Történelem Tanszék

Leírás

[English language information on the Department of History see below the Hungarian text]
 
A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszéke és annak munkatársai 2005-től fejtenek ki tudományos kutatói és pedagógiai tevékenységet. A tanszék fő feladata, hogy korszerű szellemben képzett történelem szakos pedagógusokat képezzen elsősorban a szlovákiai magyar alap- és középiskolák számára.
 
Karunkon és a tanszékünkön alapvetően magyar nyelvű képzés folyik.
 
A Történelem Tanszéken kétszintű (osztott) egyetemi képzés zajlik. A képzés első három éve az alapszint, amelynek a végén, sikeres álmamvizsga esetén, a hallgató bakalár (Bc.) titulust szerez. Az alapszintet követi a kétéves mesterszint, amelynek a végén, sikeres álmamvizsga esetén, a hallgató Mgr. titulust szerez. Az alapszintű tanulmányok végén a hallgató szakdolgozatot, a mesterszintű tanulmányok végén pedig diplomamunkát ír.  
 
A történelemtanár-képzés mellett a Történelem Tanszéken szerzett diploma számos más területen való érvényesüléshez is hozzásegíthet, mint például újságíró, kultúraszervező, múzeumi munkatárs, idegenvezető stb.  
 
A tanszéken az egyetemes történelem oktatása mellett külön hangsúlyt helyezünk a történelmi Magyarország és az ott élő népek történetének, valamint a szlovákiai magyar kisebbség történetének az oktatására. 
 
A tanszéken folyó tudományos munka fő csomópontjait a történelemtanítás módszertana, a közép-kelet-európai térség 19. és 20. századi történelmének, a szlovákiai magyarok történetének és a hidegháborúnak a kutatása jelenti. A színvonalas tudományos munkáról oktatóink gazdag publikációs tevékenysége és a tudományos projektekben való részvétele tanúskodik. A tanszéken folyamatosan zajlanak a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Szlovák Tudományos Akadémia Tudományos Ügynöksége (VEGA) által támogatott kutatási projektek. 
 
>> tovább a tanszék honlapjára
 
About the Department of History
 
The main goal of the Department of History of the Faculty of Education of the J. Selye University is to train well qualified professional teachers in history and humanities who are familiar with the Central European historical and cultural space. 
 
J. Selye University, which is located in Komárno, Slovakia, is a state university, sponsored both by the Slovak and the Hungarian governments. The courses at the Faculty of Education as well as at the Department of History are mostly and dominantly taught in Hungarian language; even though we can run certain courses in Slovak, in English, and in German. 
 
The Department of History runs fully accredited bachelor as well as master courses. The backbone of our bachelor´s training (Bc. level : Semester 1-6) is European history, the history of Hungary and Slovakia, the Cold War; while the magister training  (Mgr. level : Semester 7-10) focuses on the 19th and 20th century history of the Central European region, and the issue of national minorities. The graduates of the Department can make a carrier as teachers of history (both on elementary school and secondary school level), museology specialists, media workers, tourist guides, etc. or work in various fields such as education, culture, and public administration. 
 
The scientific research of the Department of History is mainly oriented on the history of the Hungarian minority in Slovakia, the international relations during the Cold War, and the History Didactics.  
 
Our Department of History has had intensive contacts with renowned scientific institutions such as: the Historical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences Bratislava, the Forum Institute for Research of Minorities Šamorín, the Institute of Social Sciences of Slovak Academy of Science Department of History Košice, the Cold War History Research Center at the Corvinus Uniersity Budapest, the International Society for History Didactics, etc.
 
Members of the Department of History of the Faculty of Education of the J. Selye University:
 
Dr. habil. Attila Simon, PhD. – Head of the Department
Dr. habil. László Szarka, CSc. 
Dr. habil. Árpád Popély, PhD. 
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
Mgr. Balázs Csiba, PhD.

Doktori program

Doktoranduszi (PhD.) képzés
 
Tanulmányi program:  Történelemdidaktika
 
Tanulmányi szak: 1.1.10 Szakdidaktika, 2019.09.01. után 38. Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok
 
(i) Felvételi követelmények UJS TKK 2021/2022 – Történelemdidaktika: (itt) és (itt)
 
(ii) Disszertációs témák – Történelemdidaktika - 2021/2022: (itt)
 
(iii) A disszertáció kutatási terve (minta: itt)
 
(iv) Doktori Szakbizottság: Tanulmányi program: Történelemdidaktika, Tanulmányi szak: 1.1.10 Szakdidaktika, 2019.09.01. után 38. Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok
 
Prof. Dr. Tóth Péter, PhD.   
Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD., elnök
Dr. habil. Simon Attila, PhD. 
Dr. habil. Szarka László, CSc. 
Dr. habil. Popély Árpád, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.
Prof. emerita F. Dárdai Ágnes
Dr. habil. Kaposi József, PhD.
 
Doktoranduszok a 2021/2022-es akadémiai évben – Történelemdidaktika 
 
Név: Mgr. Bese László
Kutatási téma: Ellenségképek a (cseh-) szlovákiai magyar történelemtankönyvekben a második világháborútól napjainkig. Obrazy nepriateľa v maďarských učebniciach dejepisu v (Česko-) Slovensku od druhej svetovej vojny k súčasnosti. Pictures of the enemy in Slovakian Hungarian history textbooks since the end of the Second World War up until today.
Témavezető: Dr. habil. Simon Attila, PhD.
Tanulmányok formája és kezdete: intern, 2019.09.01.
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.
Fogadóóra: kedd 09:45-10:30; szerda 13:45-14:30.
 
Név: Mgr. Nagy Tibor                                
Kutatási téma: Történelemtankönyvek és tansegédletek elemzése a didaktikai minőség és a változó didaktikai trendek szempontjából 1918 -1989 között. Analýza vývoja učebníc dejepisu a doplnkových pedagogických dokumentov z pohľadu didaktickej kvality a súdobových didaktických trendov v období 1918-1989. Analysis of history textbooks and teaching materials from the point of view of didactical quality and changing didactical trends in the period of 1918-1989.
Témavezető: Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.          
Tanulmányok formája és kezdete: intern, 2019.09.01.
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.  
Fogadóóra: hétfő 10:00-10:45; szerda 13:00-13:45.
 
Név: Dorottya, Szepessyné Judik Dorottya
Kutatási téma: Oktatás és társadalmi mobilitás a siketek körében a dualizmuskori Magyarországon. Vyučovanie a spoločenská mobilita v kruhu nepočujúcich v dualistickom Uhorsku. Education and social mobility of hearing-impaired in the dualistic Hungary.
Témavezető: Dr. habil. Horváth Kinga, PhD.
Tanulmányok formája és kezdete: extern, 2019.09.01.
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.
 
Név: Engel Enikő
Kutatási téma: A történelem oktatása a szlovákiai magyar iskolákban a két világháború között (Vyučovanie dejepisu na školách s vyučovacím jazykom maďarským medzi dvoma svetovými vojnami; History teaching in Hungarian schools of Czechoslovakia during the interwar period)
Témavezető: Dr. habil. Simon Attila, PhD.
Tanulmányok formája és kezdete: intern, 2020.09.01.
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.
Fogadóóra: kedd 11:00–11:45, szerda 09:00–09:45
 
Név: Korpás Árpád
Kutatási téma: Határ-, koronázó-és főváros. Pozsony funkcióinak értelmezése magyarországi és csehszlovákiai középiskolai tankönyvekben(1867–1938)(Hraničné, korunovačné a hlavné mesto. Interpretácia funkcií Prešporka/Bratislavy v stredoškolských učebniciach Uhorska, Maďarska a Československa (1867–1938); Border town, crowning city and capital. Interpretation of Prešporok/Bratislava/Pozsony in some secondary shool history textbooks in the period of 1867 to 1938.)
Témavezető: Dr. habil. Szarka László, CSc.
Tanulmányok formája és kezdete: extern, 2020.09.01.
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.
 
Név: Mgr. Fekete Áron
Kutatási téma: Digitális szövegértési képességek, valamint az internet történelmi gondolkodásra gyakorolt hatásának vizsgálata a szlovákiai magyar és a magyarországi általános iskolások körében. Výskum čítania s porozumením v digitálnom prostredí a vplyv internetu na historické myslenie medzi žiakmi základných škôl na Slovensku v Maďarsku. Examination of digital literacy skills and the impact of the Internet on historical thinking among Hungarian and Slovakian primary school students.
Témavezető: Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
Tanulmányok formája és kezdete: intern, 2021.09.01.
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.
Fogadóóra: kedd 10:00-10:45, szerda 10:00-10:45  
 
Név: Mgr. Varga Krisztína
Kutatási téma: Választások a kommunista Csehszlovákiában és a magyar kisebbség – beleértve a források oktatási célú felhasználásának lehetőségeit. Voľby v komunistickom Československu a maďarská menšina – vrátane možností využívania historických prameňov vo vyučovaní. Elections in the communist Czechoslovakia and the Hungarian minority – including the possibilities of using primary sources for educational purposes. 
Témavezető: Dr. habil. Popély Árpád, PhD.
Tanulmányok formája és kezdete: intern, 2021.09.01.
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.
Fogadóóra: szerda 13:15-14:00, csütörtök 11:00-11:45  
 
Név: Szabó László Dávid
Kutatási téma: Tanárképzés az Osztrák-Magyar Monarchia területén a dualizmus időszakában – a múlt a jövő kulcskérdése. Príprava učiteľov v Uhorsku v období dualizmu – vzdelávanie v minulosti ako kľúčová otázka budúcnosti. Teacher training in the field of Austro-Hungarian Monarchy in the period of dualism – the past as a the key issue of the future.
Témavezető: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Tanulmányok formája és kezdete: extern, 2021.09.01.
E-mail:
Iroda, telefon: B (Sirály) 108a, 00 421 35 3260 603.
 
Események a 2019/2020-as akadémiai évben:
 
2019.08.27. Felvételi a Történelemdidaktika doktoranduszi képzésre.

2019.09.01. A Történelemdidaktika doktoranduszi képzésre felvételt nyert hallgatók: Mgr. Bese László (intern), Mgr. Nagy Tibor (intern), Mgr. Szepessyné Judik Dorottya (extern).

2019.11.20-21. Prof. Dr. Tóth Péter, PhD.; Dr. habil. Vajda Barnabás PhD.; Mgr. Bese László; Mgr. Nagy Tibor; Mgr. Szepessyné Judik Dorottya – egy önálló szekcióban, mindenki egy önálló előadással részt vettek a „Szakképzés és oktatás: Ma – holnap” című nemzetközi tudományos konferencián Budapesten a Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékén.

2019.11.22. Mgr. Bese László és Mgr. Nagy Tibor részt vettek a SZMAT és nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara által szervezett doktorandusztalálkozón és áltudományos nézetekről szóló tudományos szimpóziumon Nyitrán.

2020.02.01. Szepessyné Judik Dorottya részt vett a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Első kézből című éves közgyűlésén, amely Budapesten az ELTE-n került megrendezésre 2020.02.01-jén, és amelyen Vajda Barnabás Rendszerváltozás csehszlovák és magyar szempontból címmel tartott előadást.

2020.02.14. Két doktorandusz (Mgr. Bese, Mgr. Nagy) képviselte a Tanárképző Kar Történelem Tanszékét az SJE Nyílt nap 2020-on.

2020.05.13. Három doktorandusz (Mgr. Bese, Mgr. Nagy, Mgr. Szepessyné) részt vett az SJE TDK-n. Mgr. Szepessyné Judik Dorottya pályázóként I. helyezés ért el Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. század elején című munkájával (témavezető: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.). Mgr. Bese László a bírálóbizottság tagja, Mgr. Nagy Tibor pedig opponens volt.

2020.05.14-16. Két doktorandusz részt vett az International Doctoral Students' Conference 'Tradition, Development & Innovation in Didactics' (TDID) c. online doktorandusz konferencián a Babeș-Bolyai Egyetem és a Linz School of Education at Johannis Kepler University (Ausztria) szervezésében. Mgr. Nagy Tibor előadása: History textbook research based on history didactics, Mgr. Bese László előadása: Analysis of the current History textbooks in Slovakia from the point of view of the concepts of collective self-image and enemy images.

2020.07.08. Felvételi a Történelemdidaktika doktoranduszi képzésre.
 
Események a 2020/2021-es akadémiai évben
 
2020.10.01. Az SJE TKK Történelemdidaktika Doktori Iskola online tankönyvgyűjteményének indulása (Cloud.ujs.sk: PhD : Tankönyvkutatás), amely a doktori iskola tankönyvkutatásait tartalmazza. A projekt célja egy egyre bővülő és kereshető online tankönyvgyűjtemény kialakítása és fenntartása.
 
2020.10.10. Az SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika PhD. program hallgatója, Mgr. Nagy Tibor aktív résztvevője volt a Nekünk másik Mohács kell? címen megrendezett eseményen, a magyarországi Történelemtanárok Egyletének (TTE) éves konferenciáján 2020. október 10-én. A kialakult helyzet miatt korlátozták a résztvevők számát, illetve az eseményt online élőben is közvetítették. Több jeles kutató és történész előadásán kívül a konferencia egyik legérdekesebb része a tankönyvvita volt. A tankönyvvitán gyakorló történelemtanárok, történészek és tankönyvszerzők vettek részt. Számos szaktudományi és didaktikai kérdés is felmerült a 2020-ban kiadott tankönyvekkel kapcsolatban.

2020.11.05. Az SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika PhD.- program vezetője (doc. Vajda B.) és két hallgatója (Mgr. Bese L., Mgr. Szepessyné J. D.) egy-egy 20 perces online előadás formájában aktív résztvevői voltak a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára: Újrarajzolt határ - újrarajzolt történelem online nemzetközi konferenciájának. Az előadások: Dr. habil. Vajda B., PhD.: A Trianon téma változásai a szlovákiai történelemtankönyvekben; Mgr. Bese L.: A trianoni békeszerződés megjelenítése a '89 utáni szlovákiai magyar általános iskolai történelemtankönyvekben; Mgr. Szepessyné J.D.: Trianon után - Siketoktatás Felvidéken Komáromtól Losoncig. Az előadások megtekinthetők itt: (https://mnl.gov.hu/mnl/nml/hirek/xii_leveltari_nap)

2020.11.11-14. Az SJE TKK Történelemdidaktika Doktori Iskola vezetője, Dr. habil. Vajda Barnabás részt vett a Grazi Egyetem négynapos online nemzetközi tudományos konferenciáján. A ,,Historical Consciousness – Historical Thinking - Historical Culture” című konferencia fő szervezője prof. Alois Ecker, fő előadói pedig Prof. Jörn Rüsen, prof. Peter Gautschi, prof. Susanne Popp, prof. Wulf Kansteiner és mások volt.

2020.11.19. Az SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika PhD. program vezetője (doc. Vajda B.) és két hallgatója (Mgr. Bese L., Mgr. Szepessyné J. D.) aktív résztvevői voltak a Felvidéki TDK döntőjnek, amelyet online módon szerveztek. Mgr. Bese László a Társadalomtudományi szekció értékelő bizottságának volt a tagja. Mgr. Szepessyné J. D., aki Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. század elején című pályamunkájával indult (témavezető: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.), 2. helyezést ért el, és jogosultságot nyert a következő magyarországi OTDK-n való részvételre.
 
2020.12.15. A Történelemdidaktika doktori iskola két oktatója, Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. és Dr. habil. Kaposi József, PhD. opponensként részt vettek Gyertyánfy András A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai - német és magyar történelemdidaktikai elméletek összehasonlító elemzése című doktori értekezésének védésén. Témavezetők: Prof. F. Dárdai Ágnes (szintén a Doktori Szakbizottságunk tagja) és Dr. habil. Vitári Zsolt. Az online doktori védésre a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájának keretében került sor.
 
Események a 2021/2022-as akadémiai évben:
 
2021.02.10. Szepessyné Judik Dorottya doktorandusznak megjelent egy szlovák nyelvű tanulmánya ,,A felsőnógrádi hallgatók a rozsnyói felsőoktatási intézményekben" témában a ,,Stretnutia priateľov regionálnej histórie" c. tanulmánykötetben, melyet a losonci-hradistyei székhelyű Nógrád Történelmének Barátai polgári társulás adott ki.

2021.02.14. Korpás Árpád doktorandusz a szlovák állami televízió, az RTVS ,,SK Dejiny” című műsorának vendége volt.

2021.02.20. Korpás Árpád doktorandusz egy Pozsony városra vonatkozó várostörténeti bibliográfia társszerkesztője, egyúttal a projekt kutatási vezetője.
 
2021.04.16-17. Az SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika PhD. iskola mind az öt hallgatója részt vett a Nézőpontok - A történelemtanítás elméletének és gyakorlatának nemzetközi és hazai trendjei (Perspectives International and National Trends in the Theory and the Practice of History Teaching) című kétnapos nemzetközi online tudományos történelemdidaktikai konferencián. A Magyar Történelmi Társulat által szervezett konferencia tudományos szervezőbizottságát Prof. F. Dárdai Ágnes, Dr. habil. Kaposi József, Dr. habil. Vajda Barnabás és Dr. Kojanitz László alkotta. Az angol és német nyelven lebonyolított Doktorandusz szekcióban adott elő: Mgr. Bese László: Typology of Enemy Images in Czechoslovak History Textbooks (1948-1989); Mgr. Nagy Tibor: Textbook Research on the Basis of History Didactics; Szepessyné Judik Dorottya: Zum Rand einer geschichtsdidaktischen Debatte des Jahres 1913 –Wie lehrte man den Gehörlosen Geschichte? című előadását. A doktori iskola további két hallatója, Mgr. Engel E. és Mgr. Korpás Á. a konferencia hallgatói között voltak.
 
2021.04.21. Két doktorandusz részt vett az SJE TDK-n. Mgr. Nagy Tibor versenyző, Mgr. Engel Enikő pedig opponens volt a Történelem- és irodalomtudományi szekcióban.
 
2021.05.28-30. Három doktorandusz részt vett a Doktoranduszok Országos Szövetsége által szervezett XXIV. Tavaszi Szél éves konferencián. Mgr. Bese László: A kvantitatív szöveganalitika és szövegbányászat alkalmazási lehetőségei a tankönyvkutatásban; Mgr. Nagy Tibor: Történelemdidaktikai alapú tankönyvkutatás; Mgr. Engel Enikő. 
 
2021.07.07. Felvételi az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszék Történelemdidaktika doktoranduszi képzésre.
 
2021.10.01. Az SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika doktoranduszi program harmadéves hallgatója, Mgr. Bese László felvételt nyert a Collegium Talentum ösztöndíjprogramba. A Sapientia Hungariae Alapítvány által meghirdetett ösztöndíj célja, hogy elősegítse a széles szakmai spektrumú, magyar anyanyelvű értelmiség fejlődését, körükben a magyar nyelvű szakmai munkát és kutatást támogassa, a szülőföldön való érvényesülésüket segítse. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap.
 
2021.09.17-19. Az SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika Doktori Program vezetője, Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. előadást tartott és egy önálló panelt is vezetett a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság 2021-es éves nemzetközi konferenciáján, amelyet online módon tartottak a svájci Lucerne-ből. A ,,Why history education?” című nagyszabású konferencia szervezője egyfelől az International Society for History Didactics (ISHD) volt, másfelől a University of Teacher Education Lucerne, Institute of History Education and Memory Cultures volt, amelynek vezetői Peter Gautschi és Markus Furrer professzorok. Vajda B. előadásának a címe ,,A school subject that lost its way. A view from Eastern Europe” volt. 

2021.10.15 Első ízben került sor az SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika Doktori Programja keretében PhD. disszertációs vizsgára, azaz szigorlatra. Három harmadéves hallgató szóbeli szigorlati vizsgájára és írásbeli szigorlati dolgozatának védésére került sor: Mgr. Bese László, Mgr.  Nagy Tibor, Mgr. Szepessyné Judik Dorottya. A vizsgát mind a három hallgató sikeresen abszolválta.
 
2021.11.19-20. Az SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika Doktori Program három hallgatója előadással vett részt a Változások a pedagógiában – a pedagógia változása III. című tudományos konferencián, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ Óvó- és Tanítóképző Tanszék szervezett Esztergomban a Iohanneumban 2021. november 19-én. Az Történelem és pedagógia című szekcióban, melynek vezetője Fodor Richárd volt, szerepeltek: Mgr. Nagy Tibor: Didaktikai trendek a történelemtankönyveken keresztül – hogyan és mi változott száz év alatt a történelemtankönyvekben?; Mgr. Engel Enikő: A tankönyvi képi elemek didaktikai szempontjai a szlovákiai történelemtankönyvekben; Mgr. Fekete Áron: Digitális szövegértési képességek mérése a történelem tantárgy keretén belül az általános iskola 8. Évfolyamában.
 

Titkárság

Bc. Bartal Mária

tel: 00421 (35) 3260 611
iroda: T313

Kutatás

[English language information on the scientific projects of the Department of History see below the Hungarian text]

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszékén folyó tudományos munka fő csomópontjait a történelemtanítás módszertana, a közép-kelet-európai térség 19. és 20. századi történelmének és a szlovákiai magyarok történetének a kutatása jelenti. A színvonalas tudományos munkáról oktatóink gazdag publikációs tevékenysége és a tudományos projektekben való részvétele tanúskodik. A tanszéken folyamatosan zajlanak a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Szlovák Tudományos Akadémia Tudományos Ügynöksége (VEGA) által támogatott kutatási projektek. 
 
A Tanárképző Kar Történelem Tanszékén jegyzett tudományos projektek:

A Csehszlovák Köztársaság és a magyar kisebbség (1930–1938). Vega-projekt : 2/0023/12. Projektvezető: Dr. habil Simon Attila, PhD.
 
A politikai-mediális propaganda formái Közép-Európában, Csehszlovákiában és Magyarországon (1938-1968).  Vega-projekt : 1/0158 /14. Projektvezető: Dr. habil Vajda Barnabás, PhD.

A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1919-1952. VEGA projekt : 1/0528/16 (a Selye János Egyetem  Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszékével együttműködésben). Projektvezető: Dr. habil Simon Attila, PhD.

A szabadság különféle formái a totális államban - politikai élet, vallás, turizmus, média 1938–1968. VEGA-projekt: 2019 – 2021: 1/0163/19.  Projektvezető: Dr. habil Vajda Barnabás, PhD.
 
A „komáromiság”. Egy jelenség változásai az elmúlt 100 évben. MTA Domus szülőföld pályázat 2018. Vezető: Liszka József. Résztvevők: Gyurgyík László, L. Juhász Ilona, H. Nagy Péter, Keserű József, Simon Szabolcs, Strédl Terézia, Vajda Barnabás. A Vajda Barnabás által végzett részleges kutatási cél: Az emlékezés látható és láthatatlan jelei – a lokális (és nemzeti) identitás katalizátorai. A témán belül a másik részkutatás főleg a két Komáromnak a ,,hidegháború és az ,,államhatár“ témában végzendő Komárom-kutatást jelenti (a sokszor láthatatlan, de mégis létező jelek vizsgálatát), elsősorban az 1945 és 2018 közti időszakban, különös tekintettel az államhatár tényére és emlékezetére. A kutatásul kitűzött téma emellett a két városnak a jelenben történő kapcsolataira is vonatkozik, a hídépítés gyakorlati és szimbolikus törekvéseire, valamint az e törekvéseket zavaró társadalmi jelenségekre

 

Poszt-hidegháborús katonai zónák Kelet-Európában (2017-2021)(Post-Cold War Military Zones in central and Eastern Europe. 2017-2021) A projekt szervezői és résztvevi: Dagnosław Demski (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Dominika Czarnecka (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Jan Pohunek (National Museum, Prague); Petr Janeček (Faculty of Arts, Charles University, Prague); Karolína Pauknerová (Czech Republic); Jiří Woitsch (Czech Republic); Marie Černá (Czech Republic); Prokop Tomek (Czech Republic); Barnabás Vajda (History Department, Selye J. University, Slovakia); Christoph Lorke (Germany); Christoph Meissner (Museum Berlin Karlshorst, Germany); Ayur Zhanaev (Poland/Russia); Melinda Harlov (Hungary); Tatiana Safonova (Hungary); Istvan Santha (Hungary); Nikolay Nenov (Bulgaria); Elo-Hanna Seljamaa (Dept. of Estonian and Comparative Folklore, Univ. of Tartu); Oskars Okonovs (Latvia).

 

Scientific projects at the Department of History
 
The scientific research of the Department of History is mainly oriented on the history of the Hungarian minority in Slovakia, the international relations during the Cold War, and the History Didactics.  
 
Our Department has been involved in the following international scientific projects:
 
The Czechoslovak Republic and the Hungarian minority (1930–1938). VEGA project : 2/0023/12. Head of the project: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968).  Vega project : 1/0158 /14. Head of the project: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.
 
Reformed Church in Slovakia 1919-1952. VEGA project : 1/0528/16. Head of the project: Dr. habil Attila Simon, PhD.
 
Different forms of Freedom in a totalitarian state - political life, religion, tourism and media in (Czecho)Slovakia, Hungary and Eastern Europe 1938–1968. VEGA project: 2019 – 2021: 1/0163/19.  Head of the project: Dr. habil Barnabás Vajda, PhD.

“The Character to be from Komarno” (A „komáromiság”) (2018-2019) Subtitle: Changes of a phenomenon int he last 100 years. The project is sponsored by the scheme: ,,Domus szülőföld pályázat 2018” (run by the Hungarian Academy of Sciences) Leader of the Project: Liszka József. Core members of the scientific team: Gyurgyík László; L. Juhász Ilona; H. Nagy Péter; Keserű József; Simon Szabolcs; Strédl Terézia; Vajda Barnabás. Aims of the Project: The interdisciplinary research program is aimed at examining the local and national identities of the Hungarian and Slovakian population of Komárom (Slovakia). By using the methods of demography, statistics, sociolinguistics, media research, cultural history, European ethnology and cultural antropology, it researches how has the local and national identity of the town's population developed and changed over the past 100 years. It also points out the signs of these changes on the town's exterior and everyday life. Under the umbrella of the project as a whole, Barnabas Vajda’s contribution is this:  Apparent and hidden signs of remembrance – catalisators of the local and national identiy, incluing the remembrance of the state border regime in Komarno/Komarom during the Cold War times.

Post-Cold War Military Zones in central and Eastern Europe (2017-2021). The post-Cold War military zones in Central and Eastern Europe represent an interesting environment for social sciences. The presence and withdraval of the Soviet Army in large areas of Central and Eastern Europe and also activities of the Allied forces after 1989, have impacted both landscape and human communities in many different ways. Their legacy is a subject to continuous renegotiations, reinterpretations and interventions on individual, local, regional and even transnational levels. The seminars on this topic (first of which took place in Borne Sulinowo in 2016) are an attempt to provide researchers an unique opportunity to compare original data from a number of states and to present analyses of dealing with the post-Cold War past and ‘foreign’ legacies. Project Organizers and Experts: Dagnosław Demski (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Dominika Czarnecka (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw); Jan Pohunek (National Museum, Prague); Petr Janeček (Faculty of Arts, Charles University, Prague); Karolína Pauknerová (Czech Republic); Jiří Woitsch (Czech Republic); Marie Černá (Czech Republic); Prokop Tomek (Czech Republic); Barnabás Vajda (History Department, Selye J. University, Slovakia); Christoph Lorke (Germany); Christoph Meissner (Museum Berlin Karlshorst, Germany); Ayur Zhanaev (Poland/Russia); Melinda Harlov (Hungary); Tatiana Safonova (Hungary); Istvan Santha (Hungary); Nikolay Nenov (Bulgaria); Elo-Hanna Seljamaa (Dept. of Estonian and Comparative Folklore, Univ. of Tartu); Oskars Okonovs (Latvia).

Aktuális

Nec arte, nec marte – Sem csellel, sem erővel

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara Történelem Tanszékének hallgatói 2021. november 8-án rendhagyó történelemórákon vettek részt a komáromi újvár egykori lőszerraktárában.

A rendezvényen Dr. Kedves Gyula, az Országgyűlési Múzeum szakmai vezetője, Prof Dr. Csikány Tamás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője és Dr. Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke adott elő.

Ezután Mgr. Gráfel Lajos műemlékvédő körbevezette az érdeklődőket az erődben. A nap ötletbörzével zárult, amelyen a hallgatók megoszthatták ötleteiket a szervezőkkel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne kihasználni az erődrendszerben rejlő lehetőségéket.


A Tanárképző Kar sikerei a XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián

2019. november  29-30-án Nyitrán, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán rendezték meg a XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK), amelyen az SJE Tanárképző Kar képviselői kimagasló eredményeket értek el.

Történettudományi Szekció:

I. helyezett: Varga Szilárd (SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszék, felkészítő tanár: Dr. habil. Simon Attila, PhD., a munka továbbjut az OTDK-ra)

III. helyezett: Varga József (SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszék, felkészítő tanár: Dr. habil. Szarka László , CSc., a munka továbbjut az OTDK-ra)

Kémiai és Vegyipari Szekció:

I. helyezett: Gelle Donát (SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszék, felkészítő tanár: Doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD., a munka továbbjut az OTDK-ra)

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi valamint Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció:

II. helyzett: Csobó Zoltán (Selye János Egyetem Kémia Tanszék, felkészítő tanár: Mgr. Szarka Katarína, PhD.)


Történelem Tanszék : Sikeres rigorózus vizsga

2019.12.04. Az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszékén 2019. december 4-én rigorózus vizsgát (PaedDr) tett Mgr. Sándor Zoltán, aki sikeresen megvédte „Nem kívánok örök békét, csak a gyáva harcok végét. A militarizmus és a szélsőséges politikai mozgalmak térnyerése az I. világháború utáni Európában” c. kisdoktori dolgozatát. A képen a jelölt és a vizsgabizottság tagjai láthatók: Dr. habil. Szarka László, CSc témavezető; Dr. habil. Simon Attila, PhD tanszékvezető és opponens; Dr. habil. Mgr. Popély Árpád, PhD a bizottság tagja; és Dr. habil Vajda Barnabás, PhD a vizsgabizottság elnöke.


A történelemdidaktika doktori iskola a Budapesti Műszaki Egyetem konferenciáján

2019. november 21. AZ SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika doktori programjának oktatói és hallgatói részt vettek a Budapesti Műszaki Egyetem által rendezett ,,I. Szakképzés és Oktatás: Ma – Holnap konferencia. Fejlődés és partnerség” c. nemzetközi konferencián. A ,,Történelemdidaktikai kutatások a Selye János Egyetem Tanárképző Karán” c. szekcióban az alábbi előadások hangzottak el: Vajda Barnabás: A történelemdidaktikai gondolkodás jelenlegi állásáról; Tóth Péter: A hazai rajzoktatás kezdetei - Sárvári Pál és Beregszászi Pál munkássága; Bese László: Az ellenségképek kialakulásának elméletei és lehetséges kutatási irányai a 20. századi történelemtanításban; Nagy Tibor: A prezentáció mint az interaktív digitális történelemtananyag alternatív lehetősége; Szepessyné Judik Dorottya: ,,Magyar Siketnéma Oktatás" (1901-1918) Példa egy analitikus jellegű kutatás forráselemzéséhez.


 A japán nagykövet látogatása a Selye János Egyetemen

2019.09.23. Komáromi látogatása során a Selye János Egyetemre is ellátogatott Japán szlovákiai nagykövete, Jun Shimmi, aki Bastrnák Tibor parlamenti képviselő meghívására érkezett a városba. A nagykövetet az egyetem nevében Juhász György rektor üdvözölte Liszka József külkapcsolatokért felelős rektorhelyettes kíséretében. Vajda Barnabás, az SJE Tanárképző Kar dékáhelyettese a Történelem Tanszéknek több japán egyetemmel fenntartott tudományos kapcsolatairól tájékoztatta a nagykövetet. 

(Fotó: SJE sajtószolgálata, Bumm.sk)


Történelemdidaktika doktoranduszi képzés

2019.08.27. Sikeresen zajlott a felvételi az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszéke által indított Történelemdidaktika doktoranduszi képzésre. A nappali és levelezős formában meghirdetett PhD tanulmányokra három kutató jelentkezett: Mgr. Bese László, Mgr. Nagy Tibor és Mgr. Szepessyné Judik Dorottya. A tanulmányi program 2019 szeptemberétől indul. A képeken a felvételi bizottság tagjai és a jelentkezők láthatók. 


A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola látogatása 

2019.06.25. A Komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszéke 2019. június 25-én fogadta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének oktatóinak és hallgatóinak egy csoportját a Makovecz Program keretében. A vendégekkel a kar és a tanszék nevében Vajda Barnabás docens találkozott.


Kiállításmegnyitó a TKK-n: ,,100 év képekben”

2019. április 9-én a KEN programja keretében került sor a 100 év képekben című időszaki kiállítás megnyitására, amely a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma jóvoltából vándorolt az SJE Tanárképző Kar épületébe. Azóta, hogy 1918 és 1920 között megváltoztak régiónk államhatárai, csupán négy emberöltő telt el. Ha azonban azt nézzük, hogy mennyit változott a körülöttünk lévő világ - használati tárgyaink, szokásaink, életmódunk - mintha évszázadok teltek volna el. A kiállításon látható képek ennek a közösségnek és az általuk lakott Dél-Szlovákiának a változását, átalakulását kívánják bemutatni. A kiállítást Mgr. Jarábik Gabriella, a múzeum igazgatója nyitotta meg. Dr. habil. Simon Attila, az SJE TKK Történelem tanszék vezetője mesélt a kiállítás előkészületeiről. 


Történelem Tanszék : Pozsonyi tanulmányút 

2019. március 28-án az SJE Tanárképző Kar történelem szakos hallgatói Szarka László docens úr vezetésével tanulmányúton vettek részt Pozsonyban és Dévényben. A hallgatók a Magyar Kultúra Múzeumában az Étel, ital, álom, illetve a Felcserélt otthonok c. kiállításokat tekintették meg, melyről írásos beszámolót készítettek. Ezt követően történelmi sétán vettek részt Pozsony Óvárosában Korpás Árpád, a Pozsonyi Kifli alelnökének vezetésével. A csoport a Grassalkovich-palota környékén tartott ebédszünet után a Csemadok-székházban megtekintette a 70 éves a Csemadok c. kiállítást majd beszélgetett Bárdos Gyulával és Duray Miklóssal az 1968-1993 közti negyed századról. A délután utolsó állomása a dévényi vár volt.


A Történem Tanszék hallgatói a 2018-as FTDK-n

A 2018.11.21-22. között Komáromban szervezett XIII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián az SJE Tanárképző Kar Történem Tanszék három hallgatója a Társadalomtudományi szekcióban szerepelt. Az eredmények: Első helyezett: Kiss Orsolya (SJE TKK) ,,Csatájok a védelmezett népjog csatája volt. A nagysallói ütközet emlékezete 1867-2017.” Második helyezett: Ollé Tamás (SJE TKK) ,,Illúziók nélkül. Az 1920. évi magyar delegáció kísérletei a béketervezet megváltoztatására.” Negyedik helyezett: Vass Gábor (SJE TKK) ,,A flottaparancsnok, a kapitány és az armada.” A zsüri arra az álláspontra jutott, hogy a Társadalomtudományi szekcióban elhangzott munkák és előadások maga színvonala lehetővé  teszi, hogy a szekció összes résztvevője továbbjusson a 2019-ben rendezendő magyarországi Országos TDK-ra. 


Magyar Tudomány Ünnepe : Dr. Kaposi József előadása a TKK-n

2018.11.21. A Magyar Tudomány Ünnepe keretében 2018. november 21-én Dr. Kaposi József tudományos tanácsadó (EKE – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet), egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet) tartott tudományos előadást a Selye János Egyetem Tanárképző Kar történelem szakos hallgatóinak. A Korszerűség az oktatásban című előadás során elsősorban a korszerű történelmi tananyagtartalmakról esett szó, beleértve a legkorszerűbb fejlesztésekről, mint az okostankönyvek.


Történész hallgatónk sikere a Márton Áron Tehetséggondozó Programban

2018.08.27.  Mgr. Kálmán Cyntia, az SJE Tanárkpző Kar történelem-angol szakos hallgatója a 2018-as akadémiai évben sikeresen pályázott a Márton Áron Tehetséggondozó Programban. Kutatásának témája és címe, amit Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. tutori irányítása alatt végzett, „A sztálinizmus szatírája George Orwell Állatfarm és 1984című műveiben” volt. Mgr. Kálmán Cyntia a tehetséggondozó program zárókonferenciája után a szakmai vezetők és szekcióvezetők javaslatára a Márton Áron Tehetséggondozó Program Oklevelében részesült.


A TKK hallgatója mint a Komáromi Erőd egyik idegenvezetője

Nemrégiben az erőd időszakos munkalehetőséget kínált egyetemi hallgatók számára. Az SJE Tanárképző Kar történelem és katechetika szakos hallgatójaként  jelentkeztem, és idegenvezetőként el is tudtam helyezkedni az erődben. A követelmények között volt a beszédkészség, az előadókészség és a nyelvtudás. A képes beszámoló itt található (link)


Tanszéki kirándulás 2018.04.25-29.


Erasmus+ vendégelőadók a Történelem Tanszéken

2018. április 16. Az Ersamus+ nemzetközi tudományos csereprogram keretében a Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszékének két munkatársa volt az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszék vendége: Dr. habil. Vitári Zsolt, Modernkori Történeti Tanszék vezetője és Dr. Pilkhoffer Mónika, a pécsi tanszék kutatója-oktatója.
 
A vendégelőadások témái:
 
Dr. habil. Vitári Zsolt: Gyerek és ifjú a magyarországi németeknél és politizálódások az 1930-as és 1940-es években:
 
- A magyarországi Volksbund története
- Magyar kisebbségpolitika a két világháború között és a magyarországi németek
- A birodalmi német népcsoport politika
 
Dr. Pilkhoffer Mónika: Nemzeti stílustörekvések az Osztrák-Magyar Monarchia építészetében:
 
- Polgári lakáskultúra a 19. század második felében Magyarországon
- Városrendezés és a 19. századi városkép változásai
- Az Osztrák-Magyar Monarchia két fővárosa: Bécs és Budapest
 

Kerekasztal-beszélgetés a Debreceni Egyetemen

2018.03.07. A Debreceni Egyetem és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztálya (Molnár Dániel és Ajpok Vivien) szervezésében kerekasztal-beszélgetésre került sor a határon túli magyar kisebbségekől és a náluk zajló történelemtanítás aktuális helyzetéről. A Debreceni Egyetem Főépületében lezajlott kerekasztal-beszélgetésen részt vett: Demeter Emőke központvezető (RMPSZ Partiumi Területi Oktatási Központ); László László történelemtanár, tankönyvszerző és –fordító (Silvania Főgimnázium Zilah); Orosz Ildikó rektor (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola); Takács Márta elnök (Magyar Rektori Konferencia Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Bizottsága); a Selye János Egyetem Tanárképző Karát Vajda Barnabás történész, dékánhelyettes képviselte. Ünnepi köszöntőt Prof. Dr. Bartha Elek, oktatási rektorhelyettes (Debreceni Egyetem) mondott, a beszélgetés moderátora pedig Prof. Dr. Jávor András, rektori főtanácsadó (Debreceni Egyetem) volt.


A 2016/2017-es akadémiai évben sikeresen pályázott a Márton Áron Tehetséggondozó Programban Bc. Nagy Tibor, a Történelem Tanszék 1Mgr. hallgatója. Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. tutori irányítása alatt Nagy Tibor kutatási pályamunkája a ,,Digitális tananyagok készítése és felhasználási lehetőségei a történelemtanításban" volt. A hallgató kiváló pályamunkát készített és mutatott be a tehetséggondozó program záró eseményén 2017 nyarán.


Rácz Lajos professzor előadásai a TKK-n

2017.10.23-24. Az Erasmus+ nemzetközi program keretében vendégünk volt Rácz Lajos, a Szegedi Egyetem professzora. Rácz professzor a TKK Történelem Tanszék vendégeként több előadást tartott, egyúttal találkozott a Tanárképző Kar vezetésével is.


KONFERENCIA: A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN

2017.10.12. A Selye János Egyetem  Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke  és a Tanárképző Kar Történelem Tanszéke konferenciát szervez: A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN ÉLETUTAK A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZBAN cimmel.

Időpont és helyszin: 2017. október 12., 9.00 órától az SJE Református Teológiai Kar 14-es sz. termében.

A konferencia programja:

08.30-09.00 Regisztráció
09:00-09:15 A konferencia megnyitása: Lévai Attila, dékán
09.15-10.30 Hit – egyház – hatalom:

Szarka László: Nemzetiség, lojalitás – egyházi autonómia. A szlovenszkói reformátusok kérései és a (cseh)szlovák egyházpolitika az 1920-as évek első felében.
Filep Tamás Gusztáv: Péter Mihály és a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése.
Bukovszky László: Reformátusok Mindszenty szolgálatában.
Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1945-1989.

Vita

10.30-10.45  Szünet
10.45-12.15 Egyház és szolgálat:

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság vallási összetételének alakulása különös tekintettel a református felekezetűekre 1918-2011.
Galo Vilmos: Református ébredési mozgalmak Szlovákiában és Kárpátalján 19181948 között. Bándy György: A somorjai evangélikus elemi iskola felemelkedése és bukása.
Kónya Péter: Ladiver Illés, két iskola rektora és reformátora.
Kónya Annamária: Református lelkészek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében.

Vita

12.15-13.15  Szünet
13.15-15.45 Új keretek között:

Lévai Attila: Pálóczi Czinke István élete és munkássága.
Simon Attila: Református lelkészek a politika szolgálatában – Štefan Štunda és társai. Somogyi Alfréd: Adalékok Balogh Elemér püspök életútjához.
Csonthó Aranka: Sörös Béla (1877-1939), a losonci Teológiai Szeminárium megalapítója. Czinke Zsolt: Magda Sándor élete és munkássága.

Vita

14.45-15.00  Szünet
15.00-16.00 Szolgálatban:

Kiss Jolán: Tóth István (1887-1979) szolgálata Kisújfalun
Buza Zsolt: Rozsnyó és Homonna Kálvin Jánosa (150 éve született Réz László, templomépítő lelkipásztor)
Tömösközi Ferenc: Galambos Zoltán élete és szolgálata

Vita

16.00 Zárszó
A konferencia a VEGA 1/0528/16-os számú  A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1918-1952 című.  kutatási program keretében valósul meg. 


Az SJE Tanárképző Kar Történelem Tanszéken sikeresen megvédte PaedDr. dolgozatát Mgr. Kulcsár Mónika. Munkájának címe és témája: ,,A politikai extrémizmusok jelei és megnyilvánulási formái, valamint a hatástalanításukra felhasználható pedagógiai eszközök a történelemtanításban." 

A képen a doktori dolgozat szerzőjén kívül a Történelem Tanszék munkatársai láthatók: Dr. habil. Simon Attila, PhD.; Dr. habil. Szarka László, CSc.; Dr. habil. Popély Árpád, PhD.


Molnár Imre előadása Esterházy Jánosról

2017. március 28. : Dr. Molnár Imre történész, a pozsonyi Magyar Intézet igazgatója ad elő Esterházy Jánosról, illetve válaszol a kérdésekre vele kapcsolatban. Helyszín és időpont: Tanárképző Kar, 9.00 óra, T 404-es terem. Meghívó itt.


2016. október 25-én, kedden 9.40-től a 404-es teremben Rácz Lajos a szegedi egyetem docense tart előadást a természeti katasztrófáknak a történelemre gyakorolt hatásáról. Az előaadásra minden érdeklődőt szeretetel várunk.

A tanulmányi program infrastruktúrája

A Történelem tanulmányi program (1. és 2. szint) és a Történelemdidaktika (3. szint) tanulmányi program térbeli, materiális és technikai hátterének bebiztosítása

a. A tanulmányi program tantermeinek listája, jellemzése és technikai felszereltsége.

Az oktatás a Történelem tanulmányi programban (1. és 2. szint) és a Történelemdidaktika (3. szint) tanulmányi programban a Selye János Egyetem Tanárképző Karán folyik, az alábbi tantermekben:

T 109 (befogadóképesség 30 fő)
T 201 (befogadóképesség 45 fő)
T 213 (befogadóképesség 25 fő)
T 301 (befogadóképesség 40 fő)
T 402 (befogadóképesség 34 fő)
T 501 (befogadóképesség 42 fő)
T506 (befogadóképesség 25 fő)

Mindegyik tanteremben található beépített, VGA csatlakozóval ellátott projektor, amely lehetővé teszi a prezentációs technika használatát az oktatásban. A T109-es teremben interaktív tábla is működik. A T201 terem szaktanteremként funkcionál. A tanulást különböző oktatási anyagok segítik. A szaktanterem felszereltségét alkotják a történelmi falitérképek, térképállványok, szakkönyvek és poszterek.

b  tanulmányi program információs hátterének bebiztosítása (a tantárgyak információs lapján szereplő a szakirodalomhoz, információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz, illetve technológiákhoz való hozzáférés).

Az egyetemi könyvtár hozzáférést biztosít a tantárgyak információs lapjain feltüntetett és egyéb szakirodalomhoz. A könyvtár a DAWINCI könyvtári információs rendszert használja, amely a legmodernebb applikációkat és adatbázisos rendszereket integrálja, a weboldal segítségével pedig lehetővé teszi az OPAC katalógus használatát. A könyvtár – más egyetemi könyvtárakhoz hasonlóan – bekapcsolódik a publikációs tevékenységet nyilvántartó központi regiszterbe. Mindemellett a hallgatók és az oktatók számára – a CVTI SR révén – hozzáférést nyújt egyes adatbázisokhoz. Ezen a rendszeren keresztül érhetők el az egyes kiadók online adatbázisaiban szereplő tudományos folyóiratok is. Az egyetemi könyvtár rendszeresen szervez workshopokat, amelyek elősegítik az adatbázisokban történő tájékozódást és az irodalmi forrásokkal folytatott munkát.

c. A tanulmányi programban alkalmazott távoktatás jellemzése. Hozzáférések, az online-tanulást lehetővé tevő portálok. A jelenléti oktatásról a távképzésre történő átmenet folyamata.

A távképzés, illetve a kombinált képzés céljaira az egyetem a BigBlueButton videókonferencia-rendszert használja, valamint – alternatív eszközként – az MS Teams platformot mint az Office 365 A1 for faculty csomag részét, amelyet az oktatók és a hallgatók egyaránt használhatnak. 2015-ben alakították ki és vezették be az egyetemen az open-source LMS Moodle online tanulást lehetővé tevő rendszert, amelyet 2017-ben részlegesen integráltak a WeBWorK rendszerbe. A Moodle lehetőséget nyújt az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok közzétételére, házi feladatok kijelölésére, valamint a tudás felmérésére elektronikus tesztek formájában. A hallgatók az egyetem minden épületében csatlakozhatnak az internetre a WiFi hálózat segítségével. A hálózatra történő csatlakozáshoz az adott személy autentifikációja (név és jelszó) szükséges. Az egyetem oktatói és hallgatói 2016-tól a központi nyomtatási rendszert is használhatják.

d. Az egyetem partnerintézményei az oktatási tevékenység biztosításában, valamint participációjuk jellemzése.

A tanulmányi programban folyó oktatási tevékenység biztosítását illetően az egyetem legfontosabb partnerintézményeinek a gyakorlóiskolák, illetve -óvodák számítanak. Ezekben az intézményekben valósul meg a Tanárképző Kar hallgatóinak pedagógiai gyakorlata.

A Tanárképző Kar több mint 30 gyakorló oktatási intézménnyel folytat együttműködést. Gyakorlóiskolák és -óvodák nemcsak Komáromban, hanem Szlovákia egész területén – pl. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Galántán, Pozsonyban, Párkányban, Érsekújváron, Gútán, Királyhelmecen, Ipolyságon, Rimaszombatban és Nagykaposon is – vannak.

A hallgatók a pedagógiai gyakorlat keretében megfigyelik és elemzik az oktatási folyamatot, megtanulják alkalmazni a tanulmányaik során elsajátított elméleti ismereteket, valamint fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a pedagógiai hivatás gyakorlásához elengedhetetlenek.

e. A szociális, társadalmi, kulturális, lelki, valamint a sportélet jellemzése és lehetőségei.

A Selye János Egyetem igyekszik hallgatóinak a tanulmányaik során ösztönző környezetet biztosítani. Diákotthonokat működtet, amelyek komfortos lakhatást és az előírásoknak megfelelő higiéniai körülményeket nyújtanak az egyetem hallgatói számára. A Sirály Diákotthon részét képező multifunkcionális sportpálya a hallgatók mozgásigényét hivatott kielégíteni. A diákotthonban kápolna is található.

Az egyetem étkezést is biztosít a hallgatói számára az egyetemi Konferenciaközpontban. Az egyetemi Sportcentrum pedig sportolásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget.

A hallgatók kulturális, társadalmi életének gazdagítása szintén kiemelt jelentőséggel bír az egyetem számára. A fiatal tehetségek a Cantus Iuventus énekkarban érvényesülhetnek.

f. A tanulmányi programban tanuló hallgatók mobilitáson és szakmai gyakorlaton való részvételének lehetőségei és feltételei (a kapcsolatok feltüntetésével), a jelentkezés menete, az elfogadtatás szabályai.

Az egyetem a hallgatók számára – az Erasmus+, a Makovecz Program és a CEEPUS keretében – lehetőséget kínál nemzetközi mobilitásra.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg a karokkal együtt rendszeresen szervez Erasmus+ információs napokat és workshopokat, valamint lehetőséget kínál személyes és online konzultációra. Az egyetem hallgatóit továbbá az egyetemi honlapon, az egyetemi levelezőrendszer segítségével és propagációs céllal elkészített anyagok révén is tájékoztatja a szakmai gyakorlattal kapcsolatos lehetőségekről.

Partnerintézmények
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/partnerintezmenyek.html

Erasmus+ hallgatói mobilitás
http://erasmus.ujs.sk/hu/hallgatoi-mobilitas.html

Útmutató:
http://erasmus.ujs.sk/hu

Makovecz Program
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/makovecz.html

CEEPUS és egyéb mobilitási programok
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/egyeb-mobilitasi-programok.html

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.