ovidiusi, platóni) elemet mutatott ki Petőfi költészetében és az időmértékes verstani játékokat vizsgálta. Simon Szabolcs a Petőfi-szövegeknek és a sároseperjesi hagyománynak a viszonyát térképezte fel, utalva Zeman László kutatásaira. 

A rendezvény kultúrműsoráról készült felvételt az alábbi linken lehet letölteni:

https://cloud.ujs.sk/index.php/s/ANxEJ8hEk9i0WwK


A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék szeretettel vár minden érdeklődőt 2023. április 12-én, a Magyar Költészet Napja alkalmából rendezett ünnepi műsorra.


Nemzetközi tudományos szimpózium a magyar helyesírás tanításáról

2023. március 31-én került sor az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport nemzetközi tudományos szimpóziumára. Az eseményt Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., a Tanárképző Kar dékánja nyitotta meg. Simon Szabolcs, PhD., a kutatócsoport vezetője beszámolt a kutatócsoport elmúlt tíz évének gazdag – szervezéssel, szerkesztéssel, publikálással kapcsolatos – tevékenységéről. Az eseményen romániai, magyarországi és szlovákiai előadók – köztük neves tanköny- és szótárírók, tanulmányok szerzői – mutatták be eredményeiket. A tanácskozás három szekcióban, egy online és két jelenléti szekcióban zajlott Dr. habil. Domonkosi Ágnes, PhD., Dr. habil. Lőrincz Julianna és Dr. Ludányi Zsófia vezetésével. A főszervezők (Mgr. Istók Béla, PhD., Mgr. Lőrincz Gábor, PhD. és Mgr. Török Tamás, PhD.) az elhangzott előadások szerkesztett anyagát az év végén tervezik megjelentetni konferenciakötet formájában.


Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport A helyesírás-tanítás aktuális kérdései c. nemzetközi tudományos szimpóziumán. Az eseményen neves kutatók (pl. tanköny- és szótárírók, tanulmányok szerzői) adnak elő. Az előadások megtekintése ingyenes, részvételi szándékukat a  e-mail-címen jelezhetik.


Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport 2023. március 29-én, 16 órakor szeretettel vár minden érdeklődőt a Poptechnikák című tanulmánykötet bemutatójára a Tanárképző Kar 301-es termébe.
 
 

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport 2023. március 8-án, 16 órakor szeretettel vár minden érdeklődőt Baka L. Patrik Óperenciák és H. Nagy Péter Tudástér című könyvének bemutatójára a Tanárképző Kar 301-es termébe.


Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja 2022. december 14-én megtartotta az Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyagcsomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával című projekt keretében szervezett meseíró pályázatának ünnepélyes eredményhirdetését.

A zsűri tagjai voltak:
Rézműves Melinda (vezető romani szakértő, NYTK Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet, TENyeK; szakmai vezető, Hodászi Roma Tájház és Alkotóház);
Babutsán Rita (középiskolai tanár, BGéSZC Eötvös Loránd Technikum; ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola);
dr. Baka L. Patrik (adjunktus, Selye János Egyetem Tanárképző Kar);
dr. habil Bartha Csilla (tudományos tanácsadó, NYTK Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet; egyetemi docens, ELTE Bölcsészettudományi Kar);
dr. Köllő Zsófia (programigazgató, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége);
dr. Raátz Judit (tudományos főmunkatárs, NYTK Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet).

 


Az SJE TKK oktatója kapta idén a SZMAT fiatal kutatói díját

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) éves közgyűlésének (Kassa, 2022. dec. 3.) keretén belül került sor a Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj kiosztására. A társadalomtudományok és bölcsészet kategóriában az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Mgr. Istók Béla, PhD. kapta az elismerést kimagasló tudományos eredményéért. A díjazott nyelvész a díjátadást megelőzően A Covid19 hatása a nyelvre címen tartott előadást, összegezve benne újabb, a Mgr. Lőrincz Gábor, PhD. kollégájával végzett kutatásainak eredményeit.


 
A képek forrása: szmat.sk és Istók Béla


Tudomány Hete – Kontra Miklós nyelvészprofesszor a SJE TKK magyar tanszékén

2022. november 10-én a Tudomány Hete keretében nagy sikerű előadást tartott Kontra Miklós nyelvészprofesszor, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója a Kárpát-medencei magyar élőnyelvi kutatásokról, különös tekintettel az anyanyelvi nevelésre, Magyar anyanyelvi nevelés = lélekrombolás és lingvicizmus címmel.

Az alábbi linken letölthető az előadásról készült videófelvételt:
https://cloud.ujs.sk/index.php/s/OfYWNOibUHq2LB7


54. Kazinczy Napok

Az 54. Kazinczy Napok, 2022. november 10–12. Kassa, témája a szlovákiai magyar nyelvű oktatás múltja, jelene és jövője volt. A rendezvényen előadást tartott Simon Szabolcs, PhD., a SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója. Előadásának címe: „Ércnél maradóbb” – Zeman László nyelvész, hugarológus, a kassai magyar gimnázium és a Comenius Egyetem BTK magyar tanszékének egykori tanára. A program szervezője a Csemadok Kassai Városi Választmánya volt.

A rendezvényről beharangozó olvasható a következő hírportálon: https://felvidek.ma/2022/11/oktatas-mint-okorendszer


Félidős híradás a  2020-1-HU01-KA226-SCH-094146 számú ERASMUS+ projekt előrehaladásáról

2021-ben a nemzetközi partnertalálkozót követően megtörtént a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával  elnevezésű projekt munkatervének és ütemezésének véglegesítése, valamint a disszeminációs terv kidolgozása, majd pedig megkezdődött a megvalósítás első fázisa. Minden partnerintézményben kutatómunka folyt az oktatási helyzetelemzéshez, hazai és külföldi két- és többnyelvű romani szótárak, mesék, mesekönyvek gyűjtése, elemzése, adatbázisba rendezése, digitalizálása, valamint a régiós összehasonlító vizsgálat megalapozása zajlott. A projekt alulról építkező, részvételi, közösségeket bevonó alapelveire és módszertanára épülően mindeközben a partnerintézmények által kiválasztott településeken és iskolákban felálltak azok a tanuló- és munkaközösségek is, amelyek a szellemi termékek létrehozásában és tesztelésében közreműködnek.


APVV-projekt: partnerintézmények találkozója a Besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Bölcsészettudományi Karán

2022. május 5-én rendezték meg a Nyelv a városban – A nyelvi tájkép multimodális szemioszférájának a dokumentálása Szlovákiában komparatív szempontból [Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy] című, 18-0115. számú nemzetközi APVV-projekt idei workshopját, melynek résztvevői a szlovákiai, magyarországi és németországi városok szemiotikaitájkép-dokumentációjának a kiértékelésére fókuszáltak. Az eseménynek a a Besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát Tóth Sándor János (Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék), Lőrincz Gábor és Istók Béla (Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék) képviselte. A megbeszélés sikeres volt: a komáromi előadók a tervezett adatbázis innoválásának lehetőségeiről számoltak be.


Hogyan hat a járvány a nyelvünkre? Milyen szókészleti változásokat figyelhetünk meg benne? Hogyan alkalmazhatjuk a virolingvisztikai és viroszemiotikai ismereteket az anyanyelv és idegen nyelv tanítása során?

Az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport (VaKu) szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései c. nemzetközi online tudományos szimpóziumára, melyre 2022. április 1-jén kerül sor 8:00 és 15:00 között. Az esemény a BigBlueButton felületén lesz figyelemmel követhető (belépés regisztráció nélkül, a nevünk megadása után lehetséges):

https://bigbluebutton.ujs.sk/b/mgr-yuq-yoe-2wj

A rendezvényen sor kerül a Variológiai Kutatócsoport X. nemzetközi tudományos szimpózium Online oktatás – kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 c. tanulmánykötetének (2021) a bemutatására is.

Mindenkit szeretettel várunk!


Romani Digitális Tudástér (szimpózium) 

2021. november 12-én került megrendezésre a Variológiai Kutatócsoport online nemzetközi szimpóziuma. Az SJE TKK magyar tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport és a budapesti Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Kutatóközpontja közös Erasmus+ projektet indított a közelmúltban. A tudományos szimpózium célja volt a közös projekt céljai teljesítését elősegítendő feltárni a hazai, a szlovákiai helyzetet a roma gyerekek oktatásával kapcsolatban, különös tekintettel a magyar tannyelvű iskolákat látogató gyerekekre. A jelen szimpózium azonban nemcsak oktatási kérdésekről szólt, hanem szociológiai és kulturális kérdések is terítékre kerültek a témával kapcsolatban.

Program:

9:30–9:50        Facuna Jozef, PhD.: Problematika výskumu vzdelávania rómskych detí na Slovensku
9:50–10:10      Dr. Ravasz Ábel: Magyar és roma gyerekek az iskolapadban: nehézségek és jó gyakorlatok
10:10–10:30    Dr. Köllő Zsófia: Nyelv, közösség, identitás az erdélyi romáknál Rafi Lajos költészetének tükrében
10:30–10:45    Szünet
10:45–11:05    Dr. Bartha Csilla–Tima Péter: Az Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával projekt célkitűzései és megvalósítási lépései
11:05–11:25    Mgr. Lőrincz Gábor, PhD. – PaedDr. Török Tamás, PhD. – Mgr. Istók Béla, PhD. – PaedDr. Baka Patrik, PhD.: A Variológiai Kutatócsoport és a Nyelvtudományi Kutatóközpont Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés c. projektje
11:25–11:45    Simon Szabolcs, PhD.: Roma nyelvváltozatok és az iskolai oktatás – szlovákiai példa
11:45–12:15    Diszkusszió, zárszó


Az angol járványnyelvről magyarul. Beszélgetés Uricska Ernával, a COVIDictionary szerzőjével

Hogyan hat a járvány a nyelv szókészletére? Milyen angol szavak jelentek meg a pandémia idején? 2021. november 11-én került sor Uricska Erna COVIDictionary c. szótárának a bemutatójára. A diszkussziót Molnár Katalin vezette, a beszélgetésben részt vett Barnucz Nóra, Istók Béla és Lőrincz Gábor. Az eseményről írt részletes beszámoló Molnár Katalin honlapján olvasható.


Istók Béla a Kossuth Rádió Édes Anyanyelvünk c. műsorában

2021. szeptember 20-a és 22-e között hangzott el a Kossuth Rádió Édes Anyanyelvünk c. műsorában Farkas Adrienne Istók Bélával, az SJE Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusával készített interjúja. A hétfői adásban az internetes mémek és a nyelvi humor kapcsolatáról, a keddiben az internetes futballnyelvhasználatról, a szerdaiban pedig a digitális kommunikáció és a nyelvi adekvátság kérdéséről volt szó. Az adások visszahallgathatók a MédiaKlikk oldalán.


Irodalom és tudomány

2021. augusztus 31-én a Selye János Egyetem Tanárképző Karán tartotta Irodalom és tudomány című szimpóziumát az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport. A résztvevők először Babos Orsolya Kataklizma-narratívák a tudományos fantasztikumban című előadását hallhatták, amely egyedi szempontból tipologizálta a tudományos-fantasztikus műveket. A második előadó Zolczer Péter volt, aki a Térség (The Expanse) című sci-fi sorozat világépítéséről értekezett, különös tekintettel a tudományos kérdések megjelenítésére. Ezt követte H. Nagy Péter előadása, amelynek gondolatmenete három fogalom köré – ‘Oumuamua, SETI, Xeno – épült. Az előadás során egyaránt szó esett Avi Loeb Földönkívüli című könyvének egyes előfeltevéseiről, valamint Brandon Hackett (Markovics Botond) sci-fi regényeiről. A felvetett kérdések továbbgondolásaként a szimpózium utolsó programpontjában Keserű József és Markovics Botond beszélgetését hallhatták a résztvevők. A közönségtől érkezett visszajelzések alapján a szimpózium sikeres folytatása volt a kutatócsoport korábbi rendezvényeinek.


Irodalom és tudomány (meghívó)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport
Irodalom és tudomány
című szimpóziumára

A szimpózium programja:

14:00–14:30 Babos Orsolya: Kataklizma-narratívák a tudományos fantasztikumban

14:30–15:00 Zolczer Péter: A Térség és a tudomány(ok)

15:00–15:20 Kávészünet

15:20–15:50 H. Nagy Péter: Felkészülés, tudomány, science fiction (‘Oumuamua, SETI, Xeno) 15:50–16:40 Tudomány és science fiction (Markovics Botond és Keserű József beszélgetése)

16:40–17:00 Vita

Időpont: 2021. augusztus 31.

Helyszín: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, 213-as terem


A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék részvétele a PeLiKonon

2020 november 6–7-én rendezte meg az egri PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport A digitális oktatás nyelvi dimenziói c. online konferenciáját.
 
Az SJE Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékét Istók Béla (a Digitális tartalmak az anyanyelvi nevelésben c. kerekasztal-beszélgetés vezetőjeként) és Lőrincz Gábor (a panel résztvevőjeként) képviselte.
 
Az esemény keretein belül került bemutatásra dr. habil. Lőrincz Juliannának, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék egykori docensének a 70. születésnapja alkalmából készült köszöntő kötet is (Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes (szerk.) 2020: Stílus – Variativitás – Műfordítás. Eger: Komárom).
 
 

L. Varga Péter: Más tartományok (könyvbemutató)

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport szervezésében 2020. március 4-én került sor L. Varga Péter Más tartományok című kötetének bemutatására a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. A munka három szövegcsoportból áll. Az elsőben a szerző nyelvi-poétikai fókuszú, valamint az egyes mediális környezetek közvetítettség-tapasztalatát előtérbe állító teoretikus tanulmányai, a másodikban oldottabb nyelvű kritikái és recenziói, a harmadikban pedig útinaplói kaptak helyet. Az egyes szövegek egyaránt elemeznek irodalmi és filmes, popkulturális és szépirodalmi alkotásokat, viszont a másság, a terek és az ideológiák iránti érzékenység végig összekapcsolja azokat. A rendezvény második felében az L. Varga Péter által szerkesztett Prae folyóirat legújabb lapszámairól esett szó. A kötetet Keserű József mutatta be, a rendezvény moderátora pedig H. Nagy Péter volt.


Bárczi Géza-díjban részesült Lichtmannegger Lívia a 20. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyen

A Selye János Egyetem TKK képviseletében 2019. november 7–9-én  Bc. Lichtmannegger Lívia, magyar–szlovák szakos hallgató részt vett a 20. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyen, Budapesten. A versenynek  az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara adott otthont. A verseny – hagyományosan – két fordulóból állt. Az első rész (november 8., délután): Előre elkészített beszéd, amelyet papír nélkül kellett elmondani. A beszéd témája:

„Az igasságos ember mindenkit szabadnak kíván, az igasságtalan csak önmagát“ (Kossuth).

A második rész, (november 9., délelőtt)  rögtönzött beszéd elkészítése, az egyik téma a következő volt: Pohárköszöntő a Kossuth-szónokverseny 20. évfordulója alkalmából.  

A versenyhez retorikai konferencia kapcsolódott: Kossuth Lajos és a retorika címmel.

Lichtmannegger Lívia a versenyen elnyerte a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány díját. A felkészítő tanára Simon Szabolcs, PhD. volt.


Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség

A Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport 2019. november 22-én pénteken rendezi meg IX. nemzetközi tudományos szimpóziumát. Ennek témája ezúttal a fordított tankönyvek, ill. a kétnyelvűség lesz. Helyet kapnak a szimpóziumon a többségi nyelv és a kisebbségi nyelv kapcsolatával, a kontaktusváltozók anyanyelvre gyakorolt hatásával, a magyarra fordított tankönyvek szakmaiságának elemzésével foglalkozó előadások. A konferenciaelőadásokból a szervezők tanulmánykötet szándékoznak megjelentetni. A szimpóziumnak immár tekintélyes hagyománya van.

Időpont: 2019. november 22., 10.00–18.00 óra
Helyszín: TKK kari tanácsterem (309)

Program: itt


Állati elmék – szimpózium

2019.11.13. Az MA PKK nyolcadik, a tudomány és az irodalom kapcsolatával foglalkozó szimpóziuma november 13-án a Selye János Egyetem Tanárképző Karán került megrendezésre Állati elmék címen. A szimpózium első előadója Nagy Melinda dékánhelyettes asszony volt, aki biológusként az emberek és állatok közti antropológiai különbségekre és hasonlóságokra mutatott rá Emberek és állatok együttélése a Földön című előadásában. A következő előadást Lőrincz Gábor nyelvész tartotta meg Az állati kommunikációtól az emberi kommunikációig címmel, melyben megismertetett bennünket egyes állatok információátadásának mikéntjeivel mind természetes közegükben, mind pedig laboratóriumi körülmények között. Ezt követően H. Nagy Péter A fajzatok eredete és a kvantummacskák című előadását tudománynépszerűsítő könyvek ajánlásával alapozta meg, majd betekintést nyújtott a kvantumszámítógépek világába, amit végül Moskát Anita Irha és bőr című regényének világműködésére vonatkoztatott. Miként a regény szereplői a bipoláris rendszer helyett egy spektrumon helyezkednek el, úgy az alapkoncepció modellálható a kvantum-számítástechnika segítségével is. A szimpózium második felében Keserű József beszélgetett Moskát Anitával a szerző Irha és bőr című regénye kapcsán, mely során az azt megelőző előadásokra is vissza-visszautaltak. A szimpózium sokszínű és eltérő tudományos szempontból vizsgálta témáját, amely iránt nagy volt az érdeklődés, a teltház okán többen állva követték figyelemmel az előadásokat.


Komárom kétnyelvű nyelvi tájképe

2019. 11. 06-án 9 és 11 óra között a TK 506-os termében zajlott le a Komárom kétnyelvű nyelvi tájképe c. konferencia. Az előadók (Istók Béla, Lőrincz Gábor, Simon Szabolcs és Török Tamás) a nyelvi tájkép különböző vonatkozásait érintették, különös tekintettel a nyelvi problémákra, a tulajdonnév-használatra, a térképekre és a szóalkotásmódokra. A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap 19-170-00615 számú projektjének támogatásával valósult meg.


Istók Béla és Istók Ilona netnyelvészeti előadása Szegeden

2019. október 16-án a Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhelyének Istók Béla, a SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének az adjunktusa, valamint Istók (Szerdi) Ilona, a tanszék egykori (augusztusban doktorált) hallgatója, a nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola magyartanára volt a vendége. Istók Ilona Netnyelvészeti ismeretek alkalmazása az anyanyelvi nevelésben című előadását Istók Béla Az internetes futballszurkoló közösség nyelvhasználati sajátosságai című előadása követte. A másfél órás program baráti beszélgetéssel zárult.


A TKK képviselete a VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencián

2019. október 3–4-én került megrendezésre a VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, melynek az egri Eszterházy Károly Egyetem adott otthont. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát az Angol Nyelv és Irodalom, valamint a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói, illetve hallgatói képviselték a következő előadásokkal:

– Litovkina Anna (plenáris társelőadóként): Fókuszban a közmondásferdítések: kutatási irányzatok, eredmények és kihívások;

– Puskás Andrea: Társadalmi sztereotípiák revíziója a humor segítségével az Agymenők című amerikai szituációs komédiában;

– Marosi Renáta: Ki rakta újra össze Humpty Dumptyt?;

– Zolczer Péter: Humor a filmcímfordításokban;

– Istók Béla: Futball – humor – szóalkotás;

– Szöllősi Krisztián: „But can he do it in a cold rainy night in Britannia?” Internetes futballszurkolás és

maximasértés.

Litovkina Anna előadása és A humor működése című szekció vezetése mellett pódiumbeszélgetést folytatott Kormos Anett humoristával.


Az SJE XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája : Nyelv – Kultúra – Interkulturális kapcsolatok c. szekciója

A szekció előadásai a tervezett program szerint két napon: 2019. szeptember 10-én 13:00–18:00 és szeptember 11-én 8:20–12:00 között hangzottak el, magyar, szlovák, angol és német nyelven. Az előadások tematikus blokkokba rendeződtek. Az egyes blokkokban összesen 7 alkalmazott nyelvészeti, 3 irodalomtudományi, 5 pedagógiai-didaktikai és 2 szociológiai témájú előadás hangzott el. Az alkalmazott nyelvészeti előadások főleg az idegen nyelvek tanításával, interkulturális kérdésekkel, nyelv és identitás összefüggéseivel és az új kommunikációs létmódok témájával foglalkoztak. Az irodalomtudományi jellegű előadások egy-egy alkotó életművének feltárására, ill. kiválasztott művének elemzésére irányultak. A szekció munkáját szervezési-technikai szempontból segítették a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék doktorandusz hallgatói. 


Disszertációs dolgozatok védése

2019.08.27-28. A Selye János Egyetem Tanárképző Karán az alábbi sikeres PhD. disszertációs dolgozatok védésére került sor 2.1.29 Nemszláv nyelvek és irodalmak tanulmányi szakon, Magyar nyelv és irodalom tanulmányi programban: 

Mgr. Istók Ilona (szül. Szerdiová): Internetes nyelvhasználat és anyanyelvoktatás;
Mgr. Plonický Tamás: Olvasási tendenciák a szlovákiai magyar diákok körében;
Kurucz Anikó: Hamvas Béla nyelvgondolkodásának filozófiai és poétikai aspektusai;
Mgr. Németh Csilla: Lírapoétikai kérdések az 1945 utáni magyar költészetben. 

A képeken a vizsgabizottság tagjai és a PhD jelöltek láthatók.


Nemzetközi nyelvészeti konferencia az SJE Tanárképző Karán

2019. június 8-án az SJE TKK társszervezésében lezajlott A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X. Nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben elnevezésű nemzetközi nyelvészeti konferencia, amelynek a Konferenciaközpont adott otthont. A rendezvényt Török Tamás tanulmányi és szociális ügyekért felelős dékánhelyettes nyitotta meg, Lőrincz Gábor a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék adjunktusa pedig előadást tartott a nyelvi tájkép és kétnyelvűség témakörében.


Dr. habil. Lőrincz Julianna előadása nemzetközi konferencián

Dr. habil. Lőrincz Julianna, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék docense részt vett és előadást tartott 2019. május 17–18-án az Orosz Kulturális Központ és az ELTE Ruszisztikai Központja által szervezett, „Mai orosz nyelv: működés és az oktatás kérdései” című nemzetközi konferencián. Előadásának címe: Ady Endre költői szövegeinek fordítása.


Vendégelőadó a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken
 
2019. április 29. és május 3. között a Tanárképző Kar vendégelőadót fogadott az ERASMUS mobilitás keretében. A vendégelőadó dr. Tódor Erika-Mária egyetemi docens, a Sapientia EMTE tanszékvezető asszonya volt. A docens asszony bemutatta a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék hallgatóinak a Hétköznapi kétnyelvűség címmel frissen megjelent könyvét. 
Előadásai a következő témaköröket érintették:
1. Nyelvi magatartás, nyelvhasználati szokások
2. Nyelvi én és az iskolai oktatás
3. Nyelvi tájkép, iskolai nyelvi tájkép: kutatói perspektívák, eszközök, módszerek
4. Iskolai nyelvi tájkép erdélyi magyar tannyelvű iskolákban
 
A vendégelőadó színes előadásait érdeklődéssel fogadta a hallgatóság. 

Variológiai Kutatócsoport : Ady szelleme szól című ünnepi szimpózium 
 
2019.04.26. Az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport Ady Endre-emlékszimpóziumot rendezett 2019. április 26-án a költő halálának 100. évfordulójára. A kutatócsoport vezetőjének, Dr. habil. Lőrincz Juliannának a köszöntője után Jung István harmadéves magyar bölcsész szakos hallgató előadta Ady Elbocsátó, szép üzenet és Góg és Magóg fia vagyok én c. versét. A programban 6 előadás szerepelt, amelyek Ady költészetének ambivalenciáját, költői nyelvének sajátosságait, jellemző motívumait, az Ady-témakör iskolai felhasználhatóságát, Ady-verseinek fordíthatóságát mutatták be, valamint néhány vers szlovák, angol és orosz nyelvi fordításait elemezték.
 
Az előadások sorrendben a következők voltak:
Dr. Czetter Ibolya PhD. (ELTE Savaria Egyetemi Központ, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Szombathely): Ambivalenciák, paradoxonok Ady verseiben
Vörös Ottó CSc. (SJE Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék nyugalmazott egyetemi docens): Ady nyelvi világa
Dr. Kelényi István (ELTE nyugalmazott egyetemi docens, író, műfordító): Ady „bús” szavának elemzése
Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD. (SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék): Ady-versek fordításai
Dr. Simon Szabolcs PhD. (SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék): Adalékok néhány Ady-vers szlovák fordításának kérdésköréhez
Dr. Kiss Tímea PhD. (SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék volt doktorandusza): Ady az oktatásban
 
Az előadásokat szakmai beszélgetés követte, amely hozzájárult az előadók és az általuk képviselt intézmények közötti szakmai kapcsolat erősítéséhez.
 

ERASMUS program – vendégelőadó a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken

2019. április 1–5. között vendégelőadót fogadott a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék az ERASMUS program keretében. A vendég, Pletl Rita professzor asszony, a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemről érkezett. Itteni tartózkodása során előadásokat tartott a magyar tanszék hallgatóinak, ezenkívül tapasztalatcsere szerepelt a programjában a tanszék oktatóival arról, hogy az egyetemünkön milyen kutatások folynak, s azok eredményei visszacsatolódnak-e a közoktatásba. Az előadások – témájuk alapján – két tárgykörbe tartoztak: az értékelés elmélete és gyakorlata, ill. a neveléstudományi kutatásmódszertan témakörbe. Az előadó nem elméleti anyagrészeket “adott át”, hanem azt mutatta be, hogy az adott terület elméleti anyagát, koncepcióit hogyan lehet alkalmazni, például a kisebbségi oktatás területén. Ezenkívül bemutatta az írásbeli kifejezőképesség színvonalának országos hatókörű empirikus vizsgálatát; a romániai körülmények között kibontakozó magyar anyanyelvű oktatás sajátos körülményeit és egyebeket.


Az SJE Tanárképző Kar oktatója az MTA legújabb doktora

2019. április 5-én zajlott Budapesten Horváth Kornélia docens asszonynak az MTA doktora címre benyújtott pályázata. A „Petri György költészete verselméleti és líratörténeti megközelítésben” című értekezés vitával egybekötött előadására az MTA Doktori Tanácsa szervezésében az MTA székházának nagytermében került sor. Az előadás és a nyilvános vita opponensei Bókay Antal (az MTA doktora), Kulcsár-Szabó Zoltán (az MTA doktora) és Schein Gábor (PhD) voltak. Dr. habil. Horváth Kornéliának, PhD, aki egyúttal az SJE Tanárképző Kar Magyar Tanszékének főállású oktatója, ezúton tisztelettel és szeretettel gratulálunk!

  


Kristályszilánkok könyvbemutató

2019. február 25. Az SJE Tanárképző Karon működő MA Populáris Kultúra Kutatócsoport szervezésében került sor Baka L. Patrik legújabb kötetének, a Kristályszilánkoknak a bemutatójára. A szakkönyv a szerző olyan írásait tartalmazza, melyek szélesebb kontextusban tárgyalják irodalom és történelem kapcsolatát. A kötet első fejezete a fantasztikus univerzumok világszövetében mutatja ki a történelmi analógiákat, a második olyan alkotásokat elemez, amelyek a múlt meg nem valósult dimenzióit hívják életre, a harmadik a történelmi igazság kérdését járja körülkülönböző regények apropóján, a negyedik pedig az érintett kérdéseket tovább árnyaló szakkönyvek bemutatására vállalkozik. A kötetet Vida Barbara mutatta be, ezután a szerzővel Keserű József és H. Nagy Péter beszélgettek.


Dr. habil. Lőrincz Julianna, PhD.: Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában

2019. január 23-án, Miskolcon a Miskolci Egyetemen Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában címmel alkalmazott nyelvészeti konferenciát rendeztek. A rendezők a Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, valamint az MTA Miskolci Területi Bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága.  A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéket Dr. habil Lőrincz Julianna PhD. képviselte Ady Endre-versszövegek jelentésének változásai a műfordításban című előadásával.


Bárczi Géza-díjban részesült Lichtmannegger Lívia a 19. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyen

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara képviseletében 2018. november 9–10-én  Lichtmannegger Lívia, magyar–szlovák szakos hallgató részt vett a 19. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyen, Budapesten. A versenynek  az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara adott otthont. A verseny két fordulóból állt. Az első rész (november 9., délután): Előre elkészített beszéd, amelyet papír nélkül kellett elmondani. A beszéd témája:

„csak az nem fél, kit a remény/ már végképp magára hagyott?“ (Kányádi Sándor)

A második rész, (november 10., délelőtt):  rögtönzött beszéd elkészítése, melynek témáját a helyszínen közölték.

A versenyhez – a hagyományoknak megfelelően – retorikai konferencia kapcsolódott: Retorika és oktatás a XXI. században címmel.

Lichtmannegger Lívia a versenyen elnyerte a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány díját. A felkészítő tanára Simon Szabolcs, PhD. volt.


H. Nagy Péter Médiumközi relációk c. kötetének bemutatója

2018.11.26. Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport 2018. november 26-án tartotta meg H. Nagy Péter legújabb szakkötetének, a Médiumközi relációknak a bemutatóját, mely a költészet, a populáris irodalom, a kortárs tömegfilm és a kritikai gondolkodás kapcsolatrendszereit elemzi egymás kontextusában. A kötet a Kaleidoszkóp könyvek 29. részeként jelent meg, mely sorozaton belül H. Nagy Péternek ez immár a 7. kötete. A bemutatót Keserű József moderálta, aki először a könyv szerkezetéről beszélt, majd kérdéseket intézett a szerzőhöz, aki tanulmányaiban tudományos módszereket hív segítségül az irodalmi és művészeti kultúrtechnikák megközelítéséhez. Korszerű eszközökkel közelít a populáris kultúra jelenségeihez, miközben nem csupán az irodalomra fókuszál, hanem egyedülálló módon kapcsolja össze a bölcsész gondolkodást és a természettudományokat, emellett pedig folyamatosan a kritikai gondolkodásra ösztönöz.  A szövegek szorosan kapcsolódnak a régebben íródottakhoz, néhány textus új kontextusba helyeződik, ezáltal rekontextualizációról beszélhetünk. A bemutatót kötetlen hangvételű beszélgetés követte, mely során szó esett az egyes regiszterek egymásmellettiségéről, a szakterületi zártságról és a kánonközi interakció médiumközivé válásáról. (Vida Barbara)


A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatóinak részvétele magyarországi nemzetközi konferencián

2018. november 15–16-án az egri Eszterházy Károly Egyetem megrendezte az I. PeLiKon oktatásnyelvészeti konferenciát, amelyen a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék három oktatója (Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs és Lőrincz Gábor) is részt vett.


Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD részvétele nemzetközi konferencián

2018. november 5–6-án a Kodolányi János Főiskola, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Tinta Könyvkiadó szervezésében konferenciát rendeztek Budapesten a Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban címmel. A konferencián előadást tartott Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék docense is. Előadásának címe: … kéklő holdas fény-tükörben.  Jeszenyin színneveinek és származékainak magyar variánsai. A konferencián két kötetbemutató is szerepelt.

1. A színek és a színnevek világa. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 206. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2018.

2. A 2017-es konferenciakötet,  melynek címe: Egy- és többértelműség a nyelvben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 205.Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2018.


Hazám, szülőföldem c. konferencia Szarvason

2018.11.14-15. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karát képviselve 2018. november 14–15-én részt vettünk a Szarvason megrendezett Hazám, szülőföldem című konferencián, amelyet a Gál Ferenc Főiskola szervezett meg. A konferencia célja a külhoni és az anyaországi magyarság kapcsolatainak feszesebbé tétele volt, így a meghívottak között szerepeltek ukrajnai, erdélyi és szerbiai csapatok is. Egyetemünket és karunkat egy ötfős csoport képviselte: Jung István, Ollé Tamás, Rehák Tünde, Surányi Éva és Vadkerti Erika. Kísérő tanáraink PaedDr. Baka Patrik, PhD. és Mgr. Vida Barbara doktorandusz hallgató voltak. November 14-én a program Dr. Lipcsei Imre dékán köszöntőjével indult. Ezek után a csoportokat kísérő tanárok röviden bemutatták az egyetemet, ahonnan érkeztek. Ezt követően a hallgatók Mátyás királyhoz kapcsolódó dramatizált előadásokat mutattak be, melyek nagyon sokszínűre és szórakoztatóra sikeredtek. Voltak, akik visszarepítettek minket az időbe és egy-egy Mátyás királyról szóló történetet elevenítettek meg. Mások verses-zenés összeállítással készültek. Továbbá voltak, akik modern elemeket is belecsempésztek a produkciójukba. A mi csapatunk egy napjainkban játszódó kitalált történetet adott elő, melynek a csapat egyik tagja, Jung István volt a szerzője. Az előadás a visszajelzések alapján nagyon szórakoztatóra sikerült, utólagosan többen is pozitívan értékelték.

A bemutatók után közösen elsétáltunk a Szarvasi Vízi Színházba, ahol elénekeltük a „Magyar urak jőnek” kezdetű dalt. A második nap érdekes előadásokkal indult. Hasznos információkat szerezhettünk Mátyás fekete seregéről, illetve az udvarában tevékenykedő Janus Pannoniusról. Az előadok a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium tanárai voltak: Fodor György és Hajdu Zoltán János. Ezek után kezdetét vette a barátságos vetélkedő. Számos témakörben mérettetünk meg, mint például: művészettörténet (szobrászat, festészet, építészet), történelem és külön figyelmet szenteltek a korszak zenéjének is. Minden témában más csapat bizonyult kiemelkedőnek, így mindenki számára sikerélménnyel záródott a kvíz. Mi a történelem témakör egy szegmensében jeleskedtünk. Jutalomként a verseny végén a hallgatókat emléklappal és könyvjutalommal díjazták. Ebéd után megkoszorúztuk a történelmi Magyarország közepénél található emlékművet, ahol Szenes János elszavalta Trianoni emlék című versét. Hazautazás előtt még ellátogattunk a Mini-Magyarország Makettparkba. (A fényképeket a Gál Ferenc Főiskola és a résztvevők készítették.)


A tudomány népszerűsítése – népszerű tudomány? (szimpózium)

2018. november 14-én az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága Tudomány és Ismeretterjesztő Irodalom Szekciója, valamint a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke szimpóziumot rendezett a tudománynépszerűsítésről. Az első előadó, Markovics Botond sci-fi író azt a kérdést járta körül, hogy mitől lesz tudományos egy science fiction regény. Előadásában három témakört érintett: a mesterséges intelligencia, az idegen civilizációk és az időutazás témáját. A második előadó, Kánai András jövőkutató és kommunikációs szakember volt, aki a Holnap történet c. könyvének egyes állításait aktualizálta. Előadásában szó esett többek között a transzhumanizmus kérdéséről, valamint arról, hogy jelenleg melyik mamutcég a legesélyesebb arra, hogy betöltse az orwelli Nagy Testvér szerepét. A harmadik előadó H. Nagy Péter volt, aki a tudat problémáját járta körül. Előadása rámutatott, hogy milyen sokat és mégis mennyire keveset tudunk az emberi tudatról. H. Nagy eközben érintett olyan kérdéseket, mint: miért avulnak el hihetetlenül gyorsan a már meglévő információk, mely tudományok foglalkoznak a tudat vizsgálatával, hogyan vizsgálható az agy, illetve mely elméletek próbálják jelenleg megmagyarázni a tudat működését. Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetésen szóba kerültek a tudománynépszerűsítés kérdései, a különböző tudománynépszerűsítő fórumok és csatornák (a TED-talk, a National Geographic-féle dokumentumfilmek), valamint az újabban feltűnő sztártudósok (Sam Harris, Jordan Peterson, Yuval Noah Harari) jelentősége és hatása is.


In memoriam Hamvas Béla

2018.10.19. Hamvas Béláról halálának 50. évfordulója alkalmából októberben két irodalmi-bölcseleti konferencián is megemlékeztek. 2018. október 19-én a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával Kaposváron megrendezésre került konferencián az SJE TKK doktorandusza, Kurucz Anikó előadást tartott Emphasis és silentium. Hamvas Béla nyelv-gondolkodásáról címmel, illetve egy héttel később, október 26-án és 27-én részt vett a Hamvas Béla Alapítvány által szervezett budapesti In memoriam Hamvas Béla című, kétnapos emlékkonferencián is. Előadásának címe: Transzparencia és luciditás. Gondolatok Hamvas Béla exisztencia-értelmezéséről. Az előadásokat felolvasások és az Így láttak ők című dokumentumfilm bemutatása követte.


Vörös Ferenc: Duna-medencei közös szellemi örökségünk: a Kárpát-medencei történeti családnévatlasz

Dr. Vörös Ferenc, az ELTE docense a Tudomány Hete alkalmából 2018. november 5-én előadást tartott az SJE TKK-n. Az előadás a történeti családnévatlasz bemutatásán túl a mai Szlovákia területéhez köthető 18. század eleji családnévanyagba kívánt betekintést engedni a hallgatóságnak. A névföldrajz tárgykörébe tartozó kutatási eredményeket sikerrel hasznosíthatja a történettudomány, a néprajz, a kultúratudomány és a művelődéstörténet. A különböző nevek, névváltozatok fontos híreket közölnek népességmozgásról, migrációról, népcsoportok, nyelvek együttéléséről.


Könyvbemutató: Csillag Lajos: Túlsó part 

2018. október 23. Csillag Lajos, aki az SJE Tanárképző Karán magyar-történelem szakon végzett 2015-ben, a TKK akadémiai közössége előtt mutatta be első könyvét. Az érdekfeszítő, nagyjából egyórás rendezvényre október 23-án délután került sor a Selye János Egyetem Tanárképző Karának 201-es termében. A Túlsó part című kisregény idén, 2018-ban jelent meg a Fiatal Írók Szövetségének gondozásában. A jelenleg szerkesztőként, tördelőként és grafikusként dolgozó Csillag elmondta, hogy művészi pályáját versírással kezdte, majd onnan váltott a próza műfajára, ma azonban már regényben, regényekben gondolkozik. Beszélt továbbá a szövegalkotás nehézségeiről, az irodalomtudomány és az irodalom művelése közötti különbségekről és a szerkesztői munka bonyolultságáról. A diskurzusból kiderült, hogy a szlovákiai magyar közegben játszódó, bár leginkább az amerikai írók hatását érzékeltető Túlsó part néhol szürreálisan, néhol pedig abszolút hitelesen mutatja be a gimnazisták életét, mindennapjait. A kötetbemutatón fény derült arra is, hogy szöveg, amelyet a nihil, a kiábrándultság, a szülőkkel való bizonytalan viszony és a feleslegesség érzete szavakkal lehetne leginkább jellemezni, számos kulturális elemet vonultat fel. A nem hétköznapi karakterek olykor ismert írók idézeteiben kommunikálnak, olykor pedig mainak tekinthető zenekarokat hallgatnak, vagy épp régebbi mesék főcímdaláról beszélgetnek. A bemutatót egy rövid felolvasás és a közönség kérdései követték, akik  hozzászólásaikkal aktívan kivették a részüket a rendezvényből. Az esemény moderátora Plonicky Tamás, a Selye János Egyetem doktorandusza volt.


SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia – szekció: A hungarisztika és a szlovakisztika időszerű kérdései

A szekció előadásai a tervezett program szerint egy napon: 2018. szeptember 11-én 13:00 – 18:00 között hangzottak el. Az előadások tematikus blokkokba rendeződtek. Az egyes blokkokban összesen 8 alkalmazott nyelvészeti és 5 irodalomtudományi előadás hangzott el. A nyelvészeti előadások főleg a fordításelméleti és interkulturális kérdések, nyelv és identitás, az új kommunikációs létmódok kérdéseivel foglalkoztak. Az irodalomtudományi jellegű előadások egy-egy alkotó kiválasztott művének, ill. újabb irodalmi irányzat sajátosságainak elemzésére irányultak. A szekció munkáját szervezési-technikai szempontból segítették a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék doktorandusz hallgatói. Előadásaik a tanulmánykötetben is szerepelnek.


IKT-eszközök a nyelvtanórán

2018. június 7-én került megrendezésre az Internet és nyelvtanóra c. workshop-sorozat negyedik (záró) találkozója, melyen Szerdi Ilona és Istók Béla az IKT-eszközök magyarórán való felhasználási lehetőségeit ismertette. Míg Szerdi Ilona a Kahoot.com, a Quizlet.com és a Smart Notebook, addig Istók Béla a QR-kod.hu, a QR Code Reader, a PowerPoint, a WordArt.com és a Zanza.tv honlapok, programok, illetve applikációk működését mutatta be. A résztvevők asztali számítógépet és mobiltelefont használva tesztelhették le az előadók által elkészített feladatokat, de maguk is bekapcsolódhattak a kvízjátékok elkészítésének folyamatába.


Prof. Dr. Szabó András, DrSc. kitüntetést kapott

Szabó András professzor, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója kiemelkedő oktatói, valamint pedagógiai gyakorlatot segítő tudományos tevékenysége elismeréseként magas rangú állami kitüntetésben részesült. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Apáczai Csere János-díjban részesítette 2018. június 1-jén.


Dr. habil. Lőrincz Julianna részvétele nemzetközi konferencián

Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD., a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék docense, a Variológiai Kutatócsoport vezetője  részt vett a 2018. május 25–26-án Budapesten, az Orosz Kulturális Központ és az ELTE Ruszisztikai Központ által megrendezett Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания (Mai orosz nyelv: az oktatás működése és problémái) témájú nemzetközi konferencián.
 
Lőrincz Julianna előadásának címe: Трудности перевода архаизмов и культурно−специфических слов в исторических балладах Яноша Араня (Az archaizmusok és a kulturális reáliák fordítási nehézségei Arany János történelmi balladáiban)
 
Az orosz nyelven folyó kétnapos konferencián 6 ország 65 kutatója tartott előadást a nyelvészet, az irodalom, a kulturológia és az orosz nyelv mint anyanyelv, idegen nyelv oktatásának aktuális kérdéseiről. 
 
Az 5 plenáris előadást szekcióelőadások és kerekasztal-beszélgetések követték, valamint május 25-én este a  «Русский европеец, Иван Тургенев» (Az orosz európai, Iván Turgenyev,) c. kiállítás megnyitója. A konferencia lehetőséget teremtett a hazai és külföldi ruszisztika kutatóinak és az orosz nyelv és kultúra oktatóinak kötetlen szakmai beszélgetésére, valamint új szakmai kapcsolatok kötésére, a régiek felélesztésére is.
 

Internet és nyelvtanóra III. (Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel)

2018. május 21-én került sor az Internet és nyelvtanóra c. workshop-sorozat harmadik találkozójára: Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel. Istók Béla egy friss, a digitális kommunikáció és a helyesírás kapcsolatát vizsgáló kutatás eredményeiről számolt be, Szerdi Ilona előadásából pedig olyan gyakorlatokat ismerhettünk meg, amelyekkel a diákok nemcsak helyesírási ismereteit tesztelhetjük és bővíthetjük, hanem az ítélőképességüket, a kritikai gondolkodásukat és a kommunikációs készségeiket is fejleszthetjük. A workshop-sorozat negyedik, egyben idei utolsó foglalkozására júniusban kerül sor. A gyakorlati jellegű foglalkozás témája az infokommunikációs eszközök nyelvtanórai használata lesz.


Internet és nyelvtanóra II. („Mémrobbanás”)

2018. április 25-én került sor Az internet és nyelvtanóra c. előadás-sorozat második felvonására („Mémrobbanás”). Istók Béla az internetes mémek definiálhatóságáról, kutathatóságáról, nyelvészeti-szemiotikai szempontú megközelíthetőségéről, Szerdi Ilona pedig az anyanyelvórán való felhasználhatóságáról számolt be. Istók Béla a hagyományosnak tekinthető mentalista megközelítés (a mém mint hordozót kereső idea) helyett a behaviorista nézőpont mellett foglalt állást (a mém mint fizikai test), ez utóbbi ugyanis lehetővé teszi a képek, szövegek, kép-szöveg egységek empirikus elemzését. Szerdi Ilona számos olyan feladatjavaslatot mutatott be, amely az internetes mémek különböző tematikai egységeken – a jelentéstanon és a frazeológián – belüli felhasználhatóságára reflektál. A következő előadásra (Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel) előreláthatóan májusban kerül sor.


Hallgatói sikerek a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny országos elődöntőjén

2018. március 28-án, Komáromban került megrendezésre a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny országos elődöntője. A Tanárképző Kart több hallgatónk és doktoranduszunk is képviselte. Szerdi Ilona és Plonicky Tamás ezüstsávos besorolással végeztek, Lichtmanegger Lívia, Jung István, Sátor Veronika és Kurucz Anikó aranysávos minősítéssel továbbjutottak a rimaszombati országos döntőbe.


A Prae folyóirat lapszámainak bemutatója

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport meghív minden kedves érdeklődőt a Prae folyóirat Trónok harca, Líratechnikák és Poptechnikák című számainak bemutatójára. Vendég: L. Varga Péter, a folyóirat főszerkesztője. Beszélgetőtársak: Baka L. Patrik és Keserű József. A beszélgetést vezeti: H. Nagy Péter. Helyszín és időpont: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, kari olvasó (506-os terem), 2018. április 17., 16:00 óra.


A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései c. kötet könyvbemutatója

2018. március 27-én az egri Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtárában az intézmény Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete könyvbemutatót tartott. A rendezvény célja az volt, hogy a szélesebbközönséggel is megismertesse a 2017. április 28-án a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport által szervezett nemzetközi tankönyvkutató szimpózium anyagát tartalmazó kötetet. Dr. Zimányi Árpád, az EKE BTK egykori dékánja és a Magyar Nyelvészeti Tanszék főiskolai tanára, először a Variológiai Kutatócsoport munkásságáról, illetve az EKE és az SJE szoros együttműködésének eredményességéről beszélt, majd a jelen lévő szerzők tanulmányaiból kiemelt legfontosabb gondolatok segítségével rámutatott a kötet elméleti és gyakorlati hasznára. A bemutatót kerekasztal-beszélgetés követte, amelyet Dr. Kalcsó Gyula, az EKE Magyar Nyelvészeti Tanszék docense vezetett. A rendezvényen meghívott vendégként részt vett Dr. Simon Szabolcs, az SJE Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezető adjunktusa, valamint Dr. habil. Lőrincz Julianna egyetemi docens és Dr. Lőrincz Gábor adjunktus.

Workshop-sorozat a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken

2018. március 27-én a négyrészesre tervezett Internet és nyelvtanóra c. interaktív foglalkozás első találkozása valósult meg Istók Béla és Szerdi Ilona doktoranduszok szervezésében. Témája a mai magyar nyelv szókészlete volt. A foglalkozások célja, hogy az internet nyelvhasználatára reflektálva és az IKT nyújtotta lehetőségeket kiaknázva ötleteket adjon az egyetem leendő pedagógusainak a magyar nyelvtanórák izgalmassá, érdekessé tételéhez. A gyakorlati problémafelvetést és az elméleti bevezetőt követően feladatjavaslatok hangoztak el a neologizmusok és a szóalkotás témakörének általános ésközépiskolai szintű tanításához.

A második találkozás témája az internetes mém lesz, amelyre előreláthatólag áprilisban kerül sor.


Vörös Ottó nyelvész 75. születésnapja

2018. február 21-én a SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének egykori oktatóját, a néhány évvel ezelőtt nyugállományba vonult Vörös Ottó nyelvészt 75. születésnapja alkalmából bensőséges ünnepségen köszöntötték egykori kollégái, barátai és tisztelői, Szombathelyen, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában. Az esemény magyar–ének szakos hallgatók kultúrműsorával kezdődött, majd az ünnepelt munkásságát méltató köszöntő beszédek következtek, ezután pedig a komáromi magyar tanszék vezetője, Simon Szabolcs beszélgetett az ünnepelttel szlovákiai szerepvállalásairól; a tudományról, a kisebbségi nyelvhasználatról, ill. arról, hogyan segítette és segíti ma is a felvidéki nyelvjáráskutatásokat. Vörös Ottó magyarországi vendégtanárként hosszú évekig szolgálta a magyar szakos tanárképzés ügyét Nyitrán, Pozsonyban, majd Komáromban, az ottani magyar tanszékeken támogatta a tudományos tevékenység kibontakozását. A képeket Mihajliv Renáta fotós készítette.


Az ELTE anyanyelvi tantárgy-pedagógia szakcsoportjának látogatása

2018. február 23-án a SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke baráti látogatáson fogadta az ELTE anyanyelvi tantárgy-pedagógia szakcsoportját. Az egyetemi hallgatókból álló 17 főnyi csoportot Antalné Szabó Ágnes az ELTE oktatója vezette. A vendégek megtekintették karunkat, érdeklődtek a helyi körülményekről, a kar és a magyar tanszékfelépítéséről, tevékenységéről. A kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatcserével lezajlott találkozó azzal végződött, hogy a felek megegyeztek a folyamatos kapcsolattartásban.


Arany Opus Díj

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SzMÍT) 2017. október 27-én Galántán a XII. Őszi Írófesztivál keretében hirdette ki az idei Arany Opus Díj szépirodalmi pályázat győzteseit. A neves irodalmárokból álló zsűri: Grendel Lajos Kossuth-díjas író, Mizser Attila Madách-nívódíjas költő és Szászi Zoltán Talamon-díjas író, a vers kategóriában Baka L. Patriknak, az SJE Tanárképző Kar Magyar nyelv és Irodalom Tanszék doktoranduszának  ítélte oda a díjat  Hotel Učka című költeményéért. Gratulálunk!


Könyvbemutató : H. Nagy Péter új könyve

2017.10.16. Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport idei első könyvbemutatójára 2017. október 16-án került sor a Selye János Egyetem Tanárképző Karának kari olvasójában. H. Nagy Péter Médiaterek Lady Gaga korában című könyvét Keserű József mutatta be, majd ezt követően Baka L. Patrikkal közösen beszélgettek a szerzővel, mely beszélgetésről Rácz Vince készített rádiófelvételt. Keserű kiemelte, hogy a könyv egyedülálló teljesítménynek számít a kortárs magyar nyelvű irodalom- és médiaelméleti diskurzusban. A kötet borítója a kép és szöveg együttes játékán alapszik: ahogy a könyvtől távolodva a pixeles kép egyre élesebbé válik, akként kapunk egyre élesebb képet Lady Gaga művészetéről is, aki a kötet folyamán többször is átrendeződik. A Médiaterek módszertani szempontból szorosan kapcsolódik a szerző Alternatívák című könyvéhez azáltal, hogy egyes szövegrészek átemelődnek és új kontextusba helyeződnek, ezáltal pedig rekontextualizációról beszélhetünk. H. Nagy Péter korszerű eszközökkel közelít a populáris kultúra jelenségeihez, miközben nem csupán az irodalomra fókuszál, hanem egyedülálló módon kapcsolja össze a bölcsész gondolkodást és a természettudományokat, emellett pedig folyamatos kritikai gondolkodásra ösztönöz. Miután Keserű József részletesen bemutatta a könyvet, Baka L. Patrikkal közösen folytattak inspiráló és mélyenszántó, interdiszciplináris eszmecserét a szerzővel, melyben Lady Gaga művészetének megközelítésein túl szó esett a kétpólusú popkultúráról, a populáris irodalom mediális és intézményes szempontjairól, Barthes-ról, Kittlerről, Bacigalupi-ról, Darwinról és még Petőfi Sándor ubikvitásra épülő médiastratégiájáról is. Az emelkedett hangú kötetbemutatót egyetemünk rektora, Juhász György is megtisztelte jelenlétével.


2017. 04. 28-án a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán immáron negyedik alkalommal került megrendezésre az Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban című konferencia. A tanácskozást Németh T. Enikő, a SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékének munkatársa és a Jelentés és nyelvhasználat című folyóirat társszerkesztője, valamint Dr. Vajda Zoltán, a SZTE BTK tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese nyitotta meg. A 22 előadó a Magyar Tudományos Akadémia, illetve annak Nyelvtudományi Intézete, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Selye János Egyetem képviseletében érkezett. Az elhangzott előadások többek között a grammatikalizációs jelentésváltozás, a meggyőzés, a manipuláció, az irónia, a hát diskurzusjelölő, az ugye partikula, a névelőhasználat, az igei jelentés metaforizációja, valamint a kicsinyítés és a nevetés pragmatikai kérdéskörét vitatták meg. Egyetemünket Szerdi Ilona, a Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola hallgatója képviselte A lexikális jelentésviszonyok tanítása multimediális szövegekkel című előadásával.


 

Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport idei második könyvbemutatójára 2017. április 12-én került sor a Selye János Egyetem Tanárképző Karának kari olvasójában. Baka L. Patrik Függőhidak. Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából című könyvét Keserű József mutatta be, majd ezt követően H. Nagy Péterrel együtt – aki az esemény moderátora volt – beszélgettek a szerzővel.

A Függőhidak a szerző első szak- és egyben monográfiakötete. Patriknak ezenkívül már két könyve jelent meg: az Égiek legendája című regény 2007-ben, melyet mindössze tizenhárom évesen írt, valamint a Vérbókok című novelláskötet, mely 2015-ben látott napvilágot.

A bemutató elején Keserű József felvázolta a Függőhidak kompozícióját, mely populáris művek elemzésével foglalkozik. Keserű felhívta a figyelmet, hogy aktuális, illetve populáris művekről írni a szakirodalom hiánya okán nehezebb, mint a klasszikusokról. A kötet kiemelkedő írása a spekulatív fikció és a steampunk oktatásáról szóló, A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái, avagy a steampunk irodalom és lehetséges szerepe az oktatásban című tanulmány, mely egy nóvumokkal telített irodalomtanítási tervezetet is körvonalaz.

A beszélgetés során szóba került Baka L. Patrik írói stratégiája is. Megtudtuk, hogy nála fontos szempont, hogy az írásai olvasmányosak, valamint a laikus olvasók számára is érthetőek legyenek. Patrik specifikus stratégiája és egyben írói sajátossága az irodalmi nyelv és a szaknyelv keverése, ami szövegeinek egyedi jelleget kölcsönöz.

A beszélgetés végén kérdések merültek fel az irodalomoktatás megújítása terén, amit szabad eszmecsere követett.


Az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport idei első könyvbemutatójára 2017. március 21-én került sor a Selye János Egyetem Tanárképző Karának kari olvasójában. H. Nagy Péter Alternatívák: A popkultúra kapcsolatrendszerei című könyvét Keserű József mutatta be, majd ezt követően beszélgetett a szerzővel. Keserű kiemelte, hogy a könyv egyedülálló teljesítménynek számít a kortárs magyar nyelvű irodalom- és médiaelméleti diskurzusban. H. Nagy Péter korszerű eszközökkel közelít a populáris kultúra jelenségeihez, miközben nem csupán az irodalomra fókuszál, hanem olyan területekre is, mint a film (a Star Warstól az Alienig), vagy éppen a popzene (Madonnától Lady Gagáig), emellett pedig folyamatos kritikai gondolkodásra ösztönöz.

Egyedülálló módon kapcsolja össze a bölcsész gondolkodást és a természettudományokat; az Avatar példáján mutatja be, hogy egy tömegfilm is alkalmas lehet tudományos ismeretek közvetítésére. Miután Keserű József részletesen bemutatta a könyvet, az azt követő beszélgetés során fény derült arra is, hogy H. Nagy Péter következő kötete –Médiaterek Lady Gaga korában címmel – még idén megjelenik. A beszélgetés során olyankérdések is szóba kerültek, mint az esztétikai ideológiák felfüggesztése, valamint a nyelvi vagy azon kívül eső gondolkodás lehetősége. A beszélgetés legfőbb tanulsága mégsem csupán a popkultúra-kutatás tényként kezelt elméleti hozadéka volt, hanem a kritikai gondolkodás gyakorlásának elengedhetetlen szükségessége. Enélkül ugyanis – mint arra H. Nagy Péter rámutatott – nincs tudomány.

 


2017. március negyedik hetében az Erasmus program keretében az SJE Tanárképző Kara vendége volt Csernicskó István és Karmacsi Zoltán, a beregszászi II. Rákóczi FerencKárpátaljai Magyar Főiskola oktatója. A vendégek a programjuk mellett hivatalos kapcsolatfelvétel céljából érkeztek, ezenkívül előadásokat tartottak a magyar szakos hallgatóknak. Az előadóktól a következők előadások hangzottak el: Karmacsi Zoltán: A családi nyelvi szocializációt gyengítő és erősítő tényezők Kárpátalján; Csernicskó István: Az I. Csehszlovák Köztársaság nyelvpolitikája a Podkarpatszka Ruszban. Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában.


 

2017. március 9-én tartotta hatodik szimpóziumát az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport. A teltházas rendezvény előadói (H. Nagy Péter, Németh Csilla, Keserű József és Hegedűs Norbert) a popkultúra-kutatás újabb eredményeiről beszéltek. H. Nagy Péter előadása arra akérdésre kereste a választ, hogy a 20. századi médiaelméletek után hogyan lehet megalapozni egy popkultúra-kutatási praxeológiát. Németh Csilla Lady Gaga Joanne című albumát értelmezte az életmű kontextusában. Keserű József a transzmediális történetmondás és világépítés lehetőségeiről beszélt. Hegedűs Norbert pedig a Witcher című videojáték és az Andrzej Sapkowski vaják-regényei közötti viszonyt tematizálta.


2016. november 22-én a Szlovákiai Magyar Írók Társasága Turczel-díjjal tüntette ki a Selye János Egyetem oktatóját, H. Nagy Péter. A tudományos tevékenységért járó H. Nagy Péter a populáris kultúra területén folytatott kutatásaiért és tudománynépszerűsítő műveiért érdemelte ki. A méltatásban elhangzott, hogy írásaiban a díjazott egyedülálló módon alkalmazza a humán tudomány és a természettudományok összekapcsolását, valamint eredeti módon műveli a popkultúra-kutatást.


2016. november 16-án, Budapesten, az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja rendezésében került sor a VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferenciára, melyen előadást tartott a Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola nyelvész szakmai vezetője, Dr. habil. Lőrincz Julianna, valamint három nyelvész és két irodalmár doktorandusz hallgatója. A konferencia magyarországi, felvidéki, erdélyi és vajdasági előadók szereplésével 7 szekcióban zajlott. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának előadói 3 szekcióban szerepeltek.

Az Anyanyelv-pedagógia, tankönyvelemzés című szekcióban Dr. habil. Lőrincz Julianna irányította a munkát szekcióvezetőként. Az előadások a következők voltak:

Dr. habil. Lőrincz Julianna: A beszédkészség-fejlesztést segítő tananyagok és feladatok a 9–12. osztályos tankönyvekben és munkafüzetekben

Szerdi Ilona: A neologizmusok tanításának problémái és lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban

Némety Alexandra: Petőfi Sándor költészete a magyarországi és a szlovákiai magyar általános iskolás irodalom tankönyvekben

Plonicky Tamás: Elköteleződve – a házi olvasmányok problematikája

Istók Béla A minimalektus tanításának lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban című előadását a Kompetenciafejlesztés és –mérés című szekcióban tartotta meg.

Baka L. Patrik Poszthumán metamorfózisok (Doboztankönyv-fejezet) című előadása a Kutatás közben 2. című szekcióban hangzott el.


Értesítünk minden érdeklődőt, hogy az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport ötödik szimpóziumára 2016. október 21-én kerül sor a Selye János Egyetem Tanárképző Karának kari olvasójában. A szimpózium témája: a popkultúra-kutatás újabb eredményei.


A rendezvény neve: MA Populáris Kultúra Kutatócsoport 3. szimpóziuma
Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Helyszín: Selye János Egyetem Tanárképző Kar épülete
Időpont: 2015. 10.22.
Jelenzkezés határideje:    -
Kapcsolat: PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
E-mail:    ,

Tel.: 035/3260 725
Web:    


A rendezvény neve: Író-olvasó találkozó Markovics Botonddal és Muskát Anitával (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Társszervező:    
Helyszín: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Időpont: 2015. november 9.
Rendezvény típusa: Író-olvasó találkozó
Leírás:    
Kapcsolattartó:    PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
e-mail: ,

Web:    

    
A rendezvény neve: A tudományos tudás természete c. kerekasztal-beszélgetés (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Társszervező:    
Helyszín: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Időpont: 2015. november 10.
Rendezvény típusa: Kerekasztal-beszélgetés
Leírás:    
Kapcsolattartó:    PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
e-mail: ,

Web:   

A világépítés alternatívái - szimpózium a Selye János Egyetemen
http://www.bumm.sk/regio/2015/10/26/avilagepites-alternativai-szimpozium-a-selye-janos-egyetemen

 

A tanulmányi program infrastruktúrája

A Magyar nyelv és irodalom tanulmányi program térbeli, materiális és technikai hátterének bebiztosítása

a. A tanulmányi program tantermeinek listája, jellemzése és technikai felszereltsége.

Az oktatás a Magyar nyelv és irodalom tanulmányi programban a Selye János Egyetem Tanárképző Karán folyik az alábbi tantermekben.

T 107 (befogadóképesség 30 fő)
T 109 (befogadóképesség 30 fő)
T 201 (befogadóképesség 45 fő)
T 213 (befogadóképesség 25 fő)
T 301 (befogadóképesség 40 fő)
T 306 (befogadóképesség 25 fő)
T 402 (befogadóképesség 34 fő)
T 505 (befogadóképesség 32 fő)

Mindegyik tanteremben található beépített, VGA csatlakozóval ellátott projektor, amely lehetővé teszi a prezentációs technika használatát az oktatásban. A T109-es teremben interaktív tábla is működik. A T301 terem szaktanteremként funkcionál. A tanulást különböző oktatási anyagok segítik. A szaktanterem felszereltségét alkotják a nyelvjárási atlaszok, kéziszótárak, plakátok (a világ nyelvei, a hangképzés, szófajok, a magyar nyelv eredete), valamint az alap- és középiskolai tankönyvek.

b. A tanulmányi program információs hátterének bebiztosítása (a tantárgyak információs lapján szereplő a szakirodalomhoz, információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz, illetve technológiákhoz való hozzáférés).

Az egyetemi könyvtár hozzáférést biztosít a tantárgyak információs lapjain feltüntetett és egyéb szakirodalomhoz. A könyvtár a DAWINCI könyvtári információs rendszert használja, amely a legmodernebb applikációkat és adatbázisos rendszereket integrálja, a weboldal segítségével pedig lehetővé teszi az OPAC katalógus használatát. A könyvtár – más egyetemi könyvtárakhoz hasonlóan – bekapcsolódik a publikációs tevékenységet nyilvántartó központi regiszterbe. Mindemellett a hallgatók és az oktatók számára – a CVTI SR révén – hozzáférést nyújt egyes adatbázisokhoz. Ezen a rendszeren keresztül érhetők el az egyes kiadók online adatbázisaiban szereplő tudományos folyóiratok is. Az egyetemi könyvtár rendszeresen szervez workshopokat, amelyek elősegítik az adatbázisokban történő tájékozódást és az irodalmi forrásokkal folytatott munkát.

c. A tanulmányi programban alkalmazott távoktatás jellemzése. Hozzáférések, az online-tanulást lehetővé tevő portálok. A jelenléti oktatásról a távképzésre történő átmenet folyamata.

A távképzés, illetve a kombinált képzés céljaira az egyetem a BigBlueButton videókonferencia-rendszert használja, valamint – alternatív eszközként – az MS Teams platformot mint az Office 365 A1 for faculty csomag részét, amelyet az oktatók és a hallgatók egyaránt használhatnak. 2015-ben alakították ki és vezették be az egyetemen az open-source LMS Moodle online tanulást lehetővé tevő rendszert, amelyet 2017-ben részlegesen integráltak a WeBWorK rendszerbe. A Moodle lehetőséget nyújt az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok közzétételére, házi feladatok kijelölésére, valamint a tudás felmérésére elektronikus tesztek formájában. A hallgatók az egyetem minden épületében csatlakozhatnak az internetre a WiFi hálózat segítségével. A hálózatra történő csatlakozáshoz az adott személy autentifikációja (név és jelszó) szükséges. Az egyetem oktatói és hallgatói 2016-tól a központi nyomtatási rendszert is használhatják.

d. Az egyetem partnerintézményei az oktatási tevékenység biztosításában, valamint participációjuk jellemzése.

A tanulmányi programban folyó oktatási tevékenység biztosítását illetően az egyetem legfontosabb partnerintézményeinek a gyakorlóiskolák, illetve -óvodák számítanak. Ezekben az intézményekben valósul meg a Tanárképző Kar hallgatóinak pedagógiai gyakorlata.

A Tanárképző Kar több mint 30 gyakorló oktatási intézménnyel folytat együttműködést. Gyakorlóiskolák és -óvodák nemcsak Komáromban, hanem Szlovákia egész területén – pl. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Galántán, Pozsonyban, Párkányban, Érsekújváron, Gútán, Királyhelmecen, Ipolyságon, Rimaszombatban és Nagykaposon is – vannak.

A hallgatók a pedagógiai gyakorlat keretében megfigyelik és elemzik az oktatási folyamatot, megtanulják alkalmazni a tanulmányaik során elsajátított elméleti ismereteket, valamint fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a pedagógiai hivatás gyakorlásához elengedhetetlenek.

e. A szociális, társadalmi, kulturális, lelki, valamint a sportélet jellemzése és lehetőségei.

A Selye János Egyetem igyekszik hallgatóinak a tanulmányaik során ösztönző környezetet biztosítani. Diákotthonokat működtet, amelyek komfortos lakhatást és az előírásoknak megfelelő higiéniai körülményeket nyújtanak az egyetem hallgatói számára. A Sirály Diákotthon részét képező multifunkcionális sportpálya a hallgatók mozgásigényét hivatott kielégíteni. A diákotthonban kápolna is található.

Az egyetem étkezést is biztosít a hallgatói számára az egyetemi Konferenciaközpontban. Az egyetemi Sportcentrum pedig sportolásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget.

A hallgatók kulturális, társadalmi életének gazdagítása szintén kiemelt jelentőséggel bír az egyetem számára. A fiatal tehetségek a Cantus Iuventus énekkarban érvényesülhetnek.

f. A tanulmányi programban tanuló hallgatók mobilitáson és szakmai gyakorlaton való részvételének lehetőségei és feltételei (a kapcsolatok feltüntetésével), a jelentkezés menete, az elfogadtatás szabályai.

Az egyetem a hallgatók számára – az Erasmus+, a Makovecz Program és a CEEPUS keretében – lehetőséget kínál nemzetközi mobilitásra.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg a karokkal együtt rendszeresen szervez Erasmus+ információs napokat és workshopokat, valamint lehetőséget kínál személyes és online konzultációra. Az egyetem hallgatóit továbbá az egyetemi honlapon, az egyetemi levelezőrendszer segítségével és propagációs céllal elkészített anyagok révén is tájékoztatja a szakmai gyakorlattal kapcsolatos lehetőségekről.

Partnerintézmények
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/partnerintezmenyek.html

Erasmus+ hallgatói mobilitás
http://erasmus.ujs.sk/hu/hallgatoi-mobilitas.html

Útmutató:
http://erasmus.ujs.sk/hu

Makovecz Program
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/makovecz.html

CEEPUS és egyéb mobilitási programok
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/egyeb-mobilitasi-programok.html

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.